6
Thɨ tuthiŋgiya theghepirɨ na thɨ thalavuŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ
Raloŋweloŋweghathɨ lenji wabwi ma i vorovorowo eŋge e mbaŋako iyako, iwaeŋge thiye Jiu gharɨgharɨniye na thɨ vavaŋa Grik thɨ wogaithɨ weŋgiya thiye thɨ vavaŋa Hibru thɨŋa, “Mbaŋa regha na regha hu giyagiya ghanɨŋga weŋgiya wambwiwambwi, ghime lama wambwiwambwi hu renuwaŋa vaghalaweŋgi.” Iya kaiwae ghalɨŋae gharaghambɨ theyaworo na theghewoko thɨ kulavathavatha gharaghambuko wolaghɨye na thɨŋa, “Ma i rumwaru weime na wo viyathu Loi ghalɨŋae ghavavaghare na wo kaiwo ghanɨŋga kaiwae. Ghamauna, hu tuthiŋgiya ghɨmoghɨmoru theghepirɨ, thavala e ghanjiyavwatata na thavala Nyao Boboma na thimba i riyevanjaraŋgi, na wo wogiya kaiwoke iyake weŋgi thɨ njimbukiki. Mbala ghime mbe wo wogiya vara ghamambaŋake wolaghɨye naŋgo na Loi ghalɨŋae ghavavaghare kaiwae.”
Taulaghɨko thɨ warariŋa renuwaŋako iyako. Thɨ tuthiya Sitiven, iye le loŋweghathɨ laghɨye na Nyao Boboma i riyevanjara, Pilip, Prokoras, Nikano, Timon, Pamenas na Nikolas, iye rara Antiyok, ko iyemaeŋge vama i lawa Jiu e lenji kururu na kaero iye Kristiyan. Thɨ vandeghathɨŋgi ghalɨŋae gharaghambɨ e maranji na thiye thɨ naŋgo kaiwanji na mbe thɨ bigiraweva nɨmanɨmanji e umbaumbalinji na thɨ vabobomaŋgi kaiwo kaiwae.
Gharɨgharɨ lemoyo thɨ loŋwe Loi le utu na thɨ loŋweghathɨ. Raloŋweloŋweghathɨ lenji ghanaghanagha ma i laghɨye moli eŋge Jerusalem e tɨne, na ravowovowo lemoyo mbowo thɨ loŋwe Toto Thovuye na thɨ loŋweghathɨ.
Thɨ yalawe Sitiven
Sitiven, iye Loi i vakatha valɨkaiwae i vakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele laghɨlaghɨye vavana gharɨgharɨ e maranji. Ko iyemaeŋge ghɨmoghɨmoru vavana va thɨ thɨghɨyawana. Va ŋgoreiyake: Thiye thɨ mena Jiu e lenji ŋgolo kururu regha ghaida unouna, “Ŋgolo Kururu Rakarakayathu.” Thiye Jiu thɨ rakamena Sairin na Aleksandariya na vavanava thɨ rakamena Silisiya na Eisiya. Mbaŋa regha thɨ wogaithɨ weinji Sitiven. 10 Ko mava valɨkaiwanji thɨ utu kivwala Sitiven kaiwae Nyao Boboma va i vakatha na i thimba e utuutu. 11 Iya kaiwae thɨ valoghe thuwele gharɨgharɨ vavana nuwanji, thɨŋa, “Vou utuŋa ŋgoreiyake weŋgiya gharɨgharɨ huŋa, ‘Ghime wo loŋwe i utuvatharɨ weŋgiya Mosese na Loi.’ ”
12 Utuutuke iyake kaiwae i vakatha ghatemuru weŋgiya gharɨgharɨ, na tembe ŋgoreiyeva ghanjigiyagiya na mbaro gharavavaghare. Thɨ yalaweya Sitiven na thɨ yovaŋgu weŋgiya Jiu lenji kot laghɨye. 13 Amba thɨ vaŋguruwoŋgiya gharɨgharɨ vavana na thɨ vakatha utu kwanɨkwan vavana Sitiven kaiwae, thɨŋa, “Amalake iyake mbaŋake wolaghɨye i utuvatharɨ la Ŋgolo Bobomake na Mosese le mbaro kaiwanji. 14 Va wo loŋwe i utuŋa Jisas rara Nasaret utuniye. Va iŋava loloke iyake ne i tagarakaraka la Ŋgolo Boboma na i vɨva ghandathanavu Mosese va i valawe weŋgiya orumburumbunda.”
15 Taulaghɨko Jiu e lenji kot laghɨye thɨ vonjimbughathɨgha Sitiven na thɨ vaidiya ghamwaeko, ghayamoyamo ŋgoreiya nyao thovuye ghamwae.