26
Amba Agripa i dage weya Pol iŋa, “Mbaŋake kaero i mavu e ghen na u utu ghanɨmbereghana kaiwan.”
Pol i livaira nɨmae, ko amba i worawe le utuutu rɨghe; i utu na ŋgoreiyake: “Kiŋ Agripa, ya warari laghɨye noroke na ya ndeghathɨ e maran ya utuŋa bigibigiko iya kaiwanji na Jiu thɨ wonjoweŋgowe. Ya warari rɨghethoru kaiwae ghen u ghareghare wagiyaweya Jiu ghamathanavu na budakai kaiwae na tomethi lama renuwaŋa. Iya kaiwae ya naŋgo e ghen na u ghataŋaghathɨ u vandeŋe lo utuutuke.”
“Jiu taulaghɨko thɨ ghareghare yawaliŋgu na wothanavu, mbaŋa va wo mbaŋa ŋgama e ghambaŋgu na lo yakuyaku Jerusalem e tɨne. Mbaŋa molao moli thɨ ghareghareŋgo na valɨkaiwanji thɨ utuŋa utuutuniŋgu, thoŋgo nuwanjiya; ghino ya ru Parisi e lenji wabwi tɨne na ya ghambugha ghamathanavu na wabwike iyake lenji mbaro e lama kururuko tɨne, i kivwala wabwike wolaghɨye lenji mbaro. Na noroke thɨ vanivaŋaŋgo, wo kotɨke rɨghe kaiwae weiŋgu lo gharematuwa ya woraweya Loi ghamidi ne i vakatha ŋgoreiya va le dagerawe weŋgiya orumburumbume. Dageraweke iyake ghamauu theyaworo na theghewo tembe thɨ woraweva Loi ghamidi iyake kaiwae gougou na ghararaghɨye thɨ kurukururu weya Loi. Oo Kiŋ, Jiu thɨ wonjoweŋgo na thɨŋa i tharɨ iya ya loŋweghathɨgha dageraweke iyake.” Amba Pol i dage weŋgiya Jiu, iŋa, “Ŋgoroŋga eŋge na lemi renuwaŋa hu munjeva Loi ma valɨkaiwae ne iŋa na ramaremare tembe thɨ thuweiruva?”
“Ghino wombereghake ya renuwaŋa, vambowo ya vakatha bigibigiko wolaghɨye na ya munjeva ya thɨghɨya wanaŋgiya Jisas rara Nasaret gharaghambu. 10 Vakathako iyako va ya vakatha Jerusalem e tɨne. Ravowovowo laghɨlaghɨye va thɨ giya mbaro e ghino na ya vaŋguruwoŋgiya Loi le gharɨgharɨ e thiyo tɨne, na ghanjimbaŋa thɨ tagavamareŋgi ghino te vambe ya wovairɨva ghamwaŋgu lenji mare kaiwae. 11 Mbaŋa i ghanagha ya wa e ŋgolo kururu weŋgi, na ya giya vuyowo weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ na ya vavurɨghegheŋaŋgi thɨ tholoŋa Jisas idae na thɨ wovatharɨtharɨŋa. Ghareŋgu i gaithɨ wanaŋgi laghɨye moli, iya kaiwae va ya wa e ghembaghemba vavana eto na va giya vuyowo weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ gheko.”
Ŋgoroŋga Pol i tabona raloŋweloŋweghathɨ
(Vak 9:1-19; 22:6-16)
12 “Renuwaŋako iyako kaiwae iyava ya wo vurɨgheghe na mbaro weŋgiya ravowovowo laghɨlaghɨye na ya loŋgaŋa Damasiko. 13 O kiŋ, vamba inaŋgu e kamwathɨ mborowa, ghararaghɨye mboro, iyava manjamanjala regha i njama e buruburu, manjalawae i kivwala varae mara mbouye, i yavakekeime weiŋguyaŋgiya wouneko. 14 Taulaghɨko ghime wo dobu e thelauko vwatae, amba ya loŋwe ghalɨghalɨŋa regha, vaŋa Arameyik, i dage e ghino iŋa, ‘Sol! Sol! Buda kaiwae u giyagiya vuyowo e ghino? Thoŋgo u thɨghɨyawanaŋgo, tembene ghanɨmbereghana u vakatha ghanɨvuyowo.’ ”
15 “Amba ya vaito yaŋa, ‘Thela ghen, Giyana?’ ”
“I gonjogha e ghino iŋa, ‘Ghino Jisas, iya u vakavakatha vuyowonawe. 16 E mbaŋake iyake u yondovirɨ na u ndeghathɨ. Ya yomara e ghen na ya tuthiŋge u tabo na lo rakakaiwo. Na budakaiya kaero mo thuwe e ghino na budakaiya ne ya vaghareŋge mbaŋa ne ya yomarava e ghen ne u utuŋa weŋgi gharɨgharɨ vavana. 17 Ne ya vamoruŋge weŋgiya Jiu na thiye ma Jiu iya ya variyeŋgena weŋgi. 18 Vo tateya maranji na valɨkaiwae thɨ ghareghare na mbala thɨ ndeghereiyewana tharɨ na thɨ mena e manjamanjala, thɨ raŋgi Seitan ele vurɨgheghe tɨne na thɨ mena weya Loi, mbala Loi i numotenɨŋgiya lenji tharɨ, na le mwaewo va i vivatharawe le gharɨgharɨke wolaghɨye kaiwanji, tene i vanjoŋa weŋgi.’ ”
19 “Iya kaiwae, Kiŋ Agripa, o vavaghareko iya i menako e buruburu va ya ghambu wagiyawe. 20 I viva moli ya vavaghare Damasiko e tɨne, ko amba ya wa Jerusalem e tɨne na Judiya laghɨyeko na tembe ya wa weŋgiva thiye ma Jiu gharɨgharɨniye. Ya vavaghare weŋgi na valɨkaiwae thɨ roiteta lenji tharɨ na thɨ ndeghereiyewana, ghamwanji i ghembe Loi, na thɨ vakatha thanavu i rumwaru, gharɨgharɨ mbala thɨ ghareghare kaero thɨ vɨva yawalinji. 21 Iyake kaiwae Jiu thɨ yalaweŋgo e Ŋgolo Boboma tɨne na thɨ munjeva thɨ tagavamareŋgo. 22 Ko ya vaidiya Loi le thalavu va e mbaŋaŋgiko thiyako ghaghada noroke, iya kaiwae noroke ya ndeghathɨ na ya utuŋa emunjoru weŋga rambarombaro na gharɨgharɨke wolaghɨye. Bigibigike iya ya utuŋaŋgike mboromboro weiye budakaiya Loi ghalɨŋae gharautu na Mosese va thɨŋa tene i yomara. 23 Iye Mesaiya ne i vaidiya vuyowo, na iye ne i thuweirukai vara mare e tɨne na ŋgoreiye manjamanjala i vatomwe vamoru ghakamwathɨ weŋgiya Jiu na thiye ma Jiu gharɨgharɨniye.”
Pestas i wovakabakabaleyaŋa Pol
24 Pol vamba i utuutu bigibigiko thiyako kaiwanji, kaero Pestas i kula na ghalɨŋae laghɨyewe iŋa, “Pol, kabaleya ghen! Len vavaonana laghɨye i vakathaŋge u kabaleya.”
25 Kaero Pol i gonjoghawe iŋa, “Pestas giya laghɨye, ghino ma ya kabaleya. Utuutuko ma utuŋaŋgiko utu emunjoru na thɨ rumwaru. 26 Kiŋ Agripa ina gheke i ghareghare iya bigibigiko wolaghɨye thiyako. Na valɨkaiwaŋgu weiŋgu lo gharematuwo ya utuwe. Ya ghareghare bigibigiko thiyako utuutuninji kaero i gharegharevao, kaiwae ma regha i rothuwele.” 27 I dage weya Kiŋ Agripa iŋa, “Kiŋ Agripa, thare u loŋweghathɨŋgiya Loi ghalɨŋae gharautu? Ya ghareghare u loŋweghathɨ.”
28 Amba Agripa i gowe Pol e ghae iŋa, “U renuwaŋa valɨkaiwan eŋge u valogha nuwaŋgu na ya loŋweghathɨ mbaŋa ubotu ŋgoreiyake na ya tabo Kristiyan?* Kristiyan gharumwaru ŋgoraiyake: “lolo regha iye i ghambugha Jisas Krais.”
29 Pol i gonjoghawe iŋa, “Othembe mbaŋa ubotu o molao, ya naŋgo weya Loi, nuwaŋguiya weinɨyaŋgiya gharɨgharɨke iya methɨ vandeŋe lo utuke noroke, taulaghɨna ghemi ŋgoramiya ghino, ko iyemaeŋge thava thɨ ŋgarɨŋga na ŋgoramiya ghino.”
30 Amba kiŋɨko weiyaŋgiya gawanako, Benis na gharɨgharɨko wolaghɨye iya me weinjiyaŋgiko thɨ rakayondo, 31 thɨ rakaraŋgi eto na thɨ veutu weŋgi thɨŋa, “Loloke iyake ma i vakatha vathara bigi regha na kaiwae i mare o i ru e thiyo.”
32 Agripa i dage weya Pestas iŋa, “Loloke iyake thoŋgo ma mendava i naŋgo na nuwaiya i wa Rom ve kot Sisa e marae, valɨkaiwae ra rakayathu.”

*26:28 Kristiyan gharumwaru ŋgoraiyake: “lolo regha iye i ghambugha Jisas Krais.”