8
God Inöma an pɨsaŋ mɨjön aku, an nöbö mö pödiöm mɨjnɨŋ?
1-2 Makwam an Krais Jisas pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöl aku, Krais Jisas nuŋ wöröxɨm, God Inöma kömö mag nöl aku, nuŋ anɨŋ kömö pɨmɨn, an wopik ap kib mag gwogwo rɨb mag aku aipam, wöröxɨb mag aku aipam, ñɨgö nag mabö rɨb nöbö mö röxg mɨdölöl. Makwam, God anɨŋ mönö diba yadenɨm. Makwam an nöbö mö wä mɨdölöl aku, God lo adaku rɨp duön, mɨd ri abɨb maga nɨgöl, God Ha nuŋwa keir aku yad abmɨn, nöbial i mɨxɨñ höbwab rɨb madmag an akuyöbö röxg nɨgön, höŋa. Nuŋ wöröxön ap kib mag gwogwo rɨb mag aku aŋadö rɨ hör abaŋ, me rön, God nuŋ Ha nuŋwa keir höjöpal ur nölɨb ap i röxg yad abön, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku nöbö mö madmag pɨx yuö ñɨŋ kwo mɨd aku, mönö diba yadön, pörö, röŋa. Gal 5:16,25God alöŋ aku, ñɨŋ rɨb gwogwo madmag pɨx yuö an bebö wöl adaku röböxön, God Inöma rɨba nölmɨd adaku rɨp duön, lo mönö nɨ yadmɨd aku rɨ ri aböñɨŋö, rön, röŋa.
Nöbö mö rɨb gwogwo yuö ñɨŋ bebö wölɨm, adakwör rɨm dumɨd piaku, yuörɨb madmag ñɨŋa agö rɨbɨm yöxöi rɨb mag akwör rɨbyöx nugwöia. Makwam nöbö mö God Inöma ñɨgö rɨbyöx nölmɨn rɨm dumɨd piaku, God Inöma agö rɨbɨm yöx nugw mag akwör rɨbyöx nugwöia. Nöbö mö höbwab rɨb madmag ñɨŋa agö rɨbɨm yöxöi rɨb mag akwör rɨbyöx nugwöi bla, paŋ adakwör ap kib mag gwogwo rön wöröxöña. Makwam nöbö mö God Inöma nugwaŋ wä cön adakwör rɨbyöx nugwöi bla, adakwör rɨ ri abön, God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön kömö mɨdön mɨd ri aböña.
Nöbö mö höbwab rɨb madmag ñɨŋa agö rɨbɨm rɨbyöx nöl adakwör rɨbyöx nugwöi bla, rɨb mag ñɨŋa God nugwo kwolmal röxg mɨda. Rɨb mag ñɨŋa God lo nuŋwa nugwöl; God lo nuŋwa nugub maga mɨdöl. Nöbö mö rɨb gwogwo madmag pɨx yuö ñɨgö bebö wölɨm, adaku rɨm dumɨd piaku, God nugwaŋ wä cön adakwör rɨb maga nɨgöl.
1Kor 3:16; 12:3Makwam ñɨŋ nöbö mö God Inöma yuö ñɨŋ kwo mɨd bla, rɨb gwogwo madmag pɨx yuö ñɨŋ bebö wöl adaku rɨmɨdölöi; God Inöma ñɨgö rɨbyöx nölmɨd adakwör rɨmɨdöia. Nöbö mö Krais Inöm nuŋwa yuö ñɨŋ kwo mɨdöl bla, Krais nöbö mö nuŋwa mɨdölöi. 10  Gal 2:20Krais nuŋ yuörɨb ñɨgö kwo mɨjön aku, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku rɨmɨn, mɨxɨñ ñɨŋa wöröxɨba rɨmɨda; jɨ Jisas wöröxɨm God ñɨgö nugumɨn, nöbö mö wä röxg mɨdöi akuyöbö, Inöm nuŋwa raŋ, inöm ñɨŋa kömö mɨjöna. 11 God rɨmɨn Jisas öbɨlöŋ aku, Inöm nuŋwa yuörɨb ñɨgö kwo mɨd makwam, God paŋyöbö akwör ñɨgö algör raŋ, Inöm nuŋwa yuörɨb ñɨgö kwo mɨd aku, nuŋ mɨxɨñ ñɨŋa kömö mɨdɨb maga nöiöna.
12 Makwam, haul nöbö mölöu nöbö, an rɨba mɨda. Rɨb gwogwo madmag pɨx yuörɨb an kwo pabɨl nölaŋ adaku cɨnɨŋ, rön, rɨb aku nölöinɨŋ. 13  Gal 6:8; Kol 3:5Adaku rɨm dum, wöröxɨba rɨmɨdöia. Makwam God Inöma ñɨgö rɨ nölɨm nugugɨrön, ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku aŋadö röböxöñ aku, God pɨsaŋ kömö mɨjöña.
14 God Inöma rɨba nölɨm nugugɨrön yönmɨdöi nöbö mö bla, God halöu ha nuŋwa mɨdöia. 15-16  Mak 14:36; 2Kor 1:22; 2Tim 1:7 Gal 4:5-7; Rep 21:7Ñɨŋ pöi Inöm aku, ñɨgö pön pɨxɨp dum, ñɨŋ höd ipöxmɨdöi mag akuyöbö iswob ipöxön, nag mabö rɨb nöbö mö röxg mɨdeñɨm. Ñɨŋ pöi Inöm aku, nuŋ rɨm, God halöu ha nuŋwa mɨdöia. Aliö nugwön an nugwo “Aba! Acö!” rɨmɨdöla.
17 An halöu ha nuŋwa mɨdöl makwam, ap wä pödiö pödiö halöu ha nuŋwa nöiön aku, an pɨnɨŋa. Makwam Krais nugwo yad höimöuön rɨ gwogwam rim aku, anɨŋ kwo algör rɨ gwogwam rɨŋ, ipöxöinɨŋ aku, God Krais nugwo pɨ ri abön röŋ mag akwör anɨŋ kwo algör pɨ ri aböna.
Mai mɨd ri abnɨŋa
18 Rɨb na yöxla, Krais nugwo cɨrɨp gɨ mɨdön, ömörö bli pön, öliöx mɨjnɨŋ aku, ap ulmɨdö. Mai God nuŋ ap wä ödöriö anɨŋ nölaŋ, nuŋ pɨsaŋ mɨd ri ab mɨjnɨŋ aku, ap dib.
19 God ap agap apɨm rɨ nɨgöŋ bla magalɨg weik mɨd ri abɨb maga nɨgöl. Ap bla magalɨg pöx mɨdɨŋ, God nuŋ halöu ha nuŋ bla wöxnö pön wop akwör, nuŋ raŋ, ap piaku iswob mɨd ri aböna. 20-21  Jen 3:17-19Rɨ mag aku, God maduar ör nugwogwo cönɨŋö röŋ mag akwör ra. Makwam God maduar ör nugwöŋa, halöu ha nɨ bla wöxnö pɨn wop aku, nɨ rɨmön, halöu ha na wahax pön mɨd ri aböñ aku, ap magalɨg rɨ nɨgɨm bla algör, lɨduen, wahax pön mɨd ri aböna.
Makwam ap rɨ nɨgöŋ piaku, höd mɨd ri aben. Anɨŋ raŋ, halöu ha nuŋwa keir ödöriö mɨdön nuŋ pɨsaŋ mɨd ri abnɨŋ wop akwör, iswob raŋ ap bla mɨd ri aböna.
22 An nugwöla, ap God rɨ nɨgöŋ piaku magalɨg mɨd ri abɨb maga rɨmɨd aku, jɨ maduar ör ömörö rɨm, mö ha yöxɨba ha nɨmɨmɨn rɨg ölɨŋ pɨl mag akuyöbö rɨmɨda. 23  2Kor 5:2-4Makwam ömörö aku an aipam mɨda. Mai ñɨgö aŋadö pɨnö, rön, God nuŋ Inöm aku höd gör abmɨn hön yuörɨb an kwo mɨd aku, jɨ wop kaiyöbö anɨŋ halöu ha nuŋ keir ödöriö wöxnö paŋ, mɨxɨñ yoŋyöbö pugul nɨgnɨŋö, rön, rɨb madmag ana yuö kwo ömörö aku pön, mögörɨb döul il kɨ pöx mɨdöla.
24 God ap mai wöxnö nɨgönɨŋö röŋ mönö aku nugw pɨm, anɨŋ pöŋa. Makwam ap agap bɨlɨm mai wöxnö nɨgön aku magalɨg mödö nugwölɨx aku, weik rɨbyöx gɨba alɨg mɨdön wop maiyöbö aku pöx mɨdölölɨx. Mödö nugwöi ap aku pöx mɨdeñɨm. 25 Makwam, ap mai wöxnö nɨgönɨŋö, rɨ aku rɨbyöx nugwön, ipɨtmɨn nugugɨrön pöx mɨdölöl; rɨbyöx gɨba alɨg pöx mɨdöla.
26 Nöbö mö gö mɨdölöl aku, jɨ Inöma anɨŋ rɨ nöl gɨr mɨda. An God höjöpainɨŋö, röl aku, jɨ pödpödiö God höjöpainɨŋ aku nugwölöl. Jɨ Inöma an adö mɨdön ömörö ana pön God höjöpalmɨda. Nöbö mö nugub mönö yöi wöhö; ömörö diba pön höjöpalmɨda. 27  Sam 139:1God rɨb mag an aku magalɨg nugwa; nuŋ Inöma rɨb nuŋwa aipam nugwa. Inöma nuŋ, an Krais Jisas nöbö mö nuŋwa ömörö pön, God nugwo yadaŋ, yadmɨd mag akuyöbö cöna. Inöma nuŋ God höjöpal gɨr mɨd aku, God cɨnö, rön, rɨbyöx nugw mag akwör höjöpal gɨr mɨda.
28  Epes 1:11An nugwöla, God nugwo madmag nɨgöl nöbö mö bla, God nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ nugugɨrön, ap bli keir ren; mɨd ri abnɨŋ adakwör anɨŋ cöna. God nuŋ maduar ör rɨbyöx nugwön rɨg yadöŋ mag akuyöbö, anɨŋ “Ñɨgö nɨ pöl hönö,” röŋa. 29  Kol 1:18; Hib 1:6Makwam mag akwör, God nöbö mö höd nugwöŋ bla, “Nɨ rɨmön, ñɨŋ Ha na rɨg mɨd mag akuyöbö wöxnö nɨgön, pɨgnɨŋ nölöunɨŋ nöbö nuŋwa mɨga ödöriö mɨjöñɨŋö,” röŋa. 30 Makwam, nöbö mö Ha na röxg mɨjöñɨŋö, röŋ nöbö mö bla, “Ñɨgö nɨ pöl hönö,” röŋa. Nöbö mö, nɨ hönö, röŋ nöbö mö bla, ñɨgö nöbö mö hölul mɨdölö, röŋa. Nöbö mö ñɨgö hölul mɨdölö, röŋ bla, Ha na mil wä alɨg mɨd mag akuyöbö, ñɨŋ paŋ mag akwör rɨg mɨjöñɨŋö, röŋa.
Krais anɨŋ madmag nɨgön nugwidɨx mɨd ri aböna
31  Sam 118:6Makwam anɨŋ alön pɨ ri abön rɨ aku, yön anɨŋ rɨ gwogwam cön? Nöbö i anɨŋ rɨ gwogwam rɨb maga mɨdöl, mɨ wöhö! 32 God nuŋ Ha nuŋwa keir aku anɨŋ, me rön, yad abmɨn hön wöröxöŋ aku ap dib ödöriö. Makwam God anɨŋ alöŋ makwam, nuŋ anɨŋ pɨ ri abön, ap wä wä akwör anɨŋ algör nöiöna. 33  Ais 50:8-9God nuŋ anɨŋ yad nɨg aku, yön anɨŋ mönö diba yajön? God nuŋ keir rɨmɨn an hölul mɨdöl aku, mönö mɨdölö, röŋa. 34 Makwam, nöbö kai anɨŋ mönö diba yajön? Nöbö i aliö yadɨbä maga mɨdöl. Krais Jisas anɨŋ ñöx nɨgön wöröxön öbɨlön du God imag mɨrɨx adö mɨdön, anɨŋ, me rön, Nuö höjöpal gɨr mɨda.
35 Krais an madmag ödöriö nɨg makwam, yön nugwo wöhö rön anɨŋ pɨ asɨx hör nɨgön? Ap i keir wöxnö nɨgön, anɨŋ pɨ asɨx hör nɨgɨb maga mɨdöl.
Anɨŋ ömörö bli wöxnö nɨgönɨŋönö,
öliöx mɨjnɨŋönö,
kiö diba wöröx mɨjnɨŋönö,
wölɨj mɨdenɨŋönö,
rɨb diba yöx mɨjnɨŋönö,
nöbö bli anɨŋ, Krais pɨsaŋ mɨdöiŋö, rön,
anɨŋ rɨ gwogwam cöñɨŋönö,
pɨl pal nɨgöñɨŋönö,
ap agapɨm cön,
Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋa.
36  Sam 44:22Mönö akuyöbö God Mönö kai kɨtön yadmä,
“Nagö pɨsaŋ mɨdöl aku, öim anɨŋ nugwön,
hön sipsip röxg pɨl pal nɨgnɨŋö rön nugwöiŋö,” rɨmä.
37 Makwam, an wöröxɨbi röxg mibɨl yöraku mɨdöl aku, jɨ anɨŋ madmag nɨgön wöröxöŋ Nöbö aku pɨsaŋ mɨdön, wä raŋ nugugɨrön, mɨd ri abön ap piaku ipöxöinɨŋ. 38 Adaku nɨ nugula, wöröxnɨŋönö mɨjnɨŋ, God anɨŋ madmag nɨg gör mɨjöna nugwön ap i anɨŋ pɨ asɨx hör nɨgɨb maga mɨdöl. God ejol nuŋ bla, ap ölɨsö adöx sö mɨd bla, ap ölɨsö gwogwo bla, ap weik mɨd bla, ap mai mɨjön bla, 39 ap bɨl pisak mɨd bla, ap mo pibak mɨd bla, ap agap apɨm mɨd bla magalɨg, ap i anɨŋ pal kɨtu hörɨr nɨgɨba mɨdöl. Nöbö Dib ana Krais Jisas mɨd aku, God anɨŋ madmag nɨg gör mɨjöna.

8:4: Gal 5:16,25

8:9: 1Kor 3:16; 12:3

8:10: Gal 2:20

8:13: Gal 6:8; Kol 3:5

8:15-16: Mak 14:36; 2Kor 1:22; 2Tim 1:7

8:15-16: Gal 4:5-7; Rep 21:7

8:20-21: Jen 3:17-19

8:23: 2Kor 5:2-4

8:27: Sam 139:1

8:28: Epes 1:11

8:29: Kol 1:18; Hib 1:6

8:31: Sam 118:6

8:33: Ais 50:8-9

8:36: Sam 44:22