3
Maminda le kaiwo
Lo bodaboda, thava hu ghanagha hu tabo na ravavaghare wo ekelesiya e tɨne kaiwae kaero hu ghareghare, mbaŋa Loi ne i ghatha taulaghɨke ghinda ghandathanavu, ghinda ravavaghare ghandathanavu ne i ghathavakathainda. Taulaghɨke ghinda kamwathɨ i ghanagha moli ra gothavwi. Ko thoŋgo lolo regha ma mbaŋa regha i gothavwi ele utu iye lolo thovuye moli, na valɨkaiwae i mbaroŋa wagiyaweya riwaeko laghɨye.
Mbaŋa nuwandaiya ra vakatha hos na i ghambugha la renuwaŋa, ra liraweya thiyo nasiye e ghae. Iyake ne i vakatha hosɨko othembe thetheghan laghɨye na ra mbaroŋa na i ghambugha la renuwaŋa. Wo hu renuwaŋava waŋga kaiwanji. Thiye bigibigi laghɨlaghɨye moli na ndewendewe vurɨgheghe i uvewoŋgi. Othembe ghaeghaulu nasiye moli rauluulu i uluŋawe na i reŋa ŋgoreiye le renuwaŋako nuwaiya i reŋawe. Tembe ŋgoreiyeva maminda. Riwandake ŋginauye nasiyeniye regha. Valɨkaiwae tembene i wovorevoreŋa ghamberegha na iŋa valɨkaiwae i vakathaŋgiya bigibigi laghɨlaghɨye. Ma hu renuwaŋa eŋge ndɨghe une nasiye moli, valɨkaiwae i ra valaweya njamnjam vuvura na i ndavao. Maminda iye ŋgoreiya ndɨghe. Riwandake ŋginauye regha na iye ŋgoreiya yambaneke, tharɨ i riyevanjara. I yaku e riwandake na i vambɨghɨya riwandake laghɨye. Mamindake i rumbwa ghandandɨghe na ndɨgheniye i mena Gehena iya i vakowana yawalindake. Thetheghanɨke wolaghɨye e njamnjam na ma thɨ yoyo, thetheghan thɨ li e gharenji vwatae na borogi nanji e njighɨko, gharɨgharɨ valɨkaiwanji thɨ vaudaŋgi na kaerova thɨ vakatha ŋgoreiye. Ko ma lolo regha valɨkaiwae i vauda mamiye. Maminda iye tharɨ gharavakatha na mane ra dagetenɨwe na mamateke wolaghɨye thɨ riyevanjara.
E mamindake ra taraweŋa Loi, ghanda Giya na Ramanda, na e mamindake tembe ra utuvatharɨ weŋgiya ghandaune vavana, thiye Loi le vakavakatha na ghanjiyamoyamo ŋgoreiya amalaghɨniye. 10 Dage tarawa na utu raraitharɨ lenji ghamba raŋgi mbe regha eŋge ghaenda. Lo bodaboda, tha mbala ra vakatha ŋgoreiyako. 11 Thare mbaŋa regha mbwa ghamɨnae thovuye na mbwa ghamɨnae raitharɨ thɨ voruraŋgi e mborowou regha? 12 Lo bodaboda, tembe ŋgoreiyeva, mbathɨ mane i rau na une ŋgoreiya mbele, na kopi i rau na une ŋgoreiya mbathɨ. Na tembe ŋgoreiyeva mbwamunumu mane vo gudu e njighɨ.
Thimba i mena e buruburu
13 Thela i thimba na le ghareghare i laghɨye ina e tɨnemina? Valɨkaiwae e ghathanavu thovuye i vaemunjoruŋa weiye le vakatha thovuye na le yakuyaku ghayamoyamo ŋgoreiya lolo i gharenja na i thimba le yakuyaku.
14 Ko thoŋgo yamwakabu na kurakura ina e gharemina, tha hu wovorevoreŋa na hu roro emunjoruko. 15 Renuwaŋake ŋgorake ma i mena e buruburu. I mena e yambaneke, i menawe thiye ma Loi Une ina weŋgi, na i menawe Seitan. 16 Kaiwae thoŋgo yamwakabu na kurakura i yaku weinda, tagaviyaviya ne i yomara na tharɨke wolaghɨye thɨ rakarakaraŋgi.
17 Ko thoŋgo ra wo thimba i mena e buruburu iviva moli gharenda i kakaleva. Thanavuke thiyake ina weinda; ra yaku na ghamwanda vanaora weindaŋgiya ghandauna, ra rouda weŋgiya ghandaune, ra wovatha ghandaune ghalɨŋanji; na gharevɨrɨ na vakatha thovuye i riyevanjara yawalinda; ma mbe ra gharethovu weŋgi eŋge wabwi vavana na wabwi vavana ra botewoŋgi, na ma ra utu bigi regha na ra vakatha bigi reghava. 18 Thoŋgo ra yaku na ghamwanda vanaora weindaŋgiya ghandaune, iyake une la vakatha thovuye.