3
Lolo le dobu utuniye
Thetheghanɨko wolaghɨye e tɨnenji, iya Giya Loi va i vakathaŋgiko, mwata iye i thimba moli e kwan. I dage weya wevoma iŋa, “Emunjoru Loi mendava i dageten e ghemi na mane hu ndeghan mun umbwa regha une e umake iyake tɨne?”
Wevoma i gonjoghawe iŋa, “Mbema wo ghanɨŋga eŋge vara iya umbwaumbwake wolaghɨye e umake tɨne uneunenji, ko iyemaeŋge Loi mendava iŋa, ‘Umbwako iya vara i ndeghathɨ yamoeko moli ne hu ndeghana une, o ne hu ndevɨghathɨ; ne iwaeŋge hu mare.’ ”
Mwatama i dagewe iŋa, “Ma emunjoru ŋgoreiye; maane hu mare. Kaiwae Loi i ghareghare, mbaŋa ne hu ghana umbwako iyako une, marami ne i bowoutu na ne ŋgoramiya amalaghɨniye, ne hu ghareghare thovuye na tharɨ.”
Mbaŋa wevoma i thuwe umbwako ghayamoyamo i thovuye moli na maraeko i loghelogheŋa uneko na valɨkaiwae ghanɨŋga na tembe i wova nuwae na i renuwaŋa nuwaiya i thimba, iya kaiwae i mbana vavana na i ghan. Te vambe i giyava vavana weya le ghɨmoru na i ghan. Mbaŋa kaero thɨ ghan mbe thenjighewoko vara maranji i manjamanjala na thɨ vemonjina wanaŋgi. Thɨ ŋgiya umbwa idae fig ndamwandamwa na thɨ yabo riwanjikowe.
Vama i ghanjighɨye amba amalama na levo thɨ loŋwa Giya Loi i loŋga na laiye e umako tɨne, iwaeŋge thɨ kubaro e umbwaumbwako rɨgherɨghenji e umako tɨne. Ko amba Giya Loi i kula weya amalama, “Aŋga inan?”
10 I gonjoghawe iŋa, “Ma loŋwa lain e umana tɨne na ya mararuŋge, kaiwae ya bukabuka.”
11 Loi i dagewe iŋa, “Thela me dage e ghen na iŋa u bukabuka. Kaero mo ghana umbwama mendava ya dagetenɨma e ghen une?”
12 Amalama i gonjoghawe iŋa, “Wevoma mendava u vaŋgugiyama e ghino, me giya umbwako une vavana e ghino na ya ghan.”
13 Amba Giya Loi i dage weya wevoma iŋa, “Buda kaiwae mo vakatha iyake?”
Wevoma i gonjoghawe iŋa, “Mwata me utuyaroŋgo na ya ghan.”
Loi i woraweya ghanjimbaro
14 Amba Giya Loi i dage weya mwatama iŋa, “Kaiwae mo vakatha kamwathɨke iyake, vuyowae tembene i njava e ghen:
Mbwaeva na mbwanjamɨke wolaghɨye e tɨnenji
mbe ghanɨmbereghana eŋge vara ne u vaidiya vuyowoke iyake.
E mbaŋake vara iyake na i ghaoko,
ne u li e gharen vwata na
ne u ghana thelau vughauye yawalin ghambaŋa i ri rogha.
15 Ne ya vakathaŋge wein wevona
na hu veroghereiye wanaŋga,
na tembe ŋgoreiyeva orumburumbu na elaghɨniye
orumburumbuye weŋgi mbaŋa muyaiko.
Nevole ghen u gharɨ orumburumbuye regha gheghe daŋavwa,
ko iyemaeŋge iye i tagaviya umbalɨn.”
16 Weya wevoma, i dagewe iŋa,
“Ne ya valaghɨyeŋa vɨrɨ e ghen mbaŋa ne u ghamba ŋgama,
na ne u ghataŋa vɨrɨ mbaŋa ne u ghambɨŋgiya gamagai.
Nuwanɨna mbene inawe vara len ghɨmoru
ko iyemaeŋge iye ne i mbaroŋaŋge.”
17 I dage weya Adam iŋa, “Kaiwae mendava u loŋweghathɨgha len wevona ghalɨŋae, na u ghana umbwako une iya va ya dagetenɨko e ghen, va yaŋama, ‘Ne u ndeghana uneko.’
Ne ya gura thelauke na le rauko i vuyowo kaiwae len vakathako kaiwae.
E mbaŋake iyake na i ghaoko tembene u rovurɨghegheva e kaiwo
mbaŋake wolaghɨye ko amba hu ghanɨŋga.
18 E thelauke nana na nana e lenji kinkin ne thɨ mbuthu,
na ne u ghanɨŋgiya umbwathaŋarɨke uneunenji.
19 Ghairo mbene i dobu eto i dobu e ghawo
amba ne u ghan valawe,
gheghada tene u njoghava e thelau,
kaiwae iyako va hu menawe
na tembene hu njogha na hu tabo na thelauva.”
20 Adam i rena levo idae Ive, kaiwae elaghɨniye gharɨgharɨke wolaghɨye e yawayawalinji tɨnanji.* Idake Ive gharumwaru “e yawayawaliye”.
21 Amba Giya Loi i vakatha kwama thetheghan e njimwanji na i vanjimboŋgiya Adam na levowe. 22 Amba Giya Loi mbe ghambereghaeŋge i renuwaŋa na iŋa, “Kaero ya ghareghare, mbaŋake thovuye na tharɨ ghaghareghare kaero inawe ŋgoreiya ghinda. Ne iwaeŋge i vilawalawa na tembe ve wova umbwako iya yawalɨko rɨghe une na i ghan, ko amba i roghabana na maa i mare.” 23 Iya kaiwae Giya Loi i variyeraŋgiya e uma Iden tɨne, i raŋgi eto na i kaiwoŋa thelauko iyava i rikowe. 24 Mbaŋa i vakatha iyako na e ghereiye, amba Giya Loi i worawa buruburu nyaoniye regha idae “serupim” na ghalithɨ maraeko i ravalaŋa na i vilama vaghɨliya valɨvaŋgako iyako na i njimbukikiya umbwako iya yawalɨko rɨghe.

*3:20 Idake Ive gharumwaru “e yawayawaliye”.