Pol köp höd aku Korid nöbö mö ñɨgö kai kɨtöŋa
1
1-2 Nɨ Pol. God nuŋ keir nɨ yad nɨgöŋ aku, Krais Jisas mönö wä pön dub nöbö nuŋ i mɨdla. Haul ana Sostenes pɨsaŋ yörɨk mɨdön, köp kɨ, ñɨgö taun dib Korid yöraku God nöbö mö nuŋwa mɨdöi akuyöbö kai kɨtmɨdla. Ñɨŋ Krais Jisas nugw pɨmä aku, God yadɨm, ñɨŋ nöbö mö kömö wä nuŋwa mɨdöia. Nöbö Dib ana Jisas Krais nugwo höjöpalöi nöbö mö mögörɨb piaku piaku magalɨg, God ñɨgö nöbö mö lei nuŋwa mɨdɨŋ, me rön, yad nɨgöŋa. Krais Jisas nuŋ Nöbö Dib ana mɨda; nuŋ kwo algör ör Nöbö Dib ñɨŋa mɨda.
God Acö ana aipam, Nöbö Dib Jisas Krais aipam, ñɨgö uliöxön pɨ ri abaŋ, ñɨŋ mɨd ri aböña.
Pol God nugwo ri ablaŋe röŋa
Krais Jisas nugwo cɨrɨpön mɨdɨm, God nuŋ ñɨgö pɨ ri abön ap wä nöl aku nugwön, nɨ öim God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla. Aku agapɨm: ñɨŋ Krais nugwo cɨrɨpön mɨdɨm, Krais ñɨgö pɨ ri abön rɨm, ñɨŋ rɨbyöx nugw ri abön, mönö yad nöl ri aböia. God nuŋ rɨm, Krais mönö wä aku yuörɨb ñɨŋ kwo höm, ñɨŋ nugw pön, rɨg yad mag akuyöbö rɨmɨdöia. Makwam, Nöbö Dib ana Jisas Krais hönɨŋö, rön, pöx mɨdöi wop kɨ, God Inöma ap wä nölmɨd akuyöbö mödö magalɨg pöia. 1Tes 3:13; 5:23Nöbö Dib ana Jisas Krais ñɨgö nugwidɨx mɨdön rɨ nöl ri abön raŋ, ñɨŋ mögörɨb il kɨ mɨdön, mönö wä nuŋ aku nugw pɨ gör mɨdön, nugwo röböxmɨjeñ. Nöbö Dib ana Jisas Krais hön wop aku, ñɨŋ mönö bli nugweñ. 1Tes 5:24; 1Jon 1:3God rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨda. Nuŋ ñɨgö yad nɨgmɨn, ñɨŋ Ha nuŋwa Nöbö Dib ana Jisas Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön paŋör mɨdöia.
Krais nöbö mö bla rɨba paŋyöbö i yöx nugwön, nɨgiö nɨgön paŋör mɨdɨŋ
10  Pil 2:2Haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö Dib ana Jisas Krais ada mɨdöl makwam, mönö hörɨrör adö bli nɨgmɨjeñ. Rɨb mag paŋyöbö i yöxön, mönö paŋyöbö i yad ödör nɨgön, nɨgiö nɨgön paŋör mɨjöña. 11 Makwam mö Klowi nöbö mö nuŋ bli hön nɨ yadmɨn nugula, ñɨŋ haul nöbö mölöu nöbö nɨ bli ñɨŋ keir nuö nuö yadmɨdöia. 12  Apos 18:24-28; 1Kor 3:4Aku, bli yadöia, “An Pol nöbö mö nuŋ,” me röia. Bli yadöia, “An Apolos nöbö mö nuŋ,” me röia. Bli yadöia, “An Sipas nöbö mö nuŋ,” me röia. Bli yadöia, “An Krais nöbö mö nuŋ,” me röia.
13 Aliö yadmɨdöi aku, Krais nugwo pɨ asɨx hör nɨgɨb maga ra. Nɨ bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨm, nɨ ñɨgö ñöx nɨgön wöröxɨm nugwön ib na yadön, Pol nöbö mö nuŋwa mɨdölö, röiŋönö? Pol iba yadön röbö palmɨŋ ä? “An Pol nöbö mö nuŋ,” “An Apolos nöbö mö nuŋ,” röi aku inakmönö höröia. 14  Apos 18:8; Rom 16:23Makwam nɨ u ñɨŋ pɨsaŋ mɨdɨm wop aku, nöbö mö mɨga röbö pal nölölɨm. Nöbö mösör Krispas Gaias yöŋö ör röbö pal nölma. Aku nugwön, nɨ God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla. 15 Nöi aku, inakmönö hörön yadöyɨx, “Pol ib nuŋwa urön röbö palmɨŋö,” röyɨxa. 16  1Kor 16:15Makwam uplöbla. Nɨ Stepanas nöbö mö nuŋ akuyöbö ñɨgö aipam röbö pal nölma. Jɨ nöbö mö bli alɨg röbö pal nölmönö nugwöi. 17 Krais nɨ, “Nöbö mö bla ñɨgö röbö pal nölanö,” rön yadölöŋ. “Ñɨgö mönö wä nɨ aku yad nölanö,” röŋa. Makwam, mönö wä nuŋ aku yad nölmɨdla. Makwam nöbö mö bli rɨb wä yöx nugw ri abön rɨg yadmɨdöi akuyöbö nɨ yad nölmɨdöi. Mönö aliö yadmön, Krais bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨm mönö aku mönö hör i röxg nɨgmɨn, nöbö mö akuyöbö nugw peñɨŋö, rön, mönö wä nuŋ aku ödöriö akwör yad nölmɨdla.
18  Rom 1:16Nöbö mö hör rɨn yönmɨd ödöi aku dumɨdöi akuyöbö, Krais bɨ katlö watlö um sö anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ mönö aku nugwɨŋ, mönö u i röxg nɨgöna. Makwam God anɨŋ kömö pɨmɨda nugwön, Krais bɨ katlö watlö um sö anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ mönö aku nugwön, God ölɨsö magalɨg mɨd aku, nuŋ keir an kömö pɨmɨdö, rön nugwöla. 19  Ais 29:14Adaku God Mönö aku, Aisaia nuŋ God mönö yadöŋ aku kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö mö rɨb wä yöx nugw ri abölɨŋö rɨmɨdöi akuyöbö,
rɨb ñɨŋa keir yöx nugwön, rɨb wä yöx nugwöia.
Jɨ nɨ rɨmön, rɨbyöx nugwön rɨg yadöi akuyöbö nɨgen,
mönö amnör yadöi akuyöbö nɨgönɨŋö,” röŋa.
20  Job 12:17; Ais 19:12; 33:18; 44:25Makwam, nöbö mö rɨb wä yöx nugub piaku, nöbö mö koles diba dumɨdöi piaku, nöbö mö mönö kai kai nɨgɨp dumɨdöi piaku, mönö dib wä wä ñɨŋ nugumɨdöi aku, God mämäg il rol nuŋwa hör mönö nɨgön, aŋadö pɨn bɨrɨba rɨmɨdöia.
21  Mat 11:25God nuŋ keir nugw ri ab makwam, nöbö mö rɨb ana keir yöx nugunɨŋö, rön, keir hölu nugwöñ piaku, nuŋ Nöbö pödiöm mɨd aku nugweñ. Ñɨŋ Krais mönö wä yad nölmɨdöl aku nugwɨŋ, mönö u i röxg nɨgöna. Makwam God nuŋ keir cɨnö, rön, yad nɨgöŋ mag akuyöbö, nöbö mö mönö ua yad nölmɨdöl aku nugw pɨmɨjöñ akuyöbö, God ñɨgö pɨ asɨx aböna. 22 Juda nöbö mö bla yadöia, “Ap rölɨbä akuyöbö bli rɨŋ nugwön, mi yadmɨdöiŋö rön nugunɨŋö,” röia. Makwam Grik nöbö mö bla rɨb wä wä yoŋyöbö adö bli nugunɨŋö, rön, öim hölu nugwöia. 23  Rom 9:32; 1Kor 2:14Makwam mɨ, Krais anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ mönö aku yadmɨdmɨn, Juda nöbö mö bla nugwön yadöia, “Ipɨt mönö aku pödpöd rɨmɨn yadmɨdöiŋö?” röia. Makwam Juda nöbö mö yöi akuyöbö yadöia, “Mönö yoŋyöbö hölu nugumɨdöl aku yadmɨdölöi. Mönö aku ñɨlöŋ mönö nɨgön yadmɨdöiŋö,” röia.
24  Kol 2:3Makwam God anɨŋ Juda nöbö mö bli aipam, Grik nöbö mö bli aipam, pɨnö, rön yad nɨgöŋa nugwön, an Krais nugwo nugwön nugwöla, God mɨ ölɨsö mɨd mag akuyöbö, Krais aipam mɨ ölɨsö mɨda; God rɨb mɨ ölɨsö yöx nugw mag akuyöbö, Krais aipam rɨb mɨ ölɨsö yöx nugwa. 25  2Kor 13:4Nöbö mö akuyöbö Krais hön wöröxöŋ aku nugwön, God nuŋ ölɨsö mɨdölö, rɨ rɨbyöx nugwöia; makwam God nuŋ ölɨsö nuŋwa keir röŋ aku rɨbyöx nugwölöi. Nöbö mö akuyöbö Krais hön wöröxöŋ aku nugwön, God nuŋ rɨb wä mɨdölö, rɨ rɨbyöx nugwöia; makwam God nuŋ rɨb wä nuŋwa keir rɨbyöx nugwöŋ il aku lɨbak nugwölöi.
26  Mat 11:25; Jems 2:5Nöböhöd möhöd nöbö. Ñɨŋ keir nugwi! God ñɨgö yad wö röŋ wop aku, ñɨŋ nöbö mö pödiöm mɨdmɨn ñɨgö yad wö röŋ? Nöbö mö rɨb wä yöx nugub piaku, nöbö mö dib piaku, nöbö mö ib mɨd piaku, ñɨgö nöbö mö mɨga yad wö rölöŋ. 27 Nöbö mö rɨb wä yöx nugub piaku möigw yöxɨŋ, me rön, God nöbö mö rɨb wä yöx nugwöi akuyöbö pöŋa. Nöbö mö gö mɨdölɨŋö, rɨmɨdöi piaku möigw yöxɨŋ, me rön, God nöbö mö ölɨsö mɨdöl piaku pöŋa. 28 Nöbö mö ib alɨg mɨdölɨŋö, rɨmɨdöi piaku hör nöbö mö mɨdɨŋ, me rön, God ñɨgö röböxön, nöbö mö mölyöbö iba mɨdölö rɨmɨdöi piaku ñɨgö pöŋa.
29  Epes 2:9God nuŋ aliö alöŋ aku, nöbö mö bli God mämäg il rola, ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö dubä maga mɨdenɨŋö, rön, röŋa.
30  Jer 23:5-6God rɨmɨn, ñɨŋ Krais Jisas pɨsaŋ nɨgiö nɨgön paŋör mɨdöia. God rɨmɨn, an Krais Jisas nugw pön, nugwo pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdön, nugwo rɨbyöx nugu gɨrön mɨdöl makwam, an rɨb wä yöx nugub nöbö mö röxg mɨdöla. An Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöl makwam, God anɨŋ nugwön nöbö mö kömö wä nɨ me rɨmɨda. An Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöl makwam, God anɨŋ nugwön nöbö mö hölul mɨdöl nɨ keir me rɨmɨda. An Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöl makwam, God anɨŋ nugwön, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi pɨx aku, Ha na mödö örɨx abö, rɨmɨda. 31  Jer 9:24Mönö adaku God Mönö aku kai kɨtön yadmä, “Nöbö mö wahax pɨnɨŋö, cöñ aku, Nöbö Diba anɨŋ ap kai kai nöl aku rɨbyöx nugwön, wahax pöñɨŋö,” me rɨmä.

1:8: 1Tes 3:13; 5:23

1:9: 1Tes 5:24; 1Jon 1:3

1:10: Pil 2:2

1:12: Apos 18:24-28; 1Kor 3:4

1:14: Apos 18:8; Rom 16:23

1:16: 1Kor 16:15

1:18: Rom 1:16

1:19: Ais 29:14

1:20: Job 12:17; Ais 19:12; 33:18; 44:25

1:21: Mat 11:25

1:23: Rom 9:32; 1Kor 2:14

1:24: Kol 2:3

1:25: 2Kor 13:4

1:26: Mat 11:25; Jems 2:5

1:29: Epes 2:9

1:30: Jer 23:5-6

1:31: Jer 9:24