8
Mö bli Jisas pɨsaŋ dumä
Makwam mai wop mibɨl yöraku, Jisas nöbö nuŋ akuyöbö mɨgan kwo pɨsaŋ taun bla aipam, ram yöj lɨglɨg agrö bla aipam duön, God nöbö mö nuŋwa pön nugwidɨx mɨdɨb mönö wä aku, nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölöŋa. Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49Mö bli ragwo as alɨg mɨdim bla Jisas rɨmɨn mö yöbö nɨgöŋa; bli ap röŋ bla rɨmɨn kömö nɨgöŋa. Mö adaku bli Jisas pɨsaŋ yönmɨdmä. Mö adaku ib ñɨŋ aku, i Maria Magdala me rɨmɨdmä. Ragwo as akuyöbö mɨj sö mö aku yuö kwo mɨdön röu dumä. Mö i Joana. Nöbönɨŋ nuŋwa ib nuŋwa Kuja. Nuŋ kiŋ Herod rama ap bla nugwidɨx mɨdmɨdöŋa. Mö i Susana. Mö bli kwo mɨga pɨsaŋ yönmɨdmä. Mö adaku ñɨŋ magalɨg rɨg ñɨŋa keir pön, ap mag wob pön hön, Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ ap maga nɨgiö nɨgön nɨm yönmɨdmä.
Wit mag akuyöbö, mönö höd röxön yadöŋa
(Mat 13:1-9; Mak 4:1-9)
Nöbö mö yam rogw diba taun piaku piaku hörɨrör Jisas nuguba hömɨn nugugɨrön, nöbö mö höd hömä akuyöbö ñɨgö mönö i höd röxön yadöŋa,
“Nöbö i, wit maga wölaŋ, me rön, wit mag aku pön du möriwö rɨb bla aböna. Bli möriwö rɨba uhöb ödöi piaku pɨnaŋ, nöbö mö haŋadɨbat rɨ pikwo pik rɨŋ, yöur bla hö nugwön nɨmöña. Makwam wit mag bli rɨg rol mögö ulul ulul mɨjön piaku pɨnön, mogw bɨrön aku, jɨ rɨg rola mögö aku röbö röbö alɨg mɨden makwam, aŋadö wöröxöna. Makwam wit maga bli nag kaigap mibɨl bla pɨnaŋ, nag aku höu pön pöröbaŋ, wöl ri aben. Jɨ wit mag bli mögö wä rola pɨnön, wöl ri abön, mag mɨga magöri maga cöna. Paŋ paŋ maga padokwo padök mös mös höuöiliö hö wölu amñaxɨb sö (100) yaxönɨŋö,” röŋa.
Jisas ñɨgö aliö rön yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö mö rɨmɨj möla mɨjön bla, mönö yadmɨdɨl kɨ rɨmɨj pal nugw ri abne,” röŋa.
Jisas, wit maga mönö höd röx yadöŋ aku, mönö ila yadöŋa
Jisas mönö höd röxön haiwo aku urmɨn, nöbö nuŋ bla nugwo yad nugwön yadmä, “Mönö höd röxön yadlö aku, mönö il aku pödpöd rɨg mɨd?” rɨmä. 10  Ais 6:9-10Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “God nöbö mö nuŋwa pön nugwidɨx mɨdɨb mönö umad gɨ mɨdmɨd aku, God ñɨgö rɨbyöx nölaŋ nugwöña, jɨ nöbö mö piaku nɨ ñɨgö mönö höd akwör röxön yadmön,
‘ñɨŋ nugwön nugweñɨm,
mönö mag audiöx nugwön mönö ila nugw peñɨm.’
11 Makwam mönö höd röxön wit mag bla yadɨl aku, God Mönö adaku yadla. 12 Wit mag bli pɨñön möriwö rɨba uhöb ödöi rol, me rɨl aku, nöbö mö akuyöbö God Mönö maga nugwöña aku, jɨ kɨjaki rɨb gwogwo yöxön, ñɨŋ God Mönö aku nugw pɨŋ, God ñɨgö kömö pön aku gwogwo cönɨŋö, rön, hön God Mönö rɨb mag ñɨgö kwo mɨd aku pɨ gɨ du paŋ, uplöböñɨŋö, rön yadla. 13 Wit mag bli pɨñön rɨg rol mögö ulul mɨjön yöraim, me rɨl aku, nöbö mö akuyöbö God Mönö maga nugwön, wahax pɨŋ, wä raŋ nugugɨrön, mönö aku nugw pɨmɨjöña aku, jɨ nugw pɨ cɨcɨ nɨgeñ aku, ömörö bli haŋ uplöbön röböxöñɨŋö, rön yadla. 14 Wit mag bli pɨñön nag kaigap mibɨl piaku, me rɨl aku, nöbö mö akuyöbö God Mönö aku nugwöña aku, jɨ mai ömörö aimönö rɨg ap dib bla aimönö wahaxbör wahax pön rɨb adakwör yöx nugwön, God Mönö nugw pɨ gö nɨgeñɨŋö, rön yadla. 15 Makwam wit mag bli mögörɨb wä rol yöra pɨnön, wöl ri abön, mag mɨga akwör yaxönɨŋö, rɨl aku, nöbö mö akuyöbö God Mönö aku nugwön, nugw pɨ gö nɨgön, rɨp dub adaku, ap mag wä yaxönɨŋö, rön yadlö,” röŋa.
Hötɨkö urön umadölöi
16  Mat 5:15; Luk 11:33Jisas aliö rön yadöŋa, “Nöbö mö bla hötɨkö urön wi yöj mo möl böisö mönö äbäñ rol hölɨmmɨdöi akum mo bö umadeñɨm. Bɨl yöra sö cɨx nɨg gɨŋ mila abaŋ, nöbö mö akuyöbö ram möl yuadö hön mil aku nugwöña.
17  Mat 10:26; Luk 12:2“Mag aliö akuyöbö, ap agap apɨm umad gɨ mɨd akuyöbö, magalɨg wöxnö nɨgöna; ap agap apɨm pöröb gɨ mɨd bla, magalɨg pɨ mil ab yöraku nɨgöna.
18  Mat 25:29; Luk 19:26“Makwam, mönö yadmɨdɨl aku nugw ri aböña. Nöbö mö mönö nugwön, nugw pɨmɨjöñ akuyöbö, mönö wä bli kwo nugwöña; jɨ nöbö mö mönö nugwön nugw peñ akuyöbö, ulul mɨŋi nugwölɨŋö röi aku alɨg aŋadö hölögɨpöna.
Jisas nuöm pɨgnɨŋ nöbö bla
(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Makwam wop akwör, Jisas nuöma pɨgnɨŋ nöbö pɨsaŋ Jisas nuguba hömä. Hön nugumɨn, ram möl yuadö aku Jisas nöbö mö cɨcɨ rɨg mɨdmä nugwön rɨŋö bö mɨdmä. 20 Almɨdmɨn, nöbö mö hö ram möl yuadö mɨdim bla nugwön, Jisas nugwo yadmä, “Nam pɨgnaŋ nöbö rɨgɨr nagö nuguba hö mɨdöi rɨŋö bö,” me rɨmä.
21 Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Nöbö mö bɨl kai God Mönö aku nugwön mai duöi blaku, mam na, haul nöbö na mɨdöiŋö,” röŋa.
Jisas yadmɨn, hödal diba hömɨdöŋ aku hölögɨpöŋa
(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Makwam wop i, Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadön yadöŋa, “Ban Yuö Galili möxön ir kwo duŋö,” rön, bɨyöja pön dumä. 23 Jɨ mibɨl kwo dum nugugɨrön, Jisas nuŋ inɨmö hölɨmöŋa. Inɨmö hölɨmöŋ mag aku, hödal ruö ib diba röbö mibɨl aku rɨm rɨm, röbö wödön bɨyöj möl wölmɨn, nöbö piaku wöröxɨb maga akwör röŋa. 24 Almɨn, nöbö nuŋ bla hön, Jisas nugwo ruobɨm öbɨlmɨn yadmä, “Nöbö Dib! An magalɨg wöröxɨba rɨmɨdölɨŋö!” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas hödala hömɨdöŋ aku aipam, röbö wöd hömɨdöŋ aku aipam yadyöxmɨn, wop mɨd akwör hödala aku aŋöi nɨgmɨn, röbö wöd hömɨdöŋ aku aŋöi nɨgmɨn, höd rɨg mɨdöŋ aliar mɨdöŋa. 25 Makwam Jisas nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ pödpöd rɨmɨn nɨ nugw pölöi?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ ipöxön aiö waiö rön, ñɨŋ keir yad nugwob nugwob rön yadmä, “Nöbö kɨ nöbö pödiöm? Nuŋ yadmɨn, hödal aipam, röbö diba aipam mönö nuŋwa rɨg yad mag akwör röiŋö,” rɨmä.
Ragwo kap nöbö aku, Jisas rɨmɨn, kömö nɨgöŋa
(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Bɨyöja pön, duön Ban Yuö Galili dumɨd dumɨd, mögörɨb Gerasa nöbö mö mɨdmɨdöi pö kwo wölumä. 27 Makwam Jisas bɨyöj aku röböxön, bana rɨb kwo röd nɨgön rɨg jɨmi rola röbmɨn nugugɨrön, wop akwör, ragwo asa öim nɨgɨm mɨdöŋ nöbö i taun akuyöbö hön, Jisas nugwo möigw palöŋa. Nöbö aku nuŋ magör mɨdön, ram yöbö ram möl bla hölɨmmɨdölöŋ; nöbäpö hogw pɨlmɨdim rɨg möl bla akwör hölɨm yönmɨdöŋa. 28-29 Nöbö nuŋ nugwidɨx mɨdmɨdim bla, nag sena pön iŋ wajmag nuŋ bla nɨg gö nɨgmɨdmä, jɨ ragwo as bla hön ususör rɨm, sen nɨgmɨdöi bla ödörmɨn, mögörɨb ör mibɨl piaku öim öim dumɨdöŋa. Makwam nöbö aku, Jisas nugwo nugwön aiö rön, hön yödpɨlö il yöra pɨn bɨröŋa. Jisas ragwo as yuö nugwo wöl gɨ mɨdim piaku ñɨgö yadöŋa, “Nöbö kɨ röböxön röu di!” röŋa. Jisas aliö rɨmɨn, ragwo as yuö nugwo wöl gɨ mɨdim piaku, ususör rön, mönö diba yadön yadmä, “Nagö Jisas, God Nöbö Dib adöx mɨ bɨl sö mɨd Nöbö aku Ha nuŋwa, nagö nɨ pödpöd rɨba rɨmɨdlö? Nɨ ölɨŋ höb diba pɨ nölmɨjnaŋö!” rɨmä.
30 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ib nagö urö!” röŋa. Jisas aliö rɨmɨn, nuŋ paiŋö yadöŋa, “Ib na Magöri,” me röŋa. Ragwo as mɨga yuö nugwo wöl gɨ mɨdim makwam aliö yadöŋa. 31 Ragwo as bla Jisas nugwo yad gögö rön yadmä, “Anɨŋ bɨ yuö keir yönmɨd ulöm möl hokwö rödölöŋ aku yad abmɨjnaŋö!” rɨmä.
32 Aliö rön, hön mɨga akwör amñö nɨmmɨdim igöp höñ yöraku nugwön, Jisas nugwo yad gögö rön yadmä, “Naŋ anɨŋ yadaŋ, du hön mɨdöi pikwo yuö wöluŋö,” rɨmɨn, Jisas yöwö röŋa. 33 Jisas yöwö rɨmɨn, ragwo as bla nöbö aku nugwo röböxön, du hön ada yuö wölmɨn, hön bla bɨrɨg höñ bö pɨn duön, rɨp du ban yuö bö palön, röbö nɨmön magalɨg wöröx pörmä.
34 Makwam nöbö hön urmɨdim bla, alöŋ aku nugwön, ipalɨp du nöbö mö taun mɨdim akuyöbö ñɨgö yad nölön, du nöbö mö mögörɨb taun il yöra mɨdim akuyöbö ñɨgö yad nölön, rɨmä. 35 Yad nölmɨn, ap aku agapɨm rɨmɨn yadmɨdöiŋö, rön, hön nugumɨn, ragwo as yuö wöl gɨ mɨdmɨd nöbö aku, kömö nɨgmɨn, wölɨj yömön, Jisas yödpɨlö il yöra römɨd gɨ mɨdöŋa. Ñɨŋ aku nugwön ölölö rɨmɨn ipöxmä. 36 Nöbö mö nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Jisas ragwo as yad aböŋ, nöbö mö bla, nöbö mö mai hem akuyöbö ñɨgö, al aliö rö, rön, yad nölmä. 37 Makwam Gerasa nöbö mö magalɨg ölölö rɨm ipöxön, Jisas nugwo, naŋ höbkal duö, rɨmɨn, bɨyöja pön höuöil duöŋa. 38 Jisas röböx duba rɨmɨdmɨn nugwön, nuŋ rɨmɨn ragwo as röu duim nöbö aku, nugwo yad gögö rön yadöŋa, “Nɨ nagö pɨsaŋ dinö,” röŋa. 39 Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö nugwo yadöŋa, “Wöhö. God nagö ap wä rɨg rɨ aku, naŋ ram naŋa duön nöbö mö naŋ akuyöbö ñɨgö yad nölö,” röŋa.
Makwam, nuŋ taun nuŋwa höbkal duön, nöbö mö bla magalɨg ñɨgö, Jisas nɨ al aliö rö, rön, yad nölöŋa.
Halöu i wöröxöŋa Jisas rɨmɨn öbɨlöŋa; mö i Jisas nugwo pɨ nugumɨn wä röŋa
(Mat 9:18-26; Mak 5:22-43)
40 Makwam nöbö mö Jisas hömɨdö, rön, pöx mɨdim bla, Jisas bɨyöja pön höröpɨnmɨn, wä hölaŋe, rɨmä. 41-42 Makwam Juda mögum rɨb rama nugwidɨx mɨdmɨd nöbö dib i ib nuŋwa Jairas. Halöu mag paŋyöbö nuŋwa kɨma yöniö pɨnöŋ mɨgan sö nugwön wöröxɨba rɨmɨn, Jairas nuŋ hön, Jisas mɨdöŋ il yöra höxmax yuön yadöŋa, “Ram na dinɨm. Halöu mag paŋyöbö na wöröxɨba rɨmɨdö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, Jisas nuguba dumɨn nugugɨrön, nöbö mö mɨga akwör hön, nugwo adöi adöi wabnaŋnaŋ rɨp dumä. 43 Jɨ mö i öim öim nuŋ mö ödöi dumɨda kɨma yöniö mɨgan sö pɨnöŋa. Mö aku, uj wobɨb nöbö bla nɨ rɨŋ, nɨ kömö nɨgaŋ, me rön, ñɨgö rɨg nölöŋa, jɨ nugwo rɨm wödö wölɨb maga rölöŋ. 44 Nuŋ Jisas dumɨdöŋ höglöm ada hön, wölɨj dib mɨxɨla röb gɨ mɨdöŋ aku pɨ nugumɨn nugugɨrön, wop akwör nugwo wä röŋa. 45 Makwam Jisas ñɨgö yadöŋa, “Nɨ nöbö kai pɨ nugw?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, nöbö mö bla yadmä, “An pɨ nugwölölɨŋö,” rɨmä. Jɨ Pita yadöŋa, “Nöbö Dib, nöbö mö kɨyöbö mɨga akwör hön, nagö wabnaŋnaŋ rɨmɨdöiŋö,” röŋa.
46 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö i nɨ pɨ nugwa. Ölɨsö nɨ aku dum nugwön yadmɨdlö,” röŋa. 47 Jisas pɨ nugwöŋ mö aku, nuŋ umadɨb maga nɨgölöŋ aku nugwön, gɨl gɨl rɨ gɨrön, Jisas mɨdöŋ il yöra hö höxmax yuöŋa. Nöbö mö nugugu mɨdim mibɨl aku, mö aku Jisas nugwo yadön, nuŋ ap rɨmɨn, Jisas pɨ nugumɨn, wop akwör wä röŋ aku magalɨg wöxnö yadöŋa. 48  Luk 7:50Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas nugwo yadöŋa, “Halöu na. Naŋ nɨ pɨ nugumön wä cönɨŋö, rön, nugw pɨlö aku, nɨ pɨ nuguman wä rɨ maku pal. Mönö mɨdöl. Naŋ duön, God imag iŋsö rola mɨdane,” röŋa.
49 Jisas aliö rɨmɨn nugugɨrön, Jairas mabö rɨ nölmɨd nöbö i hön, Jairas nugwo yadöŋa, “Halöu naŋ aku mɨ wöröxa; yad nölɨb nöbö nugwo yadaŋ yödpɨlö ölɨŋa wöröxɨp henmöm; höbkal duaŋ,” me röŋa.
50 Aliö rɨmɨn, Jisas mönö aku nugwön, Jairas nugwo yadöŋa, “Halöu na aku wöröxö, rön, rɨb diba yöx nugumɨjɨnö. Naŋ nugw pɨmɨjɨnö aku, nugwo kömö nɨgönɨŋö,” röŋa.
51 Jisas aliö rön, Jairas rama uröpɨnön, nöbö mö bla ñɨgö magalɨg yad rɨŋö bö nɨgön, halöu nuö nuöm hogwa pön, Pita, Jon, Jems ada yölɨŋön, halöua nuguba ram möl yuadö dumä. 52 Nöbö mö, halöu aku wöröxö, rön, immɨdim bla, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ immɨjeñ. Halöu aku wöröxöl; hör inɨmö hölɨm gɨ mɨdö,” röŋa.
53 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö mö akuyöbö, halöu aku aŋadö mɨ wöröxöŋa nugwön, nugwo yad imöumä. 54 Jɨ Jisas halöu aku imaga pön yadöŋa, “Halöu na öbɨlö!” röŋa. 55 Aliö rɨmɨn, inöm nuŋwa hö yöra rɨgɨba rɨm öbɨlöŋa. Öbɨlmɨn, Jisas yadöŋa, “Ap bli nölɨŋ nɨmaŋ,” me röŋa. 56 Halöu nuö nuöm hogwa ñɨŋ aiö waiö rɨmä. Jɨ Jisas ñɨgö mönöbö hogwa yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö mö bli mönö aku yad nölmɨjeñ, wöhö!” röŋa.

8:2: Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49

8:10: Ais 6:9-10

8:16: Mat 5:15; Luk 11:33

8:17: Mat 10:26; Luk 12:2

8:18: Mat 25:29; Luk 19:26

8:48: Luk 7:50