7
Jisas mabö rɨ nölɨb nöbö i rɨmɨn kömö nɨgöŋa
(Mat 8:5-13)
Jisas nöbö mö piaku ñɨgö mönö aku yad nöl pörön taun ulmɨdö Kapaneam duöŋa. 2-3 Makwam taun aku, ami nöbö mɨga akwör nugwidɨx mɨdmɨd nöbö dib i mɨdöŋa. Nöbö bli Jisas hö Kapaneam mɨdö, rɨmɨn, mönö aku nugwön, Rom ami nöbö dib i Juda mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bli yad abön yadöŋa, “Nag mabö rɨ nölɨb nöbö wä ödöriö nɨ i ap rɨm wöröxɨba rɨmɨda nugwön, ñɨŋ du Jisas nugwo yad nugwön yölɨŋ pön höŋ, nugwo raŋ kömö nɨgaŋ,” me röŋa. 4-5 Aliö rɨmɨn, ñɨŋ Jisas mɨdöŋ yöra duön, nugwo mɨ ususör rɨ yad gögö rön yadmä, “Ami nöbö nugwidɨx mɨdɨb nöbö dib i nöbö wä mɨdöm. Anɨŋ Juda nöbö mö bla madmag nɨgön öim nugwidɨx mɨd ri abön ra. Mögum rɨb ram anɨŋ i rɨ nɨgöŋa. Makwam, nagö duön nag mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ aku raŋ kömö nɨgaŋ,” me rɨmä.
Ñɨŋ aliö rɨmɨn nugwön, Jisas ñɨgö pɨsaŋ dumɨd dumɨd ramɨxrö il yöra umɨn nugugɨrön, ami nöbö nugwidɨx mɨdɨb nöbö aku nöbö nugub nuŋwa bli yad abmɨn, du Jisas nugwo möigw palön yadmä, “Ami nöbö nugwidɨx mɨdɨb nöbö an aku algör yada, ‘Nöbö Dib, nɨ nöbö wä yöi, ram na aku yamsö ölɨŋ wöröxɨp hömɨjɨnö. Nɨ nöbö wä mɨdlöxisöŋö ulöxa, jɨ nɨ nugula, God nagö pɨsaŋ mɨd aku, “Kömö nɨgaŋ,” mönö akwör yadmɨdaŋ, nöbö na ap rɨ aku kömö nɨgöna. Nöbö dib ödöriö i nɨ nugwidɨx mɨda; nɨ keir piöŋö ami nöbö akuyöbö ñɨgö nugwidɨx mɨdön, “Dine!” rɨmön duöia; “Höne!” rɨmön höia; “Mabö aku cɨne!” rɨmön röiŋö,’ rö,” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas, nöbö aku rɨb nuŋwa keir yöx nugwön aliö yada, rön, aiö rön, nöbö mö nugwo mai hömɨdim akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Ami nöbö Rom yöbö aku nɨ nugw pɨ gö nɨga. Nuŋ rɨ mag aku, Isrel nöbö i akuyöbö tatal rɨm, nɨ nugwöi, mɨ wöhö,” röŋa.
10 Makwam ami nöbö nugwidɨx mɨdɨb nöbö aku, nöbö nuŋ bla höbkal duön nugumä, nöbö ap röŋ aku mödö kömö nɨgöŋa.
Jisas mö wösrö ha nuŋwa wöröxöŋ aku nugwo rɨmɨn, kömö duöŋa
11 Wop mibɨl akwör, Jisas pɨsaŋ nöbö nuŋ bla pɨsaŋ Nen taun dumä. Nöbö mö bla mɨg mɨŋa pɨsaŋ dumä. 12 Taun ubalɨja il yöra uröpɨnmɨn nugugɨrön, mö wösrö i ha paŋyöbö nuŋwa yöx pön höŋ aku wöröxɨm nugwön, nöbäpö rɨp nɨgön rag hömɨdmä. Nöbö mö mɨga akwör taun akuyöbö hön mö aku pɨsaŋ hömɨdmä. 13 Jisas mö wösrö aku nugwo nugumɨn, lɨb pɨlɨm yadöŋa, “Immɨjnaŋö,” röŋa. 14 Aliö rön, nuŋ duön nöbäpö rɨp nɨg pön hömɨdim rɨp waba pɨ nugum nugugɨrön, nöbö rɨp nɨg rag hömɨdim akuyöbö gö nɨgmä. Jisas nuŋ ha nöbö wöröxöŋ aku nugwo yadöŋa, “Ha mɨg, nagö yadmɨdlöm, öbɨlö!” röŋa. 15  1Kiŋ 17:23; 2Kiŋ 4:36Aliö rɨmɨn, ha öbɨl römɨdön mönö pɨmɨn nugugɨrön, Jisas nuöma nugwo, ha nagö aku, me rön, pön nölöŋa.
16  Luk 1:68Makwam nöbö mö nugugu mɨdim bla magalɨg pɨlɨx rön, God iba mag wöl gɨr yadmä, “God mönö yadɨb nöbö dib ödöriö anɨŋ ha. God anɨŋ rɨ nölɨba hö,” rɨmä.
17 Jisas röŋ aku nugwön, haiwo pɨm, mönö aku mögörɨb Judia yuadö aku duön, rɨba mögörɨb hör piaku piaku magalɨg duöŋa.
Röbö Pal Nölɨb Nöbö Jon, nöbö nuŋ mös Jisas nuguba dumä
18 Jon nöbö nuŋ bla, Jisas rɨg röŋ akuyöbö magalɨg nugwön, du Jon nugwo yad nölmɨn, nöbö nuŋ mös yadɨm hömɨdmɨn yadöŋa, 19  Sam 40:7; Mal 3:1; Rep 1:8“Ñɨŋ nöbö hogwa duön Nöbö Diba nugwo yad nugwön, ‘Nagö Mesaia öim pöx mɨdmɨdöl akwör hölanö owa nöbö hör i pöx mɨjnɨŋö?’ cɨne,” röŋa.
20 Aliö rɨmɨn, nöbö hogwa Jisas mɨdöŋ yöra duön yadmä, “Röbö pal nölɨb nöbö Jon anɨŋ nöbö hogwa yada, ‘Ñɨŋ nöbö hogwa duön Nöbö Diba yad nugwön, “Naŋ Mesaia öim pöx mɨdmɨdöl akwör hölanö owa nöbö hör i pöx mɨjnɨŋö,” cɨne,’ rön, an nöbö hogwa yad abmɨn, nagö yad nuguba höl kɨ,” me rɨmä.
21 Makwam ñɨŋ nöbö hogwa aliö rön nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Jisas nöbö mö mɨga ap adö hörɨrör röŋ bla rɨmɨn kömö nɨgöŋa; nöbö mö mɨga wöröx mɨdim bla rɨmɨn kömö nɨgöŋa; nöbö mö mɨga ragwo as yuö wöl mɨdöŋ bla rɨmɨn ragwo as bla röu dumɨn kömö nɨgöŋa; nöbö mö mɨga mämäg we wölöŋ bla rɨmɨn mämäga ix nugumä. 22  Ais 35:5-6; 61:1; Luk 4:18Akuyöbö alön, Jisas nöbö hogw aku ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö hogwa höbkal duön Jon nugwo yajöña, ‘An du nugwöla, nöbö aku nöbö mö mämäga we wöl bla rɨmɨn mämäga ix nugwöia; nöbö mö yödpɨlö aŋadö gwogwo rɨ bla rɨmɨn yöda röb yönmɨdöia; nöbö mö mɨxɨñ uj höpebö nɨg bla rɨmɨn wödö wöla; nöbö mö rɨmɨj möl idɨx bla rɨmɨn mönö audiöx nugumɨdöia; nöbö mö wöröxöi bla rɨmɨn kömö mɨdöia; nöbö mö lɨblɨb rɨ mɨdö bla mönö wä aku yad nölmɨn nugumɨdöia. 23 Nöbö mö nɨ rɨbyöx nugwön cɨrɨp gör mɨjöñ bla, mɨ wahax pɨ mɨjöñɨŋö,’ cɨne,” röŋa.
24 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö Jon mönö pön hem hogwa höbkal dum nugugɨrön, Jisas nuŋ Jon haiwo pön, nöbö mö mɨdim akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ höd mögörɨb rɨg kap mibɨl yöra duim wop aku, agapɨm nuguba duim? Ñɨŋ mugumö mɨxɨl paŋyöbö i hödala pön memexön rɨ pikwo pik rɨ i nuguba duim? 25 Ñɨŋ agapɨm nuguba duim? Nöbö wölɨj wä ödöriö yöm i nuguba duim? Aku wöhö. Nöbö wölɨj wä ödöriö pön, ap wä wä pɨŋö, rön rɨbyöx nugwöi bla, nöbö diba ram bla akwör hölɨm mɨdöia. 26  Luk 1:76Makwam ñɨŋ agapɨm nuguba duim? God mönö yadɨb nöbö i nugwo nuguba duim ä? Mɨ pal, God mönö yadɨb nöbö i nugwo nuguba dumä, jɨ Jon nuŋ mabö adö keiryöbö i rɨba höŋa. 27  Mal 3:1Nöbö Jon aku mɨ, maduar ör God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
‘Mönö yadɨb nöbö na aku yad abmön, höd duön,
nöbö mö piaku ñɨgö yad nöl ri abaŋ;
mai naŋ keir yad abmön inaŋö,’ rön, kai kɨtmä.
28 Ñɨgö yadmɨdla, nöbö mö höd mɨdmɨdöi bla aipam, nöbö mö weik mɨdöi bla aipam, magalɨg hör nöbö mö, Jon nuŋwör nöbö dib. Jɨ God nöbö mö hör piaku pön mögörɨb nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö nugwidɨx mɨdɨb bla, ñɨŋ Jon röxg mɨdeñɨm; ñɨŋ nöbö mö diba mɨjöñɨŋö,” röŋa.
29  Luk 3:12Nöbö mö piaku, takis pɨb nöbö bla aipam, höd Jon pöl hömɨn, ñɨgö magalɨg röbö pal nölöŋa. Almɨn, Jisas mönö yadöŋ aku nugwön yadmä, “God ödöi nuŋwa akwör ödöriar mɨdö,” rɨmä. 30  Mat 21:32Makwam Perisi nöbö aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö dib bla aipam, God ñɨgö agap apɨm cɨnö röŋ aku, ñɨŋ röböxön, Jon anɨŋ röbö pal nölaŋ, me rön, hölim.
31-32 Makwam Jisas nöbö mö piaku ñɨgö mönö i yadön yadöŋa, “Nöbö mö weik wop kɨ mɨdöi bla nɨ nugula, ñɨŋ halöu ha ulul bla, nöbö mö mögum rɨb yöra römɨdön, halöu ha ulul bli ajmöla aj halön yadɨp duön yadöia, ‘An namö pɨrmɨn, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn höx wödölöi? An wopal imbä mɨdö bla akuyöbö i yadɨm, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn imölöi?’ alöi mag akuyöbö, ñɨŋ röia. 33 Aku agapɨm: röbö pal nölɨb nöbö Jon hön, ap mag nɨmölön, röbö wain nɨmölön rɨm, ñɨŋ nugwo yad höimöuön yadöia, ‘Nöbö aku ragwo as yöj nɨgɨm mɨd aku,’ me röia. 34  Luk 15:2Makwam weik nɨ Nöbö Ha nuŋwa hön, ap nɨmön, röbö wain nɨmön rɨmön, nɨ yad höimöuön yadöia, ‘Ap mɨga nɨmön, röbö wain nɨmön rɨ makwam, nuŋ nöbö mö ap kib mag gwogwo röi nöbö bla, takis pɨb nöbö bla, nöbö ñɨŋ i mɨd aku,’ me röia. 35 Makwam nöbö mö God Mönö wä aku nugw pön, mai duön, mag wä rön, mɨd ri abmɨjöñ aku, nöbö mö piaku ñɨgö nugwön yajöña, God Mönö aku mönö mɨ ödöriö, me cöñɨŋö,” röŋa.
Nöbö kib mag yönmɨd mö i
36 Perisi nöbö i ib nuŋwa Saimon. Nuŋ Jisas nugwo yadöŋa, “Naŋ han ram na ap nɨmɨŋö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, Jisas ram nuŋwa duön ap mag nɨmmɨdɨm nugugɨrön, 37  Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3taun aku mɨdön ap kib mag gwogwo rɨmɨd mö i, mönö i nugwön nugwöŋa, Jisas Perisi nöbö rama duön pɨsaŋ ap nɨmmɨdmä. Aku nugwön, röbö hölɨŋ wä höb rɨg balol pɨ unön nɨgim i pön hön, 38 Jisas mɨdöŋ höglöm ada hön, yödpɨlö il yöra im gɨr mɨdöŋa. Aliö imön rɨm nugugɨrön, mäp röbö aku ödör Jisas yamsö rol bö pɨnmɨn, yöj panö nuŋ aku pɨ örɨx ab gɨr, yamsö nuŋwa mäp röbö nɨg nölön, röbö hölɨŋ wä höb aku yamsö nuŋwa rola nɨg nölöŋa. 39 Aliö almɨdmɨn, Perisi nöbö Saimon aku, rɨb nuŋ akwör yöx nugwön nugwo keir yadöŋa, “Nöbö kɨ God mönö yadɨb nöbö ödöriö mɨdöxisöŋö, mö kɨ nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨd mö gwogwo i hön nugwo pɨ nugumɨd aku, me rön, röx nugwöx,” me röŋa.
40 Jisas nuŋ, Perisi nöbö rɨbyöx nugwöŋ aku nugwön, nugwo yadöŋa, “Saimon, mönö nɨ paŋyöbö i mɨda nagö yad nölɨba rɨmɨdlö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, Saimon yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö nɨ, mönö aku yadö,” röŋa.
41 Aliö rɨmɨn, Jisas mönö höd röxön yadöŋa, “Nöbö i öbɨlön, nöbö mös ñɨgö nöbö i paip hadred (500) denariai nölön, i pipti denariai (50) nöiöna. 42 Makwam nöbö hogw aku rɨga paiŋö nölɨb maga nɨgölaŋ, rɨg nöiön nöbö aku ñɨgö nöbö hogwa yajöna, ‘Röböxi. Rɨg ñɨgö nöbö hogwa nöil aku, paiŋö nölɨŋö, rön, rɨb aku yöxmɨjeñɨŋö,’ cöna. Aliö raŋ, nöbö kai nöbö aku nugwo mɨ ödöriö madmag nɨgön, nöbö ap rɨb diba mɨjön aku mönö nöbö ap rɨb ulmɨdö mɨjön aku?” me röŋa.
43 Jisas aliö rɨmɨn, Saimon yadöŋa, “Rɨb na yöx nugul aku, nöbö ap rɨb diba mɨjön aku,” me röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mɨ ödöriö yadlaŋe,” röŋa. 44 Aliö rön, Jisas höbkal, mö aku nugwo nugwön, Saimon nugwo yadöŋa, “Mö kɨ nugwo nugwö. Nɨ ram möl yuadö nagö kɨ hömɨdmön, naŋ röbö i pön yamsö na örɨx abɨb bli nölöiö, jɨ mö kɨ, mäp röbö nuŋ aku ödör pɨnön yamsö na yös rɨmɨn, nuŋ yöcmac panö nuŋwa pön örɨx aba. 45 Naŋ nɨ alguna bɨmɨl nɨmöiö, jɨ mö kɨ, nɨ ram möl yuadö nagö hömɨdmön mag aku ila nɨgön, nuŋ yamsö na bɨmɨl nɨm gɨr mɨda. 46 Naŋ wel röbö yöcmac na nɨg nölöiö, jɨ mö kɨ, nuŋ yamsö na röbö hölɨŋ wä höb aku nɨg nöla. 47 Makwam, nagö yadmɨdla, mö kɨ ap kib mag gwogwo mɨga akwör rɨ aku nugwön röböxmɨdla. Makwam, nuŋ nɨ mɨ madmag nɨga. Makwam nöbö mö ap kib mag gwogwo ulul röi bla nugwön röböxmön, nɨ madmag ulul mɨŋi nɨgöiŋö,” röŋa.
48 Makwam Jisas aliö rön mö aku nugwo yadöŋa, “Ap kib mag gwogwo rɨlö bla nugwön röböxlö,” röŋa.
49 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ pɨsaŋ ap nɨmmɨdim bla, ñɨŋ keir yad nugwob nugwob rön yadmä, “Nöbö kɨ pödpöd rɨmɨn, ‘Ap kib mag gwogwo rɨlö bla nugwön röböxlö,’ rɨmɨdö?” rɨmä.
50  Luk 8:48; 18:42Aliö yadim aku, jɨ Jisas mö aku nugwo yadöŋa, “Rɨb naŋa keir akwör nugw pön, ap kib mag gwogwo rɨl aku Jisas nugwön röböxaŋ, me rön hölö aku, ap kib mag gwogwo rɨlö bla nugwön röböxmɨdla. Nagö duön, God imag iŋsö rol aku mɨdane,” röŋa.

7:15: 1Kiŋ 17:23; 2Kiŋ 4:36

7:16: Luk 1:68

7:19: Sam 40:7; Mal 3:1; Rep 1:8

7:22: Ais 35:5-6; 61:1; Luk 4:18

7:26: Luk 1:76

7:27: Mal 3:1

7:29: Luk 3:12

7:30: Mat 21:32

7:34: Luk 15:2

7:37: Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3

7:50: Luk 8:48; 18:42