Letake Iyake
Jemes
Le Rorori
Utu iviva
Letake iyake ghararorori iye Jemes. Jemes iyava i roriya letake iyake ma amalaghɨniye ghalɨŋaema gharaghambɨ. Jemesɨke iyake Jisas ghaghae regha na amalaghɨniye ekelesiya Jerusalem va gharandeviva. (Hu thuweya Vakatha 15:13 na 21:17-18). Ma ra ghareghare wagiyawe, ko mbwatava Jisas le mare e ghereiye, theghathegha hoiwo o ghweto vama iko amba Jemes i roriya letake iyake.
Jemes va i roriya letake iyake na i variye weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ Jiu gharɨgharɨniye. Thiye Jiu gharɨgharɨniye lemoyo mava thiya yaku Jiu e lenji valɨvaŋga. Mbaŋa me vivako orumburumbunji thɨ raka iteta lenji valɨvaŋgako gaithɨ kaiwae, iya kaiwae Jiu lemoyo va vethɨya tabo e vanautuma na vanautuma e tɨnenji. Na tembe ŋgoreiyeva, Sitiven le mare e ghereiye, raloŋweloŋweghathɨ va inanji Jerusalem thɨ raka iteta Jerusalem, kaiwae Jiu lenji kururu lenji randeviva thɨ vakatha vɨrɨ weŋgi (Vakatha 8:1). Jiu gharɨgharɨniye ŋgoranjiyako iyava Jemes i variya letake iyake weŋgi.
1
Ghino Jemes, Loi le rakakaiwo na tembe ŋgoreiyeva Giya Jisas Krais, ya roriya letake iyake na ya variye weŋga, ghemi Jiu thavala hu ghambugha Loi ghathanavu na hu mebobwari e vanautuma regha na regha e yambaneke laghɨye.
Ya mwaewo weŋga.
Vuyowo na mando utuninji
Lo bodaboda, mbaŋa ne hu vaidiya tomethi vuyowo, mbema weimi eŋge lemi warari. Wo hu renuwaŋakiki mbaŋa ne hu vaidiya vuyowo na lemi loŋweghathɨ i vurɨgheghe kivwalaŋgiya mandoko thiyoko ne i vatada ghataŋaghathɨ e yawalimina. Lemi ghataŋaghathɨ mbe i vurɨgheghe vara mbaŋake wolaghɨye e yawalimina na i vakatha ghamithanavu i rumwaru moli, mbala ma thanavu rumwaru regha i ghenethavwi weŋga. Ko thoŋgo ghemina regha le thimba i kwarawe, valɨkaiwae i naŋgo weya Loi na i giyawe, kaiwae Loi iye ragiyabwagabwaga gharɨgharɨke taulaghɨke weinda. Na mane i giya weiye ghamimonjina. Ko iyemaeŋge loloko iyako wo i naŋgo weiye le loŋweghathɨ na thava i numoghegheiwo, kaiwae thela weiye le numoghegheiwo iye ŋgoreiya bagodu e njighɨko, ndewendeweko i u na i reŋawe na bagoduko tembe i reŋawe. Lolo ŋgorako thava i renuwaŋa ne i vaidiya bigi regha weya Giya, kaiwae le renuwaŋa ghavwalaiwo na le vakathako ma i ghareghare gharumwaru.
Thela i loŋweghathɨ na ma ele bigibigi, nuwae i loghe, kaiwae iye idae i laghɨye Loi e marae. 10 Thela le bigibigi i ghanagha valɨkaiwae nuwae i loghe mbaŋa Loi ne i wonjoŋa idae. Kaiwae ravwenyevwenye tene i mare i iteta le vwenyevwenyeko ŋgoreiya nana vunyenyeuye ma ghambaŋa molao kaero i mareva. 11 Varae i yovoro na i mbɨle, dayaghawae le vurɨgheghe kaiwae i vakatha nanako i mare na vunyenyeuye i dobu na ghayamoyamoma thovuye iko. Iyake ŋgoreiya thela i vwenyevwenye, mbaŋa ambane e yawayawaliye na mbe i vakavakatha le kaiwoniye vwenyevwenyeko kaero i mare.
12 Thela i vaidiŋgiya vuyowo na i ghataŋaghathɨ, Loi ne gharewe. Kaiwae mbaŋa ne i ghataŋaghathɨ na i kivwalaŋgiya ghamandoko, iya modae ne i vaidiya yawalɨ memeghabananiye. Yawalɨke iyake Loi va i dagerawe weŋgiya thavala thɨ gharethovuwe.
13 Thoŋgo lolo regha i vaidiya tanathetha, thava iŋa ghatanathethako iyako i mena weya Loi. Kaiwae mane tanathetha gharavakatha i vatanathethaŋa Loi na i vakatha tharɨ, na Loi mane i vatanathethaŋa lolo regha. 14 Ko lolo i vaidiya ghatanathetha mbaŋa le renuwaŋako raitharɨ nuwaiya moli, i vaŋgu na i wonawe. 15 Mbaŋa i ghambu ghatharɨko iyako, une i yomara kaero i vakatha tharɨ. Na thoŋgo mbe i vakavakatha vara tharɨko iyako yawaliye kaero i mare moli.
16 Lo bodaboda valɨghareghareŋgu, tha bigi regha i wo nuwami. 17 Bigibigike wolaghɨye thovuthovuye na ma e ghanjitharɨ, thɨ mena e buruburu. Mwaewoŋgike thiyake thɨ mena weya Loi. Amalaghɨniye buruburu manjamanjalawae e lughawoghawoko ghanjiravakatha. Iye ma mbaŋa regha ne i vɨva ghathanavu, ma ŋgoreiye bigi regha ŋgaliŋgaliya, mbaŋa regha molao na mbaŋa regha ubotu.
18 Loi va i woraweya le renuwaŋa na i vakathainda ra wo yawalɨ togha kaiwae ra ghambugha toto emunjoru. Va i vakatha iyake mbala bigibigiko wolaghɨye va i vakathako e tɨnenji ghinda ŋgoranda wabwi iviva thɨ mban ghauloulo kaiwae na thɨ vabobomaŋa weya Loi.
Ra loŋweya Loi ghalɨŋae na ra vakatha ŋgoreiye
19 Lo bodaboda valɨghareghareŋgu, hu renuwaŋakikiya iyake: ghemi regha na regha wo hu maya e vandeŋe, ko tha hu maya na hu utuutu viva. Tha hu maya e gharegaithɨ, 20 kaiwae lolo le gharegaithɨ ma i vakatha thanavu i rumwaru ŋgoreiya Loi le renuwaŋa. 21 Iya kaiwae hu viyathuŋgiya thanavu raraitharɨ na tharɨŋgi iya thɨ rakarakaraŋgina, na weiye lemi gharenja hu wo Loi le utu. Utuke iyake Loi kaerova i kabu e gharemina na valɨkaiwae i vamoruŋga.
22 Ko thava huŋa mbema hu vandeŋe eŋge Loi ghalɨŋae, mbe hu vakatha ŋgoreiye. Thoŋgo ma hu vakatha ŋgoreiye tembe hu yaroŋgava ghamimberegha. 23 Kaiwae thoŋgo lolo regha mbema i loŋwe eŋge Loi le utu na ma i vakatha ŋgoreiye, iye ŋgoreiya i wo kanukanu na i thuweya ghamwae; 24 mbaŋa i iteta kanukanuko na i wa kaero i renuwaŋa vaghalaweva ŋgoroŋga me ghayamoyamoma. 25 Ko iyemaeŋge loloko iya i vaona Loi le utuutu iya i rumwaru na i unurakayathu gharɨgharɨ, na i rerenuwaŋa kaiwae, na thava i loŋwe eŋge utuutuko iyako na i renuwaŋa vaghalawe, ko iye i tabona le utuutuko gharavakatha — ne i vaidi ghathovuye le vakavakathako kaiwae.
26 Thoŋgo lolo regha iŋa iye i kururu emunjoru ko ma i njimbukiki wagiyaweya mamiye, tembe i yarova ghamberegha na le kururu i tabo bigi bwagabwaga. 27 Kururu thovuye moli na ma e ghatharɨ Loi Ramanda e marae ŋgoreiya iyake: i njimbukikiŋgiya ŋgama theghetheghe na wambwiwambwi e ghanjivuyowo tɨne na i njimbukikiya ghamberegha yawaliye na thava yambaneke thanavuniye raraitharɨ thɨ vambɨghɨya.