12
Towolo moomota binei
Uyahinei tauta tu witumagana odubohi ata ani galena hi maga duma. Yaka tauta ipa ginouli witewiteihi ta wihinigigiyehi, ma ta bulili kadidili yada tahayana uyahinei, gasi dewa apapoena aebahibahina ta wihinigigiyeya tauta uyahitiyei. Ma Yesu matatiyei ta galena idumaluya, babana Yesu tauna ata witumagana a baba po anani kokoe. Hougana Yesu hoi hipuli i memae i hanapugeya ipa apo yohola ani kaoha baneina ina tuhagaya uyahinei ma ani take wiyuwana i’mtaibagibagiyeya po wihinimaya ega ita lowogeya ma a sigana i gae hoi yada po Yaubada u awala hinebawana e tugutugula. Yesu ipa ona nugotuhuya tu apapoe hi gawiyeya ma i’mtaibagibagi duma uyahinei taumi gasi ipa naka pitenana, ega ona laukamna apapoe po gasi ona tapitapiya.
Taumi dewa apapoena o igawiyeya, ega lawa talami hita kololo po hita lihilagenimi. Nugote Guyau a baha kadikadidilina o winugoguluwi tauna i kawainatunemi po i pa,
‘Natuwe, apo hougana Guyau ina laimatainam
ega binei una nugonugotapiya.
Guyau apo iyai ina luhogaleya po ina kawainatuneya,
yaka emoemotana apo kodila ina tuhagaya.’
Apo wiyuwa ona ialoni naka Yaubada a wikodikodila uyahimi binei on’omtaibagibagi, babana amamata atapuhi natunatuhi he kodikodilihi ipa hina lidumaluhi. Ma tauta Yaubada natunatuna, yaka apo ina kodikodilita. Ma apo tam iyai Yaubada ega ina kodilim, matababana ega natuna dumana tam ma tahaya gehouna natuna tam. Ona nugotuhuya, hoi hipuli amamata he kodikodilita yaka ta iyateyatehi. Naka pitenana alugota Amahi hoi yada ta wiyateyateya po tauna uyahinei apo luyagohana ta tuhagaya. 10 Amamata hoi hipuli he kodikodilita hai winugonugotuhugei he laidumaluta houga kukuna binei, ma Yaubada e kodikodilita ata hagu binei ipa ta wiwoiyawa po mei tauna. 11 Hougana ata limataina ta ialoni apega ta kaoha, ma tamogi houga e nenei uyahina apo ano dewadewana ta tuhagaya, naka dewadumalu po nugodumola.
12 Uyahinei nimami tapitapiyahi ma aetutumi ona wikadidilihi. 13 Ma aemi ani hounana tahayana ona lidumaluya po omi aeapapoe uyahinei ona nenae po apega ona pipeu, ma omi aeapapoe hina dewadewa meme.
14 Ona wileta kadidili po ona mehinihegoya lawa mitehi, ma ona wileta kadidili po ona wiwoiyawa, ma inapa iyai ega ina wiwoiyawa Guyau apega ina galeya. 15 Ona galena itete memi po ega iyai gehouna uyahimiyei Yaubada a lunugotootogo ina hahalena yababaya. Ma ona galena itete memi meka po apo u hayami lawa gehouhi u nugonugohi mei duhi waigolana, matababana lawa magomagouhi e laipeunihi. 16 Ega ona matamatamaga, ma Yaubada a lunugotootogo ega ona ihinigigiyeya po mei odubona Isowa. Yaubada a kawaidewadewa i wihinigigiyeya po i wele damaneya a tewela uyahina yaniyani emosi hota binei. 17 Ma ona nugotuhuya, houga u mulina ma Isowa a kawaidewadewa nugonei i gae ma i tou duma, ma ega emoemotana po ina wimeya, babana a tewela amaka i waya.
18 Geka hougana ta nenei Yaubada uyahina ega mei lolowa Mose mi Isalaela mitehi hi nenae po oya Sainai uyahina ma kamna mayana hi wiwaya, mayau ebebalana po uguwa wopotopotona, po gahu po duba baneina 19 po himogo gololona, ma lawa ponana hi noonoli oyana uyahina po hi matouta duma ma hi laupali ipa ega ponana hina noonola meya. 20 Babana lugagayo hi noonoli i pa, ‘Ega awai gehouna oya geka ina wodadani ma inapa gamogamo gehouna ina nei geka oyana uyahina yaka gaima uyahinei ona lihilageni.’ 21 Oya noka a winugolowolowo binei ma Mose tauna i bahena meya i pa, ‘A matouta duma po a taatawa.’
22 Tauta tamogi amaka ta nei Saiyoni oyana uyahina, naka Yaubada Memewahagana a dobu hoi yada gowana Yelusalem wouna, tu winoyanoya mi yadena tausana wabihaga he memae ma he kaokaoha mei toleha uyahina ta kaokaoha pite. 23 Ma amaka ta lui Yaubada a Natututuwoga a bolu u hinena yaka gowata hoi yada i gilumihi. Ma amaka ta nei Yaubada tu luhetaleta uyahina po gasi ginouli atapuhi tu luhetalehi. Ma tauhi alugohi Yaubada e laidumadumaluhi he memae. 24 Ma amaka ta nei Yesu uyahina tauna wogatala wouna i dewaya po talana i hiwohiwoga haleya tepanei luyagohana ta tuhagaya ma ega mei Abele talana tauna ani wiyuwa.
25 Uyahinei ona galena itete memi po hoi yada tauna ina ibaabani uyahita ega ponana ona ihinigigiyeya. Babana odubona lawa gehouhi hoi hipuli Mose a guguya hi hinigigiyeya po witai hi tuhagaya. Ma geka hougana Yaubada yadei e lauguguya uyahita, uyahinei ponana inapa ta wihinigigiyeya apo ani witai banei dumana ta tuhagaya. 26 Lolowa ponana hipuli i liguhuya, ma geka hougana amaka i baha piko i pa, ‘Apo yohola hipuli po yada gasi a guhu mehi mala emosi hota.’ 27 Geka bahahi i bahebahehi matababana ginouli i wawalihi ipa ina guhu dadanihi, po ginouli ega hita kapakapala hina peu, ma ginouli kapakapalahi hina towolo wahaga.
28 Yaka Yaubada ta mamali babana taniwaga wouna i weleta po ta luiluiya apega ina guhu meya. Uyahinei Yaubada anai wimaamalata ta wootalagiyeya, mei awai e lauhogaleya pite anai wiyateyateta po anai matoutata. 29 Matababana ata Yaubadana mayau ebebalana naka pitenana.