2
Nuwaŋguiya hu ghareghare ya rovurɨgheghe laghɨye moli kaiwami weimiyaŋgiya gharɨgharɨ inanji Leodisiya e tɨne, na tembe ŋgoreiyeva gharɨgharɨke wolaghɨye thiye ma mbaŋa regha thɨ thuwathuwa e ghino. Lo rovurɨgheghe rɨghethoru kaiwae nuwaŋguiya ya ŋaevairɨŋga na hu wabwi na regha kaiwae hu ve gharethovu weŋga. Tembe ŋgoreiyeva nuwaŋguiya hu vwenyevwenyeŋa ghareghare emunjoru na mbala Loi le renuwaŋa rorothuweleniye hu ghareghare, na iyako iye Krais. Weya Krais thimba na ghareghareko wolaghɨye ŋgoreiya bigi regha thovuye i rothuwele ghinda kaiwanda.
Ma utu e ghemi ŋgoreiyako kaiwae ma nuwaŋguiya lolo regha le riuriu i logheloghe e nuwami na kaiwae amba i yaroŋgawe. Othembe ya mebwagabwaga moli e ghemi, iyemaeŋge nyao ele valɨvaŋga tɨne ghino mbe weiŋguyaŋgi vara ghemi, na ya warari ya thuweŋga hu kaiwo na regha na hu loŋweghathɨ vurɨgheghe weya Krais.
Hu njimbukikiŋga gharɨgharɨ vavana lenji vavaghare na lenji mbaro kaiwanji
Kaiwae va hu vaŋguvatha Krais Jisas ghami Giya, wo hu yaku na hu tubwe na regha weimi. Ghemi ŋgorami wokithɨnja moli, hu vatada yawalimi weya amalaghɨniye na i vurɨgheghe. Loŋweghathɨko iyava thɨ vaghareŋgako hu vikikighathɨ, na mbaŋako wolaghɨye hu vata ago laghɨye moli weya Loi.
Hu njimbukikiŋga na thava gharɨgharɨ thɨ vakathaŋga hu wona e lenji vavaghare kwanɨkwanɨŋgina e tɨne iya ma e uneunena. Lenji renuwaŋako iyako ma i mena weya Krais, ko iyemaeŋge i mena orumburumbunji lenji vavaghare e tɨne, na i mena e mbaro ghanjirerenuwaŋa mbe i mena eŋge e yambaneke. Hu njimbukikiŋga ŋgoreiyako, kaiwae Loi yawaliye na ghathanavuko wolaghɨye kaero i riyevanjara Krais na i tabo na lolo, 10 kaiwae Krais yawaliye thovuye i riyevanjaraŋga. Nyaoŋgike wolaghɨye lenji mbaro na lenji vurɨgheghe Krais i kivwalavaoŋgi.
11 Weya Krais kitenɨyathu thanavuniye moli ghemi kaero hu wo. Kitenɨyathuko thanavuniye iyako ma ŋgoreiya gharɨgharɨ thɨ vakavakatha, ko iyemaeŋge iyako Krais iye i vakatha, na iyako tharɨ thanavuniye iya riwamina nuwaiya gharakayathu kaiwae. 12 Mbaŋa va hu bapɨtaiso hu mare na regha weimi Krais na thɨ bekuŋga, na tembe weimiva hu thuweiru na regha. Loi va i vakathaŋga na hu thuweiruva kaiwae hu loŋweghathɨgha Loi weiye le vurɨgheghe i vakatha Krais na tembe i thuweiruva mare e tɨne. 13 Ghemi kaero va hu mare kaiwae hu vakatha vatharɨ na kaiwae Loi mava i rakayathu tharɨ thanavuniye e tɨne riwamina nuwaiya moli. Ko iyemaeŋge mbaŋake weimi Krais Loi kaero i vakathaŋga hu thuweiru na e yawayawalimi. Loi kaero i numotena la tharɨke wolaghɨye. 14 La tharɨ utuniye weiye Mosese le Mbaro Loi kaero i rakayathu. La tharɨko iyako utuniye va i yowo na ve ŋge weiye e krosɨko vwatae. 15 Na nyaoŋgi thiye e lenji mbaro na e lenji vurɨgheghe kaero Loi i rakayathuŋgi na i vamonjinaŋaŋgi wabwi e maranji, na e kros vwatae Krais i kivwalaŋgi na thiya yaku e raberabe.
16 Thava lolo regha i wovatharɨtharɨŋa the bigiya valɨkaiwami hu ghan o hu mun, o kururu ghathaga kaiwanji, o manjala togha kururu kaiwae, o Sabat kaiwanji. 17 Bigibigike wolaghɨye thiyake ŋgoranjiya iya amba i menamenako ŋgaliŋgaliya, ko iyemaeŋge emunjoruniye moli kaero i yomara noroke, iye Krais. 18 Budakaiya tanuwagae moliya ghemi thava hu vatomwe weya lolo regha i woraŋgiya e ghemi, thoŋgo iŋa iye lolo regha na i laghɨye kaiwae i thuweŋgiya vavaghare na nuwaeko mbe nuwaiya vara i vavothaŋa thanavuko iya ma emunjoruko, na hu kururu weŋgiya nyao thovuthovuye. Ko iyemaeŋge thoŋgo hu ghambu lenji renuwaŋa mane hu vaidi modami thovuye. Gharɨgharɨ ŋgoranjiyako mbema thɨ utu mbele eŋge ghaenji kaiwae lenji renuwaŋako mbe i mena eŋge e yambaneke renuwaŋaniye. 19 Gharɨgharɨ ŋgoranjiyako thiye kaero ma thɨ tubwe weya Krais, iye ekelesiya umbaliya. Iye i mbaroŋa ŋginauke wolaghɨye na i ghande. Ŋginau regha na regha thɨ tubwe na regha na ririwoko iyako i mbuthu ŋgoreiya Loi le renuwaŋa.
20 Kaerova hu mare weimi Krais na ma valɨkaiwae yambaneke lenji renuwaŋa thɨ mbaroŋaŋgava. Budakai kaiwae na lemi yakuyaku thanavuniye mbe ŋgoreiye vara yambaneke yawalɨniye? Buda kaiwae hu ghambugha mbaroŋgike iya thɨŋake, 21 “Bigithan thava hu vɨghathɨ! Ghanɨŋgathan thava hu ghan! Bigithan nɨmamina ne i ndewawe!”? 22 Mbaroŋgike thiyake iya thɨ utuŋa bigibigike kaiwanji, mbaŋa ne ra vakaiwoŋaŋgi kaero thɨ ko. Mbaroko thiyako na vavaghareko thiyako thɨ mena weŋgiya yambaneke gharɨgharɨniye. 23 Emunjoru gharɨgharɨ lemoyo lenji renuwaŋa thɨŋava thavala thɨ vakatha mbaroŋgiko thiyako thiye thɨ thimba, ko iyemaeŋge nandere moli. Tembe thiye vara thɨ vakatha lenji kururuko na thɨŋava thiye ghanjithanavu i ghenenja, ko iyemaeŋge nandere. Tembe ŋgoreiyeva, thɨ giya vuyowo weŋgiya riwanji na thɨŋava Loi kaiwae, ko iyemaeŋge mbaroŋgiko thiyako ma thɨ thalavugha lolo iya ghambereghako nuwaiya i mbaroŋa budakaiya riwaeko nuwaiya.