24
Jisas öbɨlöŋa
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)
Löum yöbö wop agñeb Sade aku, ruö yöudöŋdöŋ löuöŋ mag aku, mö rogw aku agunɨŋ röbö hölɨŋ wä höb aku pön, nöbäpö högia mɨxɨña ap nɨn kapa pugul nöinɨŋö, rön, pön du nöbäpö hogw pɨlim yöra dumä. Duön nugumɨn, rɨg aso dib nöbäpö hogw möla idɨx gɨmä aku, kɨrɨrɨ rɨ du gägäp adö mɨdöŋa. Makwam ñɨŋ möla duön nugumɨn, Nöbö Dib Jisas högia mɨdölöŋ. Pöd rɨ, rön, audiöx nugumɨn, rɨb pia nöbö hogwa il yöra öbɨl gɨ mɨdmä. Nöbö hogwa wölɨj ñɨŋa lei mil mag keiryöbö alɨg mɨdöŋa. Mö piaku ñɨŋ nugumɨn, ölölö rɨmɨn ipöxön, höxmax yuön ubɨlmɨn nugugɨrön, nöbö rama yadmä, “Pödpöd rɨmɨn nöbö kömö mɨd aku nugwo nöbäpö hogw pɨlöi mibɨl kɨyöbö hölu nugup yönmɨdöi? Luk 9:22Nuŋ yörɨk mɨdöl; maduö öbɨla. Makwam ñɨgö pɨsaŋ Galili mɨdön mönö yadöŋ aku rɨbyöx nugwi. Jisas nuŋ ñɨgö yadöŋa, ‘Nöbö Ha nuŋ aku nugwo, pɨ nöbö mö ap kib mag gwogwo röi imag rol ñɨŋa nɨg gɨŋ, nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨg gɨŋ, wöröxön wop mös mɨdön, löuaŋ wop paŋ aku höbkal öbiönɨŋö,’ rö,” rɨmä.
Aliö rɨmɨn nugugɨrön, rɨb mag ñɨŋa rɨbyöx nölmɨn, Jisas höd Galili mɨdön mönö yadöŋ aku rɨbyöx nugup du nugumä. Mö piaku ñɨŋ nöbäpö hogwaja aku röböxön, höbkal duön, ap rɨm nugwim aku, Jisas nöbö nuŋ akuyöbö agɨp sö piaku aipam, nöbö mö nuŋ bli aipam yad nölmä. 10 Mö rogw mönö yad nölim aku, Maria Magdala aku, Joana aku, Jems nuöm Maria aku, mö bli pɨsaŋ. 11 Ñɨŋ Jisas mönö wä pön dub nöbö nuŋwa mönö aku yad nölmɨn, audiöx nugwön, mi yadmɨdöiŋö, rön, nugwölim. Höbai wobɨbi röxg yadmɨdöiŋö, rön, rɨb aku yöx nugumä. 12 Makwam Pita mönö aku nugwön, ipalɨp duön, hogw pɨlim rɨg möl aku amnör mokwac möl wöd nugumɨn, nöbäpö wölɨj wob nɨgim ap uñ wab akwör mɨdöŋa. Aku nugwön, pödpöd rɨ, rön, rɨb mɨga yöx nugu gɨrön, nöbäpö hogwaj aku röböxön höuöil duöŋa.
Nöbö mös ram yöj lɨglɨg agrö Emeas dumä
(Mak 16:12-13)
13 Wop akwör, nöbö mös ram yöj lɨglɨg agrö Emeas, hör Jerusalem il yörakwam* Grik 60 stadia (11 kilomita) duŋö, rön, ödöia du gɨrön, 14 ap agap apɨm rɨmɨdmɨn nugwim mönö aku tar yad nugu gɨrön dumɨdmä. 15 Dumɨdmɨn nugugɨrön, Jisas höglöm adö hön, ñɨgö nöbö hogwa yölɨŋön duöŋa. 16 Makwam nöbö hogw aku Jisas nugwo nugwöyɨx aku, jɨ God rɨmɨn rɨb ñɨŋa uplöbmɨn, ñɨŋ Jisas nugwo nugumɨn nuŋ nöbö keiryöbö wöxnö nɨgöŋa. 17 Nuŋ ñɨgö nöbö hogwa yad nugwön yadöŋa, “Mönö aku agö mönöm nɨgɨp dumɨdöi?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ lɨblɨb rɨbä röxg aŋöi nɨg öbɨl gɨ mɨdön, 18 nöbö Kliopas yadöŋa, “Naŋ weik wop ulmɨdö mɨdö kɨ Jerusalem yörɨk du mɨdön ap agap apɨm rɨmɨd aku nugwöiö ä?” röŋa.
19 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ap aku pödpöd rɨm yadmɨdöi?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, yadmä, “Jisas nöbö Nasaret yöbö röŋ aku mɨ. God mönö yadɨb nöbö aku, mönö yad nöl ri abön, ap rölɨbä piaku rɨmɨdöŋa. Aliö alöŋ aku, God nugwo pɨsaŋ mɨdɨm alöŋa. Nöbö mö alöŋ aku nugwön mɨ wahax pɨmɨdmä. 20-21  Luk 19:11; Apos 1:6Nuŋ alön rɨmɨd aku, rɨb ana yöx nugumɨŋa, ‘God nugwo abmɨn anɨŋ Isrel nöbö mö pön, nugwidɨx mɨd ri abönɨŋö,’ rön nugumɨŋ aku, jɨ God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö dib bla aipam, nugwo mönö yad gɨrön, pön du Rom gapman nöbö dib aku nugwo nölmɨn, nuŋ mönö diba yadön, nugwo ami nöbö nuŋ piaku ñɨgö nölmɨn, pön du bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨm wöröxöŋa. Makwam ap röŋ aku wop mösör hö duöŋ pal. 22 Weik pɨxmag alɨg mag aku, mö rogw an i, du nugwo hogw pɨlim ulöm möl kau aku nugwön, hö anɨŋ ap agap apɨm rɨ aku yad nölɨm nugwön pɨlɨx röla. 23 Mö piaku ñɨŋ yadöia, ‘Nöbäpö högi mɨŋ aku mɨdölöm, makwam ejol hogwa hön yadöia, “Nuŋ öbɨlön kömö mɨdö,” röiŋö,’ röia. 24  Jon 20:3-10Aliö rɨmɨn, nöbö an bli nugwo hogw pɨlim ulöm möl kau aku duön nugumɨn, mö piaku rɨg yadöi mag akuyöbö akwör rɨg mɨda. Makwam Jisas nugwo nugwölöi,” rɨmä.
25 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö hogwa rɨbyöx nugw ri abölöi. God mönö yadɨb nöbö akuyöbö mönö yadmä aku magalɨg, pödpöd rɨmɨn mönö mi yadöiŋö, rön, nugwölöi? 26  Luk 9:22God rɨg yadöŋ mag akuyöbö, Mesaia aku höd ölɨŋ höb dib ödöriö pöna, jɨ mai mil mag wä keiryöbö alɨg mɨjönɨŋö,” röŋa. 27  Sam 22:1-21; Ais 53Jisas aliö rön, Mosɨs aipam, God mönö yadɨb nöbö akuyöbö aipam magalɨg, Krais nugwo God Mönö kai kɨtim mɨd mönö aku magalɨg ñɨgö yad nöl ri abɨm duöŋa.
28 Mögörɨb dumɨdim aku igöp yöra uröpɨnön, Jisas nöbö hogwa önɨb nɨgön duba röŋa. 29 Makwam ñɨŋ nöbö hogwa nugwo wöhö rön yadmä, “Pɨgö kɨ höla. Pɨxmag gurɨba rɨmɨda nugwön naŋ han an pɨsaŋ du hölɨmɨŋö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas nuŋ nöbö hogwa pɨsaŋ rama duöŋa. 30 Rama du mɨdön, ap nɨmɨba nuŋ bred pön, God nugwo ri ablaŋe, rön, pɨ gɨlɨxön ñɨgö nöbö hogwa nölmɨn nugugɨrön, 31 rɨb mag ñɨŋ nöbö hogwa aku rɨbyöx nölmɨn, aku Jisas ör, me rön, nugumɨn nugugɨrön, Jisas tar yöm röŋa. 32 Alöŋ aku nugwön yadmä, “Ödöi mibɨl yöra hö gɨrön, mönö bli yad nöl gɨrön, God Mönö kai kɨtim mönö il aku bli yad nölmɨdmɨn, madmag an aku rɨn röxg yönön pabɨl nölö,” rɨmä.
33 Aliö rön, wop akwör höbkal Jerusalem duön nugumɨn, Jisas nöbö nuŋ akuyöbö agɨp sö, nöbö mö nugub ñɨŋ bli aipam pɨsaŋ hö mögum rön mɨdmä. 34  1Kor 15:4-5Du gɨrön ñɨŋ nugumɨn, nöbö mö bla ñɨŋ keir Jisas rɨg röŋ mag akuyöbö mönö nɨgmɨdmä. “Mör! Jisas wöröxöŋ aku, jɨ höbkal öbɨlön, hö Saimon mɨd yöra wöxnö nɨgɨm nugwö,” rɨmä.
35 Mönö yadmɨdim aku nugwön, nöbö hogwa aku yadmä, “An nöbö hogwa ödöi mibɨl yöra dumɨdmɨn, Jisas anɨŋ möigw palmɨn, an nugwo pön ram ana du nɨgön, ap nɨmɨba rön, nuŋ bred pön, God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdmɨn mönö, aku Jisas ör, me rön, nugwölɨŋö,” rɨmä.
Nöbö nuŋ bla Jisas nugwo wöxnö nugumä
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)
36 Makwam mönö aku yadmɨdmɨn nugugɨrön, Jisas nuŋ keir mɨdim mibɨl yöra wöxnö nɨgön, mibɨl yöraku pisö öbɨl gɨ mɨdön yadöŋa, “God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ,” me röŋa.
37  Mat 14:26Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ nöbäpö höjöl, me rön, ölölö rɨmɨn ipöxmä. 38 Ipöxmɨdmɨn mönö, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn ipöxmɨdöi? Mämäg ñɨŋa keir nugwöi aku, jɨ pödpöd rɨmɨn rɨb mös yöxmɨdöi? 39 Imag yamsö nɨ bla nugwi. Nör pal! Nɨ pɨ pöi rɨ nugwön nugwöña. Nöbäpö höjöla mɨxɨñ yöd alɨg mɨdöl. Makwam nɨ yuö aipam, yöd aipam alɨg mɨdɨl aku, mämäg ñɨŋa keir mödö nugwöiŋö,” röŋa.
40 Jisas aliö rɨ gɨrön, imag yamsö nuŋ akuyöbö ñɨgö yabuöŋa. 41 Almɨn, ñɨŋ wahax pɨ gɨrön, rɨb mɨxɨla yöx gɨrön, aku Jisas ör mönö, rön, rɨb mös yöx nugumɨn nugugɨrön, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ nɨmɨb ap mag bli yörɨk mɨdönö owa?” röŋa. 42 Aliö rɨmɨn, nugwo dölöm ur nɨgim i nölmä. 43 Ñɨŋ nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Jisas nuŋ dölöm aku pɨ nɨmöŋa.
44  Luk 9:22Makwam Jisas nuŋ ñɨgö yadöŋa, “Höd nɨ ñɨŋ pɨsaŋ mɨdön, weik nɨ rɨ mag akuyöbö aku cönɨŋö, rön, ñɨgö yad nölmɨdma. Mosɨs nɨ rɨbyöx nugwön kɨtöŋ mönö aku nɨgön, God mönö yadɨb nöbö nɨ rɨbyöx nugwön kɨtim mönö aku nɨgön, God Mönö rɨb Sam aku nɨ rɨbyöx nugwön kɨtöŋ mönö aku nɨgön, nɨ kai kɨtim mag akwör magalɨg paŋ mag akwör cönɨŋö, rön, ñɨgö yad nöl ri abön rɨmö,” röŋa.
45 Jisas aliö rön, God Mönö kai kɨtim aku nugw ri abɨŋ, me rön, rɨb wä mɨda ñɨgö nölöŋa. 46 Nuŋ al gɨrön, ñɨgö yadöŋa, “Höd piaku kai kɨtön yadmä, ‘Mesaia aku ölɨŋ höb diba pön wöröxaŋ, hogw pɨlɨŋ, wop mös mɨdön, wop paŋ aku höbkal öbiöna. 47 Makwam, mönö wä nuŋ aku mögörɨb Jerusalem ila nɨg yad nölön, yad nölɨp duön, nöbö mö mögörɨb adadö piaku piaku magalɨg yad nölɨŋ duaŋ nugugɨrön, nöbö mö ap kib mag gwogwo röi aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxön, Krais nugw pön cɨrɨpɨŋ nugugɨrön, mag gwogwo pɨx ñɨŋ aku örɨx abönɨŋö,’ rɨmä. 48  Jon 15:27; Apos 1:8Nɨ röŋ aku mämäg ñɨŋa keir nugwöia. 49  Jon 14:16; 15:26; Apos 1:4Makwam Acö na mönö höd rɨg yad nɨgöŋ akwör, nɨ ñɨgö nöina. Ñɨŋ taun dib yörɨk ör mɨdön pöx mɨjöña. Adöx yöd röul adö kau sebö ölɨsö mag keiryöbö hö ñɨgö pɨsaŋ mɨdaŋ nugwön diöñɨŋö,” röŋa.
God Jisas nugwo pön mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö pön duöŋa
(Mak 16:19-20; Apo 1:9-12)
50 Jisas aliö rön, ñɨgö yölɨŋ pön, Jerusalem röböxön, ram yöj lɨglɨg agrö Betani il yöra duön, God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ, me rön, imag nuŋwa pabɨlön God höjöpalöŋa. 51 Jisas almɨn nugugɨrön, God nugwo pön mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö pön duöŋa. 52 Almɨn, ñɨgö wä rɨmɨn nugugɨrön, ib nuŋwa yadmɨn bɨl sö dumɨn nugugɨrön, höuöil Jerusalem dumä. 53 Duön, öim öim God höjöpalɨb rama ram möl yuadö duön, God iba yadmɨn bɨl sö dumɨda.

24:6: Luk 9:22

*24:13: Grik 60 stadia (11 kilomita)

24:20-21: Luk 19:11; Apos 1:6

24:24: Jon 20:3-10

24:26: Luk 9:22

24:27: Sam 22:1-21; Ais 53

24:34: 1Kor 15:4-5

24:37: Mat 14:26

24:44: Luk 9:22

24:48: Jon 15:27; Apos 1:8

24:49: Jon 14:16; 15:26; Apos 1:4