2
Dukum-kup titil-foko Kraist ami lak dakamin kaami sang kaata ko
1Kor 1:30, Ef 3:3-4,16-19
Ipkal utamin, Nali ti ipso, abip Laodisia kayaak so, alik nami fanang atamin disa bilip iso, ipni dukum-kup fiit-bamdiya, dong dakaayila-tabasi. Nali kanola fiit-bamdi dong dakaayin-biliya, kipni aket tem kaali, titil-foko-lomdip aket kola-una-tala-kebip-kup, nikil maakup ke-lomdip aket fukunin tambal uyo kuluulipla kawu, kipni Kraist ami lak dakaamin uyo dong dokoyulula, atin titil-foko-lom God ami weng kulii yang kuwaasa kaami miit uyo atin ti utamin o, kal-bomdiya, dong dakaayila-tabasi. Weng kulii yang kuwaasa kaa, Kraist ami sang kaata, kemin, Kraist ata-kup utam-laamin so, aket fukunin tambal so, alik imi miit kayaak o.
Nami weng kala bokoyi kaayo, tunum iyo ma ibi ibakayin-bam kasenuyipla fan o, kalolip o, kalaliya bokoyi no. Nali kipso bom-bulup disa; nami aket fukunin kaata-kup kipso bom ilin tap kesi no, kalaliya kemin, nami fiyaap duubi kaali, itamiya: Alik nikil maakup ibi ma ami titil e kala kulii-tala-tala-ke-lom titil-fak-daalipya, Kraist ami lak kaali, dukum-kup dakaabip o, kalaliya, nami fiyaap kaata duubi ko.
Numi Yesus ami diim fep-nup tiin mola tangbal-kup bom-bulup kaami sang kaata ko
Ef 1:3-14, 2:11-22, Fpai 3:1-11, Kol 1:26-28, 1Jon 2:3-6, 4:13-15
Siin kawu Yesus Kraist ami lak duu-lomdip: Kulaata numi Kamokim o, kala-silip. Kemin, kamala kalaakal, ibi yak Kraist ami diim kawu fep-nipla aso, maakup almi kukup tambal kaata-kup kutal-fukulin o, yiki. Kibi mafek mafek san diki-bilipla, timtim kiiyo yak aba umbalaak tawaal unipya, tambal-kup tabebu tap ke-lokomip ale, am delip am kun ta ku-titil-molu titil-foko tola-yaabu tap aye, ke-lomdip Kraist ami tituun-kup tabin weng Epafras ata ipni kukuyinsa uyo, weng san-kaa-bilipla, ipni Kraist ami lak uyo dukum-nula titil-foko-bomdiwa yo. Kanola ibi suunkup God ami yaap ke yo, akan-kaa-biliwa yo.
Tunum maakup maakup ili disa kasen-foko kukuyin-bam bakayin-bilipla, kipni aket fukunin uyo, Fan, kiili tituun-kup tabin weng tambal kaata bakabip o, kalokomip. Yale, kanolin tunum kiili, Kraist ami weng bakamsa kaata baka-bamdiwa disa; awil-fakal imi kukup sang kaata-kup baka-bam ale, tawaal diim kalawaami kukup mafak mafak kiimi sang kaata-kup kasen-foko ibaka-bam ken-unbip. Kemin, kiili mokop yang kasenuyipla, ibi weng san-kaamip namti, yang abil tem unin tap ke-lokomip. Kemin, ibi imi weng kaa, weng san-kaamin disa; dotu utafii-bamdiwa kayi!
Kemin, Kraist ami sawaayak tildaak tawaal diim aba-lom tunum ke-bomda ilsa kaali, fan ali ti God kemin. 10 Kamala kaali, ipta Kraist ami anung til-daa-lomdip ami unang tunum alik-daap ke-lom suunkup ilin ke-silip. Kemin, sinik alik titil-kup tabasip imi dabom kaa Kraist ata no.
11 Kemin, Juda imi kukup kaa kanumin kemin, awak uyo man tunum ayo kuulu kala, kalale, kulaali awal iyo man ami ipnaal kaayo, bo-kukan-tela le, man ayo tiltam Juda nulmi tituun kela no, ken-unbip. Kemin ale, ibi tiltam Kraist ami tunum keliwa, iyo tal ipnaal bo-kukan-tiiyin disa; Kraist ata kipni ban kemin kaami aket kipni aket tem kabak bom-bulu kanun-unbip kaata, bo-kukan-tiiyilaya, taltam alami unang tunum tituun ke-silip. 12 Kanola kipni daak ok tem unip oksam kaa ukuya-silip kaali, ipni sawaayak ban ke-bisip kaami kukup kaata, kambolipla God ata kipni ban kemin ayo kukan-tiiya disa kesuu tap, kukal kanola Kraist ami taana dawaa-silip ulultap o. Kanola kipni oksam ukuyip tiltam tal-silip kaa, God ayo ipni talalu-yimulala ibi suunkup ilin unang tunum ke-silip tap, kakal ti God ami Kraist dafola tam tiinse ulultap kemin, ibi God ami Kraist dafola tam tiinse ami titil uyo ti yo, kala-lomdiwa God ami lak kaata duuliwa kawu, God akal talalu-yimulaya, ibi suunkup ilin unang tunum ke-silip. 13 Siin sawaayak kaali, Kraist ayo kipni ban kemin kaami aket kipni aket tem kabak bom-bulu kanun-umbip kaata, bo-kukan-tiiyin dinim kela bom-bilip kemin, ibi ban ken-tal-une-bam bom-biisip. Kemin, kanumsip kaali, God ami tiin diim kaali, ibi unang tunum taansip ililtap ke-bom ilsip. La, kamala kaata, God ata kipni ban kemin uyo alik kukan-tiiya-lomda, Kraist ami dafola tam tiinse ulultap ke-lomda ibi talalu-yimulaya, ibi suunkup ilin unang tunum ke-silip. 14 Kemin, God ami Lo Moses ami konsa kuuli boko-lomdu: Yak kaa kanumin disa yo, kalsu kaali, nuli duul-bamdupla, kaami uluum kaata fakan-talan-solup. Yale, Yesus Kraist ami dabak as diim daalip taanse kaata, God ata numi uluum kaami win kuyak sukon tem dolsa uyo tulula atin dinimnu, kewase. 15 Kemin, Kraist ami as diim taanse kaali, God ata mafek mafek alik titil-kup tabasip imi titil uyo kukan-tii yim-baak tibi ata ata ke kukan-tiiyilaya, unang tunum iyo atam kaal-kesip o.
Kipni tiltam Kristen ke kukup mafek mafek kiiyo, kambola-silip kaami sang kaata ko
Rom 14:1-23, 1Kor 8:1-13, 10:18–11:1
16 Ibi tunum ma ata kamboliwa, ata taba-lomda ipni inin-inin kaami sang aye, God ami ima tinimin am daanokoma kaami sang aa, kayoop kama tiltam tabamna iintang duk-duu-yaamin am kaami sang aa, God ami iintang am daan-laamin kaami sang uyo weng ma kutii-lom yim-bak-saanokoma disa; atin ti disa. 17 Kemin, kanolin iintang am dakan-umbip aye, inin-inin aye, kaali tiil kaami sinik talaba tap kaata atam-laabup, kemin ale, tiil kaami atin tituun tiltam talsuu kaali Kraist ata no. 18 Kemin, tunum ma ayo tal kanola almi lom tambal ma duuli. Kemin, nata-kup utamsii no, kal-bomda, ayo kipni bokoya-lom: Kipyo, kaptum kusal numi minlo tem unin aa! yakan-kaa-bam ale, bokola: Ibi God ami beten kamaala-yaabip ulultap ke kanola ensel ami beten kamaalin o, ke-bamda kanuma namti, kanuba tunum ayo kambolip ata taba-lomda, ibi yim-baak tibii-yaamin dinim o. 19 Kanolin tunum kaali, fan titil-foko-lomdala Kraist ami weng uyo kutal-fukulin disa ke-lom, ami aket fukunin kaali, tawaal diim kasel ilmi aket fukunin kaata-kup kuluu-lomdaya, Nata-kup o, ken-unba. Yale, kanun tal-uneba kaami miit kabak-ali liip disa yo! Kraist ali Kristen numi dabom ale, nuta ami tiil tap kemin, dabom ata taba-lomda tiil alik kaami inin-inin uyo kukaalin-kup ke-balaya, kun so, malmel so, kiili tiika-lomdip angtiil uyo tambal-kup unu-tulu-ke-bomdiwa, God almi titil diim kawu tiltam ilu, dukum-alaabip o.
20-21 Kamasi ipni yak Kraist ami diim kawu fewa-silip kaali, tunum ami taan-ilomda tawaal diim kalawaami mafek mafek kutii kela uneba ultap ke-lomdip ibi kayak kayak imi tawaal diim kalawaami bung aket fukunin kukup kaali, kela-lomdip Kraist ami lak-kup duu-silip. Kemin, kamala kalaata ibi kanimin o, kalaliwa, tawaal diim tunum imi kukup kela-silip kaa, asuk kuluu-lom bomdiwa kanubip i? Kiili weng kutii-lom boko-lomdip: Kuu ina-laamin daa! Aa, falang ata-laamin daa! Ibi kaa malela-laamin daa! kala-silip kaa, ibi kanimin o, kala kanumin weng kaa dikiwa-unabip yoko? Daa! kanolin weng kuu dikiwa-unemin disa yo. 22 Tunum ilta-kup kanolin weng kaa kutii-lomdiwa, nuli kukuyila-laabip. Kemin, kanumin weng kutiisip kaali, nuyo kuluu-lom fukumupla kawu, atin ti disa ke-laabu. Kemin, kanolin weng kuu dikiwa-unemin disa yo. 23 Faneng, kanolin weng kutiisip kaata, taba-lomdu nuyo wiis-moyulula lotu ke-bamdup uyo bokoya-lomdu: Ibi kap-tunum kusal imi minlo tem unin o, yakan-kaa-bam ale, uta taba-lomdu nulmi angtiil yol uyo kukaayin-bam ken-unbu. Kemin, nulmi tiin diim kaata, mep kanolin weng kutiisip uyo, weng sawaa tangbal o, kalbup. Yale, weng uyo fan taang-kala-lomdu aket mafak fukun-bam, kukup mafak nuu-bam kemin, uyo dibiilu tiil banomu disa yo.