6
“God höjöpalɨb wop mabö rölɨb kɨ pödpöd rɨmɨn almɨdöiŋö?” rɨmä
(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)
Diut 23:25Mai Juda God höjöpalɨb wop i, Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ wit möriwö mibɨla du gɨrön, nöbö nuŋ bla wit mag piaku bli röx imag rol ñɨŋa nɨgön, uñ pal abön nɨm gɨr dumä. Jon 5:10Akuyöbö almɨdmɨn, Perisi nöbö bli nugwön yadmä, “Ñɨŋ pödpöd rɨmɨn God höjöpalɨb wop mabö rölɨb kɨ, wit mag uñ pal abön mabö rɨmɨdöi?” rɨmä.
3-4  Lep 24:5-9; 1Sam 21:1-6Aliö rɨmɨn, Jisas nöbö nuŋ bla rim aku mag gwogwo i rölim aku nugwön, Perisi nöbö bla ñɨgö yadöŋa, “Depid maduar ör nöbö nuŋ bla pɨsaŋ kiö pɨlmɨn, God höjöpalɨb ram aku uröpɨnön, bred God mämäg il rol yöraku nɨgön, nöbö hör nɨmmɨdölöi, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö bla akwör nɨmmɨdöi bred aku, Depid yad nugum, nugwo nölmɨn, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ nɨmɨmä. Ñɨŋ kiö pɨlmɨn rim haiwo aku God Mönö kai kɨtmä aku, ñɨŋ nugwölöi ä?” röŋa.
Jisas mönö i kwo yadön yadöŋa, “Nöbö Ha nuŋwa Nöbö Diba mɨdön, hör mɨdɨb wop aku, agap apɨm cɨnö cön aku, cönɨŋö,” röŋa.
Jisas, nöbö imag po röŋ i rɨmɨn, kömö nɨgöŋa
6-7 Makwam Juda God höjöpalɨb wop maiyöbö i, Jisas Juda mögum rɨb rama duön, ñɨgö God Mönö maga yad nöl gɨr mɨdöŋa. Ram möl aku, imag mɨrɨx adö aŋadö po röŋ nöbö i hö mɨdöŋa. Perisi nöbö bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, nöbö aku nugumä aku, Jisas nuŋ God höjöpalɨb wop kɨ nugwo raŋ kömö nɨgönɨŋönö mag i raŋ, nugwo yadyöxnɨŋö, rön, nugwo mɨ riö nugugu mɨdmä. Jɨ aliö rɨbyöx nugumä aku, Jisas nuŋ keir nugwön, nöbö imag po röŋ aku nugwo yadöŋa, “Nagö öbɨlön mibɨl yörɨk hö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, öbɨl höm nugugɨrön, Jisas Perisi nöbö bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam ñɨgö yadöŋa, “Hör mɨdɨb wop kɨyöbö, nöbö mö bla ñɨgö pɨ ösös rɨ ri abnɨŋönö owa, hör mɨdɨb wop mɨdö kɨ, me rön, ñɨgö röböxnɨŋ? Ñɨgö rɨŋ öbɨl diöñɨŋönö ñɨgö röböxɨŋ wöröxöñɨŋö?” röŋa. 10 Jisas aliö rön, ñɨgö riö riö nugwön, nöbö imag po röŋ aku nugwo yadöŋa, “Imag nagö aku mɨlkap abö!” röŋa. Aliö rɨmɨn, imag nuŋwa mɨlkap abmɨn nugugɨrön, rɨb pia wä röŋa.
11 Jisas nöbö aku nugwo rɨmɨn wä röŋ aku nugwön, Perisi nöbö bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, rɨb gwogwo ödöriö yöxön, Jisas nugwo pödpöd cɨnɨŋö, rön, yad nugwob nugwob rɨ gɨr mɨdmä.
Jisas nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö pöŋa
(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)
12 Makwam wop mibɨl yöraku, Jisas Nuö nugwo höjöpainö, rön, önöŋ ajmag pɨd sö wöluön, Nuö nugwo höjöpal mɨdɨm mɨdɨm, ruö löuöŋa. 13 Löumɨn naiö aböŋ mag aku, nöbö nuŋ bla magalɨg yadɨm hömɨdmɨn, nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö ñɨgö pɨ asɨx hör nɨgön, ñɨŋ nöbö mönö na pɨrag dub bla mɨjne, rön, yad nɨgöŋa. 14-15 Nöbö nuŋ yad nɨgöŋ piaku ib ñɨŋ bla: i Saimon, mai Jisas ib nuŋ i nölön Pita röŋa; i Edru, Saimon hödnɨŋ nuŋ aku; i Jems; i Jon; i Pilip; i Batolomiu; i Matiu; i Tomas; i Jems, Alpias ha nuŋ aku; i Saimon ib nɨgiö Saimon Selot me rɨmɨdöi aku; 16 i Judas, Jems ha nuŋ aku; i Judas Iskariot. Nöbö akwör nuŋ mai Jisas pɨl pal nɨgɨŋ, me rön, höuöu röŋa.
Nöbö mö mɨga akwör Jisas mɨdöŋ yöra hömä
17 Makwam Jisas nöbö nuŋ piaku pɨsaŋ önöŋ ajmag pɨd sö röböxön, hön aku pibö rɨp pɨn du up waiö bö mɨdɨm nugugɨrön, nöbö mö magöri rɨp nugwo nuguŋö, rön, hö mögum rɨmä. Nöbö mö piaku, bli Jerusalem yöbö, bli mögörɨb Judia piakuyöbö, bli mögörɨb röbö wödoböŋ taun dib mös Taia Saidon yöbö, 18 Jisas mönö nuŋwa nugwön, anɨŋ ap rɨ bla raŋ kömö nɨgaŋ, me rön, hömɨdmä. Nöbö mö ragwo as bla yuö wölɨm mɨd ri abölim bla, Jisas rɨmɨn kömö nɨgöŋa. 19 Jisas ölɨsö nuŋ maga hön, ñɨgö agap bɨlɨm röŋ akuyöbö rɨmɨn, magalɨg kömö nɨgmɨd aku nugwön, nöbö mö piaku magalɨg hön, an aipam Jisas nugwo pɨ nugunɨŋö, rön, nöbö mö mɨga nuö nuö röb wödemɨl rɨp nugwo mɨdɨba hömä.
Nöbö mö lɨblɨb rɨ mɨdö blaku mai wahaxbör wahax mɨjöña
(Mat 5:1-12)
20 Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö mämäga nugu gɨrön yadöŋa,
“Ñɨŋ nöbö mö lɨblɨb rɨ mɨdö bla mɨdöi aku,
God ñɨgö pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨjöna.
Rɨb aku yöx nugwön wahaxbör wahax pɨmɨjöña.
21  Sam 126:5-6; Ais 61:3; Rep 7:16-17Ñɨŋ weik kiö diba pɨl bla, mai kiö pɨlen.
Rɨb aku yöx nugwön wahaxbör wahax pɨmɨjöña.
Ñɨŋ lɨblɨb rɨm, immɨdöi bla, mai wä raŋ nugugɨrön imöuöña.
Rɨb aku yöx nugwön wahaxbör wahax pɨmɨjöña.
22  Jon 15:19; 16:2; 1Pit 4:14Nöbö Ha nuŋwa nugwo cɨrɨpön mɨdɨŋ, nöbö mö bla
ñɨgö rɨb gwogwo yöxön, höj nugwön,
nöbö mö gwogwo pi bɨlɨk, nöbö kai pɨsaŋ mɨjöñɨŋö, rön,
ñɨgö ib urön rɨb gwogwo yöxön,
yad mönö nɨgön yad höimöumɨjöñ aku,
ñɨŋ wahaxbör wahax pɨmɨjöña.
23 Aiöñ aku, nöhönɨŋ maduebö ñɨŋ bla,
God mönö yadɨb nöbö bla ñɨgö rɨg rɨmɨdöi mag akwör ñɨgö rɨmɨjöña.
Mag akwör rɨbyöx nugwön, God anɨŋ pɨ ösös rɨ ri abön
mögörɨb nuŋ adöx yöd röul adö kau sö, me rön,
waiö raŋ nugugɨrön, iŋ wajmag röd bɨl bɨl rɨ öbɨl gɨrön,
wahaxbör wahax pɨ gɨr mɨjöña.
Ñɨŋ nugw ri aböña
24 “Makwam ñɨŋ nöbö mö rɨg ap mɨga mɨd akuyöbö
nugw ri aböña.
Ap ñɨŋ pɨbä aku,
mögörɨb rol il kɨ mödö pöia.
25 Makwam ñɨŋ weik ap mag nɨmön rɨm rɨm wöt bɨr bla,
mai kiö piön makwam nugw ri aböña.
Makwam ñɨŋ wopik mönö pön imöuön mögö möul rɨ gɨr mɨdöi bla,
mai lɨb pɨlaŋ imön möb nɨg gɨr mɨjöña.
26 Makwam ib ñɨŋa pɨrag wöl gör mɨjöñ aku,
ñɨŋ nugw ri abön mɨjöña.
Nöhönɨŋ maduebö ñɨŋ bla, nöbö God Mönö inakmönö hörön rɨg yadmɨdöi mag akuyöbö,
ñɨgö kwo paŋ mag akwör rɨmɨdöia.
Pɨlgɨb imgɨb ñɨŋ bla madmag nɨgöña
(Mat 5:38-48)
27 “Makwam nöbö mö mönö na nugumɨdöi kɨyöbö. Pɨlgɨb imgɨb ñɨŋ akuyöbö ñɨgö madmag nɨgöña. Nöbö mö ñɨgö ölö wölmɨn rɨb ögwö yöx nugwöi akuyöbö ñɨgö pɨ ösös cöña. 28 Nöbö mö ñɨgö yad höimöuöñ aku, God ñɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ, me rön, nugwo höjöpal röb nöiöña. Nöbö mö ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, ñɨgö God höjöpaiöña. 29 Nöbö mö bli ñɨgö alguna adöi palɨŋ, pikwo rɨŋ, adöi aipam paiöña. Nöbö mö bli ij ap uñ ñɨŋ aku pɨmɨdɨŋ, ap uñ aku algör aipam pö, rön, amnör nöiöña. 30 Nöbö mö bli ap mɨdölaŋ, sö rɨmɨdɨŋ, ñɨŋ ñɨgö nöiöña. Ap ñɨŋ i nugwön pɨmɨdɨŋ, ap ana höbkal nöine, rön, yadmɨjeñ. 31  Mat 7:12Anɨŋ alɨŋ, me rön, rɨbyöx nugwöi mag akuyöbö, ñɨŋ keir nöbö mö bla akuyöbö ñɨgö paŋ mag akwör cöña.
32 “Nöbö mö ñɨgö madmag nɨgöi bla akwör paiŋö madmag nɨgöñ aku, God nuŋ nugwaŋ, pödpödiö wä cön? Nöbö mö ap kib mag gwogwo röi bla, nöbö mö ñɨŋ keir bla algön nör nuö nuö madmag nɨgöia. 33 Makwam nöbö mö ñɨgö pön ösös röi bla paiŋö algör ösös rɨ ri aböñ aku, God nuŋ nugwaŋ, pödpödiö wä cön? Aiöñ aku, nöbö mö ap kib mag gwogwo röi piaku rɨg röi mag akwör cöña. 34 Ap nölɨŋ paiŋö nölɨŋ, me rön, rɨba akwör yöx nugwön ap nöiöñ aku, God nuŋ nugwaŋ, pödpödiö wä cön? Aiöñ aku, nöbö mö ap kib mag gwogwo röi piaku rɨg röi mag akwör cöña. 35 Makwam, pɨlgɨb imgɨb ñɨŋ bla madmag nɨgön, ñɨgö ösös rɨ ri abön, ap amnör nöiöña. Anɨŋ paiŋö nöiöñɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Aliö almɨjöñ aku, God ölɨsö magalɨg bɨl yöra sö mɨd Nöbö aku, halöu ha nuŋwa mɨjöña. Nuŋ rɨg rɨ mag akuyöbö almɨjöñ aku, mɨ ñɨgö uplöben; paiŋö ñɨgö ap wä nöiöna. God nuŋ nöbö mö ap kib mag gwogwo röi bla aipam, nöbö mö nugwo, ri ablaŋe rön, yadölöi bla aipam, ñɨgö algön nör ösös rɨ ri abmɨda. 36 Nuö ñɨŋa nöbö mö ögwö yöxön pɨ ösös rɨ mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör nöbö mö uliöxön pɨ ösös rɨ ri aböña.
Nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö diba yadmɨjeñ
37  Mat 6:14“Ñɨŋ nöbö mö bli, ‘Mag al aliö röi aku, ñɨŋ nöbö mö gwogwo mɨdöiŋö,’ reñ aku, God ñɨgö paiŋö algör ör, ‘Mag al aliö röi aku, ñɨŋ nöbö mö gwogwo mɨdöiŋö,’ ren. Ñɨŋ nöbö mö bli mönö diba yadön, ‘Ñɨŋ nöbö mö gwogwo paiŋö pöñɨŋö,’ reñ aku, God ñɨgö paiŋö algör ör mönö diba yadön, ‘Ñɨŋ nöbö mö gwogwo paiŋö pöñɨŋö,’ ren. Nöbö mö akuyöbö ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku nugwön röböxmɨjöñ aku, God ap gwogwo ñɨŋ röi aku, algör ör nugwön röböxöna. 38  Mak 4:24Ap ñɨŋ bla nöbö mö akuyöbö ñɨgö amnör nöiöñ aku, God ñɨgö paiŋö algör ör mɨ amnör nöiöna. Ñɨŋ skel pödiöm pön nöbö mö piaku ñɨgö ap nuöm nɨg nöiöñ aku, God skel akwör pɨ ñɨgö algör ör ap nuöm nɨg nöiönɨŋö,” röŋa.
39  Mat 15:14Makwam Jisas mönö i höd röxön yadöŋa, “Nöbö mämäg we wölön i, nöbö mämäg we wölön i nugwo, ödöi al aliö mɨdö, rön, yabuen. Aku agapɨm: nuŋ alön raŋ, mösör ulöm möl bö pɨn bɨcöña. 40  Mat 10:24-25Nöbö mö skul pöi bla, du skul pöi mag aku, yad nölɨb nöbö ñɨŋ bla padɨx röul adöx sö mɨdölöi. Makwam mai skul aku yadön pɨ ri abön pöcöña aku, yad nölɨb nöbö ñɨŋ bla pɨsaŋ nɨg nugugu mɨjöña.
41 “Makwam pödpöd rɨmɨn bäpö mämäg yuö ñɨgö keira pöröb gɨ mɨd aku nugw yadölöi wöhö, pɨgnɨŋ ñɨŋa ap bɨcep mämäg yuö nuŋwa mɨd akwör nugwön yadöi? 42 Bäpö diba mämäg yuö ñɨgö pöröb gɨ mɨd aku höd pa abɨŋ, mämäg yuö ñɨŋa wä raŋ nugwön, mai pɨgnɨŋ ñɨŋa ap bɨcep ulmɨdö mea mämäg yuö nuŋwa mɨd aku, pa abnɨŋö, rön yajne,” röŋa.
Bɨ wä maga yaxmɨn, bɨ wopa maga yaxa
43 “Makwam bɨ wä mag gwogwo yaxen; jɨ bɨ wopa mag wä yaxen. 44 Makwam, bɨ akuyöbö mag yaxön aku nugwön, aku bɨ wä, aku bɨ wopa, me rön, nugwöña. Nag mogwöñö aku kiau maga tatal yaxen. Nag pɨlpɨlsɨnö aku kopen maga tatal yaxen. 45 Nöbö mö wä bla, höbwab rɨb madmag yuö ñɨŋ kwo wä rɨg mɨd aku, mag wä röia. Nöbö mö gwogwo bla, höbwab rɨb madmag yuö ñɨŋ kwo gwogwo rɨg mɨd aku, mag gwogwo röia. Makwam nöbö mö pödiö bɨlɨm mɨdöi aku, mönö yajöñ aku algör audiöx nugwön, aku nöbö mö wä, aku nöbö mö gwogwo piaku, me rön, nugunɨŋa.
Nöbö mös nɨgɨb mös urmä
(Mat 7:24-27)
46  Mat 7:21“Nɨ Nöbö Dib an, Nöbö Dib an, me röi aku, jɨ pödpöd rɨmɨn mönö yadɨl aku mai duölöi? 47 Nöbö mö mönö na aku nugwön, rɨg yadɨl mag akwör röi bla, mönö yadɨba rɨmɨdɨl kɨyöbö mɨdöia. 48 Nöbö mö mönö na aku nugwön, rɨg yadɨl mag akwör röi bla, nöbö ram urɨba cön aku, ulöm pön, padö rɨg rol yöra pɨl ri abön, rama rol sö ur nɨgön, mag akuyöbö alɨg mɨdöia. Alaŋ, röbö hadö hön, rama alɨg pal gɨlɨx ab gɨlɨx rɨ pɨrag dinö, rɨ wöhö nugwön, rama ur gö nɨgön aku ölɨsö akwör mɨjöna. 49 Makwam nöbö mö mönö na aku nugwön, yadɨl akuyöbö rölöi bla, nöbö ram urɨba cön aku, ulöm pön padö pɨlen; hör mögö rol yöraku ur nɨgön, mag akuyöbö alɨg mɨdöia. Alaŋ, röbö hadö hön, rama alɨg pal gɨlɨx ab gɨlɨx rɨ pɨrag dinö, rön, mag akwör rama alɨg aŋadö mag duaŋ, yöra mögedö akwör mɨjöna.

6:1: Diut 23:25

6:2: Jon 5:10

6:3-4: Lep 24:5-9; 1Sam 21:1-6

6:21: Sam 126:5-6; Ais 61:3; Rep 7:16-17

6:22: Jon 15:19; 16:2; 1Pit 4:14

6:31: Mat 7:12

6:37: Mat 6:14

6:38: Mak 4:24

6:39: Mat 15:14

6:40: Mat 10:24-25

6:46: Mat 7:21