11
Witumagana binei
Ata witumagana uyahinei ta nugonugokadidili ipa ata winugonugotuhu lagonahi, ginouli ega tata gagalehi geka apo ta tuhagahi. Googata odubohi hai witumagana uyahinei Yaubada i kawaidewedewehi.
Tauta ata witumaganagei ta hanapugeya naka Yaubada i baha po ginouli atapuhi hi wawala. A wiwawalana ta gagaleya po witumaganagei ta hanapugeya Yaubada ginoulihi i wiwawalihi ma lolowa ega awai gehouna ita memae.
Abele anai witumaganana ma i italaguyaba Yaubada uyahina po Keini a talaguyaba i haki lagoni. Ma Yaubada i kaoha duma Abele a witalaguyaba binei po i kawaidumalugeya. Abele amaka i hilage ma tamogi a witumagana binei e iatatiyana uyahita.
Enoka a witumagana binei ega ita hilage ma a yautuna Yaubada i wihaleya po i gae hoi yada, ma a lawa ega hita tuhagaya. Yaubada i bahena tahaeya i pa, ‘Enoka binei a kaoha duma.’ Apo inapa Yaubada uyahina ega tana itumagana apega ubeita ina kaoha. Inapa nugonugota ta liya nae Yaubada uyahina yaka ta witumaganena tahayeya po Yaubada tauta ata witumaganagei tu wotagona tauta ina wimiheta.
Nowa a witumagana uyahinei Yaubada a baha i nonoli po ipa apo awai kikina ma ina geleta uyahihi po Yaubada i matouteya yaka wam baneina i ginouli po a manago mitehi i halohi. Nowa uyahina ma lawa atapuhi i wiatatiyehi tauhi tu apapoe, ma tauna a witumaganagei i dumalu Yaubada u matana.
Abelaham a witumagana uyahinei Yaubada a otu i wotagoya po a dobu i nehaleya po i nae u tupo geha ipa a dobu wouna ina biheya. Uyahinei i wotowolo po i nenae ma ega ita hanapugeya meka tuponana uyahina e nenae. Ma a witumaganagei tupo i palipaliwitumaganeya uyahina a manago Isako ma Yakobo mitehi hi mae, amaka mei hewahewa po hai numa gamogamo opihi uyahihiyei hi meme welawelau nae. Yaubada dobuna i palipaliwitumaganeya uyahina ipa apo Abelaham dobu ina mimiyeya ina nae po natunatuna hai dobu. 10 Ma Abelaham i nugotuhu wahagi ipa dobu kadikadidilina Yaubada a nugotuhugei i iwawali uyahina apo ina lui ma dobuna apeega ina yababa.
11 Abelaham agona gowana Sela, ma Sela amaka i wikaihale ma Abelaham i wibada tamogi ma a witumagana binei hinina i kadikadidili, yaka natuna hi koibeya babana Yaubada a bahapiko i witumaganeya. 12 Uyahinei Abelaham amaka i wibada po ipa kikina ma ina hilage, tamogi tauna uyahinei bolu banei dumana i geleta po hai maga mei ubona ma niha bubuna naka pitenana.
13 Geka tu witumaganahi hi hilahilage paliwitumagana anona yohola ega hita galeya. Uheiya hi towolo hai witumagana uyahinei ma hi galena niyeya po binei ma hi imaamala, yaka tauhi tunawahi ma hi kawaihewehewena mehi hipuli geka uyahina po hi pa, ‘Geka hipulina ega ata dobu dumana.’ 14 Geka pite lawa hai wibaabani naka he palipaligeletena mehi ipa tauhi hai dobu dumana he bibiheya. 15 Ma tauhi hai dobu amaka hi nehaleya, po ega binei hita inugonugotuhu inapa nugonugohi po hina gunawelena mehi emoemotana tahaya hina beiha po hina geleta meme. 16 Tamogi ega nugonugohi ipa hina gunawilehi babana yada hi luhogaleya dobu dewadewa dumana. Uyahinei Yaubada apega ina wihinimaehi babana tauhi a lawa po ubeihi hai dobu amaka i wononogogeya.
17 Abelaham a witumagana binei ma ludadana i tuhagaya Yaubada uyahinei po natuna dumana Isako ipa ina witalaguyabeya Yaubada uyahina. 18 Yaubada lolowa Abelaham uyahina i baha piko i pa, ‘Isako uyahinei apo bolu baneina ina geletai,’ ma Abelaham natuna i palihaleya po ipa ina hilage. 19 Babana Abelaham amaka i hanapugeya ipa tu hilahilage Yaubada emoemotana apo ina witowolo mehi, ma ani galena hota yaka natuna hilage uyahinei i wimeya.
20 Isako a witumagana uyahinei natunatuna Yakobo ma Isowa Yaubada a kawaidewadewa i paliwelehi.
21 Yakobo kikina ma ipa ina hilage yaka a digona i waya po i towolo ma i wotalagae. Ma a witumagana uyahinei googana naka Yosepa natunatuna hai kawaidewadewa emosi po emosi i baheya.
22 Yosepa a bolima anani kokoe uyahina a witumagana uyahinei mi Isalaela hai hopu Isipita uyahinei i paliwelena tahaehi, ma a kokowaga binei i paliwelehi.
23 Hougana Mose hi guni po amana ma hinana hai witumagana uyahinei hi houna gowadi po wamahiya tonuga u hinehi i memae, babana tewelana galenana i dewadewa duma po Wasawasa Pelo a taniwaga ega hita matuteya.
24 Mose i wilawa baanai a witumagana uyahinei ega nugonugona lawa hina pa, ‘Mose Pelo gogana,’ babana Pelo natuna wawinena Mosena i wilataya po uyahinei ma i kawainatuneya. 25 Uyahinei Mose apapoe ani kaohana i nehaleya po i nae houga kuku hotana ipa Yaubada a lawa mitehi witai hina tutuhagaya. 26 Ega ita luhogaleya hipuli wasawasana Isipita u hinena ma Keliso binei wihinimaya i wialoni babana amaka i hanapugeya ipa apo yohola maiha dewadewana ina tuhagaya. 27 A witumagana uyahinei Pelo tu wasawasa a uyogigai ega ita matuteya ma Isipita i nehaleya ma i’mtaibagibagi babana Yaubada matanei ega ita galeya ma a witumagana uyahinei i galeya. 28 Ma a witumagana uyahinei Welulagona tolehana i dewaya po mi Isalaela tala uyahinei hai numa hi wololohi po ipa tutuwoga tu lihilagenihi ega uyahihi ina lui po ina laihilagenihi.
29 Bolu naka hai witumagana uyahinei Boga Kayakayana hi damadamani mei hipuli hayahayanei hina nenae ma mi Isipita hi wotagohi po ipa hina witutupoganehi po ega emoemotahi ma atapuhi hi yoli.
30 Ma hougana tauhi Yeliko hi wiiwileya iyeta magouna 7 ma hai witumagana uyahinei gali baneina i guli ma hi lui 31 po lawa atapuna hi uni pahihi hai wiponahahalena binei. Ma tu matamaga gowana Lehaba ega hita uni babana wawinena anai witumaganana, Yosuwa a tu wiluluwona luwaga Lehaba i kaohehi.
32 Ma apo awai a paliwelemi tu witumagana magomagouhi ubeihi? Naka Gidiyoni po Balaki po Samsoni po Yepata po Dawita po Samwela po tu bahapiko atapuhi ega emoemotana po ta hiyawa pahihi. 33 Tauhi hi witumagana kadidili yaka hai gawiya uyahina hi kadidili duma, po gasi hai lawa hi taniwagena imahiyehi, ma Yaubada a paliwitumagana hi tuhagahi po laiyoni hi winugohegoyahi, 34 po mayau ebebalahi hi lata duma ma hi bohohi, po gawiya kwasikwasihi matahi hi wolewolehi, po hougana hi tapitapiya hi kadidili meme po hoi witona hi kadidili lagona duma po tu wigawiyehi magomagouhi hi wiyaga pahihi. 35 Wiwine hai witumagana uyahinei hai lawa hilahilagehi hi wiluyagohana mehi. Ma lawa gehouhi wiyuwa baneihi hi tuhagahi hai gawiya uyahihiyei ma hai witumagana binei ega hita nugobui, babana ipa apo yohola hilage uyahinei hina towolo meme po hai luyagohana hina tuhagahi. 36 Gehouhi paliguyaguyau po kodila hi wialonihi ma gehouhi hi panihi po hoi numa panipani hi huhounihi. 37 Gehouhi gaimagei hi laihilagenihi ma gehouhi gadouhi hi boliboli halehi ma gehouhi kwasikwasigei hi talatalaunihi. Ma gehouhi tu widayadayabu gamogamo opihi uyahihiyei hi lauluilui, ma witai u hinehi hi memeyabayababa nae. 38 Geka hipulina ega ita linanahi yaka lawa hi apapoenihi, po uyahinei ma hoi balabala yabayababa po oya uyahihi hi neneyabayababa, ma gaima u duyuwahi po hanahanaga uyahihi hi eneno nae.
39 Ma tu witumaganahi hai witumagana amaka ta nonolihi ma tamogi Yaubada a paliwitumagana anona yohola ega hita tuhagaya. 40 Matababana paliwitumaganana wodewadewana anona tauta ubeita i wononogogeya ipa tauhi ma tauta apo anona ta tuhagaya.