18
Pol le yakuyaku Korinita e tɨne
Amba Pol i iteta Atens na i wa Korinita, na gheko i vaidiya amala regha idae Akwila, iye Jiu na va ve virɨ Pontas. Amalako iyako vamba i mena eŋge Rom Itali e tɨne, weiye levo Prisila, kaiwae Rom lenji kiŋ idae Klodiyas, va iŋa Jiu taulaghɨko thɨ rakaiteta Rom. Pol i wa na ve thuweŋgi, na mbowo ve yaku na i kaiwo weiyaŋgi, kaiwae thiye na amalaghɨniye ghanjikaiwo regha, thɨ ŋgiyaŋgiya ŋgolo ŋgoreiya pɨlai na thɨ vakuneŋa. Sabat regha na regha Pol i wogaithɨ Jiu e lenji ŋgolo kururu tɨne weiyaŋgiya Jiu na Grik gharɨgharɨniye, i mando na i valogha nuwanji na thɨ loŋweghathɨ.
Mbaŋa Sailas na Timoti thɨ ri Masedoniya na thɨ vutha weya Pol e ghereiye, amalaghɨniye mbema i vatomwe vara ghambaŋako laghɨye e vavaghare, i vavurɨghegheŋa weŋgiya Jiu iŋa, “Jisas iye Mesaiya.” Ko iyemaeŋge mbaŋa Jiu thɨ ŋgiwoyathu Pol na thɨ utuvatharɨwe, amba i tagavughayathu ghakwamako vughauye, kaiwae thɨ botewo Toto Thovuye. I vanuwovɨrɨŋgi iŋa, “Thoŋgo huya ghawe moli, tembe hu wonjoweŋga ghamimberegha, thava wonjowe i mena e ghino. E mbaŋake iyake na i ghaoko, ya wa weŋgiya thiya ma Jiu gharɨgharɨniye ŋgoreiye na ya vavaghareŋa Toto Thovuye weŋgi.”
E ghereiye Pol i iteta Jiu lenji ŋgolo kururu i wa Taitiyas Jastas ele ŋgolo ina e ŋgolo kururu ghadidiye na mbowo i vavagharewe. Amalake iyake ma Jiu loloniye, ko iyemaeŋge i kururu weya Loi. Krisɨpas, iye Jiu lenji ŋgolo kururu gharandeviva, amalaghɨniye na le ŋgoloko gharayakuyaku thɨ loŋweghathɨgha Giya, na tembe ŋgoreiyeva Korinita gharɨgharɨniye lemoyo, thavala va thɨ loŋwe Pol le utu, thɨ ghanagha thɨ loŋweghathɨ na thɨ bapɨtaiso.
Gougou regha Pol i thuwe vavaghare regha Loi i utuwe iŋa, “Tha u mararu! U ndethɨna Totona Thovuye iyana! Thava u viyathu utuutuna iyana! 10 Kaiwae ghino weiŋgu ghen. Ma lolo regha ne i vakowanaŋge, kaiwae gharɨgharɨ lemoyo e ghembake iyake ghino lo gharɨgharɨ.” 11 Iya kaiwae Pol i yaku gheko theghathegha umbwara na vaŋgothiye, i vavaghareŋa Loi le utu weŋgiya gharɨgharɨ.
12 Ko iyemaeŋge mbaŋa Galiyo ghambaŋa gawana Akaiya e tɨne, amba Jiu thɨ wabwi na regha thɨ yalaweya Pol na thɨ yovaŋgu weya rambarombaroko na thɨ munjeva vethɨ kot. 13 Thɨ wonjowe Pol thɨŋa, “Amalake iyake i govɨva gharɨgharɨ nuwanji na thɨ kururu weya Loi, na kamwathɨko iyako ghamambaro ma i vatomwe weime.”
14 Pol va i munje ma i utu vara, kaero Galiyo i gowe e ghae na i dage weŋgiya Jiu iŋa, “Thoŋgo methɨ wonjowe amalake iyake i vakatha vatharɨ laghɨye moli o i kivwala Rom lenji mbaro, ambane valɨkaiwaŋgu ya vandeŋe lemi utuna. 15 Ko ghemi, utuutu, idaŋgi na mbe ghemi lemi mbaro kaiwae hu wogaithɨ, tembe ghamimberegha hu vanamwe. Ghino mane ya vanamwe bigibigi ŋgoranjiyako utuninji.” 16 Amba i vagege raŋgiyaŋgi e ghamba kotɨko tɨne. 17 Thiye ma Jiu taulaghɨko vethɨ yalawe Sostins, iye Jiu lenji ŋgolo kururu gharandeviva, na thɨ tagavotagamenawe e ghamba kotɨko e marae. Ko iyemaeŋge Galiyo mava i goruwe iya lenji vakathako iyako.
Pol i njogha Antiyok na amba te i vaghɨliyava
18 Pol vambowo i yaku Korinita e tɨne mbaŋa seiwo molao, amba i iteteŋgiya raloŋweloŋweghathɨ, i tha e waŋga na i woma njogha Siriya weiyaŋgiya Prisila na Akwila. E garowo idae Sinkreya e tɨne Pol iŋa na thɨ tena umbaliye amba muyai thɨ kuki, kaiwae va i dagerawe weya Loi umbaliyeko kaiwae ghambaŋa kaero iko.* Pol mbwatava i mbela tholo vurɨgheghe na i rombeleya i vavaghareŋa Jisas kaiwae Korinita e tɨne ŋgoreiya Loi le renuwaŋa. Mbaŋa va i vavagharevao, thɨ tena umbaliyeko. 19 Thɨ ghɨnagha ghaghad vethɨ womaru Epesas. Pol i iteteŋgiya Prisila na Akwila Epesas e tɨne na amalaghɨniye i wa na ve ru Jiu e lenji ŋgolo kururu tɨne na i wogaithɨ weiyaŋgiya Jiu. 20 Thɨ naŋgowe na thɨ munjeva mbowo thɨ yaku weinji mbaŋa molao, ko iyemaeŋge ma le renuwaŋa ŋgoreiye. 21 Ko amba muyai i wareri, i dagerawe weŋgi iŋa, “Thoŋgo Loi le renuwaŋa ŋgoreiye, tene ya njoghamava.” Kaero thɨ kuki na thɨ iteta Epesas.
22 I ghɨnagha na ve tan vara Sisariya, amba i wa Jerusalem na ve lavare moliyaŋgiya raloŋweloŋweghathɨ ko amba i ruwoko i wa Antiyok.
23 Va mbowo i yaku gheko mbaŋa seiwo molao, ko amba i wareriva na mbowo ve vaghɨliyava Galeisiya na Prigiya e lenji valɨvaŋga, na i vavurɨghegheŋgiya raloŋweloŋweghathɨ.
Apolos i vavaghare Epesas na Korinita e tɨnenji
24 Jiu loloniye regha idae Apolos, va i virɨ Aleksandariya, i wa ve vutha Epesas. Amalako iyako nuwae i sonuga e utu na Buk Boboma ghathimba i riyevanjara. 25 Gharɨgharɨ vavana va thɨ vavaghare Giya le kamwathɨwe, na weiye le gharematuwo i vavaghare na budakaiya i utuŋa Jisas kaiwae emunjoru moli, ko iyemaeŋge mbe i ghareghare eŋge Jon le bapɨtaiso utuutuniye. 26 Va i ru Jiu e lenji ŋgolo kururu tɨne na i vavaghare weiye le gharematuwo. Mbaŋa Prisila na Akwila thɨ loŋwe le utuko thɨ yovaŋgu e lenji ŋgolo na vethɨ vamanjamanjalaŋa budakaiya ma vamba i ghareghare Loi le kamwathɨko kaiwae.
27 Iyake e ghereiye Apolos nuwaiya i wa Akaiya, amba raloŋweloŋweghathɨ Epesas thɨ vavurɨghegheŋa na thɨ roriya leta yaŋgara i wa weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ inanji Akaiya e tɨne, thɨŋa, “Mbaŋa Apolos ne i ghaona e ghemi hu kulavatha weimi lemi warari.” Mbaŋa i wareri na ve vutha Grik, amba gharɨgharɨko iya Loi le gharevɨrɨ weŋgi kaiwae na thɨ loŋweghathɨgha Jisas i thalavu wagiyaweŋgi. 28 Ŋgoreiye, kaiwae gharɨgharɨ e maranji i wogaithɨ weiyaŋgiya Jiu na i utu kivwalaŋgi. I vaemunjoruŋa weŋgi Buk Boboma e tɨne na iŋa mbema emunjoru Jisas iye Mesaiya.

*18:18 Pol mbwatava i mbela tholo vurɨgheghe na i rombeleya i vavaghareŋa Jisas kaiwae Korinita e tɨne ŋgoreiya Loi le renuwaŋa. Mbaŋa va i vavagharevao, thɨ tena umbaliyeko.