Pol nuŋ Rom nöbö mö ñɨgö köp kai kɨtöŋa
1
Pol nuŋ Rom nöbö mö ñɨgö köp kai kɨtöŋa
Apos 9:15Nɨ Pol. Krais Jisas mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋwa mɨdla. God nɨ yad nɨgmɨn, Krais Jisas mönö wä pön dub nöbö i mɨdla. God nuŋ nɨ pɨmɨn, God Mönö mag wä aku pɨrag yönmɨdla. Rom 16:25-26Makwam mönö mag wä aku, God maduar ör mönö yadɨb nöbö nuŋ bla ñɨgö yadmɨn, ñɨŋ God Mönö aku Mönö Lei aku kai kɨtön rɨg yadim mag akwör röŋa. Mönö Leia kai kɨtön yadim aku, ñɨŋ God Ha nuŋwa mönö akwör yadmä. Depid yöxɨm yöxɨp höuöilmel rön, nugwo yöx pön hömɨn, nöbial mɨxɨña nɨgöŋa. Makwam nuŋ Nöbö lei ödöriö wöröxön öbɨlöŋ makwam, ölɨsö keiryöbö ödöriö aku nugwön nugwöla, nuŋ God Ha nuŋwa ödöriö, Nöbö Dib ana Jisas Krais.
Apos 26:16-18; Gal 2:7-9Jisas Krais nɨ uliöxön mönö pɨ ösös röŋa. Jisas Krais ib nuŋwa bɨl sö duaŋ, me rön, God nöbö bla aipam nɨ aipam yad nɨgön yadöŋa, ñɨŋ nöbö mö mögörɨb rɨgwoŋ piaku piaku ñɨgö magalɨg Jisas mönö wä yad nölɨŋ, ñɨŋ mönö wä aku nugw pön, rɨg yad mag akwör rɨŋ, me röŋa. Makwam ñɨŋ Rom nöbö mö mɨdöi yöra, God ñɨgö kwo algör ör Jisas Krais nöbö mö nuŋwa keir yad nɨga.
Naba 6:25-26Makwam, ñɨgö Rom ada, God nuŋ, nöbö mö na mɨdɨŋ, me rön, pɨ madmag ödöriö nɨg nöbö mö piaku, ñɨgö köp kɨ kai kɨtmɨdla. Acö God, Nöbö Dib Jisas Krais, ñɨgö pɨ ri abön, nugwidɨx mɨd ri abɨŋ, ñɨŋ tar mɨd ri aböña.
Pol taun dib Rom dinö, rön, rɨb aku yöx nugwöŋa
Mönö höd yadɨba rɨmɨdɨl aku, ñɨŋ Jisas Krais nugw pöi mönö aku, nöbö mö mögörɨb rɨb adadö piaku magalɨg haiwo aku nugwön yadmɨn dumɨda. Makwam, nɨ Jisas Krais nugwo höjöpalön, God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla. 9-10  Apos 19:21; Rom 15:23Nɨ God Ha nuŋwa mönö wä aku, rɨb paŋyöbö akwör yöx nugwön kwockwoc palön yad nölɨp yönön, God mabö nuŋwa rɨmɨdla. God nuŋ nugwa, nɨ nugwo höjöpalön mönö, öim öim ib ñɨŋa yadmɨdla. God nuŋ ödöi nɨgaŋ, ñɨŋ mɨdöi yöraku u nugunö, rön, nugwo höjöpalmɨdla.
11 Jisas mönö wä nuŋ bli ñɨgö yad nölmön, God Inöma nuŋ inöm ñɨgö ap waiö i nölaŋ, inöm ñɨgö yuö kwo gö mɨdaŋ, me rön, ñɨŋ mɨdöi yöraku u nugunö, rön, rɨb aku öim rɨbyöx nugu gɨrön mɨdla. 12 Makwam adakwör yöi. Nɨ in aku, nɨ Jisas Krais nugw pɨl aku nugwön, ñɨŋ inöm ñɨgö yuö kwo ölɨsö pön, Jisas Krais nugwo mɨ nugw pɨ gö nɨgöña. Makwam mag aliö akuyöbö, ñɨŋ Jisas Krais nugw pöi aku nugwön, nɨ kwo algör ör inöm na yuö kwo ölɨsö pön, Jisas Krais nugwo mɨ nugw pɨ gö nɨgna.
13  Apos 19:21Haul nöbö mölöu nöbö. Nɨ ñɨgö u nugunö, rön, rɨb aku öim yöx nugumɨdɨl aku, jɨ ödöi mɨdölöŋ. Wön, Jisas Krais mönö wä aku yad nölmön, ñɨŋ mönö wä aku nugwön, rɨg yad akwör nugw pön, Jisas Krais nugw pɨŋ, nuŋ ñɨgö pɨ asɨx abaŋ, me rön, rɨbyöx nugula. Nöbö mö mögörɨb hörɨrör mibɨl piaku rɨg rɨm mag akuyöbö, u mibɨl ñɨŋ yöraku paŋ mag akwör rɨlöxa.
14 Makwam Jisas Krais nɨ kömö pöŋ makwam, nɨ rɨbyöx nugul aku nɨ ap rɨba mɨda. Nɨ nöbö mö piaku mönö wä nuŋ aku yad nöina. Grik nöbö mö akuyöbö aipam, Grik nöbö mö yöi akuyöbö aipam, nöbö mö kai kɨtɨb nugwöi akuyöbö aipam, nöbö mö kai kɨtɨb nugwölöi akuyöbö aipam, ñɨgö magalɨg mönö wä nuŋ aku yad nöinö, rön, rɨba paŋ akwör yöx nugula. 15 Makwam, nɨ ñɨŋ taun dib Rom mɨdöi piaku kwo algör ör, u Jisas mönö wä aku ñɨgö yad nöinö, rön, rɨba paŋ akwör yöx nugula. 16  Mak 8:38; Apos 13:46; 1Kor 1:18-24Jisas Krais mönö wä nuŋ aku God ölɨsö alɨg yadmɨd makwam, nöbö mö mönö aku nugw pɨmɨjöñ aku, mönö wä aku ñɨgö pɨ asɨx aböna; Juda nöbö mö akuyöbö aipam, Juda nöbö mö yöi akuyöbö aipam, ñɨgö magalɨg pɨ asɨx aböna. Makwam, nɨ Jisas mönö wä nuŋ aku rɨbyöx nugwön, rɨbyöx nugu gör mɨdla. 17  Hab 2:4; Rom 3:21-22Jisas mönö wä aku nugwön nugwöla, God nuŋ agö magɨm rön nöbö mö ap kib mag gwogwo röi akuyöbö ñɨgö nöbö mö kömö wä, me cöna. Nöbö mö piaku ñɨŋ mag wä rɨ ri abön röi aku nugwön, God ñɨŋ nöbö mö kömö wä, me ren; ñɨŋ Jisas mönö wä aku nugw pöi aku nugwön, ñɨŋ nöbö mö kömö wä, me cöna. Adakwör, God Mönö kai kɨtön yadmä, “Nöbö mö God Mönö rɨg yad aliar nugw pɨmɨjöñ akuyöbö, God ñɨgö nöbö mö kömö wä nɨ, me raŋ, ñɨŋ kömö ödöriö mɨjöñɨŋö,” röŋa.
Nöbö mö Jisas Krais nugw peñ akuyöbö mönö diba yöxöña
18 Nöbö mö God Mönö ma nugwöyɨx aku, jɨ nöbö mö bli God nugwo rɨbyöx nugwölön, mag gwogwo rön, God Mönö ma aku röb mögö ñɨxöia. Makwam, God nuŋ ölɨsö wölmɨn, ñɨgö mönö diba yadɨba rɨmɨda. 19  Apos 14:15‑17; 17:24-28God nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku, nuŋ keir wöxnö nɨgmɨn nugwöia. 20  Job 12:7-9; Sam 19:1Nuŋ maduar ör mögörɨb mɨgrö kɨ rɨ nɨgöŋ wop aku ila nɨgön, nuŋ God nöbö ölɨsö ödöriö öim öim mɨd aku wöxnö mɨdmɨn nugwöia. God nuŋ ap agap apɨm rɨ nɨgöŋ akuyöbö ör nugwön, nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku nugwöyɨxa. Nugweñ aku, ap ñɨŋ. 21  Epes 4:17-18Makwam, God nugwo nugwöi aku, jɨ nugwo ri ablaŋe rön, ib nuŋwa yadmɨn adöx sö duöl. Rɨb amnör yöxön, u pɨlön, pɨxmag gur mag akuyöbö röxg mɨdöia. 22  Jer 10:14; 1Kor 1:20An nöbö mö rɨb wä yöx nugwölɨŋö, röi aku, jɨ ñɨŋ nöbö mö u röxg mɨdöia. 23  Diut 4:15-19; Sam 106:20God öim mɨd aku nugwo uplöbön, hör ap bli pön, nöbö mö röxg rɨ nɨgön, urap yöur akuyöbö rɨ nɨgön, köpdö möjögöñɨñ akuyöbö rɨ nɨgön, ap piaku god an, me rön, höjöpalöia. 24 Almɨdmɨn, God ñɨgö röböxmɨn, ñɨŋ rɨb gwogwo ödöriö yöx nugwön, mö kib nöbö kib rön, mag gwogwo rol aku duön, mɨxɨñ ñɨŋa keir rɨ gwogwam röia.
25 God Mönö ma aku röböxön, inakmönö höröi mönö aku nugw pöia. God ap rɨ nɨgöŋ bla akwör höjöpalön, nuŋ ap rɨ nɨgöŋ piakwör iba yadmɨn bɨl sö dua. Makwam God ap magalɨg rɨ nɨgöŋ aku, ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duöxa. Ib nuŋwa akwör öim öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
26 Ñɨŋ algör mag mɨ gwogwo ödöriö rɨmɨdim aku, God ñɨgö röböxmɨn, ap möigw hömɨd mag gwogwo piakwör rɨmɨdöia. Mö piaku, nöbö ödöriö pön mɨdɨbä aku röböxön, mö bli pɨsaŋ mag gwogwo adakwör röia. 27  Lep 18:22; 20:13; 1Kor 6:9Nöbö piaku kwo algör ör, mö ödöriö pön mɨdɨbä aku röböxön, nöbö i nöbö i nugumɨn rɨn alñö yönmɨn, nöbö piaku mɨxɨñ ñɨŋa keir mag gwogwo röia. Mag akuyöbö alön paiŋö ölɨŋ höb pöia.
28 God mönö yöxöinɨŋö, rön, rɨbyöx nugwim makwam, God ñɨgö röböxmɨn, mag gwogwo ap rölɨbä ñɨgö madmaga pabɨl nöl piakwör röia. 29 Makwam ñɨgö mag gwogwo rɨb adaku rɨba paŋ akwör nɨgmɨn, ñɨŋ mag gwogwo ödöriö akwör rɨ gɨrön, ap piaku anör mɨdaŋ, me rön, rɨb aku yöx nugu gɨrön, amnɨmab rɨ gwogwam rɨ gɨrön, röia. Nöbö mö ap wä ñɨŋ piaku ap an i alɨg mɨdölö, rön, rɨb gwogwo yöx nugwön, nöbäpö pɨlön, nuö nuö rön, inakmönö hörön, rɨb gwogwo akwör yöx nugwöia. Makwam, nagö yada nɨ yada, rön, 30 nöbö mö yad mönö nɨgön, God nugwo rɨb gwogwo yöxön, nöbö mö yad mag pɨn il piabö nɨgön, anör nöbö mö dib me rɨ nugwɨŋ, me rön, ib ñɨŋa keir mag wölöia. Rɨb yoŋyöbö ada bli yöx nugwön mag gwogwo rɨŋö, rön, rɨb ñɨŋ akwör yöx nugwöia. Nauö nam mönö yadöi aku röd aböia. 31 Ñɨŋ rɨb nɨgöl. Mönö yad nɨgöi adaku mai duön rölöi. Ñɨŋ nöbö mö halöu ha piaku madmag nɨgölöi. Nöbö mö bla piaku nugumɨn, lɨb pɨlöl. 32 Alöi aku, God wöhö rɨmɨn ölɨŋ höb diba pɨba nugwöi aku, jɨ nugwogwo röia. Nöbö mö bli mag akuyöbö almɨdɨm nugwön mag wä rɨmɨdöiŋö, röia.

1:1: Apos 9:15

1:2: Rom 16:25-26

1:5: Apos 26:16-18; Gal 2:7-9

1:7: Naba 6:25-26

1:9-10: Apos 19:21; Rom 15:23

1:13: Apos 19:21

1:16: Mak 8:38; Apos 13:46; 1Kor 1:18-24

1:17: Hab 2:4; Rom 3:21-22

1:19: Apos 14:15‑17; 17:24-28

1:20: Job 12:7-9; Sam 19:1

1:21: Epes 4:17-18

1:22: Jer 10:14; 1Kor 1:20

1:23: Diut 4:15-19; Sam 106:20

1:27: Lep 18:22; 20:13; 1Kor 6:9