4
Ñɨŋ God nugwo cɨrɨp ri aböña
Rom 7:23Öim öim ölɨsö wölɨm nuö nuö pɨmɨdöi aku, rɨb gwogwo yuörɨb ñɨŋ kwo nuö nuö rön, mɨxɨñ ñɨŋa pɨxɨp duba rɨmɨd aku mɨ, aliö almɨdöia. Ap wä pɨba rɨbyöx nugumɨdöi piaku pölöi, mɨ ölɨsö diba rödön, nöbö mö pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨdöia. Ap wä piaku pɨb maga mɨdölmɨn, ñɨŋ nuö nuö yadön, nuö nuö rɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨdöia. Ñɨŋ God nugwo yad nugwöyɨx aku, pöyɨxa. Jɨ nugwo yad nugwölöi. God nugwo yad nugwöi aku, rɨbyöx nugw ri abön yad nugwölöi. Anɨŋ keir wä raŋ, me rön, mɨxɨñ ana keir wä raŋ, me rön, yad nugwöi aku mɨ, yad nugwöi mag akuyöbö röl.
Rom 8:7; 1Jon 2:15Ñɨŋ nöbö kib pɨb mö röxg mɨdöia! Nugwi! Nöbö mö rɨb ñɨŋa ap mögörɨb il kɨ ör du piaku, God nugwo ölɨsö wölɨm, ap piakwör rɨbyöx nugumɨdöia. Ñɨŋ ap mögörɨb il kɨ mɨd ap piaku madmag nɨgöñ aku, ñɨŋ God kwolmal nuŋwa mɨjöña. Adaku God Mönö kai kɨtön yadmä, “God Inöma yuörɨb an kwo nɨgöŋ aku, an ap mögörɨb il kɨ mɨd ap piaku madmag nɨgölɨŋ, me rön, rɨbyöx nugu gör mɨdö,” rɨmä. Jɨ ñɨŋ God Mönö rɨb mɨda nugumɨn, hör ap i röxg ä? Prop 3:34; 1Pit 5:5God nuŋ anɨŋ uliöxön, pɨ ösös rɨ ri abön, nugwidɨx mɨd ri ab mɨda. Mag akwör, God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Nöbö mö keir ör mɨdön, mɨd ri abölɨŋö, rɨmɨdöi piaku,
God ñɨgö mönö ölɨsö yadmɨda;
jɨ nöbö mö ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö duen piaku,
ñɨgö uliöxön, pɨ ösös rɨ ri abön, nugwidɨx mɨd ri ab mɨdö,” rɨmä.
Epes 6:12Makwam, God adö mɨdön, nuŋ rɨg yadmɨd mag akwör cöña. Kɨjaki nugwo yad wöhö rɨŋ, ñɨgö röböx diöna. Ais 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7God nugwo cɨrɨp ri abɨŋ, nuŋ piöŋö ñɨgö cɨrɨp ri aböna. Ñɨŋ nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku, nöbö mö wä mɨjnɨŋö, rön, imag ñɨŋa pɨx pɨl aku röbö äbäd ri aböña. Ñɨŋ God nugwo mai duölɨŋö, rön, mönö inakmönö hörmɨdöi aku, rɨb mös yöxmɨdöi aku röböxön, rɨb wä paŋyöbö iör yöx nugwön, God nugwör cɨrɨp ri ab gɨ mɨjöña. Imöuöi aku röböxön, lɨb pɨlaŋ nugugɨrön im gör mɨjöña. 10  Job 5:11; 1Pit 5:6Nöbö Diba nugu gör mɨd aku, an nöbö mö iba mɨdölö, rön, nugwo höjöpaiöña mɨ, nuŋ ib ñɨŋa raŋ bɨl sö diöna.
11 Haul nöbö mölöu nöbö. Haul nöbö mölöu nöbö bli, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn akuyöbö alöiŋö, rön, ñɨgö yad mag pɨn nɨgmɨjeñ. Nöbö mö haul nöbö mölöu nöbö yad mag pɨn nɨgmɨdöi bla, God lo mönö nuŋ aku aipam yad mag pɨn nɨgmɨdöia. Akuyöbö alön, nöbö mö God lo mönö mai dumɨdöi mag aliö akuyöbö mɨdeñ; nöbö mö God lo mönö wä mɨdönö pödpödiö mɨdö, rön, rɨba hölu nugumɨdöi akuyöbö mɨjöña. 12  Rom 2:1; 14:4God nuŋwör lo mönö yad nɨgöŋa. Nuŋwör lo mönö nugwön, nöbö mö mönö diba nugwöna. Nuŋwör an kömö pönɨŋönö pɨl pal nɨgön. Makwaim, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn, “Nöbö mö piaku nöbö mö wä, nöbö mö piaku nöbö mö gwogwo,” me rön yadmɨdöi? Akuyöbö almɨjeñ.
Ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö duölaŋ
13  Luk 12:18-20Makwam nugwi! Ñɨŋ bli yadöia, weik mönö aiaŋɨm, nɨ taun dib i duön, piaku kɨm paŋyöbö i mabö sɨmaim rön, rɨg diba pön, höuöil hönɨm, röia. Aku nugw ri aböña. 14  Sam 39:5,11; Prop 27:1Jɨ mai agö magɨm cön aku nugwön yadölöi. Weik kömö mɨdöla aku, jɨ kömö mɨdɨb mag aku mɨjöi yuö ab mag akuyöbö rɨg mɨda. Mag mɨŋa aku mɨda, mag mɨŋa aku tar yöm rɨm dua. 15 Al mag akuyöbö, mönö yadöi aku röböxön yajöña, “Nöbö Diba nugwo wä cön aku, an kömö mɨdön, al aliö cɨnɨŋö,” cöña. 16 Nöbö dib mö diba mɨdölɨŋö, rön, ib ñɨŋa keir rɨm bɨl sö du aku, mɨ gwogwo ra.
17  Luk 12:47Mag aliö akuyöbö rɨb mag aku wä, me rɨ rɨbyöx nugwöla, jɨ mag akuyöbö alöinɨŋ aku, ap kib mag gwogwo cɨnɨŋa.

4:1: Rom 7:23

4:4: Rom 8:7; 1Jon 2:15

4:6: Prop 3:34; 1Pit 5:5

4:7: Epes 6:12

4:8: Ais 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7

4:10: Job 5:11; 1Pit 5:6

4:12: Rom 2:1; 14:4

4:13: Luk 12:18-20

4:14: Sam 39:5,11; Prop 27:1

4:17: Luk 12:47