20
Nöbäpö hogw pɨlmä aku yör akwör mɨdöŋa
(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Sade wop aku, ruö löuba rɨmɨn nugugɨrön, Maria Magdala nöbäpö hogw pɨlim möla duön nugwöŋa, rɨg dib nöbäpö hogw möla idɨx gim aku, kɨrɨrɨ rɨ du gägäp adö mɨdöŋa. Nuŋ nugwön, höbkal ipalɨp hö Saimon Pita an mɨdmɨŋ yöraku hön yadöŋa, “Nöbö Dib aku nugwo tar pɨrag duöia; jɨ rag hö nɨgöi yöra nugwölölɨŋö,” röŋa.
3-4 Aliö rɨmɨn, Pita an yöŋö nuguba rɨmgör ipalɨp dumɨŋa. Nɨ höd duön, rɨŋadö bö ör mɨdön, rɨg möl sö amnɨmab nugumön wölɨj wab bla akwör mɨdöŋa. 6-7 Makwam Saimon Pita nuŋ mai hön, rɨg möla yuadö duön nugwöŋa, Jisas nugwo ap uñ wobön alɨg nɨgim akuyöbö yauölöŋ; rɨg hogw pɨlim aliö akwör mɨdöŋa. Wölɨj yöcmac sö pal wöd wob gim aku, algör yauölöŋ; rɨg pal wöd wob gim akwör öröu hör yöra mɨdöŋa. Nɨ höd nöbäpö hogw pɨlim yöra uröpɨnma, jɨ wopik nɨ algör rɨg möla yuadö duön nugumön, wölɨj bla wobön rɨgim akwör mɨdöŋ makwam, aku mɨ Jisas öbɨlö, rön, nugw pɨma. Apos 2:24-32; 1Kor 15:4Makwam wop aku, God Mönö kai kɨtön, Jisas wöröxön öbɨlönɨŋö, rim mönö aku, an nugw ri abölmɨŋ. 10 Aliö nugwön höbkal rama dumɨŋa.
Maria Magdala Jisas wöxnö nɨgmɨn nugwöŋa
(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)
11-12 Makwam Maria nöbäpö hogw pɨlim hogw möl aku rɨŋadö yöra öbɨl gɨ mɨdön im gɨr mɨdöŋa. Im gɨr mɨd gɨrön, höglöma wei hölön rɨg möl sö amnɨmab nugumɨn, ejol wölɨj lei röbim hogwa, Jisas nöbäpö högi höd mɨdöŋ kau aku römɨd gɨ mɨdön, i yöcmac adö sö, i yödpɨlö adö bö mɨdmä. 13 Ejol hogw aku Maria nugwo yadmä, “Pödpöd rɨmɨn immɨdlaŋö?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn yadöŋa, “Nöbö Dib na aku nugwo pön du pikai nɨgöi aku nugwöiö!” röŋa. 14  Luk 24:16; Jon 21:4Aliö rön, höuöiliö nugumɨn, Jisas öbɨl gɨ mɨdöŋa. Jɨ nugwo nugumɨn, nöbö aku nöbö hör i röxg mɨdöŋa. Jisas nugwöŋ aku, jɨ aku Jisas ör, me rön, nugwölöŋ.
15 Jisas piöŋö Maria nugwo yadöŋa, “Mö mɨg. Pödpöd rɨmɨn immɨdlö? Yönɨm hölu nugumɨdlö?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Maria rɨbyöx nugwöŋa, möriwö mabö rɨb nöbö akwör nɨ yadmɨdö, rön, rɨbyöx nugwöŋa. Aliö rɨbyöx nugwön yadöŋa, “Nöbö dib nugub. Nöbäpö aku pɨrag dulö aku, pikai nɨglö aku nɨ yadan, pɨrag dinö,” röŋa.
16 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Maria!” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Maria, Arameik mönö nɨgön, “Rabonai!” röŋa. Mönö yadöŋ aku, “Mönö Yad Nölɨb Nöbö.”
17  Rom 8:29; Hib 2:11-12Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ mögörɨb il kɨ röböxön, höbkal Acö mɨd yör sö duöi aku, nɨ pɨ gɨ mɨdölö. Makwam nagö duön, haul nöbö nɨ bla ñɨgö yadö, ‘Jisas yada, “Nɨ Acö nɨ, Acö ñɨŋa, God nɨ, God ñɨŋa mɨd yöra höbkal dumɨdlö,” rö,’ rane,” röŋa.
18 Jisas aliö rɨmɨn, Maria Magdala du Jisas nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “Nɨ Nöbö Diba nugwo nugwön hömɨdlö,” röŋa. Aliö rön, Jisas agö mönö bɨlɨm yadöŋ aku, Maria nuŋ Jisas nöbö nuŋ pia mönö aku yad nölöŋa.
Jisas wöxnö nɨgmɨn nöbö nuŋ bla nugwo nugumä
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 Makwam Sade wop aku, naiö rödɨp duöŋa nugwön, nöbö nuŋ bla Juda nöbö dib akuyöbö ipöxön, ram möla duön ubalɨj aku wöl gö nɨgön, tar mɨdmä nugwön, Jisas hö mibɨl yöraku wöxnö nɨgön yadöŋa, “God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ,” me röŋa. 20  Jon 16:22; 1Jon 1:1Jisas aliö rön, imag wab nuŋwa ñɨgö yabuön, mɨxɨñ señ nuŋwa yabuöŋa. Nöbö nuŋ bla nugwön, aku Nöbö Dib akwör, me rön, mɨ ödöriö wahax pɨmä.
21 Jisas piöŋö ñɨgö iswob yadöŋa, “God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ. Acö nɨ yad abmɨn hön mabö nuŋwa rɨl mag akuyöbö, ñɨgö piöŋö aipam yad abmɨdlö,” röŋa. 22 Aliö rön, ñɨgö pɨr gɨrön yadöŋa, “Inöm Leia pi. 23  Mat 16:19Nöbö mö ap kib mag gwogwo röi mag bla nugwön röböxöñ aku, God nuŋ kwo algör ör ap kib mag gwogwo ñɨŋa nugwön röböxöna. Jɨ ap kib mag gwogwo röi mag bla nugwön röböxeñ aku, God nuŋ kwo algör ör ap kib mag gwogwo ñɨŋa nugwön röböxenɨŋö,” röŋa.
Jisas wöxnö nɨgmɨn nöbö nuŋwa Tomas nugwo nugwöŋa
24 Makwam Jisas hö wöxnö nɨgön ñɨgö mönö yadöŋ wop aku, nöbö nuŋwa Tomas, ib i Ha Wab me röi aku, ñɨgö pɨsaŋ mɨdölöŋ. 25 Makwam, mai Jisas nöbö nuŋ bli Tomas nugwo yadmä, “Nöbö Dib aku nugwölɨŋö,” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, nuŋ paiŋö yadöŋa, “Aliö yadmɨdöi aku, jɨ imag nuŋwa cɨpɨl palim aku aipam, señ nugwo pɨlim aku aipam, mämäg na keir nugwön imag na pɨ nugun aku makwam, mönö aku nugw pön, öbɨlö, rön nugw pɨna; nöi mɨjön aku, wöhö,” röŋa.
26 Aliö rön, iŋpɨlö paŋyöbö i mɨdön, Jisas nöbö nuŋ bla Tomas pɨsaŋ iswob ram möla mɨdmä. Ubalɨj wöl gö nɨgmä aku, jɨ Jisas nuŋ hö mibɨl yöraku wöxnö nɨgön yadöŋa, “God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ,” me röŋa. 27 Jisas aliö rön, Tomas nugwo yadöŋa, “Imag nagö aku, nɨ cɨpɨl palim yörɨk pɨ nugwö. Imag na nugwö. Señ nɨ nugwo pɨlim yörɨk aipam pɨ nugwö. Rɨb diba yöxölön, nɨ nugw panö,” röŋa.
28 Aliö rɨmɨn, Tomas yadöŋa, “Nöbö Dib nɨ, God nɨ!” me röŋa.
29  1Pit 1:8Makwam Jisas nuŋ Tomas nugwo yadöŋa, “Nɨ wöxnö nɨgmön nugwön mönö, nɨ nugw pɨlö. Makwam nöbö mö nɨ wöxnö nɨgmön nugwölön, nɨ nugw pɨmɨjöñ piaku, mɨ ödöriö wahax pɨmɨdɨŋ,” me röŋa.
Jon mönö kɨ pödpöd rɨmɨn kai kɨtöŋ
30 Makwam mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ, an Jisas nöbö nuŋ bla nugugu mɨdmɨn nugugɨrön, Jisas ap rölɨbä hörɨrör mɨga akwör rɨmɨd piaku, magalɨg kai kɨtöi. 31  Jon 3:15; Rom 1:17; 1Jon 5:13Makwam ñɨŋ, Jisas nuŋwör Krais aku, God Ha nuŋwa ödöriö akwör, me rön, nugwo nugw pɨŋ, ñɨgö paŋ, nugwo pɨsaŋ kömö mɨjöñɨŋö, rön, mönö kɨ kai kɨtla.

20:9: Apos 2:24-32; 1Kor 15:4

20:14: Luk 24:16; Jon 21:4

20:17: Rom 8:29; Hib 2:11-12

20:20: Jon 16:22; 1Jon 1:1

20:23: Mat 16:19

20:29: 1Pit 1:8

20:31: Jon 3:15; Rom 1:17; 1Jon 5:13