8
Mö i duön nöbö i pɨsaŋ yönöŋa
Jisas nuŋ Olip Pɨda duöŋa. Löum yöbö ruö löu mil pörɨm hö nɨgöŋa nugwön, Jisas nuŋ iswob God höjöpalɨb rama höm, nöbö mö magöri maga rɨp hö nugwo wob yuö nɨgmɨdɨm nugwön nuŋ römɨd gɨ mɨdön, ñɨgö mönö maga yad nölmɨdöŋa. Jisas aliö mönö yad nölmɨdmɨn nugugɨrön, lo mönö yad nölɨb nöbö bla bli nɨgön, Perisi nöbö bli nɨgön, ñɨŋ mö i du nöbö i pɨsaŋ yönmɨdöŋ, mö aku nugwo pön hö nöbö mö mɨdim mämäg il rola öbɨl nölön, Jisas nugwo yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö. Mö kɨ nöbö kap mö jɨ nöbö hör i pɨsaŋ yönmɨdɨm nugwön pön höl mɨk. Lep 20:10; Diut 22:22-24Mosɨs lo anɨŋ nölöŋ aku yadöŋa, ‘Aiöñ mö piakuyöbö, rɨg röd pal nɨgɨŋ wöröxɨŋ,’ me röŋa. Makwam nagö pödi yajnaŋö?” rɨmä. Ñɨŋ inakmönö hörön yadim aku, an inag inag aliö yadɨŋ Jisas pödi yadaŋ, nugwo mönö diba yadɨŋö, rön, yadmä.
Makwam Jisas nuŋ iröpa ubɨlön, haui rol bö imaga mönö mag bli kɨt gɨr mɨdöŋa. Diut 17:7Makwam ñɨŋ Jisas nugwo mönö akuyöbö yad nugumɨdɨm, nuŋ höglöma mɨrɨxön ñɨgö yadöŋa, “Nöbö ap kib mag gwogwo röl i mɨjön aku, rɨg röd mö kɨ höd palaŋ,” me röŋa. Aliö rön iswob ubɨlön, mɨgrö bö mönö mag bli kɨt mɨdɨm nugugɨrön, nöbö Jisas nugwo mönö diba yajnɨŋö, rim piaku, Jisas mönö yadöŋ aku nugwön, nöbö dib dib röböx dumɨn nugwön nöbö piaku magalɨg paŋ paŋ röböxön hörɨrör du pörmä; Jisas nuŋwör mö aku pɨsaŋ mɨdmä. 10 Jisas nuŋ höglöma mɨrɨxön mö aku nugwo yadöŋa, “Nöbö pia mɨkai? Nöbö nagö mönö diba yadɨbä i mɨdöl ä?” röŋa. 11  Jon 5:14Jisas aliö rɨmɨn, mö aku yadöŋa, “Nöbö Dib. Nöbö nɨ mönö diba yadɨbä i mɨdölö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ algör ör nagö mönö diba yadöin. Makwam ap kib mag gwogwo rɨmɨdlö aku mai rɨmɨjɨnö; wopik naŋ duö,” röŋa.
Nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö mil ñɨŋ aku Jisas
12  Ais 49:6; Jon 1:4-9; 9:5; 12:46Jisas mönö i nöbö mö akuyöbö ñɨgö iswob yadön yadöŋa, “Nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö, nɨ mil ñɨŋa mɨdla. Nöbö mö bɨl kai nɨ mai yönmɨjön aku, pɨxmag yuö yönmɨden; kömö öim mɨdɨb mil mag wä aku pön yönmɨjönɨŋö,” röŋa.
13 Jisas aliö rɨmɨn, Perisi nöbö bla nugwo yadmä, “Mönö naŋ keir yad nöilö aku, an nugumɨn mönö aku pɨba nɨgölö,” rɨmä.
14  Jon 5:31-32; 7:28Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mönö aku nɨ keir yadmɨdɨl aku, jɨ mönö mi yadmɨdla. Aku agapɨm: nɨ höl piaku nugwön, din piaku aipam nugula. Makwam ñɨŋ, nɨ höl piaku nugwölöi; din piaku aipam nugwölöi. 15  Jon 12:47Ñɨŋ mönö pɨ lɨbak gɨrön, ‘Adaku mag wä röia; adaku mag gwogwo röiŋö,’ rɨmɨdöi aku, nöbö mö mögörɨb il kɨ rɨbyöx nugwön rɨg yadöi akwör rɨbyöx nugwön yadmɨdöia. Makwam nɨ nöbö i nugwo mönö diba yadmɨdöi. 16  Jon 5:30; 8:29Acö nɨ agal abmɨn höm aku, nuŋ nɨ pɨsaŋ mɨdöl aku, nɨ mönö pɨ nuöm nɨgnöb, mɨ ödöriö pɨ nuöm nɨgna. 17  Diut 19:15Lo mönö ñɨŋ adaku yadöia, ‘Nöbö mö mös mönö höjɨl paŋyöbö akwör yajöñ aku mɨ, nöbö mö nugwön yajöña, aku mi yadöiŋö, cöñɨŋö,’ röia. 18  1Jon 5:9Lo ñɨŋa yad akuyöbö, nɨ nöbö pödiöm aliö mɨdɨl aku, nɨ keir mönö mödö yadmɨdla; jɨ Acö nɨ agal ab aku aipam, nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl mönö aku mödö yada. Mönö an nuarö mönö paŋyöbö iör yadöl makwam, mi yadöiŋö, röyɨx,” me röŋa.
19 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, nugwo yadmä, “Nauö nagö mɨkai?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Ñɨŋ nɨ nugwölöi aku, Acö na nugwo aipam nugwölöi. Nɨ nugwöyɨx aku, Acö na aipam nugwöyɨx,” me röŋa.
20  Jon 7:30Jisas God höjöpalɨb rama yuadö, rɨg ñɨŋ bla God nölɨba rag hö aböi möl aku, mönö aku yad nöl mɨdöŋa, jɨ wop nuŋwa hölöŋ aku, nöbö i nugwo pɨ cɨcɨ nɨgölöŋ.
Nɨ din piaku ñɨŋ dueñ
21  Jon 7:34; 13:33Jisas ñɨgö iswob yadöŋa, “Nɨ röböx dina. Nɨ hölu nugwöñ aku, jɨ ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨ rɨ gör mɨdön wöröxöñ aku mɨ, nɨ din piaku dueñɨŋö,” röŋa.
22 Jisas aliö rɨmɨn, Juda nöbö dib bla yadmä, “Nuŋ yada, ‘Nɨ din piaku dueñɨŋö,’ rɨ aku, pödpöd rɨmɨn aliö yad? Nuŋ keir pɨl pal nɨgɨba, rön, aliö yad ä?” rɨmä.
23  Jon 3:31Aliö yadmä aku, jɨ Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ il bebö; nɨ bɨl sebö. Ñɨŋ mögörɨb il kɨyöbö; nɨ mögörɨb il kɨyöbö yöi. 24 Makwam adaku nugwön yadla, ‘Ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨ rɨ gör mɨdön wöröxöñɨŋö,’ rɨla. Makwam nɨ, Nɨ Rɨg Mɨdɨl Akwör Mɨdla,* God mönö rɨb Eksodas aku (Eks 3:14) God ib nuŋwa keir yadön, Nɨ Rɨg Mɨdɨl Akwör Mɨdlö, röŋa. Makwam yörɨk Jisas aipam ib nuŋwa keir yadön, Nɨ Rɨg Mɨdɨl Akwör Mɨdlö, röŋa. Makwam, Juda nöbö mö bla bli, Jisas mönö yadöŋ aku nugwön, nugwo rɨb gwogwo yöxön, pɨl pal nɨgnɨŋö, rɨmä. nugw peñ aku, ap kib mag gwogwo pɨxa alɨg mɨdöi aku mɨdön, wöröxöñɨŋö,” röŋa.
25 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, nugwo yad nugwön yadmä, “Nagö yönɨm?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ ñɨgö öim rɨg yad nölmɨdɨl aliö akwör mɨdla. 26 Ñɨgö mönö diba yadön cɨn adaku, mönö mɨga akwör mɨda. Nöbö nɨ yad abmɨn höm aku, magalɨg nugw ri abön rɨ aku, nɨ rɨba nölmɨn nugugɨrön, nɨ paiŋö nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölmɨdlö,” röŋa.
27 Jisas nuŋ Nuö mönö yad nölöŋ aku nugwölim aku, ñɨgö yadöŋa, 28  Jon 3:14“Nöbö Ha nuŋwa nugwo pɨ pisö nɨgöñ wop aku, rɨg cön cön mag akuyöbö nugwön wop aku nugwöña Nɨ Rɨg Mɨdɨl Akwör Mɨdla. Ñɨŋ nugwöña nɨ ap i keir nugwön röi; Acö mönö nɨ rɨg yad akwör yad nölmɨdla. 29 Nöbö nɨ abmɨn höm Nöbö aku, nɨ pɨsaŋ mɨda. Nugwo wä rɨ adakwör öim öim rɨl aku, nɨ röböxöl; nɨ pɨsaŋ ör mɨdö,” röŋa.
30 Jisas mönö aku yadmɨn nugugɨrön, nöbö mö mɨga ñɨŋ, Krais öim pöx mɨdöl nöbö mɨk, me rön, nugw pɨmä. 31 Makwam Jisas nuŋ Juda nöbö mö nugwo Krais, me rön, nugwim piaku ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ mönö na mɨ aŋadö nugw pön, rɨg yadɨl mag akuyöbö akwör rɨmɨjöñ aku makwam, mɨ nöbö mö na mɨjöña. 32 Almɨjöñ aku, God nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku nugwön, nag mabö röi mag aku röböxön, mɨd ri ab gɨ mɨjöñɨŋö,” röŋa.
33  Mat 3:9Jisas aliö rɨmɨdmɨn, yadmä, “Mönö yadlö aku mɨkai? An nöso Ebraham halöu ha nuŋwa mɨdöl aku, an nöbö mö bli ñɨgö nag mabö rölöl. Makwam, an pöd rɨmɨn, ‘Nag mabö röi mag aku röböxön, mɨd ri ab gɨ mɨjöñɨŋö,’ rɨlö?” rɨmä.
34  Rom 6:16,20Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, nöbö mö ap kib mag gwogwo röi akuyöbö, ap kib mag gwogwo rɨb mag akwör nag mabö rɨb nöbö mö akuyöbö mɨdöia. 35 Nag mabö rɨb nöbö i, nuö nuŋwa rama öim mɨden; mai nöbö hör i rɨg abön nugwo wobön paŋ, nuö hödyöbö rama röböxön, ram hör duön nuö yoŋyöbö aku nugwo nag mabö cöna. Makwam ha i nuö rama öim öim mɨjöna. 36 God Ha nuŋwa ñɨgö nöbö mö wobön, nag mɨdöi aku yau abmɨdaŋ, ñɨŋ nag mabö rɨmɨdöi adaku aŋadö röböxön mɨd ri aböña. 37 Ñɨgö Ebraham yöxɨm yöxɨŋ yöxɨp höuöilmel rön höm mɨdöi aku nugula aku, jɨ mönö yadmɨdɨl aku yöxölön, nɨ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdöia. 38 Nɨ Acö pɨsaŋ mɨdön nugula aku ñɨgö yad nölmɨdla; jɨ ñɨŋ, nuö ñɨŋ aku mönö rɨg yad mag akwör rɨmɨdöiŋö,” röŋa.
39  Mat 3:9Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “Acö an aku Ebraham,” me rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ Ebraham halöu ha nuŋwa mɨdöyɨx aku, nuŋ rɨg rɨmɨd mag akwör röyɨxa. 40 Nɨ God mönö yad akuyöbö nugwön, mönö mɨ ödöriö aku ñɨgö yad nöil aku mɨ, nɨ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdöia. Makwam ñɨŋ rɨba rɨmɨdöi mag akuyöbö, Ebraham nuŋ rölöŋ. 41  Ais 63:16Makwam, nuö ñɨŋa rɨg rɨ mag akwör, ñɨŋ keir paŋ mag akwör rɨmɨdöiŋö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “An mö kib pön yöxölöi; God paŋyöbö akwör Acö an ödöriö,” me rɨmä.
Kɨjaki halöu ha nuŋwa
42 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “ ‘God paŋyöbö akwör Acö an ödöriö,’ me röi aku, jɨ God nuŋ Acö ñɨŋa mɨdöx aku, nɨ God yöbö hön, wopik yörɨk mɨdɨl aku nugwön, nɨ madmag nɨgöyɨxa. Nɨ piaku mɨdön, rɨb na keir yöx nugwön hölɨm; God pɨsaŋ mɨdön, nɨ nugwogwo yad abmɨn yörɨk höma. 43 Makwam, mönö nɨ aku pödpöd rɨmɨn nugw ri abölöi? Alöi aku, an nugw pöinɨŋö, rön, röia. 44  1Jon 3:8Ñɨŋ nuö ñɨŋa kɨjaki halöu ha nuŋwa mɨdöi aku makwam, nugwo wä rɨ mag akwör rɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwöia. Nuŋ höd ila nɨgön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö pɨl pal nɨgmɨd aku, mag nuŋ adaku aliö akwör mɨda. Rɨb wä bli, rɨb mɨ bli yöx nugwöl; nuŋ mönö mɨ bli yadöl. Mönö inakmönö hörmɨd aku, mönö yöbö nuŋ aku maku. Nuŋ öim öim mönö inakmönö hörmɨda; mönö inakmönö hörɨb il aku kɨjaki maku pal. 45 Makwam nɨ ñɨgö mönö ma akwör yadmɨdɨl aku, ñɨŋ nugwön pölöi. 46  2Kor 5:21; 1Pit 2:22Nɨ rɨl aku nugwön, adaku ap kib mag gwogwo rɨlaŋö, rön, yadɨb maga nɨgöl. Makwam, nɨ mönö ma akwör yadɨl aku nugwön, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn mönö na nugw pölöi? 47  1Jon 4:6Nöbö mö God pɨsaŋ mɨdöi akuyöbö, mönö nuŋ aku pöia. Jɨ ñɨŋ nugwo pɨsaŋ mɨdölöi makwam, mönö nuŋ aku pölöiŋödö,” röŋa.
Ebraham nugwo yöx pön hölɨbör wop aku, Nɨ Mɨdlö, röŋa
48  Mak 3:21-22Juda nöbö dib bla Jisas nugwo yadmä, “Nagö nöbö Sameria yöbö, nagö ragwo as öim nɨgö, röl aku, mi yadölɨŋödö,” rɨmä.
49 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ ragwo asa mɨdöl. Nɨ Acö ib nuŋwa yadmön bɨl sö dumɨda, jɨ ñɨŋ ib na aku yadmɨn yöraku pibö pɨn dumɨda. 50 Ib na keir yadmön bɨl sö duaŋ, me rön, rɨb aku yöx nugwöi; jɨ God nuŋ nöbö mö agap apɨm röi aku nugw ri ab Nöbö aku, nöbö mö ib na yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, rɨb aku yöx nugwa. 51  Jon 5:24Ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö yönɨm mönö na aku nugwön, yadɨl mag akuyöbö cön aku, nuŋ wöröxen; nuŋ öim öim kömö mɨjönɨŋö,” röŋa.
52 Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ yadmä, “Naŋ mönö yadlö aku nugwön nugumɨn, nagö ragwo as öim nɨgɨm yadmɨdlö. Ebraham aipam, God mönö yadɨb nöbö bla aipam magalɨg wöröxmä, makwaim nagö pöd rɨmɨn yadlö, ‘Nöbö mö yönɨm mönö na aku nugwön, yadɨl mag akuyöbö cön aku, wöröxen; nuŋ öim öim kömö mɨjönɨŋö,’ rɨlö? 53 Nöso ana Ebraham aipam, God mönö yadɨb nöbö bla aipam magalɨg wöröxim aku, nöbö piaku nöbö ulmɨdö, nɨ nöbö dib, me rön, rɨb aku yöx nugulö ä?” rɨmä.
54 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ib na keir yadmön bɨl sö duöx aku, hör ap i röxgöxa. Makwam nöbö ib na yadmɨn möx dumɨd nöbö aku Acö na. Ñɨŋ nöbö paŋyöbö akwör nugwo God an, me röia. 55 God an me röi aku, jɨ nugwo nugwölöi; makwam nɨ nugwo nugula. ‘Nugwo nugwöiö,’ rɨlöx aku, ñɨŋ mönö inakmönö höröi mag akuyöbö yadlöxa. Nɨ nugwo nugul makwam, nuŋ mönö rɨg yad mag akuyöbö akwör rɨla. 56 God maduar ör nauö Ebraham nugwo yadön, nɨ Jisas weik hön mɨdɨl wop kɨ yadön, ‘Wop maiyöbö hönɨŋö,’ röŋa. Makwam nauö Ebraham God mönö yadöŋ aku nugwön, mönö aku God mi yadö, rön, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdöŋa; wop maiyöbö weik höl aku rɨbyöx nugwön mɨ wahax pö,” röŋa.
57 Jisas aliö rɨmɨn, Juda nöbö bla yadmä, “Kɨm nagö padokwo padök mös höuöiliö igwö sö (50) mɨdöiö aku, jɨ Ebraham nugumö, rɨladö?” rɨmä.
58  Jon 1:1Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, Ebraham nugwo yöx pön hölöŋ wop aku, Nɨ Mɨdlö,” röŋa.
59 Jisas aliö rɨmɨn, nugwo rɨg röd pal nɨgɨba rɨmɨdim aku, jɨ God höjöpalɨb rama ram möl yuadö mɨdöŋ aku, nöbö mö alebö tar röpɨn rɨŋadö duön duöŋa.

8:5: Lep 20:10; Diut 22:22-24

8:7: Diut 17:7

8:11: Jon 5:14

8:12: Ais 49:6; Jon 1:4-9; 9:5; 12:46

8:14: Jon 5:31-32; 7:28

8:15: Jon 12:47

8:16: Jon 5:30; 8:29

8:17: Diut 19:15

8:18: 1Jon 5:9

8:20: Jon 7:30

8:21: Jon 7:34; 13:33

8:23: Jon 3:31

*8:24: God mönö rɨb Eksodas aku (Eks 3:14) God ib nuŋwa keir yadön, Nɨ Rɨg Mɨdɨl Akwör Mɨdlö, röŋa. Makwam yörɨk Jisas aipam ib nuŋwa keir yadön, Nɨ Rɨg Mɨdɨl Akwör Mɨdlö, röŋa. Makwam, Juda nöbö mö bla bli, Jisas mönö yadöŋ aku nugwön, nugwo rɨb gwogwo yöxön, pɨl pal nɨgnɨŋö, rɨmä.

8:28: Jon 3:14

8:33: Mat 3:9

8:34: Rom 6:16,20

8:39: Mat 3:9

8:41: Ais 63:16

8:44: 1Jon 3:8

8:46: 2Kor 5:21; 1Pit 2:22

8:47: 1Jon 4:6

8:48: Mak 3:21-22

8:51: Jon 5:24

8:58: Jon 1:1