15
Nöbö mö bla mɨd ri abɨb rɨb akwör yöx nugwön cɨnɨŋa
An nöbö mö Krais nugw pɨ gö nɨg mɨdöl akuyöbö, anɨŋ keir wä cön adaku nugwön röinɨŋ. 1Kor 10:24,33Nöbö mö Krais nugw pɨ gö nɨgölöi piaku, nugwo nugw pɨ gö nɨgɨŋ, me rön, rɨb aku yöx nugwön cɨnɨŋa. An keir wä cön adaku ap dib yöi; nöbö mö bla, Krais nugw pɨ gö nɨgöñɨŋönö nugw pɨ gö nɨgeñ aku ap dibɨm. Sam 69:9Krais kwo algör ör, nuŋ keir wä röŋ adaku rölöŋ. Krais nuŋ Nuö nugwo mönö yadöŋ bli, Depid nuŋ God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa, “Nagö yad höimöuöi mag akuyöbö wopik nɨ kwo algör yad höimöumɨdöiŋö,” röŋa. 2Tim 3:16Ñɨŋ nugw ri abɨŋ, me rön, God nuŋ rɨmɨn nugwön nöbö hödyöbö piaku God Mönö aku kai kɨtmä. God Mönö aku mämäg nɨg nugwön, mönö wä aku nugw pön, Jisas Krais nugw pɨ cɨcɨ nɨgön, ususör rön rɨ ri abön, tar wahax pɨ gɨrön rɨbyöx gɨba alɨg mɨjnɨŋa. Paŋ adakwör God nuŋ rɨmɨn, God Mönö aku kai kɨtmä. God nuŋ rɨmɨn, ñɨŋ Jisas Krais nugw pɨ gö nɨgön, ususör rön rɨ ri abön, tar wahax pɨ gɨrön rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöña. Makwam Krais Jisas röŋ aku nugwön, mag aliö akwör cɨnɨŋö, rön, nugwo algör mai diöñ aku, God nuŋ raŋ, ñɨŋ rɨb mag paŋyöbö iör yöx nugwön, nɨgiö paŋör mɨjöña. Ñɨŋ akuyöbö alön, rɨb paŋyöbö iör, ajmöl paŋ nɨg nugugub mɨd akwör, Nöbö Dib ana Jisas Krais Nuö ib yadɨŋ bɨl sö diöna.
God Isrel nöbö mö yöi bla ñɨgö kwo algör uliöxa
Rom 14:1Rɨbyöx nugw ri abölim wop aku, Krais ñɨgö uliöxön pɨ ösös rɨmɨn, nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku, ñɨŋ keir tar nuö nuö uliöxön, pɨ ri abön, madmag nɨg gör mɨdɨŋ, nöbö mö bli ñɨŋ nugwön God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö diöna. Mat 15:24God maduar Juda ada nöhönɨŋ maduebö ñɨŋ bla ñɨgö mönö ölɨsö ma yad nɨgöŋ aku, rɨg yadöŋ mag akwör cön aku nugwɨŋ, me rön, Krais nuŋ Juda ada ñɨgö me rön höŋa. Sam 18:49; Apos 3:25Makwam, Juda nöbö mö yöi piaku, God nuŋ anɨŋ mɨ ögwö yöxö, rön, ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, Krais nuŋ höŋa. Krais nuŋ höd Nuö God yadöŋ mönö aku, Depid God Mönö rɨb bli kai kɨtön yadöŋa,
“ ‘Makwam, nɨ Juda nöbö mö yöi alebö piaku mɨdön,
wopal yadön, ib nagö yadmön adöx sö duaŋ,’ me rö,” röŋa.
10  Diut 32:43Mönö i Mosɨs God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Ñɨŋ Juda nöbö mö yöi akuyöbö, God nöbö mö nuŋ pɨsaŋ
pɨ nɨgiö nɨgaŋ, wahax pɨ gɨr mɨjöñɨŋö,” röŋa.
11  Sam 117:1Makwam mönö i Depid God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Ñɨŋ Juda nöbö mö yöi akuyöbö magalɨg
Nöbö Diba ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ.
Ñɨŋ nöbö mö mögörɨb hör piaku piaku magalɨg
wopal yad gɨrön, ib nuŋwa yadɨŋ adöx möx pisö duaŋ,” me röŋa.
12  Ais 11:10; Rep 5:5Makwam Aisaia kwo algör God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö Jesi yöxɨm yöxɨp duön yöx pön höñ nöbö i hön,
nöbö mö mögörɨb adadö mɨdöi akuyöbö magalɨg nugwidɨx mɨjöna.
Juda nöbö mö yöi akuyöbö, Nöbö akwör rɨbyöx nugwön,
rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöñɨŋö,” röŋa.
13 God nuŋ röŋ aku nugwön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdöla. God nuŋ raŋ, ñɨŋ nugwo nugw pɨ cɨcɨ nɨgön, wahax pɨ gɨrön, tar höbwab höimöliö mɨda nɨg gɨr mɨjöña. Al gɨrön rɨ mɨdɨŋ, Inöm Leia nuŋ ölɨsö maga alɨg, höbwab rɨb madmag yuörɨb ñɨgö kwo hön raŋ, ñɨŋ rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöña.
Pol pödpöd rɨmɨn mönö ölɨsö yadön köp kai kɨtöŋ?
14 Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Rɨb na yöxla ñɨŋ nöbö mö wä ödöriö; ñɨŋ mag adö kai cöñ, God nugwaŋ wä cönɨŋö, rön rɨbyöx nuŋ ri aböia; ñɨŋ haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ bla God Mönö wä aku nuö nuö yad nöl ri abɨb maga ra. 15 Makwam ñɨgö köp kai kɨtmɨdɨl kɨ, mönö ölɨsö bli yadla. God nɨ uliöxön, pɨ ri abön, mabö rɨb nöbö nuŋwa yad nɨgöŋ makwam, nɨ ñɨgö mönö ölɨsö iswob yadmön nugw ri abnö, rön, yadla. 16  Rom 1:5; 11:13God nɨ yad nɨgmɨn, nɨ Krais Jisas mabö rɨb nöbö nuŋwa mɨdön, Juda nöbö mö yöi akuyöbö rɨ nölön, God mönö wä aku ñɨgö yad nölmɨda. Nɨ God mönö wä yad nölmɨdɨl aku, nɨ God ap höjöpal ur nölɨb nöbö röxg mɨdön, mönö wä nuŋwa yad nölmɨda. Aliö almön, Juda nöbö mö yöi akuyöbö, God höjöpal ur nölɨb ap wä ödöriö, ap mag i röl akuyöbö nölɨŋ, God nuŋ nuŋwaŋ wä cöna. Inöm Leia nuŋ raŋ, God mämäg il rol nuŋwa ñɨŋ nöbö mö wä keiryöbö nuŋwa wöxnö nɨgɨŋ, God ñɨgö wahax pöna.
17 Krais Jisas pɨsaŋ nɨgiö paŋör mɨdɨl aku mɨ, nɨ wä rɨmɨn nugugɨrön, God mabö rɨmɨdla. 18-19 Krais rɨmɨn, nɨ mabö nuŋwa rön, nɨ mabö kai kai rɨla akwör yajɨna. Nɨ Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö Krais mönö wä aku yad nöl yönmɨdmön nugugɨrön, Inöma nuŋ ap rölɨbä akuyöbö bli rɨmɨn nugugɨrön, Juda nöbö mö yöi akuyöbö nugwön God mönö aku pöia. Nɨ mögörɨb Jerusalem ila nɨgön, Krais mönö wä aku magalɨg ödöriö akwör, ödöi mɨxɨla yad nölɨp dumɨd dumɨd mögörɨb Ilirikam duön, höuöil höma. 20  2Kor 10:15-16Rɨb nɨ öim yöx nugul aku, nöbö mö Krais mönö nuŋwa höd nugwölim mögörɨb piakwör duön yad nöinö, rön, rɨbyöx nugula. Nöbö Krais mönö yad nölɨb bli höd duön padö mödö pɨlöi rola ram winö, rön, rɨbyöx nugwöi. 21  Ais 52:15Aisaia nuŋ God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö bli du Krais mönö wä nuŋwa ñɨgö yad nölölim aku
jɨ ñɨŋ nugwöña.
Nöbö bli du Krais mönö wä nuŋwa yadmɨn audiöx nugwölöi bla
ñɨŋ nugwön nugw ri aböñɨŋö,” röŋa.
Pol taun dib Rom dinö, röŋa
22-23  Rom 1:13Makwam, kɨm mɨga yönmɨn, mögörɨb pik yad nölɨp yönmɨd yönmɨd, taun dib ñɨŋa Rom inö, rɨmɨdɨl aku, jɨ ub maga nɨgölöŋ. Makwam weik mögörɨb yuadö kɨyöbö mabö rɨbä maga nɨgölɨm nugwön nɨ ñɨgö nuguba ina. 24 Hör womiöx mɨda, mögörɨb Spen duba rɨmɨdla. Rɨb na yöx nugul aku, u ñɨŋ pɨsaŋ ul mag mɨŋi mɨdmön wä raŋ nugugɨrön, mai nɨ pön du Spen ödöi römögɨl yöra abnö, rɨ rɨbyöx nugula. 25-26  Apos 24:17; 1Kor 16:1-4; 2Kor 8:1; 9:2,12Makwam Masedonia Propins nöbö mö aipam, Akaia Propins nöbö mö aipam, Jerusalem nöbö mö Krais adö mɨdön rɨg ap ñɨŋ mɨdöl akuyöbö, ñɨgö rɨg ap ñɨŋ akuyöbö amnör nölöi aku, weik ñɨgö nöinö, rön, ina. 27  1Kor 9:11Rɨb ñɨŋa keir yöx nugwön röi aku, rɨ ri aböia. Juda nöbö mö Krais mönö wä aku pön du, Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö yad nölöi aliar, God rɨg ap ñɨgö nöl piaku bli Juda nöbö mö ñɨŋ paiŋö nöiöñ aku waiö.
28 Makwam rɨg nɨ nölöi aku magalɨg pön du Jerusalem nöbö akuyöbö nölön, Spen ödöi aku wön, ñɨgö mɨdöi yöraku ina. 29  Rom 1:11Wop aku wön ñɨgö pɨsaŋ hölɨm mɨdmön, Krais rɨb wä mag nuŋwa an nölaŋ, ñɨŋ nugwo nugw pɨ cɨcɨ nɨgön mɨ ödöriö wahax pöña.
30  2Kor 1:11; Kol 4:3; 2Tes 3:1Haul nöbö mölöu nöbö nɨ akuyöbö. Nöbö Dib Jisas Krais adö mɨdöi aku, God Inöma yuörɨb ñɨgö kwo mɨdön ñɨgö madmag nɨgɨb mag aku nöl aku, nɨ, me rön, God höjöpal gör mɨjöña. 31 God höjöpal gɨr mɨjöña, nɨ Jerusalem duba rön, mögörɨb Judia dumön, Judia nöbö mö Krais nugw pölöi akuyöbö nɨ rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, God nuŋ nɨ kömö pöna. Makwam God höjöpal gɨr mɨjöña, nɨ Jerusalem duön, Krais nöbö mö nuŋ akuyöbö ñɨgö ap agap apɨm rɨ nölɨba rɨmɨdɨl aku rɨmön, ñɨgö wä raŋ nugugɨrön, pɨsaŋ nɨgiö nɨgön paŋör mɨjnɨŋa. 32 Makwam, God nɨ yöwö rɨmɨdaŋ, ñɨŋ mɨdöi yöraku wön, mag mɨŋi mɨdmön wä raŋ nugugɨrön, ñɨgö pɨsaŋ mɨjnɨŋa.
33 God ñɨgö magalɨg nugwidɨx mɨdaŋ nugugɨrön, tar nɨgiö nɨgön paŋör mɨdön mɨd ri aböña. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

15:2: 1Kor 10:24,33

15:3: Sam 69:9

15:4: 2Tim 3:16

15:7: Rom 14:1

15:8: Mat 15:24

15:9: Sam 18:49; Apos 3:25

15:10: Diut 32:43

15:11: Sam 117:1

15:12: Ais 11:10; Rep 5:5

15:16: Rom 1:5; 11:13

15:20: 2Kor 10:15-16

15:21: Ais 52:15

15:22-23: Rom 1:13

15:25-26: Apos 24:17; 1Kor 16:1-4; 2Kor 8:1; 9:2,12

15:27: 1Kor 9:11

15:29: Rom 1:11

15:30: 2Kor 1:11; Kol 4:3; 2Tes 3:1