Rɨghenda
1
Rɨghendako moli
E rɨghendako moli, mbaŋaniye Loi va i vakathaŋgiya buruburu na yambaneke; yambaneke va kokowae moli na mava bigi regha inawe. Vambe njighɨ eŋge vara ghawoke laghɨye na ina e momouwo tɨne, na Loi Une vama ina e njighɨko vwatae, i rorololoŋga.
Amba Loi iŋa, “Manjamanjala u yomara e valɨvaŋgake iyake,” na e mbaŋako iyako manjamanjala i yomara. Loi i thuwe manjamanjalako na i warari kaiwae; amba i vakatha manjamanjala na i meghaghathɨ weya momouwo. Loi i rena manjamanjalako idae “ghararaghɨye” na momouwo “gougou.” I gou na kaero i ghɨviyava, na iyako mbaŋa regha.
Iyako e ghereiye Loi iŋa, “Lughawoghawo u yomara e mbaŋake iyake, na i yomara, na i lighale mbwa yavoro na mbwa bodeke.” Me vakatha lughawoghawoko iyako na i mwanaghaghathɨ mbwake bodeke na mbwako yavoroko. Na i yomara ŋgoreiyeko. Loi i rena lughawoghawoko idae “buruburu.” I gou na kaero i ghɨviyava, na iyako mbaŋa mbaŋaiwoniye.
Iyako e ghereiye Loi iŋa, “Mbwa bodeke u voruvavatha e valɨvaŋga regha, na bwadabwada u yomara.” Na i yomara ŋgoreiyeko. 10 Loi i rena thelau momoe “yambane,” na mbwa ve voruvavathama na reghama “njighɨ.” Loi i thuwe iyako na i warariŋa.
11 Amba Loi iŋa, “Bigibigike wolaghɨye, hu mbuthu e thelauko.” Vavana thɨ rau na e mbombounji e tɨnenjiko. Nana na umbwaumbwa tomethi ghanjiyamoyamo, na kaero ŋgoreiye. 12 E yambaneke kaero nana na umbwaumbwa thɨ mbuthu na thɨ rau tomethi uneunenji na ghanjiyamoyamo. Loi i thuwe iyako na i warariŋa. 13 I gou na kaero i ghɨviyava, na iyako mbaŋa mbaŋatoniye.
14 Amba Loi iŋa, “Manjamanjala hu yomara e buruburuko na i lighale ghararaghɨye weya gougou, na thɨ giya thuwai na theghathegha ghanjinono thaga kaiwanji, na mbaŋa na theghathegha regha na regha. 15 Manjamanjalako thiyako thɨ yaku e buruburuko na thɨ giya manjamanjala e yambaneke.” Na i yomara ŋgoreiyeko. 16 Loi i vakathaŋgiya manjamanjala laghɨlaghɨye theghewo, regha varae i mbaroŋa ghararaghɨye na regha manjala i mbaroŋa gougou, na vambe i vakathaŋgiva ghɨtara. 17 I bigirawevaoŋgi e buruburuko na thɨ giya manjamanjala e yambaneke. 18 Thiye thɨ mbaroŋa ghararaghɨye na gougou na tembe thɨ lighaleva ghararaghɨye na gougou. Loi i thuwe iyako na i warariŋa. 19 I gou na kaero i ghɨviyava, na iyako mbaŋa mbaŋavarɨniye.
20 Amba Loi iŋa, “Njighɨ na mbwa matemateko wolaghɨye hu yomara e njighɨko tɨne na e mbwako tɨne, na maa hu yomara na hu yoyo e buruburuko na yambaneke ghanjilughawoghawo.” 21 Loi i vakathaŋgiya borogi laghɨlaghɨye na njighɨko matemate wolaghɨye e yawayawalinji na thɨ nyivɨnyivɨ, na maake wolaghɨye. Na budakaiya va i thuwe Loi i warariŋaŋgi. 22 Loi i giya ghanjimwaewo na i dage weŋgi na thɨ ghambɨ rake na thɨ riyevanjara njighɨko tɨne, na i dage weŋgiya maako na tembe thɨ vakathava ŋgoreiye. 23 I gou na kaero i ghɨviyava, na iyako mbaŋa mbaŋalimaniye.
24 Amba Loi iŋa, “E yambaneke thetheghanɨke wolaghɨye hu yomara. Thetheghan mbwaeva na thetheghan thɨ li e gharenji vwatae na mbe vavanava thɨ loŋgaloŋga e thelau vwatae; thetheghan thiye mbwanjamɨŋgi inanji e njamnjam, tomethi ghanjiyamoyamo.” Na i yomara ŋgoreiye. 25 Loi va i vakathaŋgiya thetheghanɨko thiyako na mbe tomethi ghanjiyamoyamo, thetheghan mbwaeva na mbwanjamɨŋgi na thiye thɨ loŋga e gharenji vwatae. Na Loi i thuwe iyako na i warariŋa.
26 Amba Loi iŋa, “Ra vakatha lolo e ghandayamoyamoke na ŋgoreiya ghinda, na mbala i mbaroŋaŋgiya borogi e njighɨko na maa thɨ yoyo, ŋgoreiya thetheghanɨke wolaghɨye, mbwaeva na mbwanjam, na thetheghan thɨ loŋgaloŋga e gharenji vwatae inanji e yambaneke.”
27 Iya kaiwae Loi i vakatha lolo,
na loloko iyako i vakatha ghamberegha e ŋgaliŋgaliya;
i vakathaŋgiya ghɨmoru na wevo.
28 Loi i giya ghanjimwaewo iŋa, “Hu ghambɨ rake na hu riyevanjara yambaneke na hu mbaroŋa. Hu mbaroŋaŋgiya borogi e njighɨko, maa thɨ yoyo na thetheghanɨko wolaghɨye thɨ loŋgaloŋga e thelauke vwatae.”
29 Amba Loi iŋa, “Wo hu vandeŋe! Kaero ya vatomwe e ghemi the nana i mbuthu na ghanɨŋga na manjemanje thɨ rau na e uneunenji e yambaneke ghemi kaiwami na lemi ghamba ghanɨŋga. 30 Thetheghan, maa, na thetheghan thɨ li e gharenji vwatae na the bigi e yawayawaliye kaero ya vatomwe weŋgiya nana na umbwaumbwa ndamwandamwanji na thiye ghanji.” Na i yomara ŋgoreiye.
31 Loi i thuweŋgiya bigibigiko wolaghɨye va i vakathaŋgiko na i warariŋa. I gou na kaero i ghɨviyava, na iyako mbaŋa mbaŋawonaniye.