22
“Lo bodaboda na giyagiya moli, wo hu vandeŋeŋgo na ya utuŋa budakaiya va i yomara.” Mbaŋa thɨ loŋwe i vaŋa Arameyik mbema thiya rokubaro vara.
Amba Pol iŋa, “Ghino Jiu regha, va ya virɨ Tasis Silisiya e tɨne na te va ya tabo gheke. Va ya vavaona weya Gameliyel na i vavaghareŋgo orumburumbunda lenji mbaroko wolaghɨye thanavuniye, na ya vatomweŋgo moli weya Loi, ŋgoreiya ghemi hu vatomweŋgawe noroke. Ya vakatha vuyowo weŋgiya thavala thɨ ghambugha Jisas le kamwathɨ na vavana yaŋa na thɨ mare. Ya ŋgarɨŋgiya ghɨmoghɨmoru na wanakau na ya vaŋguruwoŋgi e thiyo. Ravowovowo laghɨlaghɨye lenji randeviva na Jiu lenji kot laghɨye valɨkaiwanji thɨ vaemunjoruŋa iya lo utuke. Va ya bigiya leta vavana weŋgi na ya yobigi weŋgiya valɨ Jiu vavana inanji Damasiko, na ya munje va yalaweŋgiya Jisas gharaghambu ya vaŋgumenaŋgi Jerusalem na thɨ giya vuyowo weŋgi.”
Pol i utuŋa ŋgoroŋga va i vaidiya Jisas e kamwathɨ mborowa
(Vak 9:1-19; 26:12-18)
“Ghararaghɨye mboro ele valɨvaŋga na vama ya vurɨthaiya Damasiko, amba manjamanjala marambwelambwelawae laghɨye i njama e buruburu na i vawayaŋgo. Ya dobu e thelauko vwatae na ya loŋwe ghalɨghalɨŋa regha i dage e ghino iŋa, ‘Sol! Sol! Buda kaiwae u giyagiya vuyowo e ghino?’ ”
“Ya vaito yaŋa, ‘Giyana, thela ghen?’ ”
“I gonjogha e ghino iŋa, ‘Ghino Jisas rara Nasaret, iya u giyagiya vuyowonawe.’ Wouneko va thɨ thuwe iya manjamanjalako, ko iyemaeŋge ghalɨghalɨŋako mava thɨ loŋwe.”
10 “Ya vaito yaŋa, ‘Ko ne ya vakatha budakai, Giyana?’ ”
“Giyako iŋa, ‘U thuweiru na u wa voru Damasiko, ko amba thɨ utugiya e ghen bigibigiko wolaghɨye iya ya tuthi ne u vakathaŋgiko.’ 11 Manjamanjalako le vurɨgheghe kaiwae maramaraŋgu thɨ kwaghe, iya kaiwae wouneko thɨ vaŋguŋgo e nɨmaŋgu na vo ru Damasiko.”
12 “Amala regha idae Ananaiyas. Iye va i kururu moli weya Loi na i ghambugha la mbaroke wolaghɨye, na Jiu inanji Damasiko e tɨne thɨ wovathovuthovuyeŋa. 13 I mena i ndeghathɨ e ghadidiŋgu na i dage e ghino iŋa, ‘Ghaghaŋgu Sol, u yathɨndale!’ E mbaŋako iyako ya yathɨndale na ya thuwe. 14 Amba iŋa, ‘Orumburumbunda lenji Loi kaerova i tuthiŋge u ghareghare le renuwaŋa, u thuwe le Lolo rumwarumwaruniye na u loŋwe i utu ghamberegha e ghalɨŋae. 15 Ne u tabona utuniye gharautu weŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye, budakaiya va u thuweŋgi na u loŋwe ne u utuŋaŋgi. 16 Na e mbaŋake iyake u roroghaghaŋa buda? U yondovirɨ, u kula e idae na i numoten len tharɨ, u bapɨtaiso.’ ”
17 “Mbaŋa ya njogha Jerusalem na ya naŋgonaŋgo e Ŋgolo Boboma tɨne, amba vavaghare regha i yomara e ghino, 18 na e tɨne ya thuwe Giya i dage e ghino iŋa, ‘U yoruku! U iteta Jerusalem e mbaŋake iyake, kaiwae len utuutuna ghino kaiwaŋgu gharɨgharɨ mane thɨ loŋweghathɨ.’ ”
19 “Ya gonjoghawe yaŋa, ‘Giyana, thɨ ghareghare wagiyawe va ya wa e ŋgolo kururu regha na regha tɨne, ya yalaweŋgi na ya gaboŋgiya thavala thɨ loŋweghathɨŋge. 20 E mbaŋaniye va thɨ tagavamare ghanɨrautu Sitiven, ghino vambe inaŋgu gheko ya ndeghathɨ na ya wovathovuthovuyeŋa le mareko, ya njimbukikiya ratagatagavamareko ghanjikwamakwama.’ ”
21 “Amba Giya i dage e ghino iŋa, ‘U wa; ya variyeŋge na u wa e valɨvaŋga bwagabwaga weŋgiya thavala ma Jiu gharɨgharɨniye.’ ”
Thɨ munjeva thɨ yabɨba Pol
22 Wabwiko laghɨye thɨ vandeŋe Pol ghaghad i utuŋa thiye ma Jiu gharɨgharɨniye kaiwanji. Amba thɨ kula na ghalɨŋanji laghɨye thɨŋa, “Hu tagavamare! Ma valɨkaiwae te i yakuyakuva e yambaneke, mbema i mare eŋge.”
23 Taulaghɨko thɨ kula yaroyaro, thɨ yawatiŋgiya ghanjikwamakwama na thɨ yathuvoreŋa vugha. 24 Ragagaithɨ lenji rambarombaro iŋa na thɨ vaŋguruwo Pol e barekɨko tɨne na i dage vurɨgheghe weŋgi thɨ yabɨyabɨbɨŋa na i utu emunjoru, buda kaiwae gharɨgharɨko methɨ gaithɨwana na thɨ kulakula ŋgoreiyako. 25 Ko mbaŋa thɨ ŋgarɨ na thɨ munje thɨ yabɨbɨ, amba Pol i dagewe ragagaithɨko lenji randeviva va i ndeghathɨ gheko iŋa, “Ŋgoroŋga, mbaro i vatomwe Rom le ghamba mbaro loloniye na hu yabɨbɨ thoŋgo mamba hu vakatha ghakot?”
26 Mbaŋa randevivako i loŋwe utuutuko iyako, kaero i wa weya ragagaithɨko lenji rambarombaro, na i giya yanawae iŋa, “Ne u vakatha budakai? Amalake iyake iye Rom le ghamba mbaro loloniye.”
27 Ragagaithɨko lenji rambarombaro i wa weya Pol na ve vaito iŋa, “Wo u varumwara nuwaŋgu, mbema emunjoru ghen Rom le ghamba mbaro loloniye?”
I gonjoghawe iŋa, “Ko mbwana.”
28 Amba rambarombaroko iŋa, “Ghino va ya yathu mani laghɨye amba ya tabo na Rom loloniye.”
Pol iŋa, “Ko ghino va thɨ ghambɨŋgo na Rom le ghamba mbaro loloniye, kaiwae bwebwe va thɨ ghambɨ na iye Rom le ghamba mbaro loloniye.”
29 Vavana va thɨ munjeva thɨ yabɨbɨ, e mbaŋako vara iyako thɨ ndenjogha, na rambarombaroko ghamberegha i mararu mbaŋa i loŋwe Pol iye Rom le ghamba mbaro loloniye, iya meŋake na thɨ ŋgarɨ e senɨko.
Pol i ndeghathɨ Jiu lenji mbaro laghɨye e maranji
30 Mbaŋambaŋava ragagaithɨko lenji rambarombaro nuwaiya i ghareghare wagiyawe budakai vara kaiwae na Jiu thɨ wonjowe Pol, iya kaiwae i rakayathu na iŋana ravowovowo laghɨlaghɨye na randevivaŋgi thɨ mevathavatha Jiu lenji kot laghɨye, amba i yovaŋguya Pol na ve ndeghathɨ e maranji.