14
Jisas nugwo agö magɨm rön pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumä
(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Makwam Juda ada Pasopa wop dib aku aipam, Bred Is Alɨg Nɨmɨb wop dib aku aipam hör wop mösör mɨdmɨn nugugɨrön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, Jisas nugwo agö magɨm rön, tar pɨ cɨcɨ nɨgön, pön du pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, al gɨrön rɨbyöx nugumä. Makwam rɨb i yöx nugwön yadmä, “Pasopa wop kɨ alön rɨŋ, nöbö mö mɨg kɨyöbö öbɨlön, nuö nuö rön, an rɨ gwogwam cöñɨŋö,” rön, röböxmä.
Luk 7:37-38Jisas ram yöj lɨglɨg agrö Betani duön, Saimon rama du römɨdön, ap nɨmmɨdmä. Nöbö Saimon aku, höd uj höpebö nɨgöŋ aku, Jisas rɨmɨn wä röŋa. Makwam ap nɨmmɨdmɨn nugugɨrön, mö i wel röbö hölɨŋ wä höb rɨg diba woböi aku, balol alɨg pön hön, mibɨl yöra pal gɨlɨxön Jisas yöcmac sö höröŋa. 4-5 Hörɨm, nöbö mɨdim adaku, bli nugumɨn, höbwab ñɨgö aku gwogwo rɨmɨn, ñɨŋ keir yadmä, “Wel aku sɨm rön, kɨm paŋyöbö i nöbö i mabö rön rɨg pön mag akuyöbö aku pön, nöbö mö ap mɨdöl akuyöbö ñɨgö nölɨbä aku, jɨ pödpöd rɨmɨn aliö hör hör rö?” rɨmä. Aliö rön mö aku nugwo yad höimöumä.
Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn aliö rɨmɨdöi? Nugwo röböxi! Nɨ al aku mag wä ra. Diut 15:11Nöbö mö ap mɨdöl akuyöbö ñɨŋ pɨsaŋ öim mɨjöñ aku, wop bli ñɨgö ap nöinöb, nöiöña. Makwam nɨ pɨsaŋ öim mɨdöinɨŋ. Jon 19:40Mö kɨ, ap nuŋ rɨb akuyöbö mödö ra. Wöröxmön, wel röbö hölɨŋ wä höb aku nɨg nölön hogw piöñ mag akuyöbö, nɨ höd nɨg nölmɨda. Makwam, nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, mai mönö mag wä na mögörɨb piaku piaku magalɨg yad nölɨŋ duaŋ nugugɨrön, nuŋ rɨ mag aku alɨg yadɨŋ, ñɨŋ mö kɨ uplöbeñɨŋö,” röŋa.
Judas, Jisas nugwo pɨl pal nɨgɨŋ, me rön, höuöu röŋa
(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Makwam Jisas nöbö nuŋwa i Judas Iskariot, Jisas nugwo höuöu cɨnö, rön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla mɨdim yöra duöŋa. 11 God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib piaku, Judas nuŋ ñɨŋ wöñö u röŋ aku nugwön, wä rɨmɨn, yadmä, “Nagö rɨg bli nölɨŋö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn mönö, Judas, “Pödpöd rön yadmön, ñɨŋ hön Jisas nugwo pön diöñɨŋö,” rön, rɨb aku yöx nugw mɨdöŋa.
Pasopa wop aku weik, me rön, ap nɨmɨmä
(Mat 17:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Jon 13:21-30)
12  Eks 12:6Bred Is Alɨg Nɨmɨb wop dib aku höm, Pasopa hön sipsip asa pal höjöpal ur nɨmɨb wop aku, Jisas nöbö nuŋ bla nugwo yad nugwön yadmä, “Pasopa ap ana nɨmɨnɨŋ aku, möl kai pɨdɨlinɨŋö?” rɨmä. 13 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas nöbö nuŋ mös yad abön yadöŋa, “Ñɨŋ taun dib aku duön nugwöña, nöbö i röbö un rag hö dumɨjöna; nugwo möigw pölön pɨsaŋ diöña. 14 Nöbö aku duön ram möl yuadö dumɨjöna, ñɨŋ nöbö hogwa ram aku nöbö mɨnöbö aku nugwo yad nugwön yajöña, ‘Mönö yad nölɨb nöbö yada, “Nöbö nɨ bla pɨsaŋ Pasopa ap nɨmɨnɨŋ ram möla mɨkai?” me cɨnö,’ cöña. 15 Ñɨŋ yad nugwɨŋ, nuŋ ñɨŋ pön du ram bɨl yöbö sö, ap bla magalɨg mɨd ram möl diba yabuöna. Yabuaŋ, ap nɨmɨb piaku ram möl aku rɨ pɨdɨlumɨjɨnö,” röŋa.
16 Jisas ñɨŋ nöbö hogwa aliö rön yad abmɨn, taun dib aku duön nugumɨn, Jisas rɨg yadöŋ mag akwör rɨg mɨdöŋa. Nugwön, Pasopa ap nɨmɨba rim aku rɨ pɨdɨlumä.
17 Höxi röŋ mag aku, Jisas nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö pɨsaŋ uröpɨnön, 18  Sam 41:9ap nɨm gɨrön yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö nɨ pɨsaŋ ap nɨgiö paŋör nɨmmɨdöl yörɨk ör, nöbö i nɨ pɨl pal nɨgɨŋ, me rön, nɨ höuöu cönɨŋö,” röŋa.
19 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla lɨb pɨlɨm, rɨb diba yöx nugu gɨrön, nugwo paŋ paŋ yad nugwön yadmä, “Nagö nɨ yadmɨdlanö ä?” rɨmä. 20 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö na akuyöbö möl sö mɨdöi aku, nöbö nɨ i mag akuyöbö aiöna. Nöbö aku nɨ pɨsaŋ ap kwosö paŋyöbö i nɨgiö nɨmmɨdöl mɨk. 21 Nɨ Nöbö Ha nuŋwa, God Mönö kai kɨtön rɨg yadim mag akwör wöröxɨn aku, jɨ nöbö nɨ pɨl pal nɨgɨŋ, me rön, höuöu cön aku, nugwo ögwö yöxmɨdla. Nuŋ ölɨŋ höb diba pön makwam, nugwo yöx pön hölöxisöŋö aku waiö,” me röŋa.
Jisas nöbö nuŋ bla bred wain nölöŋa
(Mat 26:26-30; Luk 22:14-20; 1Ko 11:23-25)
22 Ap nɨm gɨrön, Jisas bred aku pön, God nugwo ri ablaŋe, rön, pɨ gɨlɨxön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö nöl gɨr yadöŋa, “Pön nɨmi! Aku mɨxɨñ nɨ,” me röŋa.
23 Makwam röbö wain namag aku algör pön, God nugwo ri ablaŋe, rön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö nölmɨn, magalɨg nɨmmɨdɨm nugugɨrön, yadöŋa, 24  Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16; Hib 9:20“Röbö kɨ, hañ nɨ. Hañ na hör pɨñön aku mɨ, God mönö mi yad nɨgöŋ akuyöbö, nöbö mö mɨga akwör pɨ nuŋ pɨsaŋ nɨgiö nɨgönɨŋö,” röŋa. 25 Jisas aliö rön yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, weik wop mɨdö kɨ ila nɨgön röbö waina iswob nɨmöin. Hör ör mɨdmön mɨdmön, God nöbö mö pön adöx yöd röul adö kau sö nugwidɨx mɨjön wop akwör röbö waina iswob nɨmnö,” röŋa. 26 Aliö rön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ God höjöpalɨb wopal i yadön, Olip Pɨda dumä.
Jisas Pita nugwo yadöŋa, “ ‘Nɨ Jisas nugwo nugumɨdöiö,’ rön, wai nöinaŋö,” röŋa
(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27  Sek 13:7Jisas nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “God Mönö maga kai kɨtön yadmä, ‘God nuŋ yadöŋa, “Nɨ nöbö hön sipsip uröi aku nugwo pal nɨgmön, hön sipsip akuyöbö bör pɨñwañ rɨ diöñɨŋö,” rö,’ rɨmä. Makwam, mɨd mɨdiö ñɨŋ magalɨg nɨ röböxön bör diöña. 28  Mat 28:16; Mak 16:7Makwam nɨ wöröxön, öbɨlön mögörɨb Galili dumön, ñɨŋ mai yöñɨŋö,” röŋa. 29 Jisas aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö bli nagö röböxbä maga röia, jɨ nör nagö röböxöin, wöhö,” röŋa. 30 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ nagö mi yadmɨdla, weik wop mɨdö gör, pɨxmag yuö mibɨl kwo kulakula wop mös wö ren mag aku, ‘Nɨ Jisas nugwo nugumɨdöiö,’ rön, wab mös paŋ wai nöinaŋö,” röŋa.
31  Jon 11:16Jisas aliö rɨmɨn, Pita mönö ölɨsö yadön yadöŋa, “Nɨ nagö pɨsaŋ pɨl pal nɨgnöb, pɨl pal nɨgɨŋ, jɨ nɨ Jisas nugwo nugumɨdöiö, rön yadöinö,” röŋa. Jisas nöbö nuŋ bla magalɨg Pita rɨg yadöŋ akwör yadmä.
Jisas nuŋ God höjöpal gɨr mɨdöŋa
(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
32  Jon 18:1Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ bɨ yuö Getsemani duön ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ yörɨk römɨd mɨjöña; nɨ du höjöpalɨba dumɨdlö,” röŋa. 33 Aliö rön, Pita, Jems, Jon nöbö ada yölɨŋ pön duön, rɨb diba yöx nugu gɨrön yadöŋa, 34  Jon 12:27“Madmag na aku ölɨŋ pɨlɨp pɨn dum, wöröxɨb maga ra. Ñɨŋ il yörɨk mɨdön nugugu mɨjne,” röŋa. 35 Aliö rön, ñɨgö yöraku yad nɨgön, nuŋ hör ör ir kwo duön, mɨgrö bö pɨn palön, ölɨŋ höb diba pɨba rɨmɨdöŋ aku, Nuö nuŋwa wöhö cönɨŋönö wöhö renɨŋö, rön, höjöpal gɨr mɨdöŋa. 36  Mak 10:38; Jon 6:38Nuö höjöpalön yadöŋa, “Acö, naŋ ap bla magalɨg rɨb akwör mɨda. Ap nɨ rɨba rɨmɨd aku, nɨ ömörö diba mɨda. Naŋ yöwö raŋ, nɨ akuyöbö alölaŋ. Makwam ap nɨ agapɨm rɨba rɨmɨjöñ aku, rɨb nɨ yöx nugul mag akuyöbö rölaŋ; rɨb naŋ keir yöx nugulö mag akwör nɨ ranö,” röŋa.
37 Jisas aliö rön, höbkal nöbö nuŋ mös paŋ mɨdim yöra hön nugwöŋa, ñɨŋ aŋadö inɨmö hölɨm dumä. Makwam, nuŋ Pita nugwo yadöŋa, “Saimon, pöd rɨmɨn inɨmö hölɨmmɨdlö? Hör aua ul mɨŋi nugugu mɨdɨbä maga mɨdöl ä?” röŋa. 38 Aliö rön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “An mag gwogwo rɨb maga rö, rön, nugw ri abön, God höjöpal gɨr mɨjöña. Rɨb mag ñɨŋ aku rɨb maga ra aku, jɨ mɨxɨñ ñɨŋa höx rɨ pɨnö,” röŋa. 39 Aliö rön, iswob höbkal duön, Nuö höd höjöpalön rɨg yadöŋ mag akwör iswob höjöpalön röŋa. 40 Makwam iswob höbkal hön nugumɨn, nöbö nuŋ bla aŋadö inɨmö göj nɨgɨm hölɨm dumä. Nugwön, ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ inɨmö hölɨm mɨdöiŋ ä?” röŋa. Aliö rɨmɨn ñɨŋ anau pön, paiŋö yadɨb maga nɨgölöŋ.
41 Makwam Jisas yöudöŋdöŋ duön, höbkal hön iswob inɨmö hölɨm gɨ mɨdmä aku nugwön yadöŋa, “Ñɨŋ hör hölɨm gɨ mɨdöiŋ ä? Aku wä ra! Wopa mödö ha. Nugwi! Nöbö i hön, Nöbö Ha nuŋwa wöñö u rön, nöbö ap kib mag gwogwo röi piaku ñɨgö nölɨba rɨmɨda. 42 Öbɨlɨŋ dinɨm! Nugwi! Nöbö nɨ wöñö u ra hömɨd mɨk,” me röŋa.
Jisas nugwo pɨ cɨcɨ nɨgmä
(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43 Jisas ñɨgö mönö aku yadmɨn nugugɨrön, mag akwör, nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö i, Judas, nöbö mɨga akwör pön höröpɨnöŋa. Nöbö adaku, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla aipam, yad abɨm hömä. Ñɨŋ yu mɨxɨl ölɨsö bli kaiö bli pön rag hömä. 44 Judas höd ñɨgö yad nɨgön yadöŋa, “Nɨ nöbö i nugwo du yad wahax pön, alguna bɨmɨl nɨmmɨjɨn aku, nöbö maku, me rön, nugwo pɨ cɨcɨ nɨgön, pön di,” röŋa.
45 Judas Jisas mɨdöŋ yöra uröpɨnön, “Mönö yad nölɨb nöbö,” me rön, nugwo pɨ alguna bɨmɨlɨm nugugɨrön, 46 nöbö bli hön, Jisas nugwo pɨ cɨcɨ nɨgmä.
47 Jisas pɨ cɨcɨ nɨgɨm nugugɨrön, Jisas nöbö nuŋ i öbɨlön, yu mɨxɨl ölɨsö nuŋ aku pɨ pugul pön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku mabö rɨ nölmɨd nöbö aku, nugwo rɨmɨj adöi aŋadö römal cö gɨ aböŋa.
48 Makwam Jisas nöbö nugwo pɨ cɨcɨ nɨgim akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ yu mɨxɨl ölɨsö pön, kaiö pön, nɨ ap kib pɨb nöbö i me rön hömɨdöi ä? 49  Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20Nɨ öim öim God höjöpalɨb rama duön, ñɨŋ pɨsaŋ mɨdön, ñɨgö nöbö mö akuyöbö mönö yad nölmɨdɨl aku, jɨ nɨ pɨ cɨcɨ nɨgölim. Makwam wopik ñɨŋ God Mönö aku kai kɨtön rɨg yadmä akwör rɨmɨdöiŋö,” röŋa. 50  Sam 31:11Makwam mag akwör, Jisas nöbö nuŋ bla magalɨg nugwo röböxön bör du pörmä. 51 Ha nöbö i, wölɨj mɨlkap iör yömön, Jisas nugwo pön dumɨdim aku mai dum, nugwo aipam pɨba rɨmɨn, 52 bör dumɨdɨm, wölɨj wab nuŋwa röd pɨm, nuŋ magör bör duöŋa.
Jisas nugwo mönö diba yadmä
(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63‑71; Jon 18:13-14, 19-24)
53 Jisas nugwo pön du, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö rama dumä. Pön dumɨdɨm, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla nɨgön, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla nɨgön, lo mönö yad nölɨb nöbö bla nɨgön, hö ram aku mögum rɨmä. 54 Pita piöŋö häp häp nugup duön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku rama uröpɨnön, nöbö ram aku mabö rɨmɨdöi bla pɨsaŋ römɨdön, rɨn mau mɨdmä. 55 God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla nɨgön, Juda Kansol dib nöbö bla nɨgön, Jisas rɨ yönmɨd akuyöbö mönö il i pön, nugwo pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, hölu nugw yualöbmä. 56 Nöbö mö mɨga pön höm, Jisas nugwo mönö inakmönö adö bli yadmä aku, jɨ mönö yadmä aku paŋ höjɨl i yadölim. Hörɨrör yadmɨn, mönö il bli nugwölim. 57 Makwam bli öbɨlön, inakmönö hörön, yadmä, 58  Jon 2:19-21“An nugugu mɨdmɨn, nuŋ yadöŋa, ‘God höjöpalɨb rama, imag pön urim kɨ, nɨ hajal abön, wop mös paŋ iswob ur nɨgɨnö. Imag pön uröi akuyöbö röin; nɨ ram yoŋyöbö ur nɨgɨnö,’ rö,” rɨmä. 59 Mönö yadmä aku algör ör paŋ höjɨl i yadölim; hörɨrör yadmä.
60 God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku öbɨlön, Jisas nugwo yadöŋa, “Nagö yadmɨdöi mönö aku, naŋ mönö paiŋö i yadöine ä?” röŋa. 61 Aliö rɨmɨn, Jisas mönö i paiŋö yadölmɨn, iswob yad nugwön yadöŋa, “Nagö mɨ Mesaia aku, Nöbö Dib wä aku Ha nuŋ mönö ä?” röŋa. 62 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Yöwö mɨ. Aku nör. Nɨ, Nöbö Ha nuŋwa, Nöbö Dib ölɨsö ödöriö aku imag mɨrɨx pɨlö adö römɨd mɨd pörön, adöx yöd röul adö kau sebö mɨjöi wab i yuö sö pik hömɨdmön, nugwöñɨŋö,” röŋa.
63-64  Lep 24:16; Jon 19:7Jisas aliö rɨmɨn, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku, wölɨj nuŋ bla keir pɨ waglöx gɨrön yadöŋa, “Nuŋ God iba yad höimöu aku nugwöia! Makwam, nöbö mö bli yad nugwöinɨŋ. Nuŋ rɨ gwogwam rɨ maga wöxnö yad maku pal. Makwam, ñɨŋ agö rɨbɨm yöx nugumɨdöi?” röŋa. Aliö rɨmɨn, nöbö dib bla magalɨg öbɨlön yadmä, “Nöbö aliö ra aku, nugwo pɨl pal nɨgɨb,” me rɨmä. 65 Aliö rön, nöbö bli Jisas nugwo höpöl pɨlön, wölɨj wab i pɨ mämäg nugwo aku pöröb nölön, nugwo pal gɨrön yadmä, “Naŋ keir nugwön an yadaŋ nugunɨŋ, nagö yönɨmɨm palmɨd?” rɨmä. God höjöpalɨb rama ömdö nöbö bla, algör ör nugwo mɨ göj göj palmä.
Pita yadöŋa, “Nɨ Jisas nugwo nugumɨdöiö,” röŋa
(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)
66 Pita du römɨdöŋ yör akwör mɨdmɨn nugugɨrön, ha mö i, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku mabö rɨ nölmɨd i höröpɨnön, 67 Pita bɨ yuö mɨdöŋ yöraku nugwön yadöŋa, “Nagö kwo algör Jisas nöbö Nasaret yöbö aku pɨsaŋ yönmɨdlaŋö,” röŋa. 68 Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nagö agapɨm yadmɨdlö? Yadmɨdlö mönö aku nɨ nugumɨdöiö,” röŋa. Aliö rön, rɨŋö bö dumɨn nugugɨrön, kulakula wö röŋa. 69 Ha mö akwör, Pita nugwo iswob nugwön, nöbö mö mɨdim akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Nöbö kɨ Jisas nöbö nuŋ i,” me röŋa. 70 Aliö rɨmɨn, Pita iswob wöhö röŋa.
Hör mag ul mɨŋi mɨdɨm, nöbö mö öbɨl gɨ mɨdim piaku, Pita nugwo iswob yadmä, “Nagö kwo algör mögörɨb Galili yöbö makwam, an nugumɨn nagö nöbö nuŋ akwör i mɨdlaŋö,” rɨmä. 71 Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö Diba nugugu mɨda; makwam wai nölmön pɨl pal nɨgöna. Makwam mɨ ödöriö yadmɨdla! Nöbö aliö yadmɨdöi nöbö aku nɨ nugumɨdöiö, mɨ wöhö!” me röŋa. 72 Aliö rɨmɨn nugugɨrön, kulakula aku iswob wö röŋa. Wö rɨm, Jisas Pita höd yadöŋa, “Kulakula wö mös ren mag aku, ‘Nɨ Jisas nugumɨdöiö,’ rön, wab mös paŋ wai nöinaŋö,” röŋ mönö aku nugumɨn, lɨb pɨlɨm, mɨ göj imöŋa.

14:3: Luk 7:37-38

14:7: Diut 15:11

14:8: Jon 19:40

14:12: Eks 12:6

14:18: Sam 41:9

14:24: Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16; Hib 9:20

14:27: Sek 13:7

14:28: Mat 28:16; Mak 16:7

14:31: Jon 11:16

14:32: Jon 18:1

14:34: Jon 12:27

14:36: Mak 10:38; Jon 6:38

14:49: Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20

14:50: Sam 31:11

14:58: Jon 2:19-21

14:63-64: Lep 24:16; Jon 19:7