14
Jisas nuŋ ödöi
Makwam Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ rɨb diba yöx nugwön ipöxmɨjeñ. Acö nugwo rɨg nugw pöi mag akuyöbö, nɨ kwo algör nugw pöña. Acö na ram nuŋ aku ram möl mɨga akwör mɨda. Nɨ duön kau ñɨgö röb nɨg pɨdɨlina. Nöi mɨdöx aku, aliö yadöyöx. Jon 12:26Nɨ du kau ñɨgö röb nɨg pɨdɨluön, hön ñɨgö yölɨŋ pön du, nɨ mɨjɨn yöra ñɨŋ pɨsaŋ paŋör mɨjnɨŋa. Nɨ duba rɨmɨdɨl ödöi aku ñɨŋ nugwöiŋö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨdmɨn, Tomas yadöŋa, “Nöbö Dib! Nagö pikai dinö aku an nugwölöl. Makwam, an pödpöd rön dub ödöia nugunɨŋ?” röŋa.
Jon 11:25; Rom 5:1-2Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nör ödöi; nör mönö mɨ; nör kömö mɨdɨb ila. Nöbö mö nɨ höñ akuyöbö akwör, Acö pöl höña. Nöbö mö nɨ heñ akuyöbö, Acö pöl heñɨm. Jon 8:19Nɨ nugw ri aböyɨx aku, Acö na algör nugw ri aböyɨxa. Makwam wopik ñɨŋ Acö mödö nugwöia; mämäg mag ñɨŋa keir Acö mödö nugwöia.
Aliö rɨmɨdmɨn, Pilip yadöŋa, “Nöbö Dib! Nagö Acö an yabuan, nugwön, mai ap i nagö yad nugwöinɨŋö,” röŋa.
Jon 12:45; Kol 1:15; Hib 1:3Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Pilip. Nɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨxɨl magi mɨdɨm aku, nɨ nugwölön aliö rɨmɨdlanö ä? Nöbö mö nɨ mämäga nugwöi bla, Acö aipam mödö mämäga nugwöia. Makwam, nagö pödpöd rɨmɨn yadmɨdlö, ‘Acö an yabuan nuguŋö,’ rɨmɨdlö? 10  Jon 12:49Nɨ Acö yuö nuŋ kwo mɨdla, Acö yuö nɨ kwo mɨd mönö aku nugw pöiö ä? Mönö ñɨgö yadmɨdɨl aku mönö nɨ keir yöi. Makwam Acö nuŋ yuö nɨ kwo mɨdön rɨm, an nuarö hogwa mabö nuŋwa akwör rɨmɨdöl aku maku. 11  Jon 10:38Makwam, nɨ Acö yuö nuŋ kwo mɨdla, Acö yuö nɨ kwo mɨd mönö aku, mönö mɨ, me rön, nugw pöyɨxa. Jɨ mönö yadɨl aku nugw peñ aku, Acö raŋ an nuarö hogwa ap rölɨbä piaku rɨmɨdöl aku rɨbyöx nugwön, ‘Ha aku Acö yuö nuŋ kwo mɨda, Acö Ha nuŋwa yuö kwo mɨd aku makwam, almɨdöiŋö,’ rön, nugw pöña.
12  Mak 16:19-20“Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, nöbö mö nɨ nugw pɨmɨjöñ bla, nɨ ap rölɨbä rɨl piaku, ñɨŋ aipam algör ör cöña. Makwam nɨ Acö mɨda din aku, ñɨŋ mag aliö akuyöbö reñ; ñɨŋ ap mag keiryöbö cöña. 13  Mat 7:7; Jon 15:16Makwam ñɨŋ nöbö na mɨdöi aku, ib na aku urön, ap agap apɨm yad nugwöñ aku, Acö mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku nugwɨŋ, me rön, yajöñ mag akuyöbö cɨna. 14 Aku mɨ, ap agap apɨm ib na urön yad nugwöñ aku, rɨg yajöñ mag akwör cɨnö,” röŋa.
Jisas yadöŋa, “Nɨ ñɨgö Inöm Leia agal abnö,” röŋa
15  Jon 15:10; 1Jon 5:3“Ñɨŋ nɨ madmag nɨgmɨjöñ aku, ñɨgö yadɨl maga akwör cöña. 16  Jon 14:26; 15:26; 16:7Ñɨŋ akuyöbö almɨjöñ aku, nɨ piöŋö Acö nugwo yadmön, nuŋ ñɨgö Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku agal abaŋ hön, ñɨgö pɨsaŋ öim öim mɨdön, nɨ ñɨgö rɨ nölmɨdɨl mag akuyöbö, nuŋ ñɨgö algör ör rɨ nöiöna. 17  Jon 16:13Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku nuŋ mönö mɨ akwör yad nölɨb Inöm aku mɨ. Nöbö mö mögörɨb il kɨ piaku Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö nugwo mämäga nugwölöi; nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku nugwölöi. Makwam, nugwo nugw pɨb maga mɨdöl. Makwam weik Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö nuŋ ñɨŋ pɨsaŋ mɨda; mai yuörɨb ñɨŋ kwo mɨjöna. Ñɨŋ nugwo mödö nugwöia. 18 Nɨ wöröxön, ñɨgö ha nuö mɨdöl nöbö mö akuyöbö aŋadö röböxöin; nɨ ñɨgö pöl höbkal höna. 19 Womiöx mɨda, nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö nɨ nugweñ, jɨ ñɨŋ nɨ nugwöña. Nɨ kömö mɨjɨn aku, ñɨŋ algör ör kömö mɨjöña. 20  Jon 17:21-23Wop aku nɨ Acö na yuörɨb nuŋ kwo mɨdɨl mönö yadɨm il aku nugw ri aböña. Makwam ñɨŋ yuö nɨ kwo mɨdɨm, nɨ yuö ñɨŋ kwo mɨdɨl il aku algör ör nugw ri aböña. 21 Nöbö mö mönö nɨ yadɨl aku nugw pön, rɨg yadɨl mag akuyöbö akwör röi piaku, nɨ madmag nɨgön, aliö alöia. Nöbö mö nɨ madmag nɨgöi piaku, Acö na ñɨgö kwo algör ör madmag nɨgöna; nɨ algör ör ñɨgö madmag nɨgön, nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl aku ñɨgö yabumön, ñɨŋ nɨ nugw ri aböñɨŋö,” röŋa.
22 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, Judas (Judas nugwo höuöu röŋ aku yöi, Judas hör i) nuŋ Jisas nugwo yadöŋa, “Nöbö Dib. Pödpöd raŋ, nagö nöbö pödiöm mɨdlö aku anɨŋör yabunö, jɨ nöbö mö mögörɨb hör piaku piaku naŋ nugw pölöi piaku ñɨgö yabuöinanö?” röŋa.
23 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö mö kai nɨ madmag nɨgön aku, mönö yadɨl aku pön rɨg yadɨl mag akuyöbö akwör cöna. Acö na nugwo madmag nɨgön, an nuarö nugwo pöl hön, nugwo pɨsaŋ mɨjnɨŋa. 24  Jon 7:16Nöbö mö kai nɨ madmag nɨgen aku, mönö yadɨl aku pön rɨg yadɨl mag akuyöbö ren. Makwam nɨ yadmön nugumɨdöi mönö aku mönö nɨ keir yöi; Acö nɨ yad abmɨn höm aku, mönö mag nuŋ aku mɨ.
25 “Nɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨdɨl wop kɨ mɨ, mönö kɨ yad nölɨla. 26 Nɨ dina jɨ Acö nuŋ Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku, Inöm Lei aku, agal abaŋ hön mabö nɨ rɨg rɨl mag akwör cöna. Inöm Leia nuŋ ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, mönö wä aku magalɨg yad nöl ri abön, ñɨgö rɨb wä nölaŋ, ñɨŋ nɨ mönö kai kai yadɨl piaku magalɨg rɨbyöx nugu gɨrön mɨjöña. 27 Nɨ dina jɨ ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨjöña. Mönö aku nöbö mö mögörɨb il kɨ piaku hör mönö yadöi akuyöbö yadmɨdöi. Nɨ keir hön rɨmön, nöbö mö tar mɨd ri abɨb maga ra. Makwam, nɨ ñɨgö yadmɨdla, tar mɨd ri ab gɨ mɨjöña. Makwam, höbwab rɨb madmag ömörö pön ipöxmɨjeñ.
28  Jon 20:17“Nɨ duön höuöil höna, rɨl mönö aku nugwön, ñɨŋ pöd rɨmɨn höbwab rɨb madmag ömörö pɨ gɨrön mɨdöi? Ñɨŋ nɨ madmag nɨgöyɨx aku, Jisas duön Nuö nuŋwa pɨsaŋ mɨdɨba rɨmɨdö, rön, wahax pɨ gɨr mɨdöyɨxa. Aku agapɨm: Acö nuŋ nɨ röxgɨb yöi; Acö nuŋ Nöbö dib. 29  Jon 13:19Makwam, ñɨgö röböx duöi mag kɨ, ñɨgö höd yadmɨdɨl maku pal; mai dina aku, ñɨŋ rɨb bli hölu nugweñ; mönö yadmɨdɨl mönö aku nugw pöñɨŋö, rön, yadmɨdla. 30 Nöbö mö mögörɨb il kɨ nɨ nugw pölöi piaku ñɨgö kiŋ röxg nugwidɨx mɨd Nöbö Gwogwo aku nuŋ hömɨd aku mɨ, nɨ ñɨgö pɨsaŋ mönö mɨxɨl diba yad mɨdɨb maga nɨgöl. Makwam Nöbö Gwogwo nɨ rɨ gwogwam cɨnö, rɨmɨd aku, ölɨsö nuŋwa mɨdöl. 31 Nɨ Acö na madmag nɨgɨl aku, nöbö mö akuyöbö nugwɨŋ, me rön, Acö nɨ yad mag akuyöbö akwör magalɨg rɨmɨdla.
“Makwam wopik höŋ mödö duŋö,” röŋa.

14:3: Jon 12:26

14:6: Jon 11:25; Rom 5:1-2

14:7: Jon 8:19

14:9: Jon 12:45; Kol 1:15; Hib 1:3

14:10: Jon 12:49

14:11: Jon 10:38

14:12: Mak 16:19-20

14:13: Mat 7:7; Jon 15:16

14:15: Jon 15:10; 1Jon 5:3

14:16: Jon 14:26; 15:26; 16:7

14:17: Jon 16:13

14:20: Jon 17:21-23

14:24: Jon 7:16

14:28: Jon 20:17

14:29: Jon 13:19