12
Ap rɨ umadöi piaku wöxnö nugwöña
(Mat 10:26-27)
Makwam wop i, nöbö mö mɨga ödöriö hö mögum rön, nuö nuö cɨr nölɨp nöbö mö bli yödpɨlö röb wödemɨl rɨp höm nugugɨrön, Jisas nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “Perisi ada öim rɨ gwogwam röi mag aku rɨ umadön, mɨd ri abölɨŋö, rön rɨbyöx nugwöia. Ñɨŋ kwo algör rɨbä maga nɨg aku, ñɨŋ is ñɨŋ aku nugw ri aböña. Luk 8:17Ñɨŋ ap rɨ umadön röi piaku, mai wöxnö nɨgaŋ nugwöña. Ñɨŋ mönö tar yad umadön röi piaku, algör ör wöxnö nɨgaŋ nugwöña. Makwam ñɨŋ mönö pɨxmag yuö bö nɨgöi piaku, mil gɨ yadɨŋ nugwöña. Ñɨŋ mönö tar ram möl bö nɨgöi piaku, ram cölöbö sö aj halön wöxnö yadɨŋ, piöx rag mögörɨb adadö diöñɨŋö,” röŋa.
God nugwör ipöxöña
(Mat 10:31)
“Nöbö mö nɨ kɨyöbö, ñɨgö yadmɨdla, God nugwo cɨrɨpön rɨŋ, anɨŋ pɨl pal nɨgöñɨŋö, rön, ipöxmɨjeñ. Aku hör mɨxɨñ akwör rɨ gwogwam rɨŋ, lɨdiöna. Mai ñɨŋ ap i ñɨgö rɨb maga nɨgen. Makwam, nɨ ñɨgö yadmɨdla, ñɨŋ ipöxnöb, Nöbö ñɨgö mɨxɨña pɨl pal nɨgön, mai ñɨgö rɨn hör yönmɨd möl bö pɨ abɨbä nɨg Nöbö akwör ipöxöña. Ipöxɨb nöbö paŋyöbö makwör; nugwör ipöxöña.
“Ñɨŋ nugwöia, nöbö mö yöur ulmɨdö akuyöbö mömɨd sö sɨm rön, rɨg paskwolö ulul mösör pöia. God yöur ulmɨdö piaku nugwölɨbä i mɨdöl; magalɨg nugw pör akwör mɨda. Luk 12:24; Apos 27:34Makwam ñɨŋ nöbö mö bla ap yöbö; yöur bla rɨg mɨdöi akuyöbö ñɨŋ mɨdölöi. God yöcmac panö ñɨŋ aku magalɨg iŋ wöd makwam, ñɨŋ ipöxmɨjeñ, rɨbyöx gɨba alɨg mɨjɨnö,” röŋa.
Jisas nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku, nöbö mö bla wöxnö yad nöiöña
(Mat 10:19-20, 32-33; 12:32)
“Ñɨgö mönö mi yadmɨdla, nöbö mö Jisas adö mɨdölɨŋö, rön, nöbö mö mɨdöi mibɨl yöra yad wöxnö nɨgmɨjöñ piaku, nɨ ñɨgö paiŋö aipam nöbö mö kɨyöbö nɨ adö mɨdöiŋö, rön, God ejol nuŋ bla mɨdöi mibɨl yöra wöxnö yad nöiöna. Makwam nöbö mö Jisas adö mɨdölölɨŋö, rön, nöbö mö mɨdöi mibɨl yöra wöxnö yadmɨjöñ piaku, nɨ ñɨgö paiŋö aipam nöbö mö kɨyöbö nɨ adö mɨdölöiŋö, rön, God ejol nuŋ bla mɨdöi mibɨl yöra wöxnö yad nöiöna.
10 “Nöbö Ha nuŋwa nugwo yad höimöumɨjöñ aku, God nuŋ nugwön röböxnöb röböxöna; makwam Inöm Leia nugwo yad höimöumɨjöñ aku, God nuŋ nugwön röböxen.
11  Mak 13:11; Luk 21:12-15“Makwam ñɨgö mönö diba yadɨba rön, pön Juda mögum rɨb ram aku mönö gapman nöbö dib mɨdöi mibɨl aku mönö kiŋ mɨdöi mibɨl aku, pön hömɨjöñ aku, paiŋö mönö kai yajnɨŋö, rön, rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ. 12 Öbɨlön yadɨŋ nugugɨrön, wop akwör Inöm Leia nuŋ ñɨgö rɨba nölaŋ nugugɨrön, nugwön yajöñɨŋö,” röŋa.
Ap mɨga pɨnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ
13 Nöbö mö mɨga mɨdim mibɨl yöraku, nöbö i Jisas nugwo yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö, nagö nöböhöd nɨ aku nugwo yadaŋ, acö ap pɨ nɨgön wöröxöŋ akuyöbö, nuöm nɨg nɨ ada keir nölaŋ,” me röŋa.
14 Aliö rɨmɨn, Jisas nugwo paiŋö yadöŋa, “Nɨ yön yad, ‘Ap pɨ nuöm nɨg nölɨb nöbö mɨdane,’ ra nugwön ap ñɨgö bla pɨ nuöm nɨg nöinö?” röŋa. 15  1Tim 6:9-10Jisas aliö rön, nöbö mö mɨdim akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Nugw ri aböña. Ap mɨga akwör pɨnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Ap mɨga pɨnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjöñ aku, mɨd ri abɨb maga mɨden,” röŋa.
16 Makwam Jisas mönö i ñɨgö mönö höd röxön yadöŋa, “Nöbö rɨg mɨga mɨjön i, möriwö nuŋ aku wit mag ap bla mɨga akwör mɨjöna. 17 Rɨb nuŋ akwör yöx nugwön duön, ‘Nɨmɨb ap mag na mɨga akwör mɨd aku, ram möl yuadö möl kai rag hö nɨgön, nɨmön mɨjne?’ cöna. 18 Makwam rɨb i yöx nugwöna, ‘Ram ulul piaku hajal abön, ram dib dib bla akwör ur nɨgön, wit mag na aipam, ap na akuyöbö aipam magalɨg pön du ram möl aku nɨgna. 19 Nɨ akuyöbö alön, nɨ keir yajɨna, “Nöbö mɨg. Nagö ap wä mɨga mɨd aku kɨm mɨga akwör mɨdaŋ pören. Makwam, mabö nagö aku röböxön, ap naŋ piakwör nɨm gɨr, röbö nɨm gɨr, wahaxbör wahax pɨ gɨr mɨdane,” cɨnö,’ cöna. 20 Aliö yadön rɨbyöx nugwön aku, jɨ God nugwo yajöna, ‘Nagö nöbö u ödöriö! Weik pɨxmag yuö kwo wöröxnö. Ap nagö mɨga rɨ pɨdɨlu nɨgman mɨd piaku, yön ap akuyöbö nɨmmɨjön?’ cöna.
21  Mat 6:19-20“Mag aliö akuyöbö, nöbö mö ap wä piaku mɨga pɨ mögum rɨmɨdöi aku, jɨ God mämäg il nuŋ yöra ñɨŋ nöbö mö lɨblɨb rɨ mɨdö bla mɨdöiŋö,” röŋa.
God anɨŋ nugwidɨx mɨjönɨŋö, rön, rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ
22 Jisas aliö rön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Makwam, ‘Ap mag pikai yöbö pön nɨm mɨjnɨŋ, wölɨj pikai yöbö pön yöm mɨjnɨŋö,’ rön, rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ. 23 Ap mag nɨmɨb aku ap dib yöi. Kömö mɨdɨb mag aku ap yöbö. Wölɨj ap bla ap dib yöi. Mɨxɨñ aku ap yöbö. 24 Yöur mɨdöi piaku nugwi. Yöur piaku, nöbö mö rɨg röi mag akuyöbö, wit mabö rɨ yum, göj um ödör rag hölöi. Wit mag ödör rag hö mögum rɨb ram ñɨŋ i mɨdöl. God nuŋwör yöur bla ap mag nöla. Nuŋ ap ulul piaku rɨbyöx nugwön alön ra aku, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn anɨŋ nöbö mö nugwidɨx mɨdenɨŋö, rön, rɨb mɨga yöx nugwöi? Yöur bla ap ulmɨdö; ñɨŋ ap ulmɨdö yöi. 25 Makwam ñɨŋ rɨb mɨga yöx nugumɨjöñ aku, wöröxɨba cöñ wop aku röböxön, mag mɨŋi kwo mɨjöñɨŋönö ä? 26 Aku ap ulmɨdö, jɨ ñɨŋ keir ap ulmɨdö aku rɨbä maga nɨgöl. Makwam, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn hör ap adö bli rɨb mɨga yöx nugwöi? 27 Ap ki piaku wölön, mag yaxön pɨpɨl abön aku, jɨ keir wölɨj rön ud wabɨl nölɨbä maga nɨgöl. God nuŋwör rön, ud wabɨl nöl ri ab gɨm mɨda. Makwam Kiŋ Solomon ud wabɨl ri abön rɨg rɨmɨd mag akuyöbö, ap pɨpɨl bla ud wabɨl ri abön rɨg rɨmɨd mag akuyöbö algör rɨmɨdölöm. 28 Ap ki bla wöl piaku hör ap; öim mɨdenɨm. Weik yöbö mɨdön, laŋ lonkwo römaxdörön bɨ urɨŋ yöñöna. God nuŋ hör ap piaku rɨbyöx nugwön aliö rɨ aku, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn anɨŋ wölɨj nölenɨŋö, rön, rɨb mɨga yöx nugwöi? Nugw pɨb mag ñɨŋ aku mɨxɨla mɨdöl. 29 An ap mag, röbö, ap piaku pikai yöbö pön nɨmɨŋö, rön, rɨb ömörö aku yöx nugumɨjeñ. 30 Nöbö mö God nugwölöi piaku, rɨb akuyöbö yöx nugwöia. Makwam Nuö ñɨŋ aku ñɨgö uplöböl; ap ñɨgö mɨdöl piaku nugwa. 31 Makwam jɨ, God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb wop aku, anɨŋ alɨg pönɨŋö, rön, rɨb paŋyöbö i yöx nugwön rɨŋ duaŋ mönö, ñɨgö nugwidɨx mɨdön, ap piaku ñɨgö nöiöna.
Mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö ap wä wä pɨ mögum cöña
32 “Hön sipsip pɨd ulmɨdö nɨ pik, Nuö ñɨŋ aku, ñɨgö pön nugwidɨx mɨjne, rön, nugw makwam, ñɨŋ ipöxmɨjeñ. 33  Luk 18:22Ap ñɨŋ mɨd piaku, sɨm rɨ rɨg pön, nöbö mö ap mɨdöl akuyöbö ñɨgö nöli. Almɨjöñ aku, rɨg uñ ñɨŋa lɨduön ren, öim öim mɨjöna; ap wä ñɨŋ bla adöx yöd röul adö kau sö mɨdön hölögɨpen; ap kib pɨb nöbö hön kib pen; hepnö ap piaku nɨmen. 34 Makwam ap wä ñɨŋ bla mögörɨb rol il kɨ pɨ mögum rɨmɨjöñ aku, höbwab rɨb madmag ñɨŋ aku algör ör mögörɨb rol il kɨ mɨjöna. Makwam ap wä ñɨŋ bla adöx yöd röul adö kau sö pɨ mögum rɨmɨjöñ aku, höbwab rɨb madmag ñɨŋ aku algör ör paŋ sar mɨjöna.
Pɨdɨluön mɨjöña
35  Mat 25:1-13“Makwam, wölɨj ñɨŋ aku met metyöbö pal wödön, amanö pɨx nɨg ri abön, hötɨkö ur nɨgön nugu gör mɨjöña. 36 Mabö rɨ nölɨb nöbö bla yajöña, ‘Nöbö dib an aku, nöbö nugub nuŋwa mö pön pɨsaŋ ap diba nɨmmɨdɨŋ nugugɨrön, womiöx höbkal hönɨŋö,’ rön, nugugu ör mɨjöña. Nöbö dib ñɨŋ aku höbkal hön, ubalɨja pal gigu raŋ, yadkap röjöna. Makwam mag akuyöbö ñɨŋ kwo algör cöña. 37 Makwam nuŋ höbkal hön, ñɨŋ nugugu mɨjöñ aku nugwön, ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aböna. Nöbö dib aku nuŋ keir, wölɨj nuŋ aku met metyöbö pal gɨlɨxön, amanö pɨx nɨg ri abön, ñɨgö yadaŋ, hö ap mag nɨg nɨmöi yöraku römɨd gwogwäbö rɨŋ, nuŋ keir ap nɨmɨb piaku pön hö ñɨgö nöiöna. 38 Makwam nöbö diba pɨxmag yuö mibɨl umɨjön mag aku mönö kulakula wö cön mag aku hön nugwaŋ, nöbö nuŋ bla inɨmö hölɨm gɨ mɨdeñ aku, ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aböna. 39  Mat 24:43-44; 1Tes 5:2Makwam, nugwi. Nöbö mö ram mɨnöbö bla, ap kib pɨb nöbö hön wop aku, me rön, nugugu mɨdöyɨx aku, ram ñɨgö pal waglöxön, ap ñɨŋ bla kib pölöx. 40 Mag aliö akuyöbö, Nöbö Ha nuŋwa hönɨŋö, rön, pöx mɨjöña. Henɨŋö, rön, rɨbyöx nugumɨdöi wop akwör hönɨŋö,” röŋa.
God mabö nuŋwa rɨ nöl ri aböña
(Mat 24:45-51)
41 Jisas aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö Dib, mönö höd röxön yadmɨdlö aku, anɨŋör yadmɨdlanö owa nöbö mö magalɨg yadmɨdlö?” röŋa.
42 Aliö rɨmɨn, Nöbö Diba paiŋö yadöŋa, “Nöbö kai rɨb wä mɨdaŋ, mabö rɨ nöl ri abön aku, nöbö dib nuŋwa ram nuŋ aku duba rön nugwo yajöna, ‘Nöbö mabö na röi bli ñɨgö nugwidɨx mɨdön, ap mag ñɨŋ bla nuöm nɨg nöl gɨr mɨdane,’ rön, diöna. 43 Makwam, mai höbkal hön, rɨg yajön mag akwör rɨmɨjön aku nugwön, nugwo mɨ ödöriö madmag nɨgön pɨ ösös rɨ ri aböna. 44  Mat 25:21,23Nɨ ñɨgö yadmɨdla, nöbö dib aku yadaŋ, nöbö nuŋ rɨ ri abön aku ap nuŋ bla magalɨg nugwidɨx mɨjöna. 45 Makwam mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ aku, nöbö dib na aku yadkap hölö, rön, mabö rɨ nölɨb nöbö mö ñɨgö bli mɨ göj palön, ap diba nɨmön, röbö wain mɨga nɨmön, u pɨlön, rɨ mɨjöna. 46 Makwam nöbö dib nuŋwa henɨŋö, cön, wop akwör hön, nugwo römax döbdö rɨ nɨgön, nöbö mö mönö nugwo nugwölöi mibɨl ñɨgö yöra yad aböna.
47  Jems 4:17“Mabö rɨ nölɨb nöbö i, nöbö dib nuŋwa mönö rɨg yajön aku nugw ri abön, jɨ mönö nugwo aku röd abön, rɨg yajön mag akuyöbö ren aku, nöbö diba yadaŋ, ñɨŋ nugwo uplöb paiöña. 48 Jɨ mabö rɨ nölɨb nöbö i, nöbö dib nuŋwa mönö rɨg yajön aku nugwölön, rɨg yajön mag akuyöbö ren aku, nöbö diba yadaŋ, ñɨŋ nugwo palön ölɨŋ höb ulul akuyöbö pɨ nöiöña. God ñɨgö nöbö mö ap mɨga nöiön piaku, nɨ paiŋö ap mɨga nölɨŋ, me cöna; ñɨgö nöbö mö ap mɨga ödöriö nöiön piaku, nɨ paiŋö ap mɨga ödöriö nölɨŋ, me cöna.
Nöbö mö bli Jisas nugwo pölön asɨx hörɨrör nɨgöña
(Mat 10:34-36)
49 “Nɨ höl aku, mögörɨb rol il kɨ hötɨkö nɨg röbɨba höla. Mögörɨb piaku magalɨg mödö yönöx aku wä! 50  Mak 10:38-39Nɨ ölɨŋ höb pɨ nölɨba rɨmɨdöi aku, nɨ mɨ ömörö diba ra. Ömörö dib aku pɨp dumɨd, nɨ ölɨŋ höb pɨ nölɨŋ pöcön wop akwör womiöxöna. 51 Ñɨŋ nɨ yajöña, nöbö mö pɨ nɨgiö nɨgɨba hö, cöñ aku, jɨ aku yöi. Nɨ höl aku, nöbö mö rɨb adö hörɨrör yöx nugwön asɨx hörɨrör nɨgöña. 52 Weik wop kɨ ila nɨgön, nuarö nuömarö akuyöbö mömɨd sö mɨjöñ aku, mös paŋ nɨ nugw pɨŋ, mös nɨ nugw peñ aku, asɨx hörɨrör nɨgöña. Makwam nöi mɨjön aku, mös nɨ nugw pɨŋ, mös paŋ nɨ nugw peñ aku, asɨx hörɨrör nɨgöña. 53  Maik 7:6Nöbö nuarö hogwa, ha aimönö nuö aim nɨ nugw peñ aku, asɨx hörɨr nɨgöña. Mö nuömarö hogwa, halöu aimönö nuöma aim nɨ nugw peñ aku, asɨx hörɨr nɨgöña. Nuöma ha nuŋwa mönɨŋ aku yöŋö, paŋ mag akwör cöña; nuöma aimönö ha nuŋwa mönɨŋ aim nɨ nugw peñ aku, asɨx hörɨr nɨgöñɨŋö,” röŋa.
Krais mödö hö rön nugwölim
(Mat 16:2-3; Mak 8:11-13)
54 Makwam Jisas mönö i kwo ñɨgö yadöŋa, “Naiö rödɨp dumɨd ada mɨjöi wobön mɨñɨlmɨn nugwön, weik ruö pɨlɨba rɨmɨdö, rön, nugugu mɨdmɨn, rɨg yadöi mag akwör mödö ruö pɨla. 55 Ij diba pikwo yöbö pik rɨ hö nugwön, wopik naiö diba nɨgɨba rɨmɨdö, rön, nugugu mɨdmɨn, rɨg yadöi mag akwör mödö naiö diba nɨga. 56 Ñɨŋ inakmönö hörɨb nöbö! Ap mögörɨb il kɨ nugw ri abön, ap adöx sö nugw ri abön röi aku, jɨ pödpöd rɨmɨn wop dib öim pöx mɨdmɨdöi aku, weik mödö hö, rön nugwölöi?” röŋa.
Nagö mönö diba yajön nöbö aku pɨsaŋ mönö aku nɨg pal wöröxö
(Mat 5:25-26)
57 “Ñɨŋ pödpöd rɨmɨn, ödöi aku ödöi waiö, ödöi aku ödöi gwogwo, me rön, nugwölöi? 58 Makwam nöbö i nagö mönö diba yadɨba pön dumɨdlö, rɨmɨdaŋ, mönö dib aku mönö kai yadɨba dumɨdölɨŋö, rön, ödöi mibɨl yöra du gɨrön, nugwo pɨsaŋ mönö nɨgön mönö aku pal wöröxöña. Nöi mɨjön aku, nagö pön du mönö diba nugub nöbö imag rol nuŋwa abaŋ, nuŋ piöŋö nagö pön du ömdö nöbö imag rola nɨgaŋ, nagö mɨ aŋadö pön du nag nɨgöña. 59 Makwam, nɨ nagö yadmɨdla, naŋ nag akwör mɨdön, ap rɨb nagö bla aŋadö rɨba wöd pörön, röu dinaŋe,” röŋa.

12:2: Luk 8:17

12:7: Luk 12:24; Apos 27:34

12:11: Mak 13:11; Luk 21:12-15

12:15: 1Tim 6:9-10

12:21: Mat 6:19-20

12:33: Luk 18:22

12:35: Mat 25:1-13

12:39: Mat 24:43-44; 1Tes 5:2

12:44: Mat 25:21,23

12:47: Jems 4:17

12:50: Mak 10:38-39

12:53: Maik 7:6