16
Jisas mönö yadön yadöŋa, “Nɨ ñɨgö yadɨl mönö kɨ, nugw ri aböñ aku, mai agapɨm raŋ, nɨ röböxön pɨn bɨceñɨŋö, rön yadla. Mat 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22Makwam ñɨgö Juda mögum rɨb ram akuyöbö yad rɨŋö bö abön, ‘Höuöil hömɨjeñɨŋö,’ cöña. Makwam akwör yöi; mai ñɨgö pɨl pal nɨgɨba cöñ aku, akuyöbö alɨŋ God nugwo wä cönɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöña. Jon 15:21Almɨjöñ aku, Acö an nuarö nugwölöi aku, akuyöbö aiöña. Nɨ ñɨgö höd, al aliö cönɨŋö, rön yadɨl mönö aku, mai mag aliö akuyöbö rɨmɨjön aku, Jisas an aliö cönɨŋö, röŋ, mag akuyöbö rɨmɨdö, rön nugw ri aböñɨŋö, rön, ñɨgö mönö kɨ yadmɨdla.
Jisas, “Inöm Leia hönɨŋö,” röŋa
“Höd nɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨdmɨdɨl makwam, ñɨgö mönö aku höd yadölɨm. Weik Nöbö nɨ agal abmɨn höm Nöbö aku höbkal mɨdɨba dumɨdla, jɨ ñɨŋ nöbö i nɨ, ‘Pikai duba rɨmɨdlaŋö?’ rön, yad nugwöl. Mönö nɨ kɨ nugwön, madmag ñɨŋa ölɨŋ pɨlɨm, rɨb mɨga yöx nugumɨdöia. Jon 14:16Makwam ñɨgö mi yadmɨdla, nɨ din aku, ñɨgö wä cöna. Aku agapɨm: nɨ duöin aku, Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku nuŋ ñɨgö pöl hen; jɨ nɨ din aku, nɨ nugwo yad abmön, ñɨgö pöl höna. Nuŋ hön, nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö ñɨgö rɨb ölɨsö nölaŋ, ñɨŋ ap kib mag gwogwo rön pɨx alɨg mɨdöi il aku nugwön, ñɨŋ pödpöd rön God mämäg il nuŋ yöra kömö wä mɨjöñ il aku nugwön, God ñɨgö mönö diba yajön il aku nugwön, nugwöña. Nɨ nugw pölöi aku, Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku nuŋ, ñɨgö ap kib mag gwogwo rɨb il aku ödöriö akwör yad nölön, ‘Pɨx alɨg mɨdöiŋö,’ cöna. 10 Nɨ höbkal Acö nuŋ mɨdɨba dumön, ñɨŋ nɨ nugweñ makwam, Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku nuŋ, nöbö mö akuyöbö ñɨgö God mämäg il nuŋ yöra kömö wä mɨdɨb il aku ödöriar yad nölön, ‘Pɨx alɨg mɨdöiŋö,’ cöna. 11  Jon 12:31Makwam nöbö mö mögörɨb il kɨ nɨ nugw pölöi akuyöbö ñɨgö kiŋ röxg nugwidɨx mɨd Nöbö Gwogwo aku, God nuŋ nugwo mönö diba mödö yadöŋ makwam, Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku nuŋ, Seten nöbö mö nuŋ bla algör ör mönö diba nugwöñɨŋö, cöna.
12  1Kor 3:1-2“Mönö na mɨga akwör mɨda, jɨ mönö piaku weik ñɨŋ pɨb maga nɨgöl. 13 Makwam mönö ma yad nölmɨd Inöm aku hömɨjön aku, God nuŋ nöbö pödiöm mɨd mönö mɨ aku magalɨg ñɨgö yad nöl ri aböna. Mönö nuŋ adö bli keir pön yaden; mönö audiöx nugwön mönö akwör yad nöl gɨrön, mai cön mönö adaku ñɨgö yad nöiöna. 14 Nuŋ mönö nɨ aku pön ñɨgö yad nöiöna. Nuŋ alaŋ, nöbö mö bla mil mag wä keiryöbö nɨ aku nugwöña. 15 Makwam Acö ap nuŋ agap apɨm mɨd akuyöbö, magalɨg ap na mɨda. Makwam mɨ yadla, ‘Inöma nuŋ mönö na aku pön, ñɨgö yad nöiönɨŋö,’ rɨla.
16  Jon 14:19“Hör mag ul mɨŋi mɨda nɨ nugweñ; jɨ mai hör mag ul mɨŋi mɨdön, nɨ iswob nugwöñɨŋö,” röŋa.
17 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, nöbö nuŋ bla ñɨŋ keir ör yadmä, “Mönö yöraku yada, ‘Hör mag ul mɨŋi mɨda, nɨ nugweñ; jɨ mai hör mag ul mɨŋi mɨdön, nɨ iswob nugwöñɨŋö,’ rɨ mönö aku ila mɨkai? Makwam mönö i yada, ‘Nɨ Acö dinö,’ rɨ aku, agö mönöm yad?” rɨmä. 18 Aliö rön, ñɨŋ nuö nuö yad nugw paiŋö yad nugwön yadmä, “ ‘Hör mag ul mɨŋi’ me rɨ aku, pödpöd rɨmɨn yad? Yad aku an ila nugwölölɨŋö,” rɨmä.
19 Aliö rön Jisas nugwo yad nuguba rɨmɨdɨm, nuŋ keir nugwön yadöŋa, “ ‘Hör mag ul mɨŋi mɨda, nɨ nugweñ; jɨ mai hör mag ul mɨŋi mɨdön, nɨ iswob nugwöñɨŋö,’ rɨl mönö aku nugwön nuö nuö yad nugumɨdöi ä? 20 Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, nöbö mö mögörɨb il kɨ nɨ nugw pölöi akuyöbö, ap ñɨŋ keir akuyöbö rɨbyöx nugwön wahax pɨmɨjöña; jɨ ñɨŋ ñɨŋör ögwö yöxön im gör mɨjöña. Im gör mɨjöña, jɨ mai ñɨŋ mɨ ödöriö wahax pɨmɨjöña. 21 Mö i ha nɨmɨm nugugɨrön, ölɨŋ höb diba pa, jɨ mai ha yöx pön hö nɨgön, mag aku nuŋ ha kiai yöudöŋdöŋ mögörɨb yörɨk hö aku nugwön, ölɨŋ höb aku uplöbön, wahax pɨ gɨr mɨjöna. 22 Ñɨŋ mag aliö akuyöbö, weik madmag ñɨŋa aipam ölɨŋ pɨl mɨda, jɨ mai nɨ iswob nugwön, mɨ ödöriö wahax pɨmɨjöña. Nöbö mö bli hön wahax pɨb ñɨŋ aku peñɨm.
23  Mat 7:7“Wop maiyöbö aku, ñɨŋ ap i nɨ yad nugweñ. Ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, ib na urön Acö nugwo yad nugwöñ aku, rɨg yad nugwöñ mag akwör cöna. 24 Ñɨŋ höd ib na urön, Acö nugwo ap i yad nugwölöi. Makwam weik, ib na urön yad nugwɨŋ, rɨg yad nugwöñ mag akwör cöna, nugwön ñɨŋ mɨ ödöriö wahax pɨmɨjöña.
25 “Acö mönö nuŋ adaku yadön, öim mönö höd röxön yadɨl aku, jɨ weik womiöx mɨda, mönö akuyöbö yadöin; wöxnö akwör yajɨna. 26 Wop aku haŋ, Acö nugwo yad nugwöñ aku, ib na urön yad nugwɨŋ nugwöna. Ib na urön Acö yad nugwöñ ap aku, nɨ keir ap aku Acö yad nugwöin; ñɨŋ keir ib na urön Acö yad nugwöñ aku, nugwöna. 27  Jon 14:21,23Aku agapɨm: Acö nuŋwör nɨ agal abmɨn höm aku nugw pön, nɨ madmag nɨgöi aku mɨ, Acö nuŋ keir ñɨgö madmag nɨga. 28 Acö pɨsaŋ mɨdön röböxön mögörɨb il kɨ höma; weik mögörɨb il kɨ röböxön höuöil Acö mɨd yöra duön pɨsaŋ mɨjnɨŋö,” röŋa.
29 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, nöbö nuŋ bla yadmä, “Weik mönö höd röxön yadmɨdöiö; ödöriö mɨ wöxnö yadmɨdlö maku. 30 Wopik an nugwöla, naŋ mönö piaku magalɨg mödö nugulö. Nöbö mö bli mönö yad nugub ñɨŋa mɨjön aku, nagö yad nugwölöi wop akwör, naŋ keir mödö nugwön paiŋö yad nöinö. Ailö aku an nugwöla, nagö God pɨsaŋ mɨdön hömö maku,” me rɨmä.
31 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas yadöŋa, “Makwam, ‘An wopik nugw pölɨŋö,’ rɨ rɨbyöx nugwöiŋönö ä? 32  Mat 26:31,56Womiöx hömɨda – jɨ weik mödö hö mɨk – nɨ röböxön ñɨŋ ram hörɨrör duŋ, nɨ keir öñör mɨjɨna. Jɨ nɨ keir öñör mɨdöin; Acö mɨd aku pɨsaŋ mɨjnɨŋa.
33  Jon 14:27; Rom 5:1; 1Jon 5:4“Makwam ñɨgö mönö yad nölɨl kɨ, ñɨŋ yuö nɨ kwo mɨdön, tar mɨd ri abnö, rön, yad nölɨla. Mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö ñɨgö ömörö pɨ nöiöña. Makwam wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨjöña, ap agap apɨm mögörɨb il kɨ ñɨgö cön aku, nɨ ölɨsö aku magalɨg pɨ wöktaitö möl na aku mödö nɨglö,” röŋa.

16:2: Mat 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22

16:3: Jon 15:21

16:7: Jon 14:16

16:11: Jon 12:31

16:12: 1Kor 3:1-2

16:16: Jon 14:19

16:23: Mat 7:7

16:27: Jon 14:21,23

16:32: Mat 26:31,56

16:33: Jon 14:27; Rom 5:1; 1Jon 5:4