8
Na Sol va ina gheko, iŋa i thovuye moli kaiwae Sitiven kaero i mare.
Sol i vakatha vuyowo weŋgiya ekelesiya
Iya kaiwae e mbaŋako vara iyako vɨrɨ laghɨye i wora rɨghe ekelesiya weŋgi Jerusalem e tɨne. Raloŋweloŋweghathɨko wolaghɨye thɨ rakavo na thɨ raŋgi Judiya na Sameriya e lenji valɨvaŋgako laghɨye tɨne na mbema ghalɨŋae gharaghambɨ eŋge inanji Jerusalem. Loi gharakurukururu vavana thɨ wo Sitiven riwae na thɨ beku, na thɨ randa laghɨye kaiwae. Ko iyemaeŋge Sol nuwaiya i mukuwa ekelesiya. I nja na i vana e ŋgoloŋgolo regha na regha, i yalaweŋgiya raloŋweloŋweghathɨ ghɨmoghɨmoru na wanakau na ve bigiraweŋgi e thiyo tɨne.
Pilip i vavaghare Sameriya
Raloŋweloŋweghathɨ iyava tomethi lenji rakama, theghemba va vethɨ vuthawe thɨ vavaghareŋa Toto Thovuye, Jisas iye Mesaiya. Regha idae Pilip i wa e ghemba laghɨye regha Sameriya e tɨne, na i utuŋa Mesaiya utuutuniye gheko. Gharɨgharɨko wolaghɨye weinji lenji renuwaŋa regha thɨ vandeŋe Pilip le utuko, kaiwae thɨ thuwe vakatha ghamba rotaele vavana i vakathaŋgi. Ŋgoreiya nyao raraitharɨ thɨ kula na ghalɨŋanji laghɨye na thɨ rakaraŋgi weŋgiya gharɨgharɨ vavana, na thavala riwanji ŋginauye regha i kuvokuvo, na thavala lenji loŋga i tharɨ, i vakathaŋgi na riwanji i thovuye. Iya kaiwae gharɨgharɨ e ghembako iyako tɨne thɨ warari laghɨye moli.
Saimon iye manɨyeto
Sameriya e tɨne amala regha idae Saimon iye manɨyeto. Mbaŋa molao i vakavakatha ghathanavuko iyako na le thimbako i wo ghembako gharayakuyaku nuwanji, na iŋava iye lolo laghɨye regha. 10 Gharɨgharɨko wolaghɨye, e idaidanji na ma e idaidanji, thɨ yavwatatawana. Thɨŋa, “Mbema emunjoru Saimon iye Loi le vurɨgheghe,” na thɨ rena idae “Laghɨye.” 11 Gharɨgharɨko wolaghɨye thɨ ghambu kaiwae mbaŋa molao le vakathako kaero i wo nuwanji. 12 Ko iyemaeŋge mbaŋa thɨ loŋwe Pilip i utuŋa Toto Thovuye Loi nuwaiya i mbaro, gharɨgharɨko thɨ loŋweghathɨ na thɨ vavaghareŋa Jisas iye Mesaiya, ghɨmoghɨmoru na wanakau thɨ loŋweghathɨ na thɨ bapɨtaiso. 13 Saimon vambe i loŋweghathɨva na i bapɨtaiso, na i ghambugha Pilip, thevalɨvaŋga i reŋawe Saimon mbe weiye vara, kaiwae Pilip va i vakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele vavana na thɨ wo nuwae.
14 Mbaŋa ghalɨŋae gharaghambɨ thɨ loŋwe Sameriya gharɨgharɨniye kaero thɨ loŋwe Loi le utu na thɨ worawe e gharenji, thɨ variyeŋgiya Pita na Jon na thɨ wa weŋgi. 15 Mbaŋa thɨ vutha weŋgi thɨ naŋgo raloŋweloŋweghathɨ totogha kaiwanji mbala Nyao Boboma i ru e gharenji, 16 kaiwae Nyao Boboma mamba i ru mun weya raloŋweloŋweghathɨ regha, mbema thɨ bapɨtaiso eŋge Giya Jisas e idae. 17 Mbaŋa Pita na Jon thɨ bigiraweya nɨmanɨmanji e umbalinji ko amba thɨ wo Nyao Boboma.
18 Mbaŋa Saimon i thuwe raloŋweloŋweghathɨ thɨ wo Nyao Boboma mbaŋa ghalɨŋae gharaghambɨ thɨ bigiraweya nɨmanɨmanji e umbalinji, i munjeva i mbana mani na i giya weŋgiya Pita na Jon, 19 na iŋa, “Hu giyama vurɨgheghena iyana e ghino, na ghino mbala tembe ŋgoreiyeva; mbala ya liraweya nɨmaŋguke lolo regha e umbaliye na i wo Nyao Boboma.”
20 Ko iyemaeŋge Pita i gonjoghawe iŋa, “Wein len manina u mare moli, kaiwae u munjeva u vamodo Loi le mwaewo e mani! 21 Ghen ma idan ina e kaiwoke iyake, kaiwae Loi i ghareghare len renuwaŋana i tharɨ moli. 22 Iya kaiwae u uturaŋgiya len tharɨna na u roiteteŋgi. U naŋgo weya Loi. Mbwata ne i numotenɨŋgiya len renuwaŋana raraitharɨ e gharena. 23 Kaero ya thuwe yamwanja laghɨye gharerenuwaŋa i riyevanjara gharena na tharɨ thanavuniye i yalaweghathɨŋge.”
24 Lenji utuutuko kaiwae Saimon i dage weŋgi iŋa, “Hu naŋgo weya Loi kaiwaŋgu, na mbala budakaiya mohu utuŋana, mane regha i yomara e ghino.”
25 Pita na Jon thɨ utuŋa lenji ghareghare Jisas kaiwae na thɨ vavaghareŋa Loi le utu, amba thɨ njogha Jerusalem. Lenji njogha e tɨne thɨ vavaghareŋa Toto Thovuye Sameriya e ghembaghembaniye vavana.
Pilip na amala rara Itiyopiya
26 Mbaŋa regha Giya le nyao thovuye i dage weya Pilip iŋa, “U thuweiru! U raŋgiwoko, valɨvaŋga e yaghalako. Kamwathɨke iyake i ri Jerusalem na i reŋa vurɨvurɨ vwatavwata na venja Gaja.” 27 Iya kaiwae Pilip i wareri, na e kamwathɨ mborowa i lavolevoleya amala regha rara Itiyopiya. Iye vanautumako iyako ghakwin le rakakaiwo laghɨye regha na le bigibigi gharanjimbukiki. Amalake va i wa Jerusalem na ve kururu, 28 na vama i njoghanjogha ghambae kaiwae, i yaku ele waŋga momodɨ na i vavaona Loi ghalɨŋae gharautu Aiseya le buk. 29 Nyao Boboma i dage weya Pilip iŋa, “U wa na vo loŋga ele waŋga momodɨko ghadidiye.”
30 Pilip i yoruku na i wa e waŋgako vasiwae na i loŋweya amalako i vavaona Loi ghalɨŋae gharautu Aiseya le buk. Amba i vaito iŋa, “Bukuna iya u vavaonana, thare u ghareghare gharumwaru?”
31 Amalako iŋa, “Ŋgoroŋga ne yaŋa na ya ghareghare thoŋgo ma lolo regha i vamanjamanjalaŋa e ghino?” Amba i kulavoreŋa Pilip na i voro i yaku weiye. 32 Buk Bobomako le utuutu iyava i vavaonako iŋa ŋgoreiyake:
Iye ŋgoreiya sip thɨ yovaŋgu tagavamare kaiwae. Mava i ndeutu mun, ŋgoreiya sip nariye mbaŋa thɨ tenɨto vulivuliye, na ma e ghalɨghalɨŋae.
33 Thɨ vakatha na i monjina laghɨye na e ghakot tɨne ma thɨ vatomwe lolo regha i utu emunjoru kaiwae. Ma regha valɨkaiwae na ne i utuŋa orumburumbuye thako muyaiko utuninji, kaiwae yawaliye e yambaneke kaero iko. Ais 53:7-8
34 Rara Itiyopiyako i dage weya Pilip iŋa, “U utugiyama weŋgo, thela utuniya Loi ghalɨŋae gharautuke i utuutu, amalaghɨniye utuniye o mbe lolo regha utuniye?” 35 Amba Pilip i woraweya le utuko rɨghe, i utuwe e utuutuko iya Aiseya le woraŋgiyako na i utuŋa Toto Thovuye Jisas kaiwae.
36 Thɨ loŋgaloŋga e kamwathɨ mborowae, e valɨvaŋga ŋgoreiya mbwa inawe, amba rara Itiyopiyako i dage weya Pilip iŋa, “Wo u thuwe, mbwa iya. Thare bigi regha i kitenɨŋgo na ma valɨkaiwae u bapɨtaisoŋgo?”
37 Pilip i dagewe iŋa, “Valɨkaiwan moli ya bapɨtaisoŋge thoŋgo u loŋweghathɨ e gharena laghɨye.”
I gonjogha weya Pilip iŋa, “Ŋgoreiye, ya loŋweghathɨ Jisas iye Krais, Loi Nariye.”
38 Rara Itiyopiyako i vandeghathɨ le waŋga momodɨko, amba Pilip weiye amalako thɨ nja, vethɨ ghaenja e mbwako tɨne na Pilip i bapɨtaiso amalako. 39 Mbaŋa thɨ ghae voro, amba Giya Une i yovaŋguya Pilip. Rara Itiyopiyako ma te i ndethuweva mun, ko iyemaeŋge amalako weiye le warari laghɨye i njogha e ghambae. 40 Pilip ghamberegha i ghareghare ve yomara e ghemba regha idae Ajotas. Na e ghemba regha na regha i ru weŋgi i vavaghareŋa Toto Thovuye ghaghad ve vutha Sisariya.

8:33 Ais 53:7-8