24
Jiu na Pol thɨ kot Gawana Pilikesa e marae
Mbaŋa theghelima e ghereiye ravowovowo laghɨlaghɨye lenji randeviva Ananaiyas weiyaŋgiya giyagiya vavana weinji lenji rautuutu regha idae Tetaliyas, thɨ raka Sisariya na vethɨ utugiya Pol ghawonjowe weya Gawana Pilikesa. Mbaŋa thɨ kula ruwo Pol, amba Tetaliyas i worawe le utuutu rɨghe weya Gawana Pilikesa Pol ghawonjoweko kaiwae, iŋa, “Oo Pilikesa, giya thovuye ghen. Len mbaro thovuye kaiwae mbaŋa molao wo yaku e vanevane, na bigibigi lemoyo kaero u varumwaru e vanautumake iyake tɨne. Len vakathaŋgiko thiyako e valɨvaŋgake wolaghɨye kaiwae, taulaghɨke ghime wo mwaewo laghɨye e ghen. Iyemaeŋge ma nuwaŋguiya ya vamolaoŋa lo utu ne iwaeŋge ya wo ghanɨmbaŋa, iya kaiwae ya naŋgo e ghen na u vandeŋe lama utuke ubotu iyake.”
“Kaero wo vaidiya loloke iyake, iye tharɨ gharavakatha, na iye iyava mbaŋathaŋarɨke i vamurumuru Jiu gharenji e valɨvaŋgake wolaghɨye. Na iye rara Nasaret le wabwi gharandeviva regha. Na tembe ŋgoreiyeva, i mando na i munjeva i vambɨghɨya lama Ŋgolo Boboma. Wo vaidiya iyako kaiwae na wo yalawe, na wo munjeva wo vanivaŋa lama mbaro e tɨne. Ko iyemaeŋge ragagaithɨ lenji rambarombaro, Laisiyas, i mena weiye le vurɨgheghe i vaŋgu weime, amba iŋa na wo mena e ghen na wo utugiya lama wonjoweko rɨghe e ghen. Thoŋgo ghen ghanɨmbereghana ne u vaito, ko amba ne u vaidiya lama wonjoweko rɨghe weya loloke iyake i emunjoru.” Amba Jiu gharɨgharɨniye vavanava thɨ golambwa wonjoweko iyako na thɨŋa emunjoru.
10 Amba gawanako i livaira nɨmae na i vatomwe Pol ghambaŋa i utu. Pol iŋa, “Ya ghareghare theghathegha kaero i ghanagha u ghatha na u mbaroŋa vanautumake iyake, ya warari ya giya ghathombe na u vandeŋe. 11 Thoŋgo u vaitoŋgiya gharɨgharɨ ne thɨ wogiya gharumwaru e ghen, mbaŋa theyaworo na theghewo kaero iko, va ya wa Jerusalem kururu kaiwae. 12 Thiye iya thɨ wonjoweŋgoke mava thɨ thuweŋgo mun ya wogaithɨ weiŋgu lolo regha e Ŋgolo Boboma tɨne o ya vakatha returetu weŋgiya wabwi e lenji ŋgolo kururu tɨnenji o e ghembako laghɨye tɨne. 13 Lenji wonjoweko e ghino ma valɨkaiwanji thɨ vaemunjoruŋa e ghen. 14 Ko iyemaeŋge ya dage emunjoru ya ghambugha Jisas le Kamwathɨ iya thɨŋa na wabwi kwanɨkwan. E tɨne ya kururu weya orumburumbume lenji Loi, na ya loŋweghathɨgha Mosese le mbaro na Loi ghalɨŋae gharautu lenji rororiko wolaghɨye. 15 Ya woraweya Loi ghamidi na thiye tembe ŋgoreiyeva, iya ne Loi i vakatha gharɨgharɨ thɨ rumwaru na raraitharɨ tembene thɨ thuweiru na e yawayawalinjiva. 16 Iya kaiwae mbaŋake wolaghɨye ya mando na wothanavu i rumwaru Loi e marae na gharɨgharɨ e maranji na thava e wowonjowe regha.”
17 “Theghathagha umboviye e ghereiye amba ya njogha Jerusalem, ya mbana mwaewo vavana, ya bigimena weŋgiya lo valɨ Jiu na va nuwaŋguiya ya mena ya vowo weya Loi. 18 E mbaŋako iyako thɨ thuweŋgo e Ŋgolo Boboma tɨne. Mbaŋako iyako vama ya vakathavao vanamwe ghakamwathɨ, na mava wabwi regha na gheko na mbalava ya vakatha returetu weŋgi. 19 Ko Jiu vavana thɨ rakamena Eisiya va inanji gheko. Thiye eŋge mbala menda thɨ rakamena na tembe thiye vara thɨ ndeghathɨ e maran, na thebigiya va thɨ thuwe vatharɨ e ghino valɨkaiwanji thɨ utuŋa wonjoweniye e ghen. 20 O thoŋgo thiye iya kaero inanjike gheke thɨ utuŋa e ghen the tharɨ va ya vakatha mbaŋa va ya ndeghathɨ Jiu lenji kot laghɨye e maranji na thɨ vanivaŋaŋgo. 21 Ko bigi regha eŋge va ya vakatha e mbaŋako iyako e maranji, va ya kula ghalɨŋaŋgu laghɨye na yaŋa, ‘Ya ndeghathɨ e marami noroke e kotɨke iyake tɨne kaiwae ya loŋweghathɨgha ramaremare tembene thɨ thuweiru na e yawayawalinjiva.’ ”
22 Pilikesa vama i ghareghare wagiyawe Jisas le Kamwathɨ utuutuniye, iya kaiwae i kiya kotɨko e mbaŋako iyako na iŋa, “Mbaŋa Laisiyas ragagaithɨko lenji rambarombaro, ne i mena, ko amba ya worawe lo renuwaŋa lemi kotɨke kaiwae.” 23 Pilikesa i dage weya ragagaithɨko lenji randeviva iŋa, “U vaŋgwa loloke iyake na mbema u njimbughathɨ eŋge, ko thava u vakatha ghambaro na i vurɨgheghe, na thoŋgo ghauneko thɨ bigi mena ghathalavu, thava u dageten.”
Pilikesa na Drusila thɨ vandeŋe Pol i utu
24 Mbaŋa vavana thɨko na e ghereiye, amba Pilikesa weiye levo Drusila, iye tɨnan Jiu, thɨ mena thɨŋa na thɨ vaŋgumena Pol weŋgi i utuŋa Jisas Krais ghaloŋweghathɨ kaiwae na thɨ vandeŋe. 25 Amba Pol i utuŋa ghandathanavu i rumwaru Loi e marae, tembe ghandamberegha ra dageteninda na thava ra vakatha tharɨ na ghatha ghambaŋa i mena. Mbaŋa i utuŋa bigibigiko thiyako kaiwanji Pilikesa i mararu na iŋa, “Mowo iyana! Wo u wa. Thoŋgo mbaŋa regha i thovuye e ghino amba ya kulava e ghen.” 26 E mbaŋako iyako Pilikesa le renuwaŋa iŋa eŋge Pol ne i giya mani vavanawe gharakayathu kaiwae. Renuwaŋako iyako kaiwae nuwaiya Pol i menamenawe mbaŋa i ghanagha na i utuutu weiye.
27 Theghathagha umboiwo e ghereiye Posiyas Pestas kaero i rothɨva Pilikesa. Kaiwae va nuwaiya i valogha Jiu nuwanji iya kaiwae i iteta Pol mbe ina vara e thiyo tɨne.