17
Jisas ghayamoyamo i ghenevaghaghɨle
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Mbaŋa theghewona e ghereiye Jisas i vaŋguŋgiya Pita, Jemes na ghaghae Jon, i viva weŋgi na thɨ voro e ou molao regha mbe thiye eŋge vara. E maranji Jisas ghayamoyamo i ghenevaghɨle, ghamwae i ndalandala ŋgoreiye varae mara mbouye na ghakwama kakaleva na marambwelambwelawae. Amba Mosese na Ilaija thɨ yomara na thɨ thuweŋgi e maranji thɨ utu weinji Jisas. Pita i dagewe Jisas, iŋa, “Amalana, i thovuye inanda gheke! Thoŋgo nuwaniya ne ya vatada yoŋathowathowa ŋgoloto gheke, ŋgolora ghen, ŋgolora Mosese, na ŋgolora Ilaija.”
Mbaŋa i utuutu ŋgalɨlɨ marambwelambwelawae i ghavo tomuŋgi na Loi i dage e ŋgalɨlɨko, iŋa, “Iyake Naruŋgu valɨghareghareŋgu, i vakathaŋgo ya warari laghɨye moli. Hu vandeŋe wagiyawe!”
Mbaŋa gharaghambuko thenjighetoko thɨ loŋweya ghalɨghalɨŋako thɨ mararu laghɨye moli, thɨ dobu na ghamwanji i nja e thelauko vwatae. Jisas i mena weŋgi i vɨghathɨŋgi na iŋa, “Hu thuweiru, tha hu mararu!” Thɨ ghɨmara voro na ma thɨ vaidi eŋge Jisas ghamberegha.
Jisas na gharaghambuma thenjighetoma thɨ njama e ouko, i dage vurɨgheghe weŋgi, iŋa, “Mbala hu ravunyivunyiya bigiko mohu thuwe e ouko vwatae. Ne hu utuŋa weŋgiya gharɨgharɨ thembaŋa Lolo Nariye ne le mare na le thuweiru e ghereiye.”
10 Amba gharaghambu thɨ vaito thɨŋa, “Buda kaiwae mbaro gharavavaghareŋgi thɨŋava Ilaija ne i menakai amba muyai Mesaiya i mena?”
11 Jisas i gonjogha weŋgi iŋa, “Emunjoru Ilaija ne i menakai na i vanamwe bigibigike wolaghɨye. 12 Ko iyemaeŋge, ya dage e ghemi, Ilaija kaero mendava i mena na mava thɨ ghareghare thela amalaghɨniye, ko va thɨ vakatha thambo renuwaŋa nuwanjiya thɨ vakathawe. Tembene thɨ vakathava vɨrɨ ŋgoreiyako e ghino, Lolo Nariye.”
13 Amba gharaghambu nuwanji i manjamanjala na thɨŋa, “Ko ana me utuuta Jon Rabapɨtaiso utuniye iya meŋake, ‘Ilaija kaero mendava i mena.’ ”
Jisas i thawariya thegha regha nyao raitharɨ inawe
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43)
14 Mbaŋa thɨ njogha weŋgiya wabwima laghɨye, amba amala regha i mena weya Jisas, i ronja e ghe vuvuye e ghamwae 15 na iŋa, “Amalana, u gharevɨrɨ naruŋguko kaiwae, kaiwae umbaliye e ghagida na mbaŋa i ghanagha maramara thɨ ndeghathɨ na i dobu e ndɨghe une o e mbwa tɨne na i vɨrɨ laghɨye moli. 16 Ma vaŋgumena weŋgiya ghanɨraghambuke, ko ma valɨkaiwanji methɨ thawari.”
17 Jisas iŋa, “Ghemi thake iyake ma e lemi loŋweghathɨ na ghamithanavu raraitharɨ. Ŋgoroŋga mbaŋa le molamolao ne ya yaku weiŋguyaŋgiya ghemi? Ŋgoroŋga mbaŋa le molamolao ne ya ghataŋaghathɨŋga? Hu vaŋgumena weŋgo!” 18 Jisas i dage vurɨgheghe weya nyaoma raitharɨ na i raŋgi weya theghama, na e mbaŋako iyako riwae i thovuye.
19 Amba gharaghambu mbe thɨye eŋge thɨ menawe na thɨ vaito thɨŋa, “Buda kaiwae ghime ma me valɨkaiwame wo dagewe nyaoko raitharɨ na i raŋgi?”
20 Jisas i gonjogha weŋgi iŋa, “Kaiwae lemi loŋweghathɨna ma i laghɨye. Ya dage emunjoru weŋga, thoŋgo e lemi loŋweghathɨ, othembe nasiye moli ŋgoreiya umbwama masɨtedɨma mbouye* Masɨtedke iyake gharɨgharɨ thɨ kabu e lenji uma na thɨ vakaiwoŋa kaiwae i giya ghaniŋga ghamɨnae thovuye, ŋgoreiye thɨ vakaiwoŋa njighɨ. Iyake ma ndiya thɨ ghawi weiye ghɨlethɨ., valɨkaiwami hu dage weya ouke iyake, ‘U roiteta ghambana u wa gheko,’ ne i vakatha ŋgoreiye. Thoŋgo e lemi loŋweghathɨ ma bigi regha ne i vuyowo weŋga. 21 Ko nyao raitharɨ ŋgorako mane i raŋgi bwaga, mbene ra naŋgo na ra ghataŋaghathɨgha bada naŋgoko kaiwae ambane ŋgoreiye.”
Jisas mbowo i utuŋava le mare utuutuniye
(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)
22 Mbaŋa gharaghambu thɨ mevathavatha Galili amba Jisas i dage weŋgi, iŋa, “Mbaŋa nasiye thɨ vaŋguraweya Lolo Nariye gharɨgharɨ e nɨmanji, 23 na thɨ tagavamare, ko mbaŋa theghetoniye e tɨne kaero i thuweiruva.” Gharaghambu va thɨ loŋweya iyako nuwanji i tharɨ laghɨye.
Ŋgolo Boboma ghatakis kaiwae
24 Mbaŋa vama thɨ mena Kapenaom, Ŋgolo Boboma ghatakis gharamban thɨ mena thɨ vaito Pita, “Lemi Ravavagharena thare i vamodo takis Ŋgolo Boboma kaiwae?”
25 Pita iŋa, “Ŋgoreiye.”
Mbaŋa Pita ve ru e ŋgolo tɨne, Jisas i dagekaiwe iŋa, “Saimon, ŋgoroŋga len renuwaŋa? Mbaŋa yambaneke ghakiŋ thɨ mbana takis, ŋgoroŋga thɨ mban weŋgiya onanarinji o gharɨgharɨ ma lenji bodaboda weŋgi?”
26 Pita iŋa, “Gharɨgharɨ ma lenji bodaboda weŋgi.”
Jisas iŋa, “Onanarinji mane thɨ vamodo takis. Tembe ŋgoreiyeva, ghino mbala mbe ma ya vamodova Bwebwe le ŋgolo ghatakis. 27 Ko ma nuwandaiya ra vakatha Ŋgolo Boboma ghatakis gharamban na gharenji i gaithɨ weinda, ma u wa eŋge e njighɨ na vo liyathu len thiyo. The borogiya u kosikai vara, u wo na u tate ghaena na u vaidiya mani, i ghanagha na ne valɨkaiwae ghen na ghino la takis Ŋgolo Boboma kaiwae. U mban na vo vamodowe.”

*17:20 Masɨtedke iyake gharɨgharɨ thɨ kabu e lenji uma na thɨ vakaiwoŋa kaiwae i giya ghaniŋga ghamɨnae thovuye, ŋgoreiye thɨ vakaiwoŋa njighɨ. Iyake ma ndiya thɨ ghawi weiye ghɨlethɨ.