28
E raurau Malɨta e tɨne
Mbaŋa vama iname vanatɨna, ko amba wo loŋwe raurauko iyako idae Malɨta. Rɨmba e ghembako ghanjithanavu i thovuye moli weime. Thɨ rumbwa ndɨghe laghɨye regha kaiwae uye va i nja na ghembako i njighɨnjighɨ, taulaghɨko ghime thɨ vaŋguime na wo mwa. Pol i wa ve thɨna ndɨghe mbambara, mbaŋa i bigibigi ruwo e ndɨgheko une, na dayaghaeko kaiwae, mwata raitharɨ yaŋgara i raŋgima e ndɨgheko mbambara tɨne amba i rɨghɨmbiya Pol nɨmae. Mbaŋa rɨmbako thɨ thuwe mwatako i kwatekwate Pol e nɨmae kaero thɨ veutu weŋgi thɨŋa, “Amalake iyake tagaithɨ regha. Othembe tharɨ i voitete e njighɨko tɨne, na loi wevoko Raghatha Thovuye* “Raghatha” iye Grik lenji loi wevo. ghamberegha mane i vatomwe na mbe e yawayawaliye.” Ko iyemaeŋge Pol i yaweyathu mwatako e nɨmae na ve unja e ndɨgheko une amalaghɨniye riwaeko ma i wora mun. Gharɨgharɨko vambe thɨ roroghagha vara kaiwae lenji renuwaŋa thɨŋaeŋge riwaeko ne i roro o i dobu na i mare. Ko iyemaeŋge thɨ roroghagha kaero mbaŋa molao na ma bigi regha i yomara weya Pol, iwaeŋge thɨ vɨva lenji renuwaŋa na thɨŋa, “Amalake iyake iye loi regha.”
Raurauko iyako ghanjigiya laghɨye idae Pabiliyas, iye ghambae na le thelau vavana inanji e valɨvaŋgako iya wo yakuyaku ghadidiyeko. I vaŋguvathaime vo yaku ele ŋgolo na i njimbukiki wagiyaweime mbaŋa thegheto e tɨne. Pabiliyas ramae i ghambwera, riwae i dayagha na i tatawoi. Vambe ina vara e ghambae i ghenaghena. Pol i wa ve ruwe na i thuwe, i naŋgo kaiwae, i liraweya nɨmae e vwatae, na i thawari. Iyake e ghereiye thɨ bigimenaŋgiya ghambweghambwerako wolaghɨye e raurauko iyako tɨne na i thawariŋgi. 10 Thɨ mwaewo laghɨye weime, na mbaŋa ghamambaŋa kuki, thebigiya nuwameiya lama ghɨnaghako kaiwae, thɨ dowe e waŋgako.
Thɨ wareri Malɨta na thɨ wa Rom
11 Manjala umboto e ghereiye, wo kuki e waŋga regha, va i thowa e raurauko iyako ndewendeweko e tɨne. Waŋgako iyako i mena Aleksandariya na mbothiyeko, thimba va thɨ vakatha loi kwanɨkwan, idae Jeus le ŋgaŋga gamwaruworuwo ŋgalɨŋgalɨyanjiwe. Kaero wo kuki 12 na wo wa vo womaru Sairakus na mbaŋa thegheto wo yaku gheko. 13 Wo kuki vena wo wa vo womalawa Reinjiyam na wo ghena gheko. Mbaŋambaŋa yaghala i rowo, na mbowo wo kukiva, na mbaŋa theghewoniye e tɨne vo womaru Puteoli. 14 Wo vaidiŋgiya raloŋweloŋweghathɨ vavana gheko. Thɨ naŋgo weime na mbowo wo yaku weimaŋgi wik umbwara, ko amba wo loŋga na wo wa Rom.
15 Mbaŋa raloŋweloŋweghathɨ Rom e tɨne thɨ loŋwe utuutunime, kaero wo ghembeghemba Rom, amba vavana thɨ rakamena e ghemba regha idae Apaiyas Maket na vavana thɨ rakamena e ghemba regha idae Ŋgolo Bwabwari Ŋgoloto na wo vevaidime gheko. Mbaŋa Pol i thuweŋgiya gharɨgharɨko thiyako i vamatuwoŋa ghare na i taraweŋa Loi. 16 Mbaŋa wo vutha Rom, kaero rambarombaro thɨ vatomweya ŋgolo regha weya Pol na i yakuwe weiye gharanjimbunjimbu ragagaithɨ regha.
Pol i vavaghare weŋgiya Jiu Rom e tɨne
17 Mbaŋa thegheto e ghereiye amba Pol i kula vathaŋgiya Jiu lenji randeviva. Mbaŋa thɨ mevathavatha amba Pol i dage weŋgi iŋa, “Lo bodaboda, othembe mava ya vakatha vathara bigi regha weŋgiya la gharɨgharɨ, na ghandathanavuko iya i mena weŋgiya orumburumbunda mava ya wovatharɨtharɨŋa, ko iyemaeŋge Jerusalem e tɨne thɨ yalaweŋgo na thɨ vaŋguraweŋgo Rom e nɨmanji ghare. 18 Gharɨgharɨko thiyako thɨ tamweya wowonjoweko rɨghe na nuwanjiya thɨ rakayathuŋgo, kaiwae thɨ vaidiya mava ya vakatha mun tharɨ regha na valɨkaiwae ya mare. 19 Ko mbaŋa Jiu thɨ botewoyathu Rom lenji renuwaŋa, ma te ya renuwaŋava kamwathɨ regha, lo renuwaŋa mbema ya naŋgo eŋge nuwaŋguiya ya mena weya Sisa na ya kot e marae. Ko iyemaeŋge ma ya renuwaŋa na yaŋava ya wonjoweŋgi lo valɨ Jiuko. 20 Lo rɨghe moli na ma kula e ghemi na ra utu iyavarake. Mesaiya iya kaiwae ghinda Jiu weinda la gharematuwo ra roroghagha, kaiwae ya loŋweghathɨ kaerova i mena, iya kaiwae thɨ ŋgarɨŋgo e sen.”
21 Thɨ gonjogha weya Pol thɨŋa, “Ma wo vaidi mun leta i mena Judiya ghen kaiwan, na tembe ŋgoreiyeva la bodaboda thɨ rakamena gheko ma thɨ utuŋa mun utunin raitharɨ. 22 Ko iyemaeŋge nuwameiya wo vandeŋe len loŋweghathɨna, kaiwae wo ghareghare kururu ghawabwina iyana gharɨgharɨ e ghemba thaŋarɨke thɨ thɨghɨyawana.”
23 Thɨ tuthiya mbaŋa regha weinji Pol, na e mbaŋako iyako Jiu lemoyo thɨ rakamena e ŋgoloko iya Pol i yakukowe. Va mbaŋambaŋa ghaghad gougou, Pol i utu na i vamanjamanjalaŋa Loi le ghamba mbaro utuutuniye weŋgi. I mando na i valogha nuwanji na thɨ loŋweghathɨgha budakaiya va i utuŋa emunjoru Jisas kaiwae, iya kaiwae va i vavaona Mosese le mbaro na Loi ghalɨŋae gharautu lenji rorori. 24 Vavana i utuvɨva nuwanji na thɨ loŋweghathɨ, ko vavana mava thɨ loŋweghathɨ. 25 Tomethi lenji renuwaŋa, na thɨ munjeva thiya wareri amba Pol i lagovuna le utu e utuutuke iyake, iŋa, “Nyao Boboma va i utuŋa emunjoru weŋgiya orumburumbunda mbaŋa i utu Aiseya e ghae, iŋa ŋgoreiyake:
26 U wa vo utu weŋgiya gharɨgharɨke thiyake na uŋa:
Ne hu vandeŋe valaŋa, ko iyemaeŋge mane hu ghareghare,
ne hu thuwe valaŋa, ko iyemaeŋge mane hu ghareghare.
27 Kaiwae gharɨgharɨke thiyake gharenjiko i vurɨgheghe, thɨ vowiya yanawanji, na thɨ kɨkɨmare,
mbala ma thɨ thuwe e maranji, ma thɨ loŋwe e yanawanji, na ma thɨ ghareghare e gharenji, na thɨ numonjogha e ghino na ya thawariŋgi.” Ais 6:9-10
28 “Iya kaiwae nuwaŋguiya hu ghareghare Loi le vamoru utuutuniye, kaerova i variye weŋgiya thiye ma Jiu gharɨgharɨ na ne thɨ vandeŋe.” 29 Pol i utuvao utuutuke iyake, amba Jiu thiya wareri na mbe thiye eŋge thɨ vewogaithɨ laghɨye weŋgi.
30 Theghathagha umboiwo e tɨne Pol i yaku e ŋgoloko iyako tɨne na te i vavamodo weya ŋgoloko tanuwagae. Gharɨgharɨko wolaghɨye iyava nuwanjiya thɨ rakamenakowe i kulavoreŋaŋgi, 31 na i utuŋa weŋgiya Loi le ghamba mbaro utuutuniye, na i vavaghare weŋgi Giya Jisas Krais kaiwae. I utu weiye le gharematuwa na mava lolo regha i mando na i dagetenɨwe.

*28:4 “Raghatha” iye Grik lenji loi wevo.

28:27 Ais 6:9-10