8
Jisas nöbö mö mɨga ap mag nölmɨn nɨmɨmä
(Mat 15:32-39)
Mak 6:35-44Wop mibɨl yör akwör, nöbö mö mɨga hö mɨdɨm, ap maga mɨdölmɨn, Jisas nöbö nuŋ bla wö rɨm hömɨdmɨn yadöŋa, “Nɨ nöbö mö kɨyöbö ñɨgö uliöxmɨdla. Wop mös paŋ nɨ pɨsaŋ mɨdön hör mɨdöia. Ñɨŋ kiö akwör yad abmön, bli pad piaku höi akuyöbö, ödöi mibɨl piaku duön, mämäga mömöinö palaŋ, pɨn bɨcöñɨŋö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla yadmä, “Mögörɨb ki mibɨl ör yörɨk, ap maga pikai yöbö pön nöinɨŋö?” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Bred mag ñɨŋa pödiö mɨd?” röŋa. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Akuyöbö mɨj sö,” me rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas nöbö mö akuyöbö ñɨgö yadmɨn, römɨdɨm nugugɨrön, bred mag akuyöbö mɨj sö aku pön, God nugwo ri ablaŋe, rön, pɨ gɨlɨxön, nöbö nuŋ bla nölɨm, ñɨŋ piöŋö pön, nuöm nɨgön nöbö mö nölmä. Dölöm ulul pɨ gɨ mɨdim aku algör pön, God nugwo ri ablaŋe rön, nöbö nuŋ bla nölɨm, nuöm nɨg nölmä. Nölmɨn, nɨmmɨdɨm nɨmmɨdɨm ñɨŋ wöta bɨrɨm, rɨb rɨba röböx röböxɨp rim piaku, Jisas nöbö nuŋ bla yogw akuyöbö mɨj sö piöxmɨn aja wölöŋa.
Nöbö ap nɨmim adaku, po tausan akuyöbö. Jisas nuŋ nöbö mö adaku ñɨgö yad abön, 10 nöbö nuŋ bla pɨsaŋ röbö alebö pön, mögörɨb Dalmanuta dumä.
Perisi nöbö bli, “Ap rölɨbä akuyöbö i raŋ nuguŋö,” rɨmä
(Mat 16:1-4; Luk 12:54-56)
11 Perisi nöbö bli Jisas nugwo inakmönö hörɨŋ pödiö yajönɨŋö, rön, hön nugwo pɨsaŋ mönö yad nugup duön yadmä, “God adöx yöd röul adö kau sö mɨd ölɨsö nuŋwa pön ap rölɨbä mag cɨmala raŋ, an nugwön, God nagö yad abmɨn höraŋö, rön, nugunɨŋö,” rɨmä. 12  Mat 12:39; Luk 11:29Aliö rɨmɨn, Jisas aŋöi mag diba abön yadöŋa, “Nöbö mö weik mɨdöi wop kɨ, pödpöd rɨmɨn yadöi, ‘Ap rölɨbä mag cɨmal i raŋ nuguŋö,’ röi? Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, ñɨgö ap rölɨbä akuyöbö i rɨmön, nugweñɨŋö,” röŋa.
13 Aliö yadön, ñɨgö röböxön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ röbö alebö pön, ban yuö ir kwo wölumä.
Jisas, nöbö nuŋ bla Perisi mönö ñɨŋa peñɨŋö, rön, mönö höd röxön yadöŋa
(Mat 16:5-12)
14 Makwam nöbö nuŋ bla uplöbön, bred mɨg yöi, mag paŋyöbö iör pɨ röbö alebö möla nɨgön, pɨrag dumä. 15  Luk 12:1Mibɨl kwo du gɨrön, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Perisi is ñɨŋ aku aipam, Herod is nuŋ aku aipam, nugw ri abne,” röŋa.
16 Aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla ñɨŋ keir yad nugwob nugwob rön yadmä, “Bred mag bla aipam ragölöl aku yadmɨdö,” rɨmä. 17  Mak 6:52Jisas nuŋ keir ñɨŋ rɨg yadim aku nugwön yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn bred maga ragölölɨŋö, rön, yadmɨdöi? Ñɨŋ mönö nugwön il aku nugwölöi ä? 18 Mämäga nɨgöŋ aku nugwölöi? Rɨmɨj möla nɨgöŋ aku yöxölöi? Owa nugwön uplöböi? 19  Mak 6:41-44Nöbö paip tausan mɨdim wop aku, bred mag akuyöbö mömɨd sö pön pɨ gɨlɨx nölmön, nɨmön rɨb rɨba röböxim bla, yogw akuyöbö pödiö piöxim?” röŋa. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Yogw akuyöbö möl sö piöxmɨŋö,” rɨmä. 20 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Makwam nöbö po tausan mɨdim wop aku, bred mag akuyöbö mɨj sö pɨ gɨlɨx nölmön, nɨmön rɨb rɨba röböxim bla, yogw akuyöbö pödiö piöxim?” röŋa. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Yogw akuyöbö mɨj sö piöxmɨŋö,” rɨmä. 21 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Ñɨŋ mönö yöxön, mönö ila nugwölöiŋ ä?” röŋa.
Mämäg we wölöŋ nöbö i Jisas rɨmɨn, mämäga ix nugwöŋa
22 Makwam ñɨŋ Betsaida tauna uröpɨnmɨn nugugɨrön, nöbö mö bli nöbö mämäg we wölöŋ i pön hön, Jisas nugwo yad gögö rön yadmä, “Nugwo pɨ nugwö,” rɨmä. 23 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas nöbö mämäg we aku nugwo iŋpɨlö pön, yölɨŋön ram yöj lɨglɨg agrö rɨb yöra duön, mämäg nugwo aku höpöl pɨlön, nugwo pɨ nugwön, yadöŋa, “Mämäg nagö ap bli nugumɨdlanö owa?” röŋa. 24 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Yöwö. Nöbö mö bla nugumɨdla, jɨ bɨ höu röxgɨb bla yönmɨdöiŋö,” röŋa.
25 Aliö rɨmɨn, Jisas iswob mämäg nuŋwa pɨ nugumɨn, rɨb pia wä rɨmɨn ap bla magalɨg nugw ri aböŋa. 26 Makwam Jisas nöbö aku nugwo yadöŋa, “Iswob höbkal ram yöj lɨglɨg agrö nöbö mö mɨdöi pö kwo wölumɨjɨnö; ram nagö paxdöriar duö,” röŋa.
Pita Jisas nugwo yadöŋa, “Nagör mɨ Mesaia,” me röŋa
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ ram yöj lɨglɨg agrö taun dib Sisaria Pilipai il yöra dumä. Ödöi mibɨl yöra du gɨrön ñɨgö yadöŋa, “Nöbö mö piaku, nɨ yönɨmɨm me rön nugwöiŋö?” röŋa. 28  Mak 6:15Aliö rɨmɨn, yadmä, “Nöbö mö bli nagö röbö pal nölɨb nöbö Jon aku, me röia; bli Ilaija, me röia; bli God mönö yadɨb nöbö keir i, me röiŋö,” rɨmä. 29  Jon 6:68-69Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ keir nɨ yönɨm, me rön, nugwöi?” röŋa. Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Naŋör mɨ Mesaia* Grik mönö “Krais” aipam, Hibru mönö “Mesaia” aipam ila paŋyöbö iör mɨda: “God yad nɨgöŋ Nöbö maku.” maku,” me röŋa. 30  Mak 9:9Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö mö akuyöbö mönö aku wöxnö yad nölmɨjeñɨŋö,” röŋa.
Jisas yadöŋa, “Nɨ wöröxön höbkal öbinö,” röŋa
(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Jisas nuŋ ila nɨgön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö mönö yad nölön yadöŋa, “Nöbö Ha nuŋwa ölɨŋ höb diba ödöriö pöna. Mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö dib bla aipam, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, nugwo nugwɨŋ, ölɨsö wölaŋ, pɨl pal nɨg gɨŋ, nuŋ wöröxön, wop mös mɨdön, wop paŋ aku höbkal öbiönɨŋö,” röŋa. 32 Jisas mönö aku wöxnö yadɨm, Pita nugum, wä rölɨm, Jisas nugwo pön du rɨb yöraku duön, nugwo yad gɨrön yadöŋa, “Mönö aliö akuyöbö yadmɨjɨnö,” röŋa. 33 Jɨ Jisas höuöiliö, nöbö nuŋ bla ñɨgö nugwön, Pita nugwo yadöŋa, “Seten! Naŋ höglöm nɨ adö duö! God rɨbyöx nugw rɨb akuyöbö yadmɨdöiö; nöbö mö piaku rɨbyöx nugwöi rɨb akuyöbö yöx nugwön yadmɨdlanö,” röŋa.
34  Mat 10:38-39; Luk 14:27Jisas aliö rön, nöbö nuŋ bla aipam, nöbö mö mɨga mɨdim akuyöbö aipam wö rɨm, il yöra hömɨdmɨn yadöŋa, “Nöbö mö yön yön nɨ pɨsaŋ mɨdɨba cöñ bla, ap agapɨm mögörɨb rol il kɨ rɨb diba yöx nugwöi aku röböxön, mɨxɨñ ñɨŋa keir rɨb diba yöx nugwöi aku röböxön, bɨ katlö watlö waba pɨ ragpɨd nɨg ragön nɨ mai höŋ. 35 Nöbö mö, Jisas nugw pön mɨdɨŋ wä renɨŋö, rön, nugwöñ bla, mɨ aŋadö pɨn bɨcöña. Makwam nöbö mö, Jisas nugw pön, mönö wä nuŋwa nugw pön mɨdɨŋ, anɨŋ rɨ gwogwam cöñ aku mönö mɨdölö, rön, rɨŋ diön nöbö mö akuyöbö, God raŋ öim öim mɨjöña.
36 “Makwam nöbö mö, ap waiö mögörɨb rol il kɨ mɨga akwör pɨnɨŋö, rön, rɨŋ duaŋ, mögörɨb il kɨ mɨd ap akuyöbö magalɨg pöña, jɨ öim mɨdɨb mag aku peñɨm. 37 Ap waiö akuyöbö magalɨg rag du sɨm rön, öim mɨdɨb mag aku wobɨb maga mɨdöl.
38  Mat 10:33“Weik wop kɨ nöbö mö ñɨŋ nöbö mö kib mag yönön, ap kib mag gwogwo rɨ gör mɨdöi aku, nöbö mö kai nɨ aipam mönö na aipam möigw yöxöñ aku, mai Nöbö Ha nuŋwa Nuö mil mag wä keiryöbö pön, ejol lei bla pɨsaŋ hön wop aku, nuŋ ñɨgö algör ör möigw yöxön, ‘Nöbö mö akuyöbö ñɨgö nugumɨdöiö,’ cönɨŋö,” röŋa.

8:1: Mak 6:35-44

8:12: Mat 12:39; Luk 11:29

8:15: Luk 12:1

8:17: Mak 6:52

8:19: Mak 6:41-44

8:28: Mak 6:15

8:29: Jon 6:68-69

*8:29: Grik mönö “Krais” aipam, Hibru mönö “Mesaia” aipam ila paŋyöbö iör mɨda: “God yad nɨgöŋ Nöbö maku.”

8:30: Mak 9:9

8:34: Mat 10:38-39; Luk 14:27

8:38: Mat 10:33