9
Sol i loŋweghathɨgha Jisas
(Vak 22:6-16; 26:12-18)
E mbaŋako thiyako e tɨne Sol vamba ina Jerusalem i thɨghɨya weŋgiya Giya gharaghambu na iŋa, “Ya gaboŋgiya raloŋweloŋweghathɨ.” Iya kaiwae i wa weya ravowovowo laghɨlaghɨye lenji randeviva, na i naŋgowe i roriya leta weŋgiya Jiu lenji ŋgolo kururu gharandeviva Damasiko e tɨne amalaghɨniye kaiwae. Letako thiyako e tɨnenji iŋa thoŋgo Sol ne i vaidiya Jisas le kamwathɨ gharaghambu e ghembako iyako tɨne, ghɨmoghɨmoru o wanakau, valɨkaiwae ne i yalaweŋgi na i vaŋgumenaŋgi Jerusalem.
Mbaŋa i loŋgaloŋga Damasiko kaiwae, na vama i vurɨthaiya ghemba ghadidiye, amba manjamanjala regha i njama e buruburu, i vakake vaghɨliya. I dobu e thelauko vwatae, na i loŋwe ghalɨghalɨŋa regha i dagewe iŋa, “Sol, Sol! Buda kaiwae u giyagiya vuyowo e ghino?”
Sol i vaito iŋa, “Giyana, thela ghen?”
I gonjoghawe iŋa, “Ghino Jisas, iya u vakavakatha vuyowonawe. E mbaŋake iyake u yondo na u wa vo ru e ghembana tɨne. Ne gheko amba thɨ utugiya e ghen ne u vakatha budakai.”
Ghɨmoghɨmoruma va weinjima Sol thɨ ndeghathɨ, ma e ghalɨghalɨŋanji kaiwae methɨ loŋwe ghalɨghalɨŋama ko iyemaeŋge ma methɨ thuwe lolo regha. Mbaŋa Sol i thuweiru e thelauko vwatae na i yathɨndale, ma i thuwe bigi regha, mbema thɨ vɨghathɨ eŋge e nɨmae na vethɨ vaŋguru Damasiko. Mbaŋa thegheto e tɨne maramarae thɨ momouwo, na ma i ghanɨŋga o i muna mbwa.
10 Mbaŋako iyako Damasiko e tɨne raloŋweloŋweghathɨ regha inawe idae Ananaiyas. Vavaghare regha i yomarawe. Iyako e tɨne Giya i dagewe iŋa, “Ananaiyas!”
I gonjoghawe iŋa, “Giyana, mbe ghinoke.”
11 Amba Giya i dagewe iŋa, “U wa e kamwathɨ idae Kamwathɨ Rumwarumwaruniye, Judas ele ŋgolo. Mbaŋa u vutha gheko, u vaito lolo regha idae Sol i mena Tasis. Kaiwae iye mbe inawe i naŋgonaŋgo. 12 Ya giya vavagharewe, na vavaghareko e tɨne i thuwe amala regha idae Ananaiyas, i mena i bigirawe nɨmanɨmae e riwae, i naŋgo kaiwae na kaero i thuweva.”
13 Ko iyemaeŋge Ananaiyas i gonjoghawe iŋa, “Giyana, ya loŋwe utuutu i ghanagha amalana iyana utuniye. Amalaghɨniyena iya i giya vɨrɨ laghɨye weŋgiya len gharɨgharɨ, thiye thɨ loŋweghathɨŋge inanji Jerusalem e tɨne. 14 Na ravowovowo laghɨlaghɨye e idanji i mena Damasiko na i munjeva i yalaweŋgiya thavala thɨ loŋweghathɨŋge.”
15 Ko iyemaeŋge Giya i dage weya Ananaiyas iŋa, “U wa, kaiwae amalana iyana kaero va ya tuthina ya vakaiwoŋa. Iye ne i utuŋa utuniŋgu weŋgiya thiye ma Jiu na lenji kiŋ weŋgi na tembe ŋgoreiyeva lo gharɨgharɨ Isirel weŋgi. 16 Ghino tene ya vatomwewe mbaŋa i ghanagha ne i vaidiya vuyowo kaiwae i utuŋa utuniŋgu.”
17 Iya kaiwae Ananaiyas i wa, ve ru e ŋgolo tɨne, i bigiraweya nɨmanɨmae e riwae na iŋa, “Ghaghaŋgu Sol, Giya Jisas iya menda i yomarana e ghen mbaŋa u menamena e kamwathɨ ghembake iyake kaiwae me variyeŋgo e ghen, mbala kaero u thuweva na Nyao Boboma i riyevanjaraŋge.” 18 E mbaŋako iyako, bigi ŋgoreiye borogi kunauye thɨ dobu Sol e maramarae na kaero i thuweva. I yondo na i bapɨtaiso, 19 na i ghanɨŋga ko ambama riwaeko i vurɨghegheva.
Sol i vavaghare Damasiko e tɨne
Mbaŋa gheviye e tɨne Sol mbowo i yaku Damasiko weiyaŋgiya Jisas gharaghambu. 20 E mbaŋako iyako i ru Jiu e lenji ŋgolo kururu tɨnenji na i vavagharewe, iŋa, “Emunjoru Jisas iye Loi Nariye!” 21 Gharɨgharɨko wolaghɨye iyava thɨ vandeŋeko weinji lenji numounouno, na thɨ vaito thɨŋa, “Amalake iyake mbema iya amalaghɨniye iyava i vakatha vuyowoma weŋgiya thavala thɨ ghambugha Jisas Jerusalem e tɨne? Na thare menda mbe i menava gheke na i yalaweŋgiva vavana i yovaŋguŋgi weŋgiya ravowovowo laghɨlaghɨye?” 22 Ko iyemaeŋge Sol le vavaghare i vurɨgheghe moli na i vaemunjoruŋa weŋgiya Jiu, thiye thiya yaku Damasiko, Jisas iye Mesaiya, iya kaiwae ma valɨkaiwanji thɨ wogaithɨwe ghalɨŋaeko kaiwae.
23 Mbaŋa seiwo molao e ghereiye amba Jiu lenji randeviva thɨ woraweya lenji renuwaŋa regha kaiwae nuwanjiya thɨ unɨgha Sol. 24 Ko iyemaeŋge Sol kaero i loŋwevaidiya lenji renuwaŋako. Gougou na ghararaghɨye, thɨ njimbukikiŋgiya ghembako ghaghamba raŋgi regha na regha, nuwanjiya vethɨ unɨghɨwe. 25 Ko iyemaeŋge gougou regha, amalaghɨniye gharaghambu thɨ liya nambo. Sol i rombanɨwe, amba thɨ vakuki njoŋa e doda regha va ina e ghembako ghagana.
Sol i wa Jerusalem
26 Mbaŋa Sol i vutha Jerusalem, nuwaiya ve ru weŋgiya Jisas gharaghambu lenji wabwi, ko iyemaeŋge thiye thɨ mararu, kaiwae mava thɨ loŋweghathɨ mbema emunjoru iye Jisas gharaghambu. 27 Amba Banabas i vaŋgu na i yovaŋgu weŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ, na i varumwara nuwanji ŋgoroŋga Sol va le loŋgaloŋga Damasiko kaiwae na Giya i yomarawe na i utuwe, na Damasiko e tɨne i vavaghareŋa Jisas weiye le gharematuwa. 28 Iya kaiwae ghalɨŋae gharaghambɨ thɨ kulavatha Sol, amba i yaku weiyaŋgi gheko na i vaghɨliya Jerusalem laghɨyeko i vavaghareŋa Jisas weiye le gharematuwa. 29 Te vambe i utuva weiyaŋgiya Jiu, thiye thɨ vavaŋa Grik, na thɨ wogaithɨ weiyaŋgi, ko thiye thɨ rovurɨgheghe thɨ tamwe kamwathɨ na thɨ munjeva thɨ tagavamare. 30 Mbaŋa raloŋweloŋweghathɨko thɨ loŋwevaidiya iyake, thɨ yovaŋgu Sisariya na thɨ variye i wa Tasis.
31 Amba ekelesiya Judiya, Galili na Sameriya e lenji valɨvaŋgako wolaghɨye thɨ yaku e vanevane, na Nyao Boboma i vavurɨghegheŋgi na i vakatha lenji loŋweghathɨ i vurɨgheghe, lenji wabwi thɨ mbuthu na weinji lenji yavwatata laghɨye weya Giya.
Pita le kaiwo Lida na Jopa e tɨnenji
32 Mbaŋa Pita i wa e ghembaghemba regha na regha na i thuweŋgiya ekelesiya na mbaŋa regha amba i mena weŋgiya Giya le gharɨgharɨ thiya yaku e ghemba regha idae Lida. 33 E ghembako iyako tɨne i vaidiya amala regha idae Ainiyas. Gheghe thɨ mare na theghathegha umbowa ma i thuthuweiru e ghambae. 34 Pita i dagewe iŋa, “Ainiyas, Jisas Krais i thawariŋge. U thuweiru na u vakatha wagiyaweya ghambana.” E mbaŋako iyako Ainiyas i thuweiru. 35 Mbaŋa gharɨgharɨko wolaghɨye thiya yaku Lida na Saron thɨ thuwe Ainiyas thɨ loŋweghathɨgha Giya.
36 Jopa e tɨne wevo eunda idae Tabitha, elaghɨniye raloŋweloŋweghathɨ. Idae vaŋa Grik thɨŋa Dokas. Iye mbaŋake wolaghɨye i vakavakatha kaiwo thovuye na i thalavuŋgiya mbinyembinyeŋgu. 37 E mbaŋako iyako i ghambwera na i mare. Thɨ vathiŋgu na thɨ worawe e ŋgolo tɨne e toutou. 38 Jopa mava i bwagabwaga weiye Lida na mbaŋa gharaghambu thɨ loŋwe Pita vama ina Lida thɨ variyeŋgiya ghɨmoghɨmoru theghewo na vethɨ naŋgo vurɨgheghe weya Pita thɨŋa, “U laŋgama na ra wa e ghambameko.”
39 Iya kaiwae Pita i yondovirɨ na i wa weiyaŋgi. Mbaŋa i vutha thɨ vaŋguvoreŋa e toutou ndamwa. Wambwiwambwiko wolaghɨye thɨ raŋi ghɨliŋa Pita na thɨ bigivatomwe kwamakwama Dokas va i ŋgiyaŋgi mbaŋa vamba e yawayawaliye.
40 Pita i variye raŋgiyaŋgi eto, amba i ronja e gheghe vuvuye na i naŋgo. I naŋgovao na ghamwae i ghemba elako riwae na iŋa, “Tabitha, u thuweiru.” Kaero i tateya maramarae, na mbaŋa i thuwe Pita, i thuweiru na i yaku. 41 Pita i vɨghathɨ e nɨmae i thalavu na i yondo virɨ. Amba i kula ruwoŋgiya raloŋweloŋweghathɨko e tɨnenji wambwiwambwiko na i vatomwe weŋgi e yawayawaliye. 42 Totoke iyake i lalo Jopa laghɨyeko na gharɨgharɨ lemoyo thɨ loŋweghathɨgha Giya. 43 Mbaŋa i ghanagha Pita i yaku Jopa. I yaku weya amala regha idae Saimon. Amalake iyake ghakaiwo i vakavakatha bigibigi vavana thetheghan e njimwanjimwanji.