3
Jisas imag lɨd pɨlöŋ nöbö i, God höjöpalɨb wopa rɨmɨn, kömö nɨgöŋa
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Makwam wop i Jisas höbkal Juda mögum rɨb rama duön nugumɨn, nöbö imag lɨd pɨlöŋ i ram möl yuadö hö mɨdöŋa. Perisi nöbö mɨdim bla bli, Jisas agö magɨm raŋ, nugwo pön du mönö diba yajnɨŋö, rön, nöbö aku God höjöpalɨb wop kɨ raŋ kömö nɨgönɨŋönö wöhö, rön, tar riö nugugu mɨdmä.
Jisas nuŋ nöbö imag lɨd pɨlöŋ aku nugwo yadöŋa, “Öbɨlön yörɨk hö,” röŋa. Luk 14:3Jisas aliö rɨmɨn, nuŋ mɨdöŋ yöra höm, Jisas nöbö mö piaku ñɨgö yadöŋa, “God höjöpalɨb wop aku agö magɨm rɨbɨm? Rɨ ri abɨb mönö rɨ gwogwam rɨbɨm? Nöbö mö akuyöbö ñɨgö uliöxön rɨŋ kömö diöñɨŋönö, owa rɨb gwogwo yöx nugwön röböxɨŋ wöröxöñɨŋö?” röŋa. Aliö rɨmɨn, ñɨŋ nugwo mönö i paiŋö yadölim. Jisas mönö yöxöinɨŋö, rön, nugwim nöbö piaku, Jisas ñɨgö nugumɨn ölɨsö wölöŋa. Ñɨŋ nöbö imag lɨd pɨlö aku madmag nɨgölim aku nugwön, Jisas nuŋ ñɨgö mämäg il kap rogwa nugwön ñɨŋ yadyöxöŋa. Akuyöbö alön, nöbö imag lɨd pɨlöŋ aku nugwo yadöŋa, “Imag naŋa mɨlkap abö!” röŋa. Aliö rɨmɨn, imaga mɨlkap abmɨn nugugɨrön, wä röŋa. Mat 22:15-16Akuyöbö alöŋa nugwön, Perisi nöbö Juda mögum rɨb ram aku röböxön, Herod nöbö nuŋ bla mɨdim yöra duön, mönö yad nugwob nugwob rön, “Jisas nugwo pödpöd rön pɨl pal nɨgnɨŋö?” rɨmä.
Nöbö mö magöri maga rɨp Jisas mai dumä
7-8 Jisas nuŋ nöbö nuŋ bla pön, duön Ban Yuö Galili kwol yöra du mɨdmä. Jɨ nöbö mö Galili yöbö magöri maga rɨp nugwo mai hömä. Nuŋ ap agap apɨm rɨmɨd adaku yadmɨn piaku dumɨn nugugɨrön, Judia nöbö mö bli, Jerusalem nöbö mö bli, mögörɨb Idumia nöbö mö bli, röbö Jodan pö kwo nöbö mö bli, taun diba mös Taia, Saidon mögörɨb il yör akuyöbö nöbö mö bli, nöbö mö mɨga Jisas nugwo nuguba hömä. 9-10  Mat 14:36Jisas nöbö mö mɨga akwör rɨmɨn, kömö nɨgöŋ aku mɨ, nugwo pɨ nugwɨŋ kömö nɨgönɨŋö, rön, nöbö mö magöri maga rɨp hön, nugwo wabnaŋnaŋ rɨp höm, nɨ wob yuö nɨgöñɨŋö, rön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadɨm, röbö alebö i pɨ nɨgmä. 11  Luk 4:41Makwam nöbö mö ragwo ha öim nɨgöŋ piaku, Jisas nugwön, yödpɨlö nuŋwa ila mɨgrö bö pɨn bɨrön, mönö diba pön, “Nagö God Ha nuŋ!” me rɨmɨdöia. 12  Mak 1:34Jisas paiŋö ragwo ha bla mönö ölɨsö yadön yadöŋa, “Nɨ Nöbö pödiöm mɨdɨl aku wöxnö yadmɨjeñ wöhö,” röŋa.
Jisas nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö pöŋa
(Mat 10:14; Luk 6:12-16)
13 Makwam Jisas mögörɨb önöŋ i duön, nöbö nuŋ pɨba röŋ piaku yadɨm hömä. 14 Nöbö akuyöbö möl sö yad nɨgön yadöŋa, “Ñɨŋ nɨ pɨsaŋ yönön, mönö na pön dub nöbö bla mɨdön, ñɨgö yad abmön, du gɨrön nöbö mö piaku ñɨgö God Mönö wä mag aku yad nöiöña. 15 Nɨ ñɨgö yadmɨdɨl aku mɨ, ragwo ha piaku algör ör yad aböñɨŋö,” röŋa. 16  Jon 1:42Jisas nöbö nuŋ pöŋ adaku ib ñɨŋ akuyöbö, i Saimon, mai Jisas ib i kwo nölön Pita röŋa. 17  Luk 9:54I Jems, i Jems pɨgnɨŋ nuŋwa Jon, nuö ñɨŋa iba Sebedi. Jisas ñɨgö nöbö hogwa Boanerges röŋa. Ib aku il aku “Gunɨm Nöbö”. 18 Nöbö nuŋ i Edru; i Pilip; i Batolomiu; i Matiu; i Tomas; i Jems, Alpias ha nuŋwa; i Padias; i Saimon, nugwo Saimon Selot me rɨmɨdöia. 19 Makwam i Judas Iskariot. Nuŋ mai Jisas höuöu röŋa.
Jisas ragwo kap nöbö, me rɨmä
20 Makwam Jisas ram i dumɨn, yörbö nöbö mö mɨga akwör hö mögum rɨg mɨdmä nugwön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ nɨmɨb ap mag akuyöbö mɨdölöŋ. 21 Almɨn, nöbö mö bli Jisas u pɨlö, rɨmɨn nugwön, nuöm pɨgnɨŋ nöbö nuŋ ada yölɨŋ pön höba dumä.
22  Mat 9:34; 10:25Makwam lo mönö yad nölɨb nöbö Jerusalem yöbö höm akuyöbö yadmä, “Ragwo ha akuyöbö nuö ñɨŋa Bielsebul Jisas nugwo yuö wöl aku, ragwo ha piaku yad abmɨdö,” rɨmä. Mönö inakmönö aku hörmɨdɨm, 23 Jisas nuŋ nugwön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö yadɨm hömɨdmɨn, mönö adaku mönö höd röxön yadöŋa, “Seten pödpöd rön Seten nugwör yad abön? 24 Kiŋ paŋyöbö i nugwidɨx mɨjön mögörɨb aku, nöbö mö bli öbɨlön ñɨŋ ñɨŋör nuö nuö pɨlmɨjöñ aku, mögörɨb aku asɨx hörɨrör nɨgön pɨn bɨcöna. 25 Makwam nuarö nuömarö piaku algör ör, ñɨŋ nöbö mö ñɨŋ keir nuö nuö pɨlmɨjöñ aku, il aku asɨx hörɨrör nɨgön pɨn bɨcöna. 26 Makwaim mag akuyöbö, Seten nuŋ keir ragwo ha nuŋ bla yad abmɨdaŋ mönö, asɨx hörɨrör nɨgön aŋadö pɨn bɨcöna.
27 “Nöbö ölɨsö ödöriö i ram nuŋwa mɨdaŋ nugugɨrön, nöbö i hön, ap nuŋ bla pön duen; höd nöbö ölɨsö aku nugwo nag nɨg gö nɨgön, mai du ram nuŋwa mɨjön ap akuyöbö pɨrag diöna.
28 “Nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö akuyöbö ap kib mag gwogwo agap apɨm rɨmɨjöñ aku, God nugwön röböxöna. God nugwo yad höimöuöñ aku, nuŋ nugwön röböxöna. 29 Jɨ Inöm Leia nugwo yad höimöuöñ aku, God nugwön röböxenɨm. Ap kib mag gwogwo cön aku öim mɨjönɨŋö,” röŋa. 30 Jisas nugwo, “Ragwo ha akuyöbö nugwo öim nɨgö,” rim makwam, nuŋ aliö yadöŋa.
Jisas pɨgnɨŋ nuöm nöbö bla
31  Mak 6:3; Jon 2:12; Apos 1:14Makwam Jisas pɨgnɨŋ nuöm nöbö hön, rɨŋadö bö mɨdön, nöbö i nugwo, “Nagö du Jisas yadaŋ haŋ,” me rɨmä. 32 Makwam, nöbö mö ram möl yuadö Jisas nugwo wob yuö nɨgön römɨd gɨ mɨdim akuyöbö nugwo yadmä, “Nam nölöunaŋ pɨgnaŋ nöbö piaku rɨŋadö bö hö mɨdön, ‘Nagö hane,’ rɨmɨdöiŋö,” rɨmä. 33 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas yadöŋa, “Mam na, haul nöbö na yönɨmɨm?” röŋa. 34 Aliö rön, Jisas nöbö mö mɨdim bla nugw padɨx gɨr yadöŋa, “Ñɨgö mɨ mam na, haul nöbö na mɨdöia. 35 Nöbö mö God rɨg yad mag akwör röi akuyöbö, haul na, mölöu na, mam na mɨdöiŋö,” röŋa.

3:4: Luk 14:3

3:6: Mat 22:15-16

3:9-10: Mat 14:36

3:11: Luk 4:41

3:12: Mak 1:34

3:16: Jon 1:42

3:17: Luk 9:54

3:22: Mat 9:34; 10:25

3:31: Mak 6:3; Jon 2:12; Apos 1:14