2
Jisas nuŋ röbö yöbö aku rɨmɨn, röbö wain röxgöŋa
1-2 Wop mös mɨdön, nöbö i mö pɨba rön, nöbö mö wö rɨm, Kena taun, mögörɨb Galili mibɨl yöra duön ap nɨmɨmä. Wop aku, Jisas nɨgön, nöbö nuŋ bla nɨgön, ñɨgö algör yad wö rɨmɨn dumä. Makwam Jisas nuöma aipam duön ram aku mɨdöŋa. Röbö wain aku nɨm pörmɨdmɨn, Jisas nuöma hön Jisas nugwo yadöŋa, “Waina nɨm pöröiŋö,” röŋa.
Jon 7:30; 8:20Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ al aliö re, rön, nɨ yadmɨjɨnö. Wop na aku wöxnö nɨgölö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, nuöm nuŋwa du mabö rɨ nölɨb nöbö akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Jisas mönö i yadmɨjön aku, rɨg yajön mag akuyöbö akwör cɨne,” röŋa.
Makwam Juda nöbö mö rɨg pön röi wi yöj dib ödöriö akuyöbö iŋösu sö pɨ nɨgɨm mɨdöŋa. Wi yöj diba paŋ paŋ röbö lita akuyöbö padokwo padök mös mös höuöiliö hö wölu amñaxɨb sö (100) un rag hörɨbɨm. Makwam Juda nöbö mö ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö, God mämäg il yöra nöbö mö lei wä mɨjnɨŋö, rön, wi yöj piaku röbö un rag hö hörön, iŋ wajmag äbäd abmɨdöia. Jisas nuŋ mabö rɨ nölɨb nöbö akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Rɨg wi yöj kɨyöbö, röbö un pön hö pörɨŋ, aja wölaŋ,” me röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, rɨg yadöŋ mag akuyöbö rɨmɨn yadöŋa, “Weik röbö un rag hö nɨgöi aku, un pön duön, ap nɨmmɨdöl yörɨk nugwidɨx mɨd nöbö aku nugwo nöine,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, röbö aku un pön du nöbö dib aku nugwo nölmɨn, nuŋ pön nɨm nugumɨn, röbö waina mɨdöŋa. Jɨ nuŋ röbö wain aku pikai yöbö me rön nugwölöŋ; mabö rɨ nölɨb nöbö bla ñɨŋör nugumä. Makwam nuŋ nugwölöŋ, nöbö mö pɨba röŋ aku nugwo wö rɨm hömɨdmɨn yadöŋa, 10 “Öim ör, röbö wain wä aku höd rag hö nölɨŋ nɨm pöcöñ aku, mai röbö wain gwogwo aku nölmɨn nɨmöia. Makwam nagö röbö wain wä aku rag hö nɨgman mɨdam, weik ör rag hö nölmɨdlaŋö,” röŋa.
11 Jisas ap rölɨbä höd meme ila nɨgön röŋ aku, nuŋ Kena taun, mögörɨb Galili mibɨl yöra mɨdön röŋa. Ap rölɨbä aku rön, nuŋ nöbö pödiöm mɨdöŋ aku yabumɨn, nöbö nuŋ bla nugwön, nugwo nugw pɨmä. 12  Mat 4:13Makwam Kena taun röböxön, Jisas nuŋ keir, nuöm, pɨgnɨŋ nöbö nuŋ bla pɨsaŋ taun ulmɨdö Kapaneam duön, hör wop mɨdöy piaku mɨdmä.
God höjöpalɨb ram aku ap sɨm rɨmɨdim, Jisas ñɨgö rɨbɨx rɨŋö bö aböŋa
(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13  Eks 12:1-27Juda ada Pasopa wop dib ñɨŋ aku womiöx höŋa nugwön Jisas Jerusalem duöŋa. 14 Jisas Jerusalem duön, God höjöpalɨb rama ram möl yuadö nugumɨn, nöbö bli ñɨŋ hön kau, hön sipsip, yöur döpwö bla rag hö sɨm rön, nöbö bli äbäñ mɨdö bla nɨgön, bäpö rola römɨd gɨ mɨdön, rɨg imcɨxön rɨmɨdmä. 15 Jisas nugwön, nag i pön wajɨxön, hön sipsip hön kau bla rɨbɨx rɨŋö bö abön, rɨg rag hö nuö nuö imcɨxmɨdim äbäñ wab bla rɨg bla alɨg pɨ göur aböŋa. 16 Akuyöbö alön, nöbö mö yöur döpwö rag hö sɨm rɨmɨdim akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Ap piaku pɨrag di. Acö na ram nuŋ aku rɨm sɨmaim ram i röxg nɨgölaŋ,” me röŋa.
17  Sam 69:9Jisas almɨdmɨn, nöbö nuŋ bla rɨb ñɨŋa duöŋ God Mönö kai kɨtim mönö adaku. Mönö aku kai kɨtön yadmä, “Höjöpalɨb ram nagö aku madmag ödöriö nɨgön wöröxnö,” rɨmä.
18 Makwam Juda nöbö dib bli hön, Jisas nugwo yad nugwön yadmä, “Nagö yön yadmɨn hön aliö almɨdlö? God nuŋwör yadmɨn hön rɨmɨdla rön kwönö, ap rölɨbä akuyöbö i raŋ nugwön, ‘Mi yadlaŋe,’ rön nugunɨŋö,” rɨmä.
19  Mat 26:61; 27:40Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö paiŋö yadöŋa, “Ñɨŋ God höjöpalɨb ram kɨ hajal aböñ aku, wop mös paŋ iswob ur nɨgɨnö,” röŋa.
20 Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “God höjöpalɨb ram kɨ, kɨm padokwo padök mös höuöiliö hö pɨn du adokwebö agñɨŋ bö (46) rɨ pörim magwaim, jɨ naŋ iswob wop mös paŋör ur nɨgɨnö, rön, yadmɨdlö ä?” rɨmä. 21  1Kor 6:19Makwam Jisas nuŋ höjöpalɨb rama mönö yadöŋ aku, mɨxɨñ nuŋwa keir akwör yadöŋa. 22  Luk 24:6-8; Jon 12:16Makwam, mai Jisas nuŋ wöröxön öbɨlöŋ aku, nöbö nugwo pɨsaŋ yönmɨdöi piaku God Mönö aku aipam, Jisas nuŋ keir mönö yadöŋ aku aipam rɨbyöx nugwön, “Mi yadö,” rön nugw pɨmä.
Jisas nöbö mö bla magalɨg nugwa
23  Jon 7:31Jisas, Juda ada Pasopa wop dib ñɨŋ aku Jerusalem mɨdön, ap rölɨbä akuyöbö bli rɨmɨdöŋ aku nugwön, nöbö mö bla, “Nuŋwör Mesaia aku,” me rön, nugwo nugw pɨmä. 24-25 Nöbö mö pödiöm mɨdöi akuyöbö, Jisas nuŋ höd nöbö i yad nugwölöŋ. Nöbö mö pödiö mödöi aku nuŋ keir mödö nugwön, rɨg rɨmɨdöi mag aku nugw ri aba. Nöbö mö piaku rɨb ñɨŋa adö kai du aku nuŋ keir nugw ri ab aku mɨ, nuŋ nöbö mö piaku ñɨgö nöbö mö nugub nɨ, me rön, pölöŋ.

2:4: Jon 7:30; 8:20

2:12: Mat 4:13

2:13: Eks 12:1-27

2:17: Sam 69:9

2:19: Mat 26:61; 27:40

2:21: 1Kor 6:19

2:22: Luk 24:6-8; Jon 12:16

2:23: Jon 7:31