2
Ravwenyevwenye na mbinyembinyeŋgu utuninji
Lo bodaboda, ghemi kaero hu loŋweghathɨgha Giya Jisas Krais, iye vwenyevwenye gha Giya, na thava hu munjeva hu yavwatata wanaŋgiya thavala e idaidanji na ma hu yavwatata wanaŋgi thavala ma e idaidanji. Thoŋgo amala regha nɨmae ghavathevathe gol na i njimbo kwama thovuye weiye mbinyembinyeŋgu regha ghakwama mamathethe, thɨ ru e lemi niva tɨne, na hu yavwatatawana amalako iya ghaghavathako thovuye na hu dagewe huŋa, “U mena u yaku e ghamba yakuke thovuye,” ko hu dage weya mbinyembinyeŋguko huŋa, “U ndeghathɨ ghena,” o “U yaku e vwarana elo ghamba yakuke ghadidiye.” Thoŋgo hu vakatha ŋgoreiyako, kaero hu vakatha wabwi i ghanagha e tɨnemina, na lemi mbarona iya hu reŋanawe na hu ghatha lolowe kamwathɨ raitharɨ.
Lo bodaboda valɨghareghareŋgu, wo hu vandeŋe: Loi kaerova i tuthiŋgiya mbinyembinyeŋgu e yambaneke na thɨ vwenyevwenye e loŋweghathɨ na ne thɨ ru ele ghamba mbaro tɨne, iyava i dagerawe weŋgiya thavala thɨ gharethovuwe. Ko iyemaeŋge ghemi hu vakatha mbinyembinyeŋgu na i monjina. Ko ravwenyevwwenyeko mbe thiye eŋge iya thɨ giya vuyowo e ghemi na thɨ vaŋguŋga na thɨ vaŋguraweŋga e kot?
Ko mbe thiye eŋge iya thɨ utuvatharɨ Krais idaeke thovuye? Idake iyake Loi vama i ren na i worawe weŋga, kaiwae ghemi inami weya Krais.
Thoŋgo emunjoru hu ghambugha Loi le mbaro ŋgoreiya Buk Boboma i woraŋgiya, iŋa, “U gharethovu weya ghanu ŋgoreiya u gharethovu weŋge ghanɨmbereghana,” Liv 19:18 iyake hu vakatha kamwathɨ thovuye. Ko thoŋgo u yavwatata wanaŋgiya gharɨgharɨ ŋgoreiya ghanjiyamoyamo na lenji laghɨlaghɨye kaero hu vakatha tharɨ na mbaro kaero i vaidiŋga ghemi mbaro ghararaka. 10 Kaiwae thoŋgo lolo regha i ghambuŋgiya mbaroke wolaghɨye na i raka regha, iye ŋgoreiya lolo i raka mbaroke wolaghɨye. 11 Loi iŋa, “Tha u yathima,” Raŋ 20:14; Mba 5:18; Raŋ 20:13; Mba 5:17 na tembe iŋava, “Tha u gabo.” Thoŋgo ma u yathima ko iyemaeŋge u gabo, ghen kaero u tabona mbaro ghararaka.
12 Toto thovuye iya mbaroniye ne i rakayathuinda. Mbaroke iyake e tɨne Loi ne i tuthindawe, ra ghambu o nandere. Iya kaiwae ghalɨŋanda na la vakatha ra njimbukikiŋgi. 13 Kaiwae thelolo ma i gharevɨrɨ wanaŋgi ghaune, Loi mane i gharevɨrɨwe mbaŋa ne ve kotɨwe na i tuthiya ghathanavu. Ko thelolo i gharevɨrɨ weŋgiya ghaune le kot ne vethovuye weya Loi.
Loŋweghathɨ weiye vakatha thovuye utuniye
14 Ŋgoroŋga ghathovuye, lo bodaboda, thoŋgo lolo regha iŋa i loŋweghathɨgha Jisas Krais, ko iyemaeŋge le vakathako ma i vamboromboro le loŋweghathɨko? Loŋweghathɨ ŋgoreiyako valɨkaiwae ne i vamora yawaliye? 15 Thoŋgo ghaghanda o lounda regha ma e ghakwama na ma e ghae, 16 na ghemi regha i dagewe iŋa, “E-eu! Weimi Loi! U njimbo kwama na riwana i dayagha, na u ghanɨŋga na ŋgamoina i riyevanjara.” Ŋgoroŋga ghathovuyako, thoŋgo ma u ndegiyawe mun riwaeko ghathalavu kaiwae? 17 Iyake ŋgoreiya thoŋgo lolo regha i loŋweghathɨ na ma weiye le vakatha thovuye, kaiwae mbe ghamberegha eŋge le loŋweghathɨko iyako maremareniye.
18 Ko mbwata lolo regha ne i dage weŋgo iŋa, “Ghen, mbe e len loŋweghathɨ, na ghino mbe elo vakatha thovuye.” Ne ya gonjoghawe na yaŋa, “U vatomwe e ghino len loŋweghathɨ ma weiye len vakatha thovuye. Ma valɨkaiwae u vaemunjoruŋa len loŋweghathɨna. Ko ghino, lo loŋweghathɨ ya vaemunjoruŋa e ghen weiye lo vakatha thovuye.” 19 Ŋgoreiye, u loŋweghathɨ Loi iye ghamberegha moli. I thovuye! Ko u renuwaŋakiki, othembe nyao raraitharɨ tembe thɨ loŋweghathɨva — i vakathaŋgi thɨ gharelaghɨlaghɨ na thɨ mararu na riwanji i vindo.
20 Unouna ghen. Thare nuwaniya ya vaemunjoruŋa e ghen, loŋweghathɨ ma weiye ghavakatha ma e ghathovuye? 21 Buda kaiwae Loi va i wovarumwarumwaruŋa rumbunda Eibraham? Le vakatha kaiwae! Mbaŋa va i wo nariye Aisake na i worawe e ghamba vowo na i munje i vowo weya Loi. 22 Kaero hu ghareghare! Le loŋweghathɨ weiye le vakatha thɨ kaiwo na regha na le vakathako i vaemunjoruŋa le loŋweghathɨko. 23 Iyake i vamboromboroŋa Buk Boboma le utu, iŋa, “Eibraham i loŋweghathɨgha Loi na le loŋweghathɨko kaiwae Loi i wovarumwarumwaruŋa na iŋa ghavaŋgavaŋga.” Rɨgh 15:6 24 Kaero hu ghareghare, Loi i wovarumwarumwaruŋa lolo ma mbe le loŋweghathɨ eŋge kaiwae, nandere, ko kaiwae i vakaiwoŋa le loŋweghathɨko.
25 Vambe ŋgoreiyeva Reihab, elaghɨniye rayathiyathima. Loi va i wovarumwarumwaruŋa le vakatha kaiwae, kaiwae Josuwa va i variyeŋgiya rakelakela na elaghɨniye i vaŋguthuweleŋgi ele ŋgolo. Vama i variyeŋgi na thɨ reŋava e kamwathɨ regha. 26 Kaero ra ghareghare thoŋgo riwandake ma yawalɨ inawe i mare. Iyake ŋgoreiya, thoŋgo mbema loŋweghathɨ eŋge na ma weiye vakatha thovuye, iyake maremareniye.

2:8 Liv 19:18

2:11 Raŋ 20:14; Mba 5:18; Raŋ 20:13; Mba 5:17

2:23 Rɨgh 15:6