15
Jisas nugwo pön Pailot mɨdöŋ yöra dumä
(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23: 1-5; Jon 18:28-38)
Luk 22:66Pɨxmag alɨg, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla nɨgön, lo mönö yad nölɨb nöbö bla nɨgön, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla nɨgön, Juda Kansol dib nöbö bla magalɨg nɨgön, magalɨg mönö yad ödör nɨgön, Jisas nugwo nag nɨgön, pön gapman nöbö dib Pailot mɨdöŋ yöra dumä. Pön dum, Pailot Jisas nugwo yadöŋa, “Nagö Juda nöbö mö kiŋ ñɨŋ me?” röŋa. Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mɨ mönö naŋ yadlö maku pal,” röŋa.
God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla Jisas mönö diba yadön mönö hörɨrör mɨga akwör yadmä. Almɨn, Pailot Jisas nugwo yadöŋa, “Nagö mönö mɨga yadmɨdöi aku, nagö paiŋö mönö bli yadöine ä?” röŋa. Ais 53:7; Mak 14:61Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö mönö i yadölmɨn, Pailot rɨb mɨga yöx nugwöŋa.
Juda nöbö mö piaku yadmä, “Jisas nugwo bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgö!” rɨmä
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)
Makwam Juda ada Pasopa wop dib aku höm, öim du Rom gapman nöbö dib Pailot nugwo yad nugumɨn, ñɨgö kɨlabɨs nöbö ñɨŋ yad nugumɨdöi nöbö akwör hör yad abmɨda. Makwam wop aku, nöbö i, ib nuŋwa Barabas, nuŋ nöbö mö bli ödör pön du, Rom gapman pɨsaŋ nuö pɨlön, nöbäpö i pɨl pal nɨgɨm, ñɨgö nag nɨgɨm mɨdmä. Makwam nöbö mö akuyöbö hö mögum rön, Pailot nugwo kɨlabɨs nöbö öim rɨg yad nugumɨdöi mag akuyöbö yad nugumɨn, Pailot ñɨgö yadöŋa, “Juda kiŋ dib ñɨŋ aku yau abɨn ä?” röŋa. 10 Aku agapɨm: Pailot nuŋ keir nugwöŋa, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla, Jisas nugwo rɨb gwogwo yöx nugwön, nugwo pön hö nölmä. 11  Apos 3:13-14Rom 16:13Makwam God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla, nöbö mö piaku ñɨgö yadmä, “Pailot nugwo yadɨŋ, Jisas wöhö, Barabas nugwo yau abaŋ,” me rɨmä. Aliö rɨmɨn, nöbö mö piaku Pailot yadmä, “Barabas ana yau abne,” rɨmä. 12 Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot yadöŋa, “Aliö yadöi aku, jɨ nöbö kɨ ñɨŋ Juda kiŋ an, me röi aku, nugwo pödi yajɨnö?” röŋa. 13 Aliö rɨmɨn, ñɨŋ mönö bölölö rön yadmä, “Nugwo bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgö!” rɨmä. 14 Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot yadöŋa, “Nuŋ agapɨm rɨ gwogwam raŋ, nugwo aliö ain?” röŋa. Aliö rɨmɨdmɨn, jɨ ñɨŋ bölölö diba rön yadmä, “Bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgö! Bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgö!” rɨmä.
15 Pailot, mönö ölɨsö kapa yadim aku yöxön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö wä raŋ, me rön, Barabas nugwo hör yad abön, nöbö nuŋ bli ñɨgö yadmɨn, Jisas nugwo nag nɨgön, mɨ göj göj palmä. Jisas pal pörɨm nugugɨrön, Pailot yadöŋa, “Nugwo pön du bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgɨŋ,” me röŋa.
Ami nöbö piaku Jisas nugwo yad höimöumä
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Ami nöbö piaku, Jisas nugwo pön gapna Pailot ram dib nuŋ aku ram möl yuadö duön, nöbö yam ñɨŋ bla magalɨg yad wö rɨmɨn hömɨdmɨn, 17 wölɨj paskwolö mɨlkap i, gapman nöbö dib bla röböi akuyöbö Jisas nugwo yöm nölön, ap kaigap alɨg bli ödör pön hön, kiŋ röböi usaŋ mea akuyöbö i rön, nugwo yöcmac sö röb nölmä. 18 Röb nölön, Jisas nugwo ölɨsö wölolö rɨ gɨrön yadmä, “Nagö Juda kiŋ diba öim mɨdane!” rɨmä.
19 Aliö rön, kaiö pön, yöcmac nuŋwa palön, nuŋ höpöl pɨl nölmä. Mɨdöŋ il yöra höxmax yuön, ñɨŋ kiŋ nugwo rɨg röi mag akuyöbö, yöcmaca ubɨlmä. 20 Nugwo aliö yad höimöuön, wölɨj paskwolö mɨlkapa nugwo yöm nölim aku pɨ röd abön, wölɨj nuŋwa keir aku yöm nölön, bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgɨba pön dumä.
Jisas nugwo bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgmä
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21  Rom 16:13Ñɨŋ mibɨl yöra du gɨrön, Aleksada Rupas hödpɨg hogwa nuö ñɨŋa Saimon, Sairini taun yöbö nöbö aku, piaku rɨp yönön, hön Jerusalem duba dumɨdöŋ aku, nugwo möigw palön, ususör rön, yadmä, “Jisas bɨ katlö watlö wab aku pɨ ragpɨd nɨg rag duö!” rɨmɨn, pön ñɨgö pɨsaŋ duöŋa. 22 Akuyöbö alɨp duön, Jisas nugwo pön du mögörɨb yöraku mönö yöbö iba urön Golgota me rɨmɨdöi yöra uröpɨnmä. Golgota mönö ila aku “Nöbäpö Yöcmac Yöj Lei.” 23 Uröpɨnmɨn, nugwo röbö wain i pön, marasɨn mö röia bli pɨ pɨn höbkal mal rön, Jisas nugwo nölmä jɨ nɨmölöŋ. 24  Sam 22:18Jisas nuŋ bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgön, wölɨj nugwo bla pön, nuöm nɨg hörɨrör pɨba, höbai sadu röxg wobön pɨmä.
25 Pipai naiö wölön yöra sö höŋ mag aku, Jisas nugwo bɨ katlö watlö höñ sö cɨpɨl pal nɨgmä. 26 Cɨpɨl pal nɨgön, pödpöd rɨmɨn pɨl pal nɨgim mönö aku, bɨ katlö watlö waba höñ rol sö kai kɨtmä:
JUDA ADA KIŊ ÑƗŊA MƗK.
27 Wop aku, ap kib pɨb nöbö mös hogwa algör bɨ katlö watlö um sö, i imag mɨrɨx adö bɨ höña, i imag cökö adö bɨ höña pɨl pal nɨgmä. 28  Ais 53:12Alim mag aku, God Mönö aku kai kɨtön, rɨg cöñɨŋö rim mag akwör rɨmä. Mönö aku kai kɨtön yadmä, “Nugwo nugwɨŋ, mag gwogwo rɨb nöbö i röxg nɨgönɨŋö,” rɨmä.
29  Sam 22:7; 109:25; Mak 14:58Nöbö mö bla uhö gɨrön, Jisas nugwo nugwön, yöcmac kwatkwat rön, nugwo yad höimöuön yadmä, “Nagö, ‘God höjöpalɨb ram aku hajalön, wop mös paŋ iswob rɨ nɨgɨnö,’ rɨmö aku, 30 weik naŋ keir rön, il bö pɨnön kömö duanö,” rɨmä.
31 God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö piaku aipam, Jisas nugwo algör ör yad höimöuön, ñɨŋ keir nuö nuö yadɨp duön yadmä, “Nöbö mö bli ñɨgö rɨmɨdmɨn kömö duöia, jɨ wopik nuŋ keir algör rön kömö dubä maga mɨdöl. 32 Nuŋ öim yada, ‘Nɨ Mesaia mɨdla, Isrel nöbö mö Kiŋ ñɨŋa mɨdlö,’ rɨ aku, weik nuŋ yör sö cɨpɨl pal nɨgöi aku, nuŋ keir algör ör öbɨl yörɨk haŋ nugwön mi yadlaŋö, rön, nugwo nugw pɨnɨŋö,” rɨmä. Makwam Jisas pɨsaŋ pɨl pal nɨgim nöbö hogwa, Jisas nugwo algön nör yad höimöumä.
Jisas wöröxöŋa
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Naiö mibɨl yör kɨpisö höŋ mag aku, pɨxmag urön, mɨdɨp duön, naiö pibö pik röŋ mag aku iswob mil pöröŋa. 34  Sam 22:1Mil abmɨn nugugɨrön, Jisas ajmöla aj halön, wö rön yadön yadöŋa, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” röŋa. Hibru mönö yadöŋ aku mönö il aku, “God nɨ. God nɨ. Nɨ pödpöd rɨmɨn röböxlö?” 35 Aliö rɨmɨn, nöbö mö il yöraku mɨdim bla nugwön yadmä, “Nugwi! Nuŋ Ilaija yad wö rɨmɨdö,” rɨmä.
36  Sam 69:21Nöbö i ap höx mei pön, röbö wain rɨg ulmɨdö woböi möl bö pɨlön, Jisas nugwo nölmön nɨmaŋ, me rön, aiwölö mɨxɨl i pɨ idu pɨlön, mɨdöŋ bɨl sö nöl gɨr, yadöŋa, “An nugugu mɨdɨŋ, Ilaija hön, nugwo pɨ öröu rag pɨn mɨgrö bö nɨgönɨŋönö wöhö?” röŋa.
37 Aliö rön, nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Jisas wö diba rön, aŋöi maga ödör pöŋa. 38 Wop akwör, wölɨj mɨxɨl dib God höjöpalɨb ram möl yuebö ubalɨja idɨxmä aku, mibɨl bö waglöxmɨn adöi hör adöi hör dum möl röd gɨ mɨdöŋa.
39 Nöbö ami bla nugwidɨx mɨdmɨd nöbö diba, bɨ katlö watlö waba höña il yöra mɨdön, Jisas aliö rön wöröxöŋ aku nugwön yadöŋa, “Mɨ! Nöbö kɨ God Ha nuŋ!” me röŋa.
40-41  Luk 8:2-3Mö mɨga akwör Jisas pɨsaŋ Jerusalem hem piaku, hön rɨb yöraku mɨdmä. Mibɨl aku, mö mös paŋ Jisas nugwo mai duön mabö bli rɨ nölmɨdöi mögörɨb Galili. Mö Maria ib nɨgiö hogwa mös mɨdmä; mö ib nɨgiö hogw aku, i Magdala taun yöbö, i Jems Josep hödpɨg hogwa nuöm ñɨŋ aku. Mö i ib nuŋwa Salomi. Mö ada bla magalɨg nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Jisas wöröxöŋa.
Josep nuŋ Jisas mɨxɨña rɨg möla hogw pɨlöŋa
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-55; Jon 19:38-42)
42-43 Josep Arimatia taun yöbö nöbö aku, Juda Kansol dib nöbö rɨb i, God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb wop aku pöx mɨdmɨda. Nöbö aku, aiaŋ God höjöpalɨb wop aku, wopik ap pɨdɨlub wop, me rön, ap rɨ pɨdɨlumɨdöŋa. Jisas wöröxöŋ aku nugwön, ruö igöp höxi rɨmɨdö, rön, weik nöbäpö högia pɨ öröu rag du hogw pinö, rön, ipöxölöŋ; Pailot mɨdöŋ yöra duön, yad nugwöŋa. 44 Yad nugum, Pailot, Jisas mödö wöröxöŋ mönö aku nugwön, pɨlɨx rön, ami nöbö nugwidɨx mɨdmɨd nöbö dib aku nugwo wö rɨm, hömɨdmɨn, yad nugwöŋa. 45 Yad nugumɨn, yadöŋa, “Maduö wöröxö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, Pailot Josep nugwo yadöŋa, “Yöwö. Nöbäpö rag du hogw pɨlö,” röŋa.
46 Aliö rɨmɨn, Josep wölɨj lei dib i wobön, rag du nöbäpö högia pɨ öröu pön pɨn il bö nɨgön, wölɨj aku pɨ magalɨg wobön, pön du rɨg möl yoŋyöbö akwör yölu nɨgim rɨg möla hogw pɨlöŋa. Hogw pɨlön, rɨg aso dib i pɨraiup pikopik rɨp duön, nöbäpö hogwaj möla idɨxön duöŋa.
47 Maria Magdala pɨsaŋ, Maria Josep nuöm aku pɨsaŋ, nugugu mɨdɨm nugugɨrön, nöbäpö hogw pɨlmä.

15:1: Luk 22:66

15:5: Ais 53:7; Mak 14:61

15:11: Apos 3:13-14Rom 16:13

15:21: Rom 16:13

15:24: Sam 22:18

15:28: Ais 53:12

15:29: Sam 22:7; 109:25; Mak 14:58

15:34: Sam 22:1

15:36: Sam 69:21

15:40-41: Luk 8:2-3