15
Ghalɨŋae gharaghambɨ na randeviva thɨ mevathavatha Jerusalem e tɨne
Mbaŋa regha Pol na Banabas vamba inanji Antiyok, ghɨmoghɨmoru vavana thɨ mena Judiya na thɨ ruwoko gheko thɨ vavaghare weŋgiya ekelesiya thɨŋa, “Mane valɨkaiwami hu vaidiya vamoru ghaghada ne ghɨmoghɨmoru thɨ tena riwanji mbothiye njimwae, ŋgoreiya Mosese le mbaro.” Utuutuke iyake kaiwae Pol na Banabas thɨ wogaithɨ laghɨye na thɨ rovurɨgheghe laghɨye moli weinjiyaŋgi. Iya kaiwae ekelesiya i tuthiŋgiya Pol na Banabas weinjiyaŋgiya raloŋweloŋweghathɨ vavana na thɨ variyeŋgi Jerusalem, vethɨ thuweŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ na ekelesiya ghanjigiyagiya renuwaŋako iyako kaiwae.
Kaero ekelesiya i variyeŋgi na thɨ raka, na mbaŋa lenji loŋgaloŋga Poenisiya na Sameriya e tɨnenji, Pol na Banabas thɨ utuŋa weŋgiya raloŋweloŋweghathɨko ŋgoroŋga thiye ma Jiu gharɨgharɨniye thɨ iteta lenji loŋweghathɨ teuye na thɨ tabo raloŋweloŋweghathɨ. Totoke iyake i vakathaŋgiya ekelesiya thɨ warari laghɨye. Mbaŋa thɨ vutha Jerusalem, ekelesiya weinjiyaŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ na giyagiya thɨ kula vathaŋgiya Pol na Banabas, amba thɨ utugiya weŋgiya bigibigiko wolaghɨye Loi va i vakatha weŋgi. Amba raloŋweloŋweghathɨ vavana, thiye thɨ mena Parisi e lenji wabwi tɨne, thɨ yondovirɨ na thɨŋa, “Thavala ma Jiu gharɨgharɨniye ŋgoreiye, iviva wo thɨ tena riwanji mbothiye na thɨ ghambugha Mosese le Mbaro ko amba muyai thɨ tabo na raloŋweloŋweghathɨ.”
Ghalɨŋae gharaghambɨ weinjiyaŋgiya giyagiya thɨ mevathavatha na thɨ rerenuwaŋa utuutuko iyako kaiwae. Mbaŋa molao moli thɨ utu renuwaŋako iyako kaiwae, na e ghereiye amba Pita i yondovirɨ na i dage weŋgi iŋa, “Lo bodaboda, kaero hu ghareghare, ela wabwike tɨne Loi va i tuthiŋgo na ya vavaghareŋa Toto Thovuye weŋgiya thiye ma Jiu gharɨgharɨniye, mbala thɨ loŋwe utuutuko iyako na thɨ loŋweghathɨ. Loi, iye i ghareghareya gharɨgharɨke wolaghɨye lenji renuwaŋa, kaero i giya Nyao Boboma weŋgi ŋgoreiya i giya weinda, iyake kaiwae i vatomwe weinda i kula vathaŋgi. Loi le renuwaŋa e tɨne, thiye na ghinda mboromboro ghinda, iya kaiwae thiye lenji loŋweghathɨ kaiwae i numotenɨŋgiya lenji tharɨ. 10 Buda kaiwae hu mando Loi na hu giya vuyowo weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ thiye ma Jiu gharɨgharɨniye na wo thɨ ghambugha Mosese le Mbaro? Vuyowoke iyake orumburumbunda mava valɨkaiwanji thɨ wo na ghinda tembe ŋgoreiyeva. 11 Emunjoru ra loŋweghathɨ ŋgoreiyake. Giya Jisas le gharevatomwe kaiwanda ra vaidiya vamoru, thiye na ghinda ŋgoreiye.”
12 Taulaghɨko inanji mevathavathako iyako e tɨne thiya rokubaro na thɨ vandeŋeŋgiya Banabas na Pol, thɨ utuŋa lenji kaiwo e tɨne, Loi i vakaiwoŋaŋgi na thɨ vakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele weŋgiya thiye ma Jiu gharɨgharɨ e tɨnenji.
13 Mbaŋa thɨ utuvao amba Jemes i mbwara ghalɨŋae iŋa, “Lo bodaboda, wo hu vandeŋeŋgo, 14 Saimon kaero me utu wagiyawe weinda ŋgoroŋga na Loi kaero i mena weŋgiya thiye ma Jiu gharɨgharɨniye na i vaŋguŋgiya vavana na iye le gharɨgharɨ. 15 Mbaŋa thiye thɨ tabona raloŋweloŋweghathɨ, iyake i vamboromboro ghalɨŋae gharautu lenji utu Buk Boboma e tɨne thɨŋa:
16 ‘Loi iŋa, tene ya njoghama na ya vatadɨvaira Deivid le ghamba mbaro iyava i mambunɨma.
I marakaraka, ko iyemaeŋge ya vakatha wagiyawe kaero ya vatadɨva.
17 Mbala gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ tamweŋgo na thiye ma Jiu gharɨgharɨniye iya kaerova ya tuthiŋgi na lo gharɨgharɨ. Emos 9:11-12
Loi ghalɨŋae iyake, 18 vambe i utuŋava bigibigike thiyake mbaŋa i vivako.’ ”
19 “Lo renuwaŋa ŋgoreiyake. Thiye ma Jiu gharɨgharɨniye kaero thɨ wa weya Loi, thava te ra giyava vuyowo regha weŋgi na ra munjeva tembe thɨ ghambuva Mosese le mbaroko wolaghɨye. 20 Mbema ra rori eŋge lenji leta na ra giya yanawanji thava thɨ ghanɨŋgiya ghanɨŋga thɨŋa vowo kaiwae loi kwanɨkwan weŋgi. Na tembe ŋgoreiyeva yathima thanavuniye raraitharɨ thava thɨ vakatha, na thava thɨ ghana thetheghan thɨ ŋgarɨ tena yawaliye na i mare, kaiwae madɨbae ma i voruyathu na tembe ŋgoreiyeva madibe. 21 Mbaroke thiyake wo thɨ ghambuŋgi mbala lenji ru raloŋweloŋweghathɨ e lenji wabwi tɨne ma i roronja weŋgiya Jiu raloŋweloŋweghathɨ. Kaiwae Mosese le mbaro gharavavaghare mbe menanjiwe e ghemba regha na regha tɨne, na Sabat regha na regha thɨ vavaona Jiu e lenji ŋgolo kururu tɨne.”
Ekelesiya Jerusalem thɨ variya leta yaŋgara
22 Amba ghalɨŋae gharaghambɨ weinjiyaŋgiya ekelesiya ghanjigiyagiya na ekelesiya laghɨyeko Jerusalem e tɨne thɨ woraweya lenji renuwaŋa na regha, thɨ tuthiŋgiya ghɨmoghɨmoru vavana e lenji wabwiko tɨne na thɨ variyeŋgi, weinjiyaŋgiya Pol na Banabas thɨ raka Antiyok. Thɨ tuthiŋgiya ghɨmoghɨmoru theghewo randevivako e tɨnenji, Judas vambe thɨ renɨva idae Basabas na Sailas. 23 Thɨ ligiya letake iyake weŋgi, iŋa ŋgoreiyake:
“Ghime, lemi valɨraloŋweloŋweghathɨ, wo vata ago laghɨye e ghemi.”
“Ghime ghalɨŋae gharaghambɨ na ekelesiya ghanjigiyagiya wo roriya letake iyake na wo variye weŋga ghemi ma Jiu ko raloŋweloŋweghathɨ eŋge inami Antiyok e tɨne na Siriya na Silisiya e lenji valɨvaŋga tɨne.”
24 “Kaero mendava wo loŋwe utuutu vavana. Gharɨgharɨ vavana va thɨ raŋgi e lama wabwike tɨne na thɨ ghaona e ghemi, na lenji utu e ghemi i vakowana gharemi na hu rerenuwaŋa kaiwae. Va thɨ vavaghareŋa wo hu wo kitenɨyathu thanavuniye na hu ghambugha Mosese le Mbaro amba muyai valɨkaiwae hu tabona raloŋweloŋweghathɨ. Ko iyemaeŋge ghime mava wo variyeŋgi na thɨ ghaona thɨ vakatha ŋgoreiyako e ghemi. 25 Iya kaiwae kaero mendava wo woraweya lama renuwaŋa na regha, na wo tuthiŋgiya ghɨmoghɨmoru vavana thɨ ghaona e ghemi weinjiyaŋgiya ghandaune thovuthovuye theghewo, Pol na Banabas, 26 thiye kaero thɨ vatomweyathu yawalinji Giya Jisas Krais le kaiwo kaiwae. 27 Iyake kaiwae wo variyeŋgiya Judas na Sailas e ghemi na mbe thiye vara e ghalɨŋanji thɨ utuŋa weŋga utuutuke iya wo rori e letake iyake tɨne. 28 Nyao Boboma i vatomwe weime na thava wo giya vuyowo regha weŋga, ko iyemaeŋge mbema hu ghambu eŋge vara mbaroŋgike thiyake: 29 Tha hu ghanɨŋgiya ghanɨŋga kaero thɨŋa vowo kaiwae loi kwanɨkwan weŋgi, madibe na thetheghan thoŋgo thɨ ŋgarɨtena yawaliye e thiyo na i mare, thava hu ghana mbunɨmaniye, kaiwae madɨbae ma i voruyathu, na tembe ŋgoreiyeva yathima thanavuniye raraitharɨ thava hu vakatha. Thoŋgo ma hu vakathaŋgiya bigibigike thiyake ne hu thovuye.”
“Ago.”
30 Thɨ variyeŋgiya ghɨmoghɨmoruko thiyako na thɨ wa Antiyok. Mbaŋa vethɨ vutha thɨ kula vathavathaŋgiya ekelesiya na thɨ ligiya letako weŋgi. 31 Mbaŋa gharɨgharɨ thɨ vaona letako iyako thɨ warari laghɨye moli utu vavurɨghegheko kaiwae. 32 Judas na Sailas, thiye Loi ghalɨŋae gharautuŋgi, thɨ utu weinjiyaŋgiya ekelesiya mbaŋa molao, thɨ vamatuwoŋa gharenji na thɨ vavurɨghegheŋaŋgi. 33-34 Va mbowo thɨ yaku gheko mbaŋa seiwo molao, ko amba ekelesiya thɨ naŋgo weya Loi na le gharemalɨlɨ i riyevanjaraŋgi na thɨ variyeŋgi thɨ njogha Jerusalem weŋgiya thiyema va thɨ variyeŋgima.
35 Ko iyemaeŋge Pol na Banabas vambowo thɨ yaku Antiyok e tɨne. Weinjiyaŋgiya gharɨgharɨ vavana thɨ vavaghare na thɨ vavaghareŋa Giya le utu.
Pol na Banabas thɨ wogaithɨ Mak kaiwae
36 Mbaŋa vavana e ghereiye Pol i dage weya Banabas iŋa, “Wo ra njogha e ghembaghembama iyava ra vavaghareŋa Giya utuutuniyema weŋgi na ra thuweŋgi ŋgoroŋga lenji yakuyaku.” 37 Banabas nuwaiya weinji Jon, idae regha Mak, 38 ko iyemaeŋge Pol ma va le renuwaŋa mun ŋgoreiye, kaiwae Jon Mak va i iteteŋgi Pampiliya ele valɨvaŋga tɨne na mava te thɨ kaiwova weinji. 39 Theghewoko thɨ wogaithɨ laghɨye moli Mak kaiwae na thɨ vemeghaghathɨ weŋgi. Banabas i vaŋgwa Mak na weiye, thɨ kuki na thɨ wa Saipras, 40 ko iyemaeŋge Pol i tuthiya Sailas na weiye. Ekelesiya thɨ naŋgo kaiwanji na thɨ vatomweŋgi weya Loi weiye le mwaewo ne i njimbukikiŋgi, na thɨ variyeŋgi. 41 Thɨ wa Siriya na Silisiya na vethɨ vavurɨghegheŋaŋgiya ekelesiya gheko.

15:17 Emos 9:11-12