7
Sitibeni a baha tu wiwogatala ugolihi
Tu witalaguyaba hai taniwaga Sitibeni i lubayadeya i pa, ‘Geka lawahi awai hi bahebahehi naka moinahi?’
Sitibeni hai baha i wimiheya i pa, ‘Walewalehiu po amamau, ona lautanigana! Gogata Abelaham goila luwaga u tipolina i mamae yohola ega a u dobu u Halana ita mae ma Yaubada Diidigana i wogeletena meya ugolina. Hougana i wogeletena meya naka i baha nae ugolina i pa, “Am hipuli po am dobu lawahi una nehalehi po una nae hipuli gehouna apo ana iatatiyem ugolina.”
Ega yaka goila luwaga hipulina i nehaleya po i nae u Halana i mae. Amana i hilage po u mulina Yaubada Abelaham noka hipulina ugolina i wihaleya po geka hipulina ta mimiyeya ugolina i houni. Noka hougana Yaubada Abelaham ega hipuli tupona ita weleya, ma tamogi i paliwitumagana ipa apo ina weleya. Hipulina apo tauna galinei po gasi a hewahewali guguninei hina nenei ubeihi. Noka hougana Yaubada geka paliwitumaganana i dewadewaya, Abelaham ega natuna. Ugolinei ma Yaubada i baha nae Abelaham ugolina i pa, “Am guguni apo u tupo geha hina mae. Noka hosi apo hina itubagibagi ma ega mihahi, ma gasi hina dewadewa yabayababehi ma hina mamae bolima magouhi handele wohepali (400). Tamogi dobuna ugolina hi wobagibagi lawahi apo a libahibahihi. Ma muliyei apoma apo noka dobuna hina hopu haleya po geka u dobuna hina wotalagiyeu.” Ma Abelaham i laueeneya naka guguninei logaloga ololotohi hai wekiwekilala hini omhapina hina welehi. Abelaham Isako i guni po gaogao emosi i kokoe ma hapihapi i weleya. Naka pitenana gasi Isako natuna Yakobo hapihapi i weleya. Ma Yakobo gasi natunatuna magouhi 12 hapihapi i welehi.
‘Gogata Yakobo natunatuna hai tewela Yosepa hi gimalena haleya mi Isipita ugolihi babana hi’mgenagenaliliyeya po noka hosi i tubagibagi ma ega mihana. Tamogi Yaubada ega ita nugohaleya. 10 Ugolinei ma a pilipili atapuhi u hinehi tauna i haguhaguya po i kawaidewedeweya po hanapu i weleya. Ma Isipita hai wasawasa gowana Pelo Yosepa i galena tuhagaya po ani taniwaga i weleya Isipita atapuna u hinena po gasi a numa u hinena.
11 ‘Apoma gomala Isipita po Kainana po tupo atapuhi i wogohi po lawa hi nugodubu duma. Ma googata ega emoemotahi yaniyani hina tuhagaya. Ma tamogi u Isipita naka amaka yaniyani hi luhanalihi. 12 Ugolinei ma Yakobo tuwega i inonoli naka u Isipita yaniyani i mamae, ega yaka natunatuna hai houga tahatahayana i himilihi po hi nae Isipita. 13 Ma hai nae u Isipita wiluwagana ugolina Yosepa i wogeletena meya walewalehina ugolihi po i pa, “Tau geka walehimi Yosepa.” Ma Pelo tuwega i nonoli po gasi Yosepa a guguni i hanapugehi. 14 Ega yaka Yosepa baha i himili po i nae amana Yakobo ugolina i pa tauna po a manago atapuhi hina nei u Isipita. Hi nenae magouhi 75. 15 Apoma gogata Yakobo po natunatuna hi hopu Isipita po noka hosi hi mamae po hi hilage. 16 Ma hai popoya hi hilahilage hi niyehi po odubona Abelaham hipuli monegei i gimagimaleya u Sekem, Hemo natunatuna, ugolihi naka hosi hi kokowaga.
17 ‘Bolima hi maga duma hi kokoe ma Yaubada a bahapiko anona Abelaham ugolina ipa ina lugeleteya naka ipa mi Yudeya Isipita hina hopu haleya. Matababana googatahi u Isipita hi maga duma. 18 A sigana wasawasa gehouna u Isipita i towolo po a houga witaniwaga naka Yosepa ega ita hanapugeya. 19 Googata i koyakoyamehi ma i ihiniwiyuwahi. Ma i duduhi po natunatuhi muhomuhohi hi palipalihalehi po hau balabala hi hilahilage.
20 ‘Noka hougana Mose hi guni po Yaubada u matana i diidiga duma. Ma amana a numa ugolina i mamae naka wamahiya tonuga. 21 Hougana hi houna hopuneya goila u liyaliyana ma Pelo wasawasa natuna wawinena i waya po i woilataya po i kawainatuneya. 22 Ma mi Isipita hai hanapu atapuna Mose i wiatatiyeya po tauna baha po mamae ugolihi i welulagona.
23 ‘Mose hougana a bolima magouhi 40 ma u nugonugona i lugeleteya apo a lawa mi Yudeya ina dadanihi. 24 Tauna matanei i gagalena nae ma Isipitagei Isalaela lawana gehouna i ilawi yaka tulana i haguya po Isipitagei i lihilageni. 25 A nugotuhu ipa a lawa apo hina hanapugeya naka tauna Yaubada apo ina wibagibagi po nimanei mi Isipita ugolihi a guguni ina wihalena halehi. Ma tamogi ega hita hanapugeya. 26 Malitom po mi Yudeya luwaga i gagalehi ma hi itona yaka i wileta po ipa ina winugoemotahi po i pa, “U lawa, taumi guguni emosi ma iyowai po o ilawi memi?”
27 ‘Tamogi tu wilougona Mose i luniyeya uheiya ma i pa, “Iyai i witowolim po ipa una witaniwaga po gasi tu lidumaluiyai? 28 Nugonugom ipa una uniu po mei pom Isipitagei u ununi?” 29 Geka bahana Mose i noonoli po Isipita i lowo haleya po i nae u Midiyani po i mamae. Noka hosi natunatuna ololotohi luwaga i gunihi.
30 ‘Bolima magouhi 40 hi kokoe ma Yaubada a tu winoyanoya i wogeletena meya Mose ugolina mayau wailuguna ugolina ma mayouna i laumenamena hau balabala Sinai oyana u liyaliyana. Mayouna i wilugu ma tamogi ega ita yaguli. 31 Ugolinei Mose i gohola dumaya, yaka i tunae dobuna i alalahi u liyaliyana po ipa ina galena imahiyeya, ma Guyau ponana i nonoli i pa, 32 “Tau googam hai Yaubada, Abelaham a Yaubada, po Isako a Yaubada, po Yakobo a Yaubada.” Mose matouta i tapeitaatawi po ega ita gagalena nae mayouna ebalana ugolina.
33 Ma Guyau Mose ugolina i baha nae i pa, “Am ae humahuma una gagi haleya babana geka hipulina ugolina e towotowolo naka dobu woiyawa. 34 U Isipita, u lawa he ihiniwiyuwahi naka amaka a galehi po hai gabala amaka a nonolihi. Ugolinei ma a hopu mai ipa a lupena halehi. Una nei apo a himilim po una nae u Isipita.”
35 ‘Mi Yudeya Mose hi wihinigigiyeya hi pa, “Iyai i witowolim po ipa una witaniwaga po gasi tu lidumaluiyai?” Mi Isalaela hi wihinigigiyeya ma Yaubada a winagana hougana tu winoyanoya mayau ebebalana ugolina i winagani ipa tauna tu witaniwaga ma tu’mhoe. 36 Mi Yudeya i tahaehi po Isipita hi hopu haleya. Manini po wekiwekilalahi u Isipita po boga kayakayana i dewadewahi. Ma gasi maninihi po wekiwekilalahi hau balabala yabayababa i dewadewahi naka bolima magouhi 40. 37 Mose tauna mi Yudeya ugolihi i baha nae i pa, “Yaubada apo a tu bahapiko lawana ina himiliyai ugolimi ani galenana mei tau. Tauna apo guguni tulami gehouna.” 38 Hau balabala yabayababa Mose mi Yudeya hai bolu u hinena tauna googata mitehi hi mamae, ma tu winoyanoya yadei i ibaabani oya Sinai ugolina. Tauna Yaubada a baha lauyagohanana i waya po i wodamaneya ugolita.
39 ‘Ma tamogi googata hi wihinigigiyeya po hi teleliyeya ma ipa hina gunawilehi u Isipita. 40 Ega yaka talaguyaba taniwagana Alona ugolina hi baha nae hi pa, “Ata talaoloto una tahi po apo ata yaubada u naota hina awali ma ta wotagohi. Mose i weluwinita po Isipita ta nenehaleya naka tauna i gae u oya, ega tata hanapugeya awai i meme.” 41 Noka hougana talaoloto hi dewaya po mei bulumakau natuna. Ma ugolina hi italaguyaba po nimahiyei awai hi dewadewaya hi kaohena dumaya ugolinei ma hi toleheya. 42 Tamogi Yaubada i mepuputehi ma i palihalehi po yada ginoulihi mei kipola po wamahiya po kabudala hi polopolou ugolihi mei tu bahapiko Yaubada a baha hi gilugilumi hi pa,
“Mi Yudeya, bolima magouhi 40 u hinehi hau balabala gamogamo o unihi
po o italaguyaba naka ega tau ugoliu.
43 Ami talaoloto gowana Moloka a kape o iomawawaleya
ma ami talaoloto Lepana a kipola o tahi po ugolina o wootalagae.
Ugolinei apo a tupahimilimi po ona nae Babiloni u upunei.”
44 ‘Googata naka hau balabala Yaubada a kape, numa tapalolo kapena hi iomawawalena niyeya. Mose kapena i dewadewaya naka mei Yaubada i iatatiyeya po tautauna i wogeleteya ugolina. 45 Muliyei googata geka kapena hi wiwaya naka Yosuwa mitehi hi nae po geka hipulina hi waya Yaubada geka hipulina lawahi i wiyagahi ma apoma mi Yudeya hi miyeya. Ma kapena i mamae geka u hipulina a sigana Dawita a houga wasawasa. 46 Tauna Yaubada a kawaidewadewa i weleya. Ma Yaubada ugolina i lubayada ipa ina palihaleya po Yakobo a Yaubada a numa ina wogoya. 47 Ma tamogi natuna Solomona Yaubada a numana i wogoya.
48 ‘Yaubada Gegewahaga dumana a numa lawa nimahiyei hi wogowogoya ega u hinena ita mamae mei tu bahapiko a baha i pa,
49 “Guyau i pa: Tau u ani tugula hau yada,
ma aeu ani luhanatanana hipuli tupo wohepali.
Ega emoemotana numa biugei ona dewaya.
Ma ega dobu emosi hota u ani wiyagohina.
50 Tau ginouli hau yada po hau hipuli nimougei a dewahi.”
51 ‘Taumi tu nugokapala lawami. Yaubada tuwegana ugolina naka nugonugomi a bidahi po tanigami a pupuhi. Taumi amaka mei googami houga daodaona Alugo Woiyawa o ihinigigiyeya. 52 Googami tu bahapiko magomagouhi hi ihiniwiyuwahi. Tu wituwetuwega, Lawa Dumadumaluna a nei lolowa hi noenoeya naka googami hi ununihi. Ma geka hougana Lawa Dumadumaluna tauna i wogeletena meya po o uni. 53 Yaubada a tu winoyanoya i himila hopunihi mai po a lugagayo o waya ma tamogi ega ota iponawogogeya.’
Sitibeni gaimei hi luuni
54 Tu wiwogatala Sitibeni a baha hi noonoli po hai modi i kekehi ma uyogigai i dewahi po niwohi hi kiko. 55 Ma tamogi Sitibeni anai hogohogona Alugo Woiyawei i galena gae hau yada po Yaubada namanamalina i galeya ma u awala hinebawana Yesu i towotowolo ma i galeya. 56 Ma i pa, ‘Ona galeya! Yada i gunahoeya ma Lawa Moinana e towotowolo Yaubada u awala hinebawana!’
57 Hi ototu labatana po tanigahi hi wopupuhi ipa ega a baha hina noonoli. Apoma ubeina hi lupa gogona, 58 po meyageina u uputana hi dubala hopuneya ma gaimei hi wilawi. Tu lueenena lawahi Sitibeni a hilage hi lueeneya yaka hi dubala hopuneya meyageina u uputana ma gaimei hi wilawi. Ma tu lueena lawahi hai luilui hewali gowana Saulo aena u babana hi upumi.
59 Sitibeni yohola gaimei hi ilawi ma Guyau ugolina i tapalolo i pa, ‘Guyau Yesu, alugou una waya!’ 60 Ma itutunei i’mtutonetonena ma i otu labatana i pa, ‘Guyau, geka apapoena ega ugolihi una nugonugotuhu niyeya!’ Geka bahana i baheya po i kokoe ma i hilage.