2
Pol nuŋ Krais anɨŋ ñöx nɨgön bɨ katlö watlö um sö wöröxöŋ mönö aku yad nölmɨda
Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Nɨ u ñɨŋ pɨsaŋ mɨdɨm wop aku, God Mönö mɨ ödöriö aku yad nöinö, rön, mönö kɨtɨb wä mönö rɨb wä yöx nugw ri abɨb mönö piaku yad nölölɨm. Nɨ u ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, rɨb bli hör yöx nugwön ñɨgö mönö yad nöinö, rön, rɨb aku yöx nugwölɨm. Jisas Krais nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨm, anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ rɨb mag paŋyöbö akwör yöx nugwön ñɨgö yad nöinö, rön, rɨb aku yöx nuguma. Apos 18:9; 2Kor 10:1Ñɨgö pɨsaŋ mɨdɨm aku, mɨxɨñ na ölɨsö mɨdölöŋ; nɨ ölölö rɨmɨn ipöx gɨr mɨdma. 1Tes 1:5Nöbö mö bli nöi mönö wä hölu nugwön, mönö höjɨl id wä yadɨŋö, rön, rɨmɨdöi mag akuyöbö rölɨm. God Inöma nuŋ ölɨsö nuŋwa nɨ nölmɨn nugugɨrön, nɨ Jisas mönö wä aku ölɨsö alɨg yad nölɨm aku wöxnö nugumä. Nöbö bli mönö kɨtɨb wä aku yadmɨn, nöbö mö nugwön God nugw peñ. Makwam nɨ Jisas mönö wä aku ölɨsö alɨg yad nölmön, nöbö mö nugwön God nugw pöña.
God Inöma rɨb wä nölmɨda
Nɨ du nöbö mö Krais nugwo ödöriö nugw pɨ gö nɨgmɨdöi akuyöbö du pɨsaŋ mɨdön, ñɨgö rɨb ölɨsö yöx nugub mönö bli yad nölmɨdla. Jɨ mögörɨb rol il kɨ rɨb ölɨsö yöx nugwöi akuyöbö yad nölmɨdöi. Kiŋ bla, nöbö dib bla, ñɨŋ rɨb ölɨsö yöx nugwöi akuyöbö yad nölmɨdöi. Kiŋ bla nöbö dib bla ñɨŋ yöm cöña. Makwam nɨ ñɨgö mönö yad nölmɨdɨl aku, God rɨb ölɨsö yöx nugub mönö umadiö mɨdmɨd aku yad nölmɨdla. God Mönö rɨb ölɨsö yöx nugub mönö aku maduar ör mögörɨb kɨ rɨ nɨgölöŋ wop akwör umad gɨ mɨdmɨda. God nuŋ maduar ör mögörɨb kɨ rɨ nɨgölöŋ wop akwör, nöbö mö an Krais Jisas pɨsaŋ mila alɨg mɨjöñɨŋö, rön, rɨb ölɨsö yöx nugub mönö wä aku yad nɨgmɨn, mɨxɨl mag mɨŋi umad gɨ mɨdmɨda. Nɨ rɨb ölɨsö yöx nugub mönö akwör ñɨgö yad nölmɨdla. Mögörɨb rol il kɨ kiŋ bla aipam, nöbö dib bla aipam, rɨb ölɨsö yöx nugub mönö aku röx nugwölim. Nugwöyɨx aku yadɨb, Nöbö Dib mila alɨg adöx yöd röul adö kau sebö höŋ aku nugwo pɨl pal nɨgölöyɨx.
Ais 64:4Makwam God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Nöbö mö God nugwo madmag nɨgöi akuyöbö,
God ñɨgö pɨ ri abön, ap wä wä nöiöna.
Mämäga nugwölöi; yad nölmɨn audiöx nugwölöi;
God rɨb nuŋ akwör yöx nugwön cönɨŋö, rön nugwölöi;
God ñɨgö ap wä wä keiryöbö akwör nöiönɨŋö,” rɨmä.
10 Makwam nugumɨdölöi mönö aku, wopik God rɨmɨn, Inöma mönö il aku anɨŋ yadmɨn nugwöla.
God Inöma nuŋ ap piaku magalɨg hölu nugumɨda. God nuŋ ap rɨ umad nɨgöŋ bla aipam, God Inöma nuŋ hölu nugumɨda. 11 An agö rɨb bɨlɨm yöx nugwöl aku, nöbö mö bli nugwölöi, jɨ inöm an keir yuörɨb kwo mɨd akwör nugwa. Mag akuyöbö akwör, God nuŋ rɨb kai kai yöx aku, God Inöma nuŋ akwör nugwa. 12 Makwam an nöbö mö mögörɨb rol il kɨ rɨg rɨbyöx nugwöi akuyöbö rɨbyöx nugwölöl. God nuŋ Inöm nuŋwa keir anɨŋ abmɨn höŋa nugwön God ap wä anɨŋ amnör nöl aku lɨbak nugwöla. 13 God anɨŋ ap wä amnör nöl mönö adakwör yad nölmɨdöla. Nöbö rɨb wä yöx nugw ri aböi bli anɨŋ mönö aku yadmɨn nugwölöl; God Inöma rɨbyöx nöl mönö akwör nugwön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölmɨdöla. God Inöma anɨŋ mönö yadmɨn nugwön, nöbö mö God Inöma yuörɨb ñɨŋ kwo mɨd nöbö mö bla ñɨgö yad nölmɨdöla. 14 Makwam nöbö mö God Inöma yuörɨb ñɨŋ kwo mɨdöl nöbö mö bla, God Inöma ap wä amnör nöl ap bla pölöi. Mönö wä aku nugumɨn, mönö u i röxg nɨgmɨn, lɨbak nugwölöi. God Inöma nöbö mö yuörɨb ñɨŋ kwo mɨjön aku, God Inöma ap wä nöl bla lɨbak nugwöia.
15 Makwam nöbö mö God Inöma yuörɨb ñɨŋ kwo mɨd akuyöbö, ñɨŋ ap bla magalɨg nugwön lɨbak nugw ri aböia. Makwam nöbö mö God Inöma yuörɨb ñɨŋ kwo mɨdöl akuyöbö, ñɨŋ nöbö mö God Inöma pɨsaŋ mɨd nöbö mö akuyöbö ñɨgö lɨbak nugwölöi.
16  Ais 40:13God Mönö aku, Aisaia rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö mö yön, Nöbö Diba agapɨm rɨbyöx nugw aku lɨbak nugwön,
nugwo, ‘Nagö al aliö rö,’ cönɨŋö?” röŋa.
Makwam Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöl akuyöbö, anɨŋ rɨb nuŋ yöx nugw aliar nölmɨn nugugɨrön, an nugw ri aböla.

2:3: Apos 18:9; 2Kor 10:1

2:4: 1Tes 1:5

2:9: Ais 64:4

2:16: Ais 40:13