13
Banabasi ma Saulo hi winaganihi po hi himilihi
Tu witumagana u Anitiyoka naka gehouhi tu bahapiko po gehouhi tu wiatatiyana. Naka geka gowahi: Banabasi po Simiyona (hi wigowaya po Uguwa) po Lukasi Sailinagei po Wasawasa Heloda a woilata Manaeni po Saulo. Hougana hi iyohi po Guyau hi wotalagiyeya ma Alugo Woiyawa i paliwelehi i pa, ‘Banabasi ma Saulo ona teleliyehi po hai bagibagi tapuna ubeina a itowolihi hina dewaya.’ Apoma tu witumaganahi hai wiyohi po tapalolo u mulina, nimahi Banabasi ma Saulo u ununuhi hi houna po hi kawaidewedewehi ma hi himilihi po hi nae.
Banabasi ma Saulo Saipilasi u hinena
Banabasi ma Saulo Alugo Woiyawa i himilihi yaka hi hopu niha u liyaliyana meyagai gehouna gowana Selusiya po noka hosi wam hi geluya po hi’mkuka po hi nae Saipilasi u bonabonana. Hi kadau nae meyagai gowana Salamisi po hi gota po naka hougana Yaubada a baha hi guguyeya mi Yudeya hai numa dalabu ugolina. Ma Yoni Maki hi weluwaya po tauna hai tu hagu.
Salamisi hi nehaleya po hi hopu po hi nenae po Paposi u meyageina hi lugeleta po hi mamae ma tu balabalau gowana BaYesu mitehi hi witutuhaga. Tauna Yudeyagei ma ipa tauna Yaubada a tu bahapiko, ma tamogi i koyama. Tauna Saipilasi bonabonana hai taniwaga gowana Segasi Poulasi a hewali. Taniwagana naka lawa hanahanapuna, ma Banabasi ma Saulo i otugehi po hi nae babana ipa Yaubada a baha ina nonoli. Tamogi tu balabalauna, BaYesu gowana Elimasi (pona Gilikigei i ampaligudugudu) i pa, ‘Tulau, ega una itumaganehi.’
Tamogi Saulo ta wigowaya po Paulo naka Alugo Woiyawa i wihogoya po i toditodi ma tu balabalauna i gagaleya 10 po i pa, ‘Tam mei Tomodulele. Tam ginouli dumadumaluna atapuna e igawiyeya. Koyama i wihogom po houga daodaona e ileta ipa Guyau a baha moinahi una buinihi po koyama. 11 Ma geka amalai apo Guyau ina wimihem po matam ina keke po ega una gagalena a sigana Yaubada am iyeta i bahebaheya ugolina una geleta, apoma apo una galena meme.’
Mala emosi ma Elimasi maya i wiwaya ma matana i uguwi po i woyadaga nae ipa lawa u nimana hina wogo po hina widaadaya. 12 Apoma taniwagana Guyau a manini i gagaleya po i witumagana, po nugonugonei i’mhuna duma Guyau a wiatatiyana ubinei.
Tu wituwetuwega hai kadau Pisidiya u tupona
13 Paulo ma a lawa hi’mkuka po Paposi hi nehaleya po hi nae po u tanowai meyagai gehouna gowana Pega hi gota tupo Pampiliya u hinena. Yoni Maki noka hosi i nehalehi po i gunawileya po i nae u Yelusalem. 14 Ma Paulo ma a lawa Pega hi nehaleya po aehiyei hi lui po hi nae Anitiyoka Pisidiya u tupona hi lugeleta. Ma mi Yudeya hai dalabu iyetana ugolina hi nae po hau numa dalabu hi duhuna. 15 Yaubada a lugagayo Mose i gilugilumi po tu bahapiko hai giluma omhiyawana u mulina numa dalabu babadahi Paulo a lawa mitehi hi utanihi, hi pa, ‘Walewalehiyai, inapa lawa winugokadidilihi bahahi ugolimi yaka ona bahehi.’
16 Ega yaka Paulo i wotowolo po nimana i wohepahi po lawa hi genuwana ma i pa, ‘U lawa mi Yudeya po taumi ega mi Yudeya, Yaubada tu wotalagiyena atapumi ona lautanigana. 17 Yaubada tauta mi Isalaela ta itumaganeya naka googata i winaganihi, ugolinei natunatuhi hi maga duma po gasi hi kadidili duma hougana Isipita u tupona hi wihewahewa. Ma a maninigei googata i weluwinihi po Isipita hi hopu haleya. 18 Bolima magouna 40 u hinena Yaubada hau balabala i galena itetehi. 19 Ma Kainana hipulina u hinena dobu magouna 7 anai lawahi i wiapapoenihi. Ma googata i dewahi po Kainana hipulina hi tanitaniwageya naka bolima magouna 450.
20 ‘Ma noka u mulina hai tu luhetala i witowolihi po hi tanitaniwagehi a sigana tu bahapiko gowana Samwela a houga witaniwaga. 21 Hougana Yaubada ugolina tu wiwasawasa hi laupaliyeya yaka Kisi natuna gowana Saulo i welehi. Saulo tauna Beniyamina guguninei i nei po bolima magouna 40 i witaniwaga. 22 Ma Saulo i wihaleya po u mulina Dawita i witowoli po hai wasawasa. Dawita ubeina geka pita Yaubada i baha i pa, “Yese natuna Dawita a tuhagaya naka tauna a luhogaleya babana u luhogala atapuhi apo ina dewahi.” 23 Yaubada a paliwitumagana i limoineya mi Isalaela ugolita, naka Yesu Tu wiluyagohanita i weleta, po Dawita guguninei i nei. 24 Yohola ega Yesu ita nei ma Yoni mi Isalaela lawahi ugolihi i nei ipa hai apapoe hina palihalehi ma bapatiso hina waya. 25 Ma Yoni a bagibagi mei ina ikokowi ma i baha nae mi Yudeya lawahi ugolihi i pa, “Ami nugotuhu o pa tau iyai? Tu wiluyagohana o ototoni naka ega tau. Tamogi muliugei e nenei.” Ma Yoni i baha wiyateyate Yesu binei i pa, “Tau ega u dewadewa awai ipa a pouleya, po a ae humahuma a wihaleya.”
26 ‘Walewalehiu, Abelaham googana po taumi ega mi Yudeya iyawoi Yaubada tu wotalagiyena geka hosi, tauta ugolita geka luyagohanana tuwegana Yaubada i himiliyai. 27 Tuwegana naka Yesu binei, tamogi iyawoi u Yelusalem tu mae hai tanitaniwaga mitehi ega hita hanapugeya naka tauna Tu wiluyagohana. Ma gasi tu bahapiko hai baha dalabu magamaga he hiyahiyawi naka ega hita nugotuhu tuhagaya. Tamogi Yesu hi igouya naka tu bahapikohi hai baha hi laimoineya. 28 Moina hai wigou ega anona tamogi Pilato hi lupaliyeya ipa Yesu hina uni. 29 Yesu ubeina Yaubada a Bukau ugolina ginouli atapuna hi gilugilumi naka hi lautagoya po i kokoe ma hau ani take hi wihaleya po hau kokowaga hi houni. 30 Tamogi Yaubada hau hilage ma i witowolo meya po i woogeletena meya lawa ugolihi. 31 Naka tauhi mitehi lolowa Galili hi nehaleya po hi kadau gae Yelusalem. Ma i wogeletena meya ma i mamae naka iyeta magomagouna. Tauhi amalai a tu baha moina mi Yudeya lawahi ugolihi.
32 ‘Tiyai to nei geka hosi ipa tuwegana dewadewana to dedeya ugolimi. Mei Yaubada a paliwitumagana googata ugolihi 33 ipa Yesu ina itowolo meya naka tauta ugolita e laimoineya. Mei Sam wiluwagana u hinena hi gilugilumi geka pite,
“Tam Natuwe,
amalai a wogeletem lawa boluhi u matahi naka tam Natuwe.”
34 Ma Yaubada Yesu i witowolo meya po ega emoemotana Yesu ina buda, mei a Buka i bahebaheya pite i pa,
“Kawaidewadewa waiwoiyawana po moinana tam natuwe apo a welem.
Mei Dawita a palipaliwitumaganeya.”
35 Ugolinei ma i baha meme i pa,
“Yaubada a Tu bagibagi waiwoiyawana apega ina palihaleya po ina buda.”
36 Geka paliwitumaganana ega Dawita binei babana Dawita a u houga Yaubada a nugotuhu i wootagohi po i hilage. Ma googana kokowagahi u liyaliyana hi guluwi po hinina i buda. 37 Ma tamogi Yaubada lawa emosi hotana hau hilage i towolo meya apega ina buda. 38 Walewalehiu, geka binei ipa ona hanapugena dumaya naka geka lawana ugolinei apo apapoe ina paligigilihi po binei ma tuwegana to guuguyeya ugolimi. 39 Ma ugolinei apo tu witumagana atapuhi ina houna idumaluhi. Mose a lugagayo ega ita huhouna idumaluta ma Yesu ugolinei apo hina houna idumaluta. 40 Ugolinei ipa ona gagalena imahi po tu bahapiko awai hi bahebaheya, apega ona wialoni. Hi pa,
41 “Ona lautanigana taumi tu’mpalihibahiba,
ona wineneyabayababa ma ona hilage.
Matababana ami houga bagibagi awai a dewadewaya
naka apega ona witumaganeya.
Hawena lawa gehouna ina paliwelemi ma apega ona witumaganeya.” ’
42 Hougana Paulo ma Banabasi numa dalabuna hi nenehaleya ma lawa hi lupaliyehi ipa dalabu gehouna hina gunawilehi po geka ginoulihi hina dede mehi. 43 Omboina u mulina mi Yudeya po ega mi Yudeya naka mi Yudeya hai witumagana hi wiwaya tauhi atapuhi Paulo ma Banabasi hi wotagohi. Ma tu wituwetuwegahi lawahi ugolihi hi baha ma hi winugokadidilihi hi pa, ‘Yaubada a lunogotootogo ona meme tagoya houga daodaona.’
44 Dalabu gehouna naka lawa atapuhi meyageina u hinena hi nei po Guyau a baha ipa hina nonoli. 45 Hougana mi Yudeya lawa boluna hi gagaleya po omgenagenalili nugonugohi i wihogoya. Ma Paulo a baha hi tugotugowiwili po hi yampaligudugudu.
46 Tamogi Paulo ma Banabasi hi bahabaha gawata babana ega hita geno, po hi pa, ‘Lawa ipa Yaubada a baha hina dede tahaeya ugolimi ma a bahana o wihinigigiyeya. O pa ega ami dewadewa awai ipa luyagohana tuwetuwenai ona waya yaka apo to nehalemi po to nae tauhi ega mi Yudeya ugolihi. 47 Matababana i lugagayo geka pite Guyau i baheya i pa,
“Tam a witowolim yayata tauhi ega mi Yudeya ugolihi.
Tam ugolimgei apo luyagohana una neiyai tupo wohepali.” ’
48 Hougana tauhi ega mi Yudeya geka bahana hi noonoli po hi kaoha ma Yaubada a baha hi wiyateyateya. Ma iyawoi Yaubada i inaganihi luyagohana tuwetuwenai ubeina naka hi witumagana.
49 Ma Guyau a baha i gunanohaya po tupo noka i wihogoya. 50 Tamogi mi Yudeya, meyageina babadahi po wiwine waigapolahi po gasi waitumaganahi, hi liuyogigeinihi. Yaka lawa hi lihunahi po Paulo ma Banabasi hi wigawiyehi po tupo naka hi nehaleya. 51 Ega yaka tu wituwetuwegahi aehi dubudubuhi noka u meyageina hi lihooholihi ma hi nehalehi po hi nae u Ikoniyam. 52 Ma Yesu tu wotagona Alugo Woiyawa i wihogohi po gasi kaoha i wihogohi.