14
Nöbö mö ap mag mödöi piaku ñɨŋ yadyöxmɨjeñ
Rom 15:7Nöbö mö bli Krais Jisas nugw pöi aku, jɨ nugw pɨ cɨcɨ nɨgölön, rɨb mös yöxmɨdöi bla, “Ñɨgö pön yad nölɨp duŋ, rɨbyöx nugw ri abɨŋ,” me rön, yadyöxmɨjeñ; ñɨŋ Jisas Krais nugw pöi piaku, nöbö mö an, me rön, pɨ ri aböña. Jen 9:3-4An nugwöla, nöbö mö bli Krais Jisas nugw pön, ap bla amnör nɨmöia; jɨ nöbö mö bli, an Krais Jisas rɨba rolrol sö yöx nugwön nugw pɨmɨn, nugwo wä renɨŋö, rön, hön urap döuyö ap piaku mödön, hör ap mag absö akwör nɨmmɨdöia. Kol 2:16Makwam nöbö mö ap amɨn nɨmmɨdöi piaku, nöbö mö ap mödön rɨmɨdöi piaku ñɨgö yad höimöumɨjeñ. Nöbö mö ap mödön rɨmɨdöi piaku, nöbö mö ap amɨn nɨmmɨdöi piaku, God nugumɨn ap kib mag gwogwo rɨmɨdöiŋö, rön, ñɨgö yadyöxölɨŋ. Aku agapɨm: God nöbö mö piaku ñɨgö pɨmɨn, nöbö mö nuŋwa mɨdöia. Mat 7:1; Jems 4:11-12Mabö rɨ nölɨb nöbö i nöbö dib nuŋwa mabö bli rɨ nölmɨdaŋ, nagö nugwön, rɨ ri ablanö owa rɨ ri aböiaŋö, rön yadöinö. Nöbö diba nuŋ keir mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋwa nugwön, rɨ ri ablanö owa rɨ ri aböiaŋö, rön yajöna. Makwam nuŋ rɨ ri abön. Nöbö Diba nuŋ keir nugwo rɨ nölaŋ, nuŋ wä rɨb maga ra.
Gal 4:10-11Makwam nöbö mö bli nugwɨŋ, wop i God wop dib nuŋwa nɨga, wop i wop hör i nɨga. Makwam nöbö mö bli nugwɨŋ, wop i God wop dib nuŋwa nɨgöl; wop magalɨg wop hörɨr mɨdöl. Makwam, ñɨŋ hörɨrör mɨdöi aku mɨ, rɨb ñɨŋ wä yöxmɨdöi adaku nugwön rɨŋ duaŋ.
Wop i God wop dib nuŋwa nɨgö, rön nugumɨdöi akuyöbö, Nöbö Diba rɨbyöx nugwön aliö rɨbyöx nugwöia. Makwam nöbö mö hön urap döuyö ap bla nɨmmɨdöi akuyöbö, God nugwo ri ablaŋe rön nɨmöia. Nöbö mö hölul rɨ ri abön, ap bli ör nɨmmɨdöi akuyöbö algör ör, God nugwo ri ablaŋe rön nɨmöia.
An kömö mɨdön, an keir öñör mɨdölɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwöinɨŋ. Wöröxɨba cɨnɨŋ aku, an keir öñör mɨdön wöröxnɨŋa, rön, rɨb aku yöx nugwöinɨŋ. Gal 2:20Aku agapɨm: an kömö mɨdön, nöbö mö ñɨŋ Nöbö Diba iba yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, rɨb akwör yöx nugwön mɨjnɨŋa. Wöröxɨba cɨnɨŋ aku, nöbö mö ñɨŋ Nöbö Diba iba yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, rɨb akwör yöx nugwön wöröxnɨŋa. Makwam, mɨjnɨŋönö wöröxnɨŋ, an Nöbö Diba mabö rɨ nölɨb nöbö mö nuŋwa mɨdöla. Adakwör, Krais nuŋ wöröxön öbɨlöŋa. Makwam mɨ, an kömö mɨdöl bla aipam, nöbö mö mödö wöröxöi bla aipam, an magalɨg Nöbö Diba nöbö mö nuŋwa mɨdöla.
10  2Kor 5:10Makwam, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨdöi bli ñɨgö, alöi alöiŋö, rön, yadyöxmɨdöi? Ñɨŋ pödpöd rɨmɨn haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨdöi bli ñɨgö nugumɨn, ñɨŋ nöbö mö hör i röx. Nugw ri aböña: an magalɨg God mämäg il rol nuŋwa mɨdɨŋ, anɨŋ mönö diba yajöna. 11  Ais 45:23; Pil 2:10-11Aisaia God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö Diba yada, ‘Nɨ mɨ ödöriö yadmɨdla,
mai nöbö mö bla magalɨg nɨ nugwön,
möigw yöxön, höxmax yuön,
“God nuŋ paŋyöbö Nöbö Diba mɨdö,” cöñɨŋö,’ rö,” röŋa.
12 Aku nugwi. An paŋ paŋ mɨdöl aku, God an magalɨg yad nugwaŋ, an kömö mɨdön ap agap apɨm röl akuyöbö yad nölön, pöd rɨmɨn akuyöbö alölɨŋö, rön yajnɨŋa.
Nöböhöd möhöd Krais adö mɨdöi piaku rɨbyöx nugwöña
13 Aku makwam, haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨdöi bli ñɨgö, alöi alöiŋö, rön, yadyöxmɨdöi mag aku röböxöña. Ñɨŋ rɨbyöx nugwöña, nɨ rɨmön haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨd i yualöbön, öliöx yönɨb ödöi aku duön, pɨn bɨrön rɨ gwogwam cönɨŋö, rön, ñɨŋ tar mɨdön, mag akwör rɨŋ duaŋ. 14  Apos 10:15; Tait 1:15Nöbö Dib Jisas nöbö nuŋwa mɨdɨl aku, rɨb na aku yöx nugw ri abla, ap mödɨb bli mɨdöl. Nöbö mö bli rɨb ñɨŋa keir yöx nugwön, ap mödömɨdöia. Makwam nɨ ap aku nɨmɨmön, God nugwaŋ wä renɨŋö, rɨ rɨbyöx nugw nöbö aku, ap aku nɨmen. Ap aku nuŋ mödɨb ap. 15  1Kor 8:11-13Makwam ñɨŋ, haul nöbö mölöu nöbö Jisas ñɨgö ñöx nɨgön wöröxöŋ piaku ñɨgö madmag nɨgölön, ap ñɨŋ mödömɨdöi akuyöbö amɨn nɨmɨm, ñɨŋ rɨb mɨga yöxön pɨn bɨrɨb maga ra. Mag aku aliö alön ñɨgö ñɨŋ rɨ gwogwam cöña. 16 Ñɨŋ keir nugwöia, adö bli rɨb maga nɨgön aku, jɨ nöbö mö bli alöñ aku nugwön yajöña, “Krais adö mɨdölɨŋö, rɨmɨdöi aku, jɨ ñɨŋ nugwogwo ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku mɨ, an nugwöla, Jisas mönö wä nuŋwa mönö nugw pɨb, me rɨmɨdöi mönö aku inakmönö hörön yadmɨdöiŋö,” cöña. 17 Aku agapɨm: God nuŋ Kiŋ ana mɨd mönö adaku yadmɨdɨŋ mönö, ap nɨmɨb röbö nɨmɨb mönö aku yadöinɨŋ; rɨ ri abɨb mönö adakwör yajnɨŋa; tar höimöliö mɨdɨb mönö adakwör yajnɨŋa; wahax pɨ gɨr mɨdɨb mönö adakwör yajnɨŋa. Ap wä piaku Inöm Leia nölaŋ pɨnɨŋa. 18 An Krais nugw pön aliö rɨmɨjnɨŋ aku, God nugwaŋ wä cöna; nöbö mö bla nugwön, rɨ ri aböiŋö, cöña.
19  Rom 12:18; 15:2An pödpöd rön haul nöbö mölöu nöbö pɨsaŋ tar nɨgiö nɨgön mɨdön, an magalɨg Krais mönö wä nuŋ aku nugw pɨ gö nɨgnɨŋö, rön, ödöi mɨd akwör kwockwoc palön mai diöña. 20  1Kor 8:13Ap mag bla magalɨg nɨmɨb akwör mɨda. Jɨ nöbö i ap amɨn nɨmmɨdaŋ, Krais nugw pɨ nöbö i nugwön, yualöbön, Krais nugw pɨ aku röböxön pɨn bɨcön aku, amɨn nɨmön nöbö aku nuŋ haul nuŋwa rɨ gwogwam cöna. Ap aku aliö nɨmön aku, nuŋ God mabö rɨ gwogwam cöna. Ñɨŋ mag aliö akuyöbö almɨjeñ. 21 Makwam, an nɨmɨŋ, haul nöbö mölöu nöbö pɨn bɨrɨb maga rö, rɨ rɨbyöx nugwöñ aku, hön yuö bla röböxön, röbö wain bla röböxön, ap bla röböxöñ aku waiö.
22 Nɨ ap nɨmɨb nɨmölɨb mönö yadɨl aku, ñɨŋ agö rɨbɨm yöx nugwöi aku, ñɨŋ keir God pɨsaŋ. God anɨŋ rɨb wä nöl aku nugwön rɨp duön, haul nöbö mölöu nöbö bli ñɨgö rɨŋ pɨr bɨreñ aku an wahax pɨ gɨr mɨjnɨŋa. 23 Makwam ap bli rɨb mɨga yöxön nɨmɨnɨŋ aku, mönö mɨjöna. Aku agapɨm: aliö almɨdɨŋ, God nugwaŋ wä raŋ, me rön, rɨb aku yöx nugwön, nɨmöinɨŋ; God nugwaŋ wä cönɨŋönö wä renɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwön, nɨmnɨŋa. An aliö mag akuyöbö amnɨmab cɨnɨŋ aku, ap kib mag gwogwo cɨnɨŋa.

14:1: Rom 15:7

14:2: Jen 9:3-4

14:3: Kol 2:16

14:4: Mat 7:1; Jems 4:11-12

14:5: Gal 4:10-11

14:8: Gal 2:20

14:10: 2Kor 5:10

14:11: Ais 45:23; Pil 2:10-11

14:14: Apos 10:15; Tait 1:15

14:15: 1Kor 8:11-13

14:19: Rom 12:18; 15:2

14:20: 1Kor 8:13