12
Tu witumagana wiyuwa gehouhi hi ialonihi
Noka hougana Wasawasa Heloda i wiwawala po tu witumagana i hiniwiyuwahi po hai bolu ugolihiyei gehouhi i panipanihi. Tauna Yesu a hewali Yamesa, Yoni walehina kwasikwasi daodaonei i uni. Ma i gagalena naka geka dewana lawa mi Yudeya i winugodewadewahi yaka i dewa gawahi po Pita i numa panipani. Geka dewana Welulagona tolehana ugolina i wawala. Ma hougana Pita i numa panipani po hau numa panipani i houni po i kokoe ma tu galena itetena lawa wohepali wohepali i upumihi po i nae po bolu wohepali i dewahi. A nugotuhu ipa Welulagona tolehana u mulina mi Yudeya ina welehi po hina uni.
Ega yaka hau numa panipani hi houni po i mamae ma tamogi tu witumagana ubeina hi laupali kadidili Yaubada ugolina.
Apo malinatom po upomna Heloda Pita ina uni ma amalai upoma tu galena itete luwaga mateta naka, gulawa pawapawasigei Pita hi numa panipani wiwileya po hi womomota luwagehi ma hi eneno ma gasi tu galena itete luwaga hi gagalena iteteya. Ma mala emosi ma yayata numana u hinena i luebaleya po Yaubada a tu winoyanoya i lugeleteya. Lawana Pita tolotolona i lutonaya po i limaamahi ma i pa, ‘Una towolo yagiyagina!’ Gulawahi pawapawasi Pita u nimana hi gunalupenihi.
Ma tu winoyanoyana i baha nae Pita ugolina i pa, ‘Una leli ma am ae humahuma una otenihi.’ Yaka Pita i wiponawogo, ma tu winoyanoyana i baha meme i pa, ‘Am lupulu una luhagogoleya ma una wotagou.’ Ega yaka tu winoyanoyana i hopuhopu ma Pita i wotago po panina i hopu haleya. Tamogi tu winoyanoyana awai i dewadewahi naka moinahi hi waawala ma Pita ega ita nugotuhu tuhagaya. A nugotuhu ipa ita lauboni. 10 Hi nei po tu galena itete wiluwagana hi weluwileya ma apoma hau mateta pawapawasi hi lugeleta. Geka matetana nugonei i gunahoeya po hi nae hau meyagai. Ega yaka hi lui po hi tuluwaluwaga po ega daona ma tu winoyanoyana Pita i nehaleya.
11 Apoma nugohanahanapu i geleta meme Pita ugolina ma i pa, ‘Geka apoma a hanapugeya naka tau Heloda u nimana Guyau i haguwe ma a tu winoyanoya i himili po i halou. Gasi lawa mi Yudeya hai winugonugotuhu ipa ugoliu awai hina dewadewahi naka a nehalehi.’
12 Pita i gagalena tuhaga po i nae Yoni Maki ma hinana Maliya hai u numa. Noka hosi lawa boluhi hi amboina ma Pita binei hi laupali. 13 Ma hougana i lulougo naka tu bagibagi wawinena gowana Loda i nei po ipa guduna ina hoeya. 14 Ma Pita ponana i nonola tuhagaya yaka ega guduna ita hoeya ma anai kaohana i bulili lui po a lawa i paliwelehi naka Pita hau mateta e towotowolo.
15 A lawa hi baha nae ugolina hi pa, ‘Nugote u badebade.’ Tamogi i lugamobagibagi yaka hi baha meme hi pa, ‘Naka nugote alugona.’
16 Hi ibaabani ma Pita yohola i lulougo. Ma guduna hi hoeya ma hi gagaleya po hi gohola dumahi. 17 Tamogi nimanei i paliwelehi po ega hita iyahona ma apoma iyowai hau numa panipani ma Guyau i wiwihaleya naka i paliwelehi po i pa, ‘Awai i waawala naka Yamesa po walewalehita ona paliwelehi.’ Geka bahana u mulina i nehalehi po i nae dobu gehouna ugolina.
18 Malatomtomgei numa panipani tu galena itete hi winugoneina po hi talabibeiha, hi pa, ‘Pita miyei i nae?’ 19 Ma hougana Heloda i bibeiha po i beiha awa yaka tu galena itetehi i luhetalehi ma i baha po hi unihi.
Heloda a hilage
20 Apoma Heloda Yudeya i nehaleya po i hopu u Sisaliya i mae. Heloda mi Taya po mi Saidoni i luuyogigiyehi yaka tauhi nugonugohi ipa hina winugoemosi. Ugolinei hi nae po a numa tu galena itetena gowana Balasita mitehi hi witulaneya. Ma hi lupaliyeya ipa apo wasawasa po tauhi hina winugoemosi. Matababana wasawasana a u meyagai hi lauwahala nae, yaniyani a u tupo.
21 Heloda iyeta i inagani ugolina wasawasa hai luilui i luiya ma anani tugula ugolina i tugula ma i wibaabani. 22 Ma lawa hi ototu hi pa, ‘E ibaabani amaka mei Yaubada ma ega lawa.’ 23 Ma hai omhuna i waya po ega Yaubada ita wotalagiyeya yaka mala emosi ma Guyau a tu winoyanoya Heloda i dewaya po i totogo po motamota hi tonaya po i hilage.
24 Ma naka hougana lawa Yaubada a baha hi nonoli po hi iponawogogeya. Ma hai boluna i lalata.
25 Banabasi ma Saulo ma hewali gowana Yoni Maki hi weluwaya po hi gunawilehi hougana u Yelusalem hai bagibagi hi laiwoloeya.