23
Pol mbe i vonjimbughathɨŋgi vara Jiu lenji kot laghɨye, na iŋa, “Giyagiyana, bigibigike wolaghɨye va ya vakathaŋgi na ghaghada noroke Loi kaero i thuwevaoŋgi, iya kaiwae ma ya monjina na budakaiya ya utuŋa i raŋgima e ghareŋguke kaiwae ya ghambugha le mbaro.” Mbaŋako vara iyako ravowovowo laghɨlaghɨye lenji randeviva idae Ananaiyas, iŋa na thavala thɨ ndeghathɨ Pol e ghadidiye thɨ tagathegha thegheniye. Pol i dagewe iŋa, “Loi tembene i vakathava ŋgoreiye e ghen, na ghen ghanyamoyamona i thovuye ko gharena eŋge! Ghen u yaku e ghambana na u munjeva Mosese le mbaro e tɨne na u vanivaŋaŋgo, ko tembe ghanɨmbereghanava u raka mbaroko iyako kaiwae uŋa na thɨ tagathegha thegheniŋgu.”
Thavala va thɨ ndeghathɨ e ghadidiye thɨŋa, “Me ŋgoroŋga na u utuvatharɨ weya Loi le ravowovowo laghɨlaghɨye lenji randeviva?”
Pol i gonjogha weŋgi iŋa, “Lo bodaboda, ma me elo ghareghare amalaghɨniye ravowovowo laghɨlaghɨye lenji randeviva. Emunjoru Buk Boboma iŋa, ‘Tha u utuvatharɨ weya lemi randeviva.’ ” Raŋ 22:28
Pol kaero i ghareghare thiye vavana Sadusi na vavana Parisi, iwaeŋge i kula ghalɨŋae laghɨye e lenji mevathavathako tɨne iŋa, “Oghaghaŋgu, ghino Parisi regha na Parisi narinjiya ghino. Ya ndeghathɨ kotɨke iyake e marae kaiwae ya loŋweghathɨgha ramaremare tembene thɨ thuweiru na e yawayawalinjiva.”
Mbaŋa i utu ŋgoreiyako, Parisi na Sadusi mbe thiye eŋge thɨ wogaithɨ na thɨ mwanaviya lenji wabwiko, kaiwae Sadusi thɨŋa ma tene thuweiruva, na ma nyao thovuthovuye, nyao ma inanjiwe, ko Parisi e lenji loŋweghathɨ tɨne bigibigike thiyake inanjiwe. Kaero thiya vwatubwe tharɨtharɨ laghɨye, iwaeŋge mbaro gharavavaghare iya inanji Parisi e lenji wabwiko tɨne vavana thɨ rakavirɨ na thɨ utu na ghalɨŋanji e larɨmbɨya thɨŋa, “Amalake iyake ma wo vaidi mun va i vakatha tharɨ regha. Mbwata mbema emunjoru nyao regha o nyao thovuye regha i utuutuwe.”
10 Vwatubweko kaero i laghɨye moli, iwaeŋge ragagaithɨko lenji rambarombaro ghare i laghɨlaghɨye Pol kaiwae, iŋa ne iwaeŋge thɨ momodɨ na thɨ mwanatenɨten. Iŋa na le ragagaithɨ thɨ rakanja na vethɨ vaŋguraŋgiya wabwiko e tɨnenji na thɨ yovaŋgu e lenji barekɨko.
11 Gougouniye Loi i ndeghathɨ Pol e ghadidiye na iŋa, “U gharematuwa eŋge Pol! Kaero mo utu kaiwaŋgu Jerusalem e tɨne, na tembene vo vakatha ŋgoreiyavako Rom e tɨne.”
Jiu thɨ vona Pol ghae
12 Mbaŋambaŋa vena Jiu vavana thɨ mevathavatha na thɨ vonɨthuwola Pol ghae. Thɨ tholo Loi e marae, na mane amba thɨ ghanɨŋga o thɨ muna bigi regha ghaghada thɨ unɨgha Pol. 13 Wabwiko iya thɨ vona Pol ghaeko lenji ghanaghanagha iyevarɨ (40) na e vwatae. 14 Thɨ wa weŋgiya ravowovowo laghɨlaghɨye na giyagiyako, na thɨŋa, “Kaero mo tholo Loi e marae, na ma ne amba woya ghanɨŋga ghaghada wo tagavamare Pol. 15 E mbaŋake iyake weimiyaŋgiya Jiu lenji kot laghɨye hu variya utu weya Rom lenji ragagaithɨ gharambarombaro. Huŋana i vaŋgumena e ghemi kaiwae nuwamiya wo hu vaito wagiyawe na i varumwara nuwami ghawonjoweko kaiwae. Ghime kaero ne wo vivatha na mane amba i vutha gheke kaero wo tagavamare.”
16 Ko mbaŋa Pol ghabodo, louye nariye i loŋwe utuko iyako kaero i wa weya Pol e barekɨko na ve giya yanawae.
17 Amba Pol i kula weya ragagaithɨko lenji randeviva regha na i dagewe iŋa, “U yovaŋguya theghake iyake weya lemi rambarombarona na i woraŋgiya le renuwaŋana laghɨyewe.” 18 Kaero randevivako i yovaŋguya theghako weya rambarombaroma na iŋa, “Amalako ina e thiyoko, Pol me kula e ghino na i dage e ghino ya vaŋgumena theghake iyake e ghen, kaiwae nuwaiya i woraŋgiya utuutu regha e ghen.”
19 Rambarombaroko i vaŋgwa theghako e nɨmae na thɨ wa mbe thiye eŋge vethɨ yaku, amba i vaito iŋa, “Nuwaniya u utuŋa budakai e ghino?”
20 Theghako iŋa, “Jiu thɨ woraweya lenji renuwaŋa na regha na thɨ munjeva evole thɨ naŋgo e ghen na u yovaŋguya Pol weŋgiya Jiu lenji kot laghɨye. Lenji varɨvoru thɨ woraweya nuwanjiya wo thɨ vaito na thɨ wo gharumwaru ghawonjoweko kaiwae. 21 Ne u ndeloŋwe lenji utuko, kaiwae ghɨmoghɨmoru i wo iyevarɨ (40) na e vwatae thɨ munjeva ne thɨ kubaro na thɨ roroghagha Pol kaiwae. Kaero menda thɨ vakatha tholo regha na mane thɨ ghanɨŋga na thɨ mun ghaghada thɨ tagavamare Pol. Kaero thɨ vivathavao mbema thɨ roroghagha eŋge e ghen.”
22 Ragagaithɨko lenji rambarombaro i dagewe theghako iŋa, “Tene u ndeutugiyaweva lolo regha iya renuwaŋana kaero mo mena u utugiyana e ghino.” I variye na i wa.
Thɨ yovaŋguya Pol weya Gawana Pilikesa ina Sisariya e tɨne
23 Amba ragagaithɨko lenji rambarombaro i kula weŋgiya lenji randeviva theghewo iŋa, “Hu vivathaŋgiya ragagaithɨ munɨseriyeiwo (200) na thiye thɨ gaithɨ e hos munɨyepirɨ (70) na thiye thɨ gaithɨ e kin tembe munɨseriyeiwova (200). Noroke gougou, naen klok ele valɨvaŋga, hu raka Sisariya. 24 Hu vaŋgugiya hos regha weya Pol na i thawe, na hu yovaŋgu weya Gawana Pilikesa na thava i vaidiya vuyowo regha.” 25 Amba i roriya leta yaŋgara, iŋa ŋgoreiyake:
26 Ago laghɨye e ghen Gawana Pilikesa, ghen giyanduŋenduŋe ghen, na ghino Klodiyas iya ya roriya letake iyake na ya variye e ghen.
27 Loloke iyake Jiu mendava thɨ yalawe na thɨ munjeva thɨ tagavamare, ko iyemaeŋge ghino weiŋguyaŋgiya ragagaithɨ wo raka na vo thalavu na wo vamoru, kaiwae ya loŋwevaidi iye Rom le ghamba mbaro loloniye. 28 Nuwaŋguiya ya ghareghare buda kaiwae na thɨ wonjowe, iya kaiwae ya yovaŋgu Jiu lenji kot laghɨye weŋgi. 29 Ko gheko amba ya vaidi, ghawonjoweko mbe i reŋa e lenji kururuko ghambaro, ko mava i vakatha vathara bigi regha na valɨkaiwae i mare o i ru e thiyo. 30 Mbaŋa ya loŋwevaidiya utuniye Jiu lenji wabwi regha thɨ vona ghae na thɨ munjeva thɨ tagavamare, iya kaiwae nɨmaŋgu i maya na ya variye e ghen. Ya dage weŋgiya gharawonjoweko na tembe thɨ ghaonava, thɨ utugiya ghawonjoweko e ghen.
31 Ragagaithɨko thɨ vakatha ŋgoreiya ghanjimbaro, gougouko iyako thɨ vaŋgwa Pol ghaghada Antipatris. 32 Mbaŋambaŋa iyana, ragagaithɨma menda thɨ loŋga e gheghenjima thɨ rakanjogha e lenji barekɨma na thɨ iteteŋgiya menda thɨ rakatha e hosɨma thɨ rakamwandɨ Sisariya weinji Pol. 33 Mbaŋa thɨ rakavutha Sisariya weinji Pol, thɨ vaŋgumwandɨ weya Gawana Pilikesa weiye ghaletama. 34 Gawanako i vaona letako na i vaito Pol thevalɨvaŋga i menawe. Mbaŋa i ghareghare Pol i mena Silisiya, 35 amba i dagewe iŋa, “Iya thɨ wonjoweŋgena wo thɨ vutha amba ya vandeŋe len utuutu.” Amba iŋa na thɨ vaŋgurawe Pol Herod ele ŋgoloko laghɨye tɨne na ragagaithɨ thɨ gatɨwe.

23:5 Raŋ 22:28