2
E mbaŋako iyako Loi kaero i vakathavaoŋgiya buruburu na yambane na bigibigiko wolaghɨye e tɨnenjiko.
Mbaŋa mbaŋapirɨniye e tɨne Loi i towowe kaiwae kaero i vakathavaoŋgi vara le vakathako wolaghɨye. Iya kaiwae Loi i vabobomaŋa mbaŋa mbaŋapirɨniye kaiwae e mbaŋako iyako tɨne va i towowe ele kaiwoko iyava ele vakathako va i vakathaŋgiko.
Adam na Ive utuutuninji
Buruburu na yambaneke ghanjivakavakatha va ŋgoreiye vara iyako.
Mbaŋaniye Giya Loi i vakatha yambane na buruburu ma vamba nana thɨ mbuthu na tembe ŋgoreiyeva karakarava, kaiwae Giya Loi ma vamba i vakatha uye na i vatitiya thelauko, na mava lolo ina e yambaneke na i kaiwo e thelauko; ko iyemaeŋge thelauko ghewo va i voroma e thelauko tɨne na i vatitiya thelauko vwatae. Amba Giya Loi i mbana thelauko na i monje lolo ghɨmoruwe, ko amba i worawa ghae e mbothiye na i valawe ghandewendewekowe na e mbaŋako iyako loloma kaero e yawayawaliye.
Giya Loi vama i vakatharawa uma regha e boimako, idae Iden, na i vaŋgurawa loloma me vakathama e umako tɨne. Amba Giya Loi i vakatha umbwaumbwake wolaghɨye na thɨ mbuthuwe, vavana ghanjithuwathuwa i thovuye na vavana uneunenji i thovuye ghanɨŋga kaiwae. E umako tɨne yamoe moli, umbwaumbwa umboiwo thɨ ndeghathɨwe. Umbwara uneune i giya yawalɨ memeghabananiye na umbwara uneune i giya ghareghare thovuye na tharɨ kaiwanji.
10 Walaghɨta dura va i voru vaghɨliya na i vanjighɨnjighɨya umako iyako. I voruraŋgi na i voru ghavwala na duvarɨ. 11 Dura idae Pison, i vorureŋa na i ru vanautuma idae Havila. Gol inawe. 12 Gol e valɨvaŋgako iyako i thovuye na tembe ŋgoreiyeva bigi regha ŋgoreiye meŋghwi na butiye thovuye moli na varɨvarɨ ghanjiyamoyamo thovuye moli na modanji laghɨye. 13 Mbwako ghavwalarava idae Gihon, i voru na i ru e vanautuma idae Kus. 14 Walaghɨtake ghavwalatonji idae Taigris; i voru reŋa e vanautuma Asiriya valɨvaŋga i vorovoro. Na mbwako ghavwalavarɨniye idae Yupreitis.
15 Amba Giya Loi i vaŋgwa amalama na i vaŋgurawe e uma Iden, i kaiwoŋa na i njimbukiki. 16  Giya Loi i dage weya amalama iŋa, “Umbwaumbwake wolaghɨye e umake tɨne i vatomwe, uneunenji mbema u ghanɨŋga eŋge; 17 ko iyemaeŋge umbwana vara iya i giya ghareghare budakaiya i thovuye na budakaiya i tharɨ, ne u ndeghana une, kaiwae thembaŋa ne u ghan, e mbaŋako vara iyako ne u mare.”
18 Amba Giya Loi iŋa, “Maa i thovuye amalake mbe ghamberegha eŋge i yaku. Mbema ya vakatha eŋge gharathalavu thovuye regha valɨkaiwae i thalavu.”
19  Giya Loi kaero va i mbana thelau na i monjeŋgiya thetheghanɨke wolaghɨye na maa thɨ yoyo. I bigimenaŋgi weya amalama na mbala i rena idaidanji. The ida amalako va i ren iyako thetheghan na maako idaidanji. 20 Amalako kaero i rena thetheghanɨke wolaghɨye na maa idaidanji na tembe ŋgoreiyeva mbwanjam wolaghɨye, ko iyemaeŋge maa regha mun ina e tɨnenjiko gharathalavu thovuye inawe.
21 Amba Giya Loi i vakatha amalako i ghenetena nuwa na e mbaŋako iyako i woraŋgiya amalako ŋgaŋgaiye regha na kaero i monjenjoghava e mbunɨmaniyeko. 22 Amba i monje wevo amalama e ŋgaŋgaiye iya me woraŋgiyama na i vaŋgumena weya amalama.
23 Amalama iŋa,
“Ko ambama ghino woyamoyamo vara iyake
Wokɨniye i mena e wakɨniŋgu na mbunɨmaniye i mena e mbunɨmaniŋgu.
Ya rena idae ‘wevo’
kaiwae ŋginauye na mbunɨmaniye i mena weya ghɨmoru.”
24 Iya kaiwae ghɨmoru ne i iteteŋgiya tɨnae na ramae na i tubwe weiye levo na thɨ tabo na mbunɨma regha.
25 Mbe thenjighewoko vara thɨ bukabuka, ko iyemaeŋge mava thɨ vemonjina wanaŋgi.