25
Pol i naŋgo na nuwaiya ve kot Sisa e marae
Pestas vamba i vutha eŋge Sisariya na mbaŋa thegheto e ghereiye kaero i wava Jerusalem. Na gheko ravowovowo laghɨlaghɨye na Jiu lenji randeviva thɨ rakamenawe na thɨ utuŋa Pol ghawonjowekowe. Thɨ naŋgo vurɨgheghe weya Pestas na nuwanjiya i wovatha lenji renuwaŋako i variya Pol i mena Jerusalem, kaiwae Jiu vama thɨ vakatha thuwele lenji renuwaŋa na thɨ munjeva ne thɨ kubaro e kamwathɨ mborowae na mbala thɨ tagavamare Pol. Pestas i gonjogha weŋgi iŋa, “Pol mbe ina e thiyo tɨne Sisariya, na ghino mbaŋa ubotu kaero ya njoghava gheko. Iya kaiwae lemi randevivana vavana thɨ mena weiŋguyaŋgi wo raka Sisariya, na thoŋgo le tharɨ regha inawe, thɨ utuŋa ghawonjoweko e ghino.”
Pestas vambowo i yaku Jerusalem mbwata ghenewa o gheneyaworo amba muyai i njogha Sisariya. Mbaŋa i njogha na ighɨviya vena i wa e ghamba kot na ve yaku ele ghamba yaku amba iŋa na thɨ vaŋgumena Pol. Mbaŋa Pol i vutha Jiu va thɨ rakamena Jerusalem thɨ ndeghɨliŋa na thɨ utuŋaŋgiya ghawonjowe vuyowaeŋgi, ko iyemaeŋge ma valɨkaiwanji thɨ vaemunjoruŋa.
Amba Pol i utu ghamberegha kaiwae i thombe lenji utuko iŋa, “Ma ya vakatha vatharɨ mun bigi regha Jiu lenji mbaro e tɨne, o Ŋgolo Boboma, o weya Sisa.”
Amba Pestas nuwaiya i valogha Jiu nuwanji, iya kaiwae i dage weya Pol iŋa, “Thare nuwaniya u wa Jerusalem, ko amba va vandeŋe len kotɨna gheko?”
10 Pol i gonjoghawe iŋa, “Nandere! Kotɨke iyake Rom le ghamba mbaro ghakot moli, na valɨkaiwae lo kot ina gheke. Ghanɨmbereghana kaero u ghareghare wagiyawe, ghino ma ya ndevakatha vatharɨ mun bigi regha weŋgiya Jiu. 11 Ko iyemaeŋge thoŋgo ya vakatha vathara bigi regha na valɨkaiwae ya mare ma ya naŋgo na hu rakayathuŋgo. Ko iyemaeŋge thoŋgo wowonjoweko iya Jiu menda thɨ womenako ma emunjoru ŋgoreiye ma valɨkaiwae u vaŋguraweŋgo e nɨmanji ghare. Ya naŋgo nuwaŋguiya ya wa Rom na Sisa ve vandeŋe lo kotɨke.”
12 Pestas weiyaŋgiya valɨghareghare thɨ utu, amba iŋa, “Ŋgoreiye! Kaero mo naŋgo na u wa vo kot Sisa e marae, ko mbaŋake yaŋa u wa weya Sisa.”
Pestas weiye Kiŋ Agripa thɨ utu Pol kaiwae
13 Mbaŋa vavana e ghereiye Kiŋ Agripa weiye louye Benis thɨ wa Sisariya, vethɨ thuwe Pestas na thɨ mwaewo weinji. 14 Mbaŋa i ghanagha vethɨ yaku Sisariya, na Pestas weiye kiŋɨko thɨ utu Pol kaiwae. Pestas iŋa, “Lolo regha ina gheke, Pilikesa mendava i itete, ina e thiyo tɨne. 15 Mbaŋa va ya wa Jerusalem, Jiu lenji ravowovowo laghɨlaghɨye na ghagiyagiya thɨ rakamena thɨ utugiya ghawonjowe e ghino, na va thɨ naŋgo e ghino thɨ munjeva ya vakatha ghambaro na i mare.”
16 “Ko iyemaeŋge ya dage weŋgi yaŋa, ‘Ghime Rom ma ghamathanavu ŋgoreiye, na wo munjeva wo vatomwe lolo regha na i vaidiya vuyowo, thoŋgo ma i ndeghathɨ gharawonjoweko e maranji na i utu ghamberegha kaiwae.’ 17 Va weiŋguyaŋgi wo rakamena gheke, na va mbaŋambaŋa vena ma te ya roroghaghava, ya wa va yaku e ghamba kot kaero yaŋa na thɨ vaŋgumena Pol. 18 Mbaŋa gharawonjoweko thɨ yondo na thɨ utu, tharɨko va ya renuwaŋaŋgiko na ya munjeva ne thɨ utuŋaŋgi, mava thɨ ndeutuŋa mun. 19 Ko iyemaeŋge lenji wogaithɨko weinji mbe i reŋa eŋge e lenji kururuko thanavuniye na lolo regha idae Jisas, iye kaerova i mare, ko Pol i vurɨgheghe na iŋa kaerova i thuweiru na e yawayawaliyeva. 20 I vakathaŋgo nuwaŋgu i unouno, ŋgoroŋga ne yaŋa na ya wo bigibigiko thiyako ghanjirumwaru, iya kaiwae ya vaito Pol thoŋgo nuwaiya i wa Jerusalem na va vandeŋe le kotɨko gheko. 21 Ko Pol i naŋgo e ghino na nuwaiya i wa ve kot Sisa e marae. Iyake kaiwae yaŋa na mbowo thɨ njimbughathɨva ghaghada thoŋgo ya vaidiya kamwathɨ regha, ko amba ya variye na i wa weya Sisa.”
22 Amba Agripa i dage weya Pestas iŋa, “Nuwaŋguiya wombereghake wo ya vandeŋe lolona iyana le utu.”
Pestas iŋa, “Evole amba yaŋa na i mena, na wo u vandeŋe le utu.”
Pol i utu weŋgiya Agripa na ghaune
23 Mbaŋambaŋa vena Agripa na Benis thɨ njimbo vwenyevwenye kwamaniye thɨ mena thɨ ru e ghamba kot tɨne, weinjiyaŋgiya ragagaithɨ lenji rambarombaro na ghembako giyagiyaniye. Pestas iŋa na thɨ vaŋgumena Pol. 24 Amba Pestas iŋa, “Kiŋ Agripa, na gharɨgharɨke wolaghɨye iya noroke mo hu rakamenake gheke. Kaero hu thuwe loloke iyake, amalaghɨniye kaiwae iya Jiu inanji Jerusalem na e ghembake iyake tɨne thɨ naŋgo vurɨgheghe e ghino e ghalɨŋanji laghɨye thɨŋa, ‘Loloke iyake thava te i yakuyakuva e yambaneke.’ 25 Ko iyemaeŋge ya tamwe, na ya vaidiwe, ma i vakatha mun tharɨ regha na valɨkaiwae i mare. Ko kaiwae mbe amalaghɨniye vara ghamberegha mendava i naŋgo na nuwaiya i wa ve kot Sisa e marae, iya kaiwae mendava ya vakatha ghambaro na ne ya variye i wa Rom. 26 Ko iyemaeŋge ma ya vaidi mun utuutu regha emunjoru amalaghɨniye kaiwae na ya rorinjoŋa Sisa kaiwae. Iya kaiwae ma vaŋgumena na i ndeghathɨ e maran, Kiŋ Agripa, na tembe ŋgoreiyeva taulaghɨna ghemi e marami. Nuwaŋguiya ra tamweya ghawonjoweko rɨghe na budakaiya ra vaidi, ko amba ya rorinjoŋa Sisa kaiwae. 27 E ghino ma valɨkaiwae ya variye rayakuyaku e thiyo i wa weiye Sisa na ma ya woraŋgiya ghawonjoweko rɨghe weya giyako iyako.”