KOLOSI
Pol ata Kolosi imi fas dol-yinsa kaata ko
Yesus ayo tam abiil tikiin unaya, bii wasital ilmi-kup 32 kiita tal-unipya, Pol ayo sukon kalawaayo, Kolosi kasel Kristen unang tunum imi dola kulaayila din unsuu ko.
Pol ayo Yesus ami weng uyo kulii-din abip ma ma imi bakayila-tal-une-balaya, unang tunum Kristen kelin disa kesip iyo Pol ayo sok de dibii unbilin abip Rom kalabus am kawu daalip, bom-balaya, Kolosi kayaak Epafras ayo bital Pol ami bokola-lomda: Tunum iip maakup maakup ma kiita God ami weng namti kalabuu no, kala-lomdip, Kolosi kayaak Kristen unang tunum numi ibakamin weng kaata bokoya-lomdip: God kaali, samaan kawu bombe kemin, kuno unang tunum nokol samaan so kawu bom-bulup kemin, ensel ita iip kabaaku bom-bilip o, kalbip. Kemin, imi win uyo kufuyum o, kal-bomdiple, Yesus ali fan God daa yo; ali ensel ililtap o, kal-bom ale, ma kaata boko-lom: Mafek mafek kiili, malo ma kaa ali inin o, kal-bom ale, malo ma kaata inin disa yo, kal-bom ale, iltipni angtiil ayo angtiil yol kukaam-bam lotu kemin o, kal-bom kanubip o, kala-lomda Epafras ata Pol ami bokolaya, Pol ayo boko-lomda: Kaali ti kukup mafak kemin, kambola-lomdipya, kukup tambal kaata-kup kutal-fuku-bomdiwa yo, kala dola-lomda sukon ayo almi aptum Tikikus so, Kolosi kayaak Onesimus so, alep imi kuyilaya kulii-din kuyinsip ko.
1
1-2 Nak-tunum kusal kaa yaabip o? Nali Pol nata kemin, God almi aket fukunin kaata-kup nali uldaa-nam-buulaya, Yesus Kraist ami kalaan tunum kensi. Nata sukon kala God almi unang tunum abip Kolosi kaptamu bom-bilip kipni kulaayilila, din unokomu, kabak-ali nami tunum Timoti ali kipni weng umuuya kela kemin, kipni Kraist ami lak duusip uyo kulaasip disa; ibi titil-fokosip kemin, nayo beten kamaan-biliya, Aatumen God ata tal disa ipni masiim kawu dong dakaayin-balala, ipni aket tem uyo balili-kup kala bomdiwa yo, kala-somla ko.
Pol ayo Kolosi kasel Kristen unang tunum imi beten kamayin-bam boko-lomda: God, kabi yaap ke yo, ke-bisa kaami sang kaata ko
Ef 1:13-16, 6:18, 1Pit 1:3-4
3-5 Kipyo, God ami tituun-kup tabin weng tambal uyo kamasi din unu weng san-silip kaa, ipkal utamipla: God alta mafek mafek tambal iyo afetu kutiiyilaya, abiil tikiin kawu bomdu numi liip fenbu no, kala-lom kaa ipkal Yesus Kraist ami lak uyo duule, God almi unang tunum alik imi aket uyo kukaayin-bam kem-tabasip. Kemin, Timoti alep nuli weng sanupla, Ibi kanubip o kala, alep numi beten kamayila-yaabup kaali, alep nuli suunkup Kamokim Yesus Kraist ami Aalap God ami win kaata-kup kufon-bamdup, kipni aket uyo fukun-bam, Yaap ke yo, kal-bom beten kamayin-bam yaabup. 6-7 Kemin, am bokon alik kala dik-daa kulaasu kaali, God ami weng tambal ayo tiltam dukum-nula unang tunum iyo utamiwa yi: Kukup tambal ti kabuu no, kala-lomdipla, kutal-fuku kutama tabasip. Kemin ale, kanola ipkal kamasi God ami weng tambal din unu weng san-silip kabak-ali, ipkal dotu kutal-fuku kulii-tabasip. Epafras ata, God ami weng tambal ipni disa misiim kawu kukuyilaya utamiwa yi: U faneng kala, kala-lomdipla, God ami kukup tambal numi kukaayila-yaaba namti kabuu nu, kala-silip. Kemin, alep nokol Epafras ami aket dukum koluwale, ali ti daal dinim, titil-foko Kraist ami okok-kamaalin tunum kelala, alep nuso, nikil maakup okok ken-umbup. Ali numi abiin kaata kuluu bomdaya, ibi dong dakaayin-bamda kukuyinba. Kemin, Epafras ali alep numi bokoya-lomda: God ami unang tunum imi aket kola una-tala-kemin, kaami kukup kaali ti, God ami Sinik alta Kolosi kayaak unang tunum iyo dong dokoyilaya kanubip o, kalase ko.
Pol ami beten kemin kaami sang kaata ko
Ef 1:7-8,18-19, 2:10, Fpai 1:27
Kemin, kanum talabu kala, kalalup alep nuyo kamasi kipni sang kaata, weng san-sulup kawu, suunkup ipni aket-kup fukun-bam, beten kem-tabasup. Kemin, numi beten kaali, God ami dik-dakaan-bulupya, ayo almi aket fukunin kaata: Kalaata kanumin o, keba uyo kukuyale, ipkal talalu utam God ami Sinik akal ti dong dokoyilaya, atin ti aket fukunin tambal uyo kuluule, atin ti utam-laamin unang tunum ke kelin o! 10 kal-bom, kaa dik-daalupya, Dukum alalta dong dokoyilaya, ibi ti almi unang tunum alik-daap ke-lomdip, almi aket fukunin kaata, Kalaata kanumin o, kalba kaata ti, suunkup kanu-bilipya kemin, Dukum ayo kanubip kaami fiyaap uyo duumak o, ke-bam ale, dik-daalupya, alalta ipyo dong dokoyilaya, ibi kukup tambal tambal kaata-kup nu-bam, God ami kukup kanum-unba uyo utafiin yakyak un-bom dotu utam-ilomdip God ali kanolin o, kalin o, yakan-kaabup. Kemin, 11 nokol dik-dakaan-bulupya, God ami titil dukum uyo kuya-som yam-titil-dii kelaya, ibi titil-fak-daa-lomdip dok kanolin mafek mafek uluum tabin tiltam ipni diim kawu talokomu uyo kewa-yaamin disa; kipkal titil-fak-daa-bom balili-kup kala fiyaap kaali duu-bamdiple, 12 Aatumen God ami yaap ke yo, akan-kaa-bilipla yo, kal-bomdupya, nuli beten kem-tabasup. Aatumen ata dong dokoyilaya, ibi tiika-silip kemin, am ma daanokoma kaali, kipso, Yesus ami lak duulin unang tunum almi falala-kalin diim kawu bom-bulup nuso, nuli mafek mafek tambal ma God ayo boko-lomda: Ipni no, kala-lom talalu kutiiyinsa uyo kuluulokomup ko.
13 Nuli kutamiip tunum mafak ata yim-buu-yim-bang kutamiip tem daalaya, yang un-ilomdupla ami minlo tem unup ata tiin mosa. La, Aatumen God ata nuli uldaa-yim-buu-lomdala yim-bii yak almi aket dukum kola-laaba Man Yesus ami miit tem daalaya, ata tiin molaya tambal-kup ke-sulup. Kemin, 14 Aalap ayo Man ami kanolase uyo utamdaya: Numi ban kemin uyo kukan-tiiya-lom iliim boya-lomda sok til-daa-yim-buulin tap kelaya, nuli tambal-kup ma ke-sulup.
Yesus Kraist ami ok so, kukup so, kiimi sang kaata ko
Jon 1:1-4, 1Kor 8:6, Fpai 2:5-11, Hib 1:2-3
15-16 God ali sinik kemin, nuli ti atamup disa; aa, Kraist akal ti kuno Aalap God alaltap kemin, ali tildaak tawaal diim talse kaata, fatap-nala kawu, unang tunum iyo atam-ilom: Aalap God kaa man Yesus altap o, kala-silip. Kemin, mafek mafek iyo talalulin disa biisa kaali Yesus kaa bom biisa. Kemin, Aalap God ayo Man ami diim kawu, mafek mafek alik kala bom-bilip iyo talal-bisa. Man ali mafek mafek alik Aalap talal-bisa kiimi dabom kesa. Kemin, mafek mafek alik talal-bisa kiili, abiil tikiin umi mafek mafek alik kiiso, tawaal diim kaldaak-ami mafek mafek so, aa mafek mafek fatap bom-bilip iso, kuwaala bom-bilip kiiso aa, ensel alik titil-kup tabasip iso, iyo talalu-yimusa. Kemin, kaali God ayo mafek mafek alik kiili, kulaala tildak man ami diim abamnipya, Kapta dabom ke-lomdap kii tiin mo-bom balawa yo, aka kanum bokonsa. 17 Kemin, God ami mafek mafek alik kii talalulin dinim bom-bisa kaali, Kraist ali ti kano bom-balaya, mafek mafek kiiyo talalulaya kawu, Kraist ata mafek mafek iyo ku ilmi baan diim kawu katiiba-kup, tiin mosa. 18 Kemin, Kraist alta Kristen unang tunum numi miit kayaak ke alta numi dabom kelale, Kristen unang tunum nuta ami tiil tap kesup. Kemin, kaali God ali: Nalmi Man diil o, kala-lomda ali mafek mafek alik kiimi dabom kelak o, kala-lomda ayo asuk dafolaya, tam tiin kawang kesa. 19 God almi aket fukunin kaata-kup: Nami Man kaali, Aalap naltap ke-lomda nami kukup so, titil so, iyo alik kuluulak o, kala-lomdala, Aalap ayo Man ami konsa. 20 Kemin, God ami aket fukunin kaayo, Nami Man ata mafek mafek alik kiiso, unang tunum alik iso, iyo kulii-tildang nalmi miit tem tiip-nak o, kala-lom, titil kaa kola-lomda, Man ayo dabaala tildaak as diim kawu taan-ilomda mafek mafek alik so, abiil tikiin kasel so, tawaal diim kaldaak-ami unang tunum iso, alik iyo afetu im-taldang almi Aalap almi miit tem tiilaya, imi God ami waasi kensip iyo kambola-silip ko.
21 Siin sawaayak kaali, ibi God ami samaan kawu bomdip ami waasi kela bomdipla kawu, aket fukunin mafak uyo kutal-fuku-som, kukup mafak uyo kutal-fuku ken-unbip. La, 22-23 kamala kulaata, God ata almi Man dabaala tildaak tunum fatap ke-lomda as diim taanse. Kemin, utamduya, God ayo afeta-yimulaya, nikil alimal ibi alami kayaak ke-silip. God ali ipni aket-kup fukun-bamdaya kemin, iyo nami weng tambal kaa weng san-ilomdip kutal-fuku-bom nami kanolokomi no, kalsi kaami fenbip uyo kambola-yaamin disa; kaali ti, faneng o, kala-lom dukum-kup talalu utam-ilomdip kutal-fuku titil-foko kutama un-bomdip ban kemin dinim, atin ti tituun-kup tabin unang tunum kelipla, nami Man ayo yim-tama tiltam nalmi tiin diim tiilak o, kala-lomdaya, God ami Man ayo dabaala tildaak talse. Kemin, am bokon alik kala dik-daa kulaasu kaami unang tunum kiiyo, God ami weng tambal uyo unang tunum iyo taken-bam kulii-una-bilipya, nali ti God ami okok kemin tunum ke-lomdiya, ami weng tambal kaata, bakayila-yaabi no.
Pol ami Kolosi kasel imi dong dakaayinsa kaami sang kaata ko
2Kor 11:23-33, Ef 3:1-13, Fpai 1:12-30, 2:17, 4:11-13, 2Tim 2:9-13, 3:10-11, 4:14-18
24 Kraist ami tunum unang ibi almi angtiil tap kesip. Kemin, kamala kaali, kipni dong dakaayinbi kaami kalan kaata, angtiil yol kaa dakabi. Yale, kaami fiyaap uyo duubi. Kraist ayo siin kawu bokop-na-lomda: Kapni taba-lom nami unang tunum imi dong dakaayokomap uyo angtiil yol kuluu-laa-mokomap o, nakase uyo, fan kala kanun-umbi. Yale, uyo disa kelin dinim kama bombuu. Kamala kalawaali ti dong dakaayin-bam, angtiil yol dakamin-kup ken-umbi. 25 God alalta uldaa-nam-buulaya, nali tiltam Kraist ami unang tunum imi ok fukulin tunum ke-bomdiya ibi dong dakaayila-tabasi. Kemin, God almi weng kaata alik iyo kukaayin-biliya, ibi talalu utam-laabip. 26 Sawaayak kawu, weng kalawuuli tunum miit alik imi tiin diim kaa, God ayo kulii yang kuwaa-yinsa. Kata, kamala kulu taltam alami tunum unang imi tiin diim kawu ku-fatap-daayala utam-silip. 27 Kanola God ami aket fukunin kaa, Nami unang tunum imi kukuyilila utamipla yi, Weng yang sawaansu uyo atin ti tambal kala, kala-lomdipla, unang tunum miit ma ma iyo alik dong dokoyimu no, kalin o, kalsa. Kemin, weng yang sawaansu uyo boko-lomdu: Kraist ali kipni tiling tem kabaku bombe no, kalsu. Kemin, kipkal fen-bilipya, tal yim-tama tam alami falala-kalin abip abiil tikiin kawu daalaya, aso maakup ilokomip ko.
28 Numi aket fukunin kaali, Unang tunum iyo tal aba tam Kraist ami unang tunum ke-silip imi dong dakaayin-bulupla, alik tiltam Kraist ami aket kola-laamin kaali, dukum-alom tiiknu keliwa kawu, yim-tama tiltam God ami tiin diim kawu daaluwa yo, kalalupla, unang tunum alik iyo Kraist ami sang uyo kukaayin-bamdupla, yak kaal-ke-laamin yakal ilmi miit ma ma iyo kukuyin-bam ale, bokoya-lomdup: Ibi yak ma kuuta kanumin ale, yak ma kuuta kanumin disa kayi! yakan-kaa-bam ken-unbup. Kemin, 29 nami aket kaali ti kiimi dong dakaayon o, kal-bomdiya, ok ayo kano ti fiit-bamdi dong dakaayin-kup kem-tabasi. Kemin, nami kala fiita-tabasi kaali, Kraist alta titil dukum ayo kup-naya kemin, kanum-tabasi ko.