9
God rɨb nuŋwa keir yöxön Isrel ada ñɨgö pɨba rɨmɨdöŋa
Mönö yadmɨdɨl kɨ, nɨ Krais nöbö nuŋwa mɨdɨl aku, inakmönö hörön yadmɨdöi. Inöm Leia rɨb mag na yadmɨda, mönö yadmɨdlö aku mönö mi yadmɨdlaŋö, rɨmɨda. 2-3  Eks 32:32Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Isrel nöbö mö bli Krais nugw pölöi akuyöbö, mai mönö diba nugwön ölɨŋ höb diba pöñ aku, nɨ mɨ ödöriö ögwö yöxmɨdla. Makwam, nɨ mɨ rɨb mɨga yöxmɨdla. Madmag na öim ölɨŋ diba pɨlmɨda. Nɨ mör yadmɨdla, ödöi mɨdöx aku, nɨ haul nöbö mölöu nöbö nɨ bla ñɨgö ñöx nɨgön, ölɨŋ höb diba pɨmön, ñɨŋ piöŋö kömö duöyɨxa.
Eks 4:22; Lep 1–10; Sam 147:19; Rom 15:8; Hib 9:5Aku agapɨm: God Isrel ada akwör ñɨŋ halöu ha na mɨdɨŋ, me rön, mil wä nuŋwa ñɨgör yabuön, nɨ ñɨgö mag akuyöbö cɨnö, rön, mönö ölɨsö ma ñɨgör yad nɨgön, lo mönö nuŋ aku ñɨgör yad nölön, ñɨŋ agö magɨm rön God höjöpalɨb ram aku ödöriar höjöpalɨb mönö aku ñɨgör yad nölön, nɨ pödpöd rön nöbö mö pɨ ri abɨn mönö wä aku ñɨgör yad nölöŋa. Isrel nöbö mö nöhönɨŋ maduebö ñɨŋa Ebraham, Aisak, Jekop nöbö piaku. Ebraham, Aisak, Jekop halöu ha yöxɨm yöxɨp höuöilmel rɨp duön, Isrel nöbö mö ñɨgö yöx pön hemä. Hödɨg wadɨg paŋyöbö akwör yöxɨp höuöilmel rɨp duön, Krais nugwo nöbö ödöriö yöx pön hemä. Krais nuŋ keir God mɨdön, nöbö mö magalɨg nugwidɨx mɨda. Ñɨŋ magalɨg ib nuŋwa öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ.
God Mönö yadöŋ aku, yadöŋ mag akwör röŋa. Isrel halöu ha yöxɨm yöxɨp höuöilmel rɨp duön, yöx pön hem bla bli Isrel nöbö mö ödöriar mɨdölöi. Jen 21:12Ebraham halöu ha yöxɨm yöxɨp höuöilmel rɨp duön yöx pön hem bla bli Ebraham halöu ha nuŋwa ödöriar mɨdölöi. God Ebraham nugwo yadöŋa, “Aisak halöu ha yöxön bla akwör halöu ha naŋ adö mɨjöñɨŋö,” röŋa. Gal 4:23Makwam, Ebraham halöu ha yöxɨm yöxɨp höuöilmel rɨp duön, yöx pön hem bla bli God halöu ha nuŋwa mɨdölöi. God mönö ölɨsö ma yad nɨgmɨn, Ebraham halöu ha yöx pön höñ halöu ha bla akwör, ñɨŋ God halöu ha nuŋwa mɨjöña. Jen 18:14God Ebraham nugwo mönö ölɨsö ma aku yad nɨgön yadöŋa, “Wop nɨ yad nɨgɨm wop akwör nɨ höuöil hömön, mönaŋ nagö Sera ha i yöx pön hönɨŋö,” röŋa.
10 Makwam auso ana Rebeka ha nuŋwa mös hogwa nuö paŋyöbö akwör yöxöŋa. Nöbö aku nöso ana Aisak. 11-12  Jen 25:23Makwam God rɨb nuŋwa keir yöx nugw mag akwör cöna. Nöbö mö kai yad nɨgɨnö, cön aku, yad nɨgöna. Ñɨŋ ap wä bli rɨmɨjöñ aku nugwön yad nɨgen. God rɨb nuŋwa keir yöx nugw mag akwör cöna. Mag aliö akwör, nöso auso an Aisak Rebeka mönöbö hogwa ha waba yöxölim mag aku, God nuŋ Rebeka nugwo yadöŋa, “Ha nagö höda yöxnö aku, nöbö dib röxg mɨden; nuŋ ha pɨg nagö aku mabö rɨ nöiönɨŋö,” röŋa. Ha wöta alɨg mibɨl piaku mɨdmɨn nuöma ha yöx pön hölöŋ wop aku, ha hogwa ap waiö ap gwogwo i rɨmɨn nugwön wöhö, God rɨb nuŋwa keir nugwön aliö yadöŋa. 13  Mal 1:2-3God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtim aku, God mönö yadön yadöŋa, “Nɨ Jekop nugwo madmag nɨgön pɨla, jɨ Iso nugwo madmag nɨgön pöiö,” röŋa.
God nuŋ rɨmɨd aku, ödöriö akwör rɨmɨda
14 Makwam, God ödöriö akwör rɨmɨdölö, cɨnɨŋ ä? Wöhö! Nuŋ ödöriö akwör rɨmɨda. 15  Eks 33:19God nuŋ Mosɨs nugwo yadöŋa,
“Nöbö mö ögwö yöxɨn bla ñɨgö ögwö yöxna.
Nöbö mö madmag nɨgön pɨ ri abɨn bla
ñɨgö madmag nɨgön pɨ ri abnö,” röŋa.
16  Epes 2:8Makwam nugwöla, anɨŋ keir ususör rön röl aku nugwön anɨŋ pen; anɨŋ keir ususör rön rɨbyöx gɨ mɨdöl aku nugwön anɨŋ pen. Nuŋ keir nöbö mö ögwö yöxön pöna.
17  Eks 9:16God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtim aku, God mönö yadön Pero nugwo yadöŋa, “Nɨ höd rɨbyöx nuguma, nöbö mö mögörɨb piaku piaku mɨdöi bla magalɨg nugwöña, nagö kiŋ Ijip yöbö aku nöbö dib nöbö ölɨsö ödöriö, jɨ nɨ God yadmön nagö hör nöbö i röxg mɨjɨnö. Aiöna, ñɨŋ nugwön, mönö aku yadɨp duön mönö, ib na urɨŋ mögörɨb adadö piaku piaku magalɨg diöna. Adakwör rɨbyöx nugwön nɨ keir rɨmön, nagö Ijip kiŋ mɨdlaŋö,” röŋa. 18 Makwam nugwöla, God rɨb nuŋwa keir nugw aku, nöbö mö bli ögwö yöx aku nöbö mö bli ñɨgö nugwogwo raŋ, rɨb gwogwo ñɨŋ yöx nugwöi aku jöjö diöna.
19 Ñɨŋ bli God rɨ akuyöbö nugwön yajöña, “God nuŋwör rɨmɨn, rɨb ñɨŋ aku jöjö du aku, pödpöd rɨmɨn, mɨd ri abölöiŋö, rön, anɨŋ mönö diba yajön? God nuŋ keir, ‘Ap piaku cönɨŋö,’ cön aku, nöbö kai nuŋ piöŋö, ‘Ap bla renɨŋö,’ cön?” cöña. 20  Ais 29:16; 45:9Aliö yajöñ aku, jɨ ñɨŋ nöbö dib kaiyöbö röxg mɨdön, mönö nuŋ aku rɨba pöñ?
Mag akuyöbö, God Mönö aku nöbö nagö Aisaia kai kɨtön yadöŋa, “Nöbö i mögö pön wi yöj i rɨm, wi yöj aku nugwo yadön, ‘Pödpöd rɨmɨn nɨ aliö rɨlö,’ rön yaden. Mɨ wöhö!” röŋa. 21  Jer 18:6Wi yöj rɨba rɨmɨd nöbö aku, nuŋ rɨb nuŋwa keir yöx nugw mag akuyöbö cöna. Mögö paŋyöbö mɨŋi pɨn wöd rag hö, wi yöj wä wä wop paŋ paŋ urɨb i rɨ nɨgön, wi yöj hör öim öim urɨb i rɨ nɨgöna. Aku mönö mɨdöl; rɨb nuŋwa keir. 22-23 Mag akuyöbö aku mɨ, God ra. Nuŋ nöbö mö mag gwogwo rɨmɨdöi akuyöbö nugumɨn, mɨ ödöriö ipɨtmɨn, ñɨgö pɨl pal nɨgɨb maga rɨ aku, jɨ nuŋ mab ab gɨba alɨg mɨd aku nugwön ölɨsö mag nuŋwa nugwɨŋ, me rön, ñɨgö rɨmgör aliö alöl. God maduar ör rɨb nuŋwa keir yöx nugwön yadöŋa, nöbö mö ögwö yöxön pɨ ri abɨn nöbö mö akuyöbö mil wä na aku nugwɨŋ, me röŋa. Makwam, nöbö mö piaku mil wä na aku nugwɨŋ, me rön, nuŋ nöbö mö rɨ gwogwam rɨmɨdöi akuyöbö rɨmɨn, rɨb mag gwogwo ñɨŋa jöjö dua. 24 Nöbö mö uliöxön pɨ ri abnö, röŋ aku, anɨŋ Juda nöbö mö aipam, Juda nöbö mö yöi akuyöbö aipam, yadöŋa. 25  Hos 2:23Mönö ada akuyöbö, God mönö yadöŋ bli nöbö Hosea God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö mö nɨ mɨdmɨdölöi akuyöbö,
ñɨgö ‘nöbö mö nɨ’ me cɨna.
Nöbö mö madmag nɨgmɨdöi akuyöbö,
ñɨgö ‘nöbö mö madmag yöbö nɨ’ me cɨna.
Makwam Hosea God Mönö rɨb mɨŋi kwo kai kɨtön yadöŋa,
26  Hos 1:10Höd ‘Nöbö mö na mɨdölöiŋö,’ rɨm akuyöbö, mögörɨb paŋyöbö akwör ñɨgö,
‘God öim kömö mɨd Nöbö halöu ha nuŋ,’ me cɨnö,” röŋa.
27  Ais 10:22-23Makwam God Mönö rɨb mɨŋi, God mönö yadɨb nöbö Aisaia mönö bölölö rön yadmɨda,
“Isrel ada rɨg jɨmi ban yuö halaia rɨg mɨd akuyöbö
mɨga aliö mɨjöñ aku,
jɨ Nöbö Diba nuŋ hör ul adö iör
kömö pöna.
28 Aku agapɨm: Nöbö Diba nuŋ rɨmgör
nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö
magalɨg mönö diba yadön
aŋadö paiŋö nöiönɨŋö,” röŋa.
29  Ais 1:9Aiön mag aku, Aisaia nuŋ höd God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö Diba keir ölɨsö alɨg mɨd aku,
anɨŋ halöu ha hör mag i röböxölöx aku,
Sodom Gomora nöbö mö ñɨgö rɨg röŋ mag akuyöbö,
anɨŋ röx,” me röŋa.
Isrel ada aipam Jisas mönö wä aku nugw pɨŋ
30 Makwam, nugwi! Juda nöbö mö yöi akuyöbö, höd, mɨd ri abön God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋö, rön, aliö rɨbyöx nugwölim aku, jɨ weik Jisas mönö wä aku nugw pɨmɨn, God ñɨgö hölul mɨdölö rɨmɨn, nuŋ pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöia. 31 Makwam Isrel nöbö mö höd God lo mönö aku pön, rɨg yad yad mag akwör rɨŋö, rɨmä aku, jɨ weik nuŋ pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdölöi. 32  Ais 8:14Aku agapɨm: Ñɨŋ God mönö ölɨsö ma aku nugw pölöi. An keir adö bli rön nuŋ pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋa, rön, God nuŋ rɨg wä nɨgöŋ adaku duŋö, rɨmɨn nugugɨrön, yödpɨlö ñɨŋa rɨg rol aku pal bokwɨr abɨm pɨn bɨröia. 33  Ais 28:16; 1Pit 2:6Mönö akuyöbö, Aisaia nuŋ God mönö yadöŋ aku kai kɨtön yadöŋa,
“Nugwi! Nɨ taun dib Saion rɨg i nɨgmön,
nöbö mö rɨg aku pal bokwɨr abaŋ pɨn bɨcöña;
jɨ nöbö mö nugwo nugw pɨmɨjöñ akuyöbö,
God nugwön anau peñɨŋö,” röŋa.

9:2-3: Eks 32:32

9:4: Eks 4:22; Lep 1–10; Sam 147:19; Rom 15:8; Hib 9:5

9:7: Jen 21:12

9:8: Gal 4:23

9:9: Jen 18:14

9:11-12: Jen 25:23

9:13: Mal 1:2-3

9:15: Eks 33:19

9:16: Epes 2:8

9:17: Eks 9:16

9:20: Ais 29:16; 45:9

9:21: Jer 18:6

9:25: Hos 2:23

9:26: Hos 1:10

9:27: Ais 10:22-23

9:29: Ais 1:9

9:32: Ais 8:14

9:33: Ais 28:16; 1Pit 2:6