9
Mak 13:30Jisas aliö rön, mönö i yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mönö mi yadmɨdla, ñɨŋ nöbö mö mɨdöi kɨyöbö bli kömö mɨdɨŋ nugugɨrön, God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb wop aku, mil ölɨsö mag diba alɨp haŋ nugwöñɨŋö,” röŋa.
Jisas mɨxɨñ nuŋwa mɨ keiryöbö wöxnö nɨgöŋa
(Mat 17:1-12; Luk 9:28-36)
Apos 3:22; 2Pit 1:17-18Makwam mai wop akuyöbö iŋösu bö mɨdön, Jisas nuŋ Pita Jems Jon ñɨgö yam ada yölɨŋön, mögörɨb nöbö mö mɨdölim höñ i pisö wölu önöŋ ajmag pɨd sö wölumä. Wöluön, Jisas nugwo nugumɨn nugugɨrön, mɨxɨñ nuŋwa mɨ keiryöbö wöxnö nɨgöŋa. Wölɨj nuŋ aku lei gudogudö wä keiryöbö wöxnö nɨgɨm, mil milöu gɨ mɨdöŋa. Nöbö mö mögörɨb mɨgrö kɨ i wölɨj bli röbö pɨlön pɨl patön rɨm, lei gudogudö aliö akuyöbö röxgɨb maga mɨdöl. Makwam nugumɨn, Ilaija Mosɨs yöŋö hön Jisas pɨsaŋ mönö pɨmɨdmä. Ñɨŋ nugwön, Pita Jisas nugwo yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö, an yörɨk mɨdɨm mɨ wä ra! Makwam, an ram bötö mea mös paŋ urön; nagö i, Mosɨs i, Ilaija i,” me röŋa. Ñɨŋ ipöxmɨdim aku döŋö, Pita rɨbyöx nugw ri abölöŋ wöhö, amnör aliö yadöŋa.
Makwam mɨjöi wab i hön, ñɨgö pɨ yuö abmɨn nugugɨrön, mönö i mɨjöi yuö yör sö pik yadöŋa, “Aku Ha madmag yöbö nɨ ödöriö. Mönö yajöna akuyöbö nugune,” röŋa. Aliö rɨmɨn nugugɨrön, ñɨŋ adadö nugumɨn, nöbö hogw aku mɨdölɨmem; Jisas nuŋwör mɨdöŋa.
Makwam ñɨŋ pɨd sö röböxön, hö pɨn gɨrön, Jisas yadöŋa, “Pɨd gɨ hömɨdmɨn ap rɨmɨda nugwöi aku, weik nöbö mö bli yad nölmɨjeñ. Mai Nöbö Ha nuŋwa wöröxön öbiön wop aku, wöxnö yad nöine,” röŋa. 10 Aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla nöbö mö bli yad nölölim; ñɨŋ keir yad nugwob nugwob rön yadmä, “Wöröxön öbinö, ra aku, mönö il aku mɨkai?” rɨmä. 11  Mal 3:1Aliö rön, Jisas nugwo yad nugwön yadmä, “Lo mönö yad nölɨb nöbö bla pödpöd rɨmɨn yadöi, ‘Ilaija höd hönɨŋö,’ röi?” rɨmä. 12  Sam 22:1-18; Ais 53:3; Mal 4:5-6Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas yadöŋa, “Mi yadöia. God Mönö maga kai kɨtön yadmä, ‘Nöbö Ilaija höd hön ap piaku rɨ pɨdɨlumɨjönɨŋö,’ rɨmä. Makwam God Mönö aku mönö i kai kɨtön yadmä, ‘Nöbö mö piaku Nöbö Ha nuŋwa nugwo peñ; ñɨŋ nugwo ölɨŋ höb diba pɨ nöiöñɨŋö,’ rim mönö aku, pödpöd rɨmɨn aliö yadöiŋö, rön, nugwöi? 13  Mat 11:14Ilaija mönö yadmä aku, mai hönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Nuŋ mödö höm nugwön, rɨb ñɨŋa keir yöx nugwön nugwo amnör rɨ gwogwam rɨmä. Aku makwam, God Mönö aku kai kɨtön, nugwo rɨg cöñɨŋö, rim mag akwör röiŋö,” röŋa.
Ragwo asa ha ulmɨdö i öim nɨgöŋ aku, Jisas yad abɨm röu duöŋa
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Makwam ñɨŋ up bö pɨn duön nugumɨn, lo mönö yad nölɨb nöbö bli, Jisas nöbö nuŋ akuyöbö mac sö pɨsaŋ nuö nuö yad mɨdɨm nugugɨrön, nöbö mö mɨga akwör hön, ñɨgö pɨ yuö abön nugugu mɨdmä. 15 Aliö nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Jisas höröpɨnmɨn, nöbö mö hö mɨdim akuyöbö, aiö rön, du nugwo yad wahax pɨmä.
16 Jisas nöbö nuŋ bla ñɨgö yad nugwön yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn nuö nuö yadmɨdöiŋö?” röŋa. 17 Aliö rɨmɨn nugugɨrön, nöbö i nöbö mö mɨdim mibɨl yöra yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö. Ha na aku, ragwo asa yuö wölɨm, mönö pöl. 18 Wop bli nugwo uplöb rɨmɨn, pɨn bɨrön, ajmöla höpöl höbwa röpɨnmɨn, ajmaga öbɨx kɨt kɨt yuön, iŋ wajmag mɨxɨñ pɨ iñ rɨ nölɨp ra. Öim akuyöbö almɨn almɨn, nɨ pön höl aku, jɨ nöbö nagö akuyöbö ñɨgö yadmön, ragwo asa aku yad ab wöhö nugwön röböxöiŋö,” röŋa.
19 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö mö weik mɨdöi kɨyöbö God nugw pɨ cɨcɨ nɨgölöi. Wop kai nugwo nugw pön, ap piaku ñɨŋ keir cöñ? Mönö öim yadmön nugwöi aku, jɨ nɨ pödpödiö mönö kɨtɨb wä yadmön nugwöñ? Ha aku pɨn mɨdɨl yörɨk pön höi!” röŋa. 20 Aliö rɨmɨn, pön Jisas mɨdöŋ il yöra pön höm, ragwo asa nugwo öim nɨgöŋ aku, Jisas nugwo nugwön, ha aku nugwo rɨmɨn, pɨn bɨrön, wöj wöj nölmɨn, höpöl wöl höpöl höbwa hör pɨnöŋa. 21 Almɨn, Jisas ha aku nuö yad nugwön yadöŋa, “Ap aku wop kai röŋ?” röŋa. Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Maduar haŋala mɨdöŋ wop akwör röŋa. 22 Ragwo as aku, nugwo öim pɨl pal nɨgɨnö, rön, rɨn yönmɨd rɨn yuö bla aipam, röbö yuö bla aipam pal wöd abmɨda. Almɨd makwam, anɨŋ nuarö uliöxön, ap aku yad abɨb maga cön aku, yad abö,” röŋa. 23  Mat 21:21; Mak 11:23Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ pödpöd rɨmɨn, ‘Yad abɨb maga cön aku, yad abö,’ rön, yadmɨdlö? Rɨg yad nugun mag akuyöbö cönɨŋö, rön, rɨbyöx nugunö aku, rɨg yad nugunö mag akwör cönɨŋö,” röŋa. 24 Jisas aliö rɨmɨn, ha nuö aku yadkap ör yadöŋa, “Nagö nugw pɨla; mag aku cɨnaŋö, rön, rɨb aku yöx nugul aku, jɨ rɨb mös yöxbä maga ra aku, nɨ rɨb wä nölan nugwön nɨ mɨ aŋadö nugw pɨnöm,” röŋa.
25 Makwam nöbö mö mɨga, nuarö hogwa Jisas pɨsaŋ mɨdim yöra, ipalɨp hömɨdmɨn nugwön Jisas ragwo as aku nugwo yadöŋa, “Nagö ragwo asa, nöbö mö rɨman rɨmɨj möla idɨxim mönö pɨmɨdölöi aku, nagö yadmɨdla, ha aku nugwo röböxön, aŋadö röu duö, mai höuöil hömɨjnaŋö!” röŋa. 26  Mak 1:26Jisas aliö rɨmɨn, ragwo as aku aiö diba rön, röu dinöb rön, ha aku nugwo rɨmɨn, göur du pɨn bɨrön, gɨl gɨl rɨ, rɨ gö nɨgmɨn, nöbö mö mɨga yadmä, “Ha mödö wöröxö,” rɨmä. 27 Aliö yadɨm aku, jɨ Jisas iŋpɨlö nuŋ aku pön, nugwo pabɨl nölɨm, nuŋ kömö mɨdöŋa. 28 Mai Jisas ram möl yuadö duön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ ñɨŋör mɨd gɨr, nugwo yadmä, “Pödpöd rɨmɨn an ragwo as aku yad ab wöhö nugwöl?” rɨmä. 29 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ragwo as akuyöbö hör yad abeñ; God höjöpal mɨjöñ akwör röu diöña. Hör aku röu dueñɨŋö,” röŋa.
Jisas iswob, “Wöröxön öbinö,” röŋa
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30-31  Jon 7:1 Mak 8:31; 10:32-34; Jon 7:1Jisas nöbö nuŋ bla yölɨŋön, mögörɨb aku röböxön, mögörɨb Galili mibɨl yöra du gɨrön, nöbö nɨ akuyöbö ñɨgö mönö yad nöl ri abne, rön, tar umad gɨ mɨdön, ñɨgö yad nölmɨda. Ñɨŋ yad nölön yadöŋa, “Nöbö Ha nuŋwa nugwo wöñö u rön nöbö bli ñɨgö nölaŋ, nugwo pɨl pal nɨg gɨŋ, wöröxön, wop mös mɨdön, wop paŋ aku höbkal öbiönɨŋö,” röŋa. 32  Luk 9:45Nuŋ aliö rɨmɨn nugugɨrön, mönö il aku mɨkai, me rön, nugwo yad nugwöyɨx aku, jɨ ipöxön yad nugwölim.
Nör nöbö diba mɨdlö, rön, mönö nuö nuö yadmä
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33-34 Makwam ödöi mibɨl yöra du gɨrön, Jisas nöbö nuŋ piaku, “Nör nöbö diba, nagö nöbö dib yöi,” me rɨ gɨrön, nuö nuö yadmɨn duöŋa. Du Kapaneam uröpɨnön, ram möl yuadö duön, Jisas ñɨgö yad nugwön yadöŋa, “Ödöi mibɨl yöraku hö gɨrön, mönö kai yadɨp höi?” röŋa. Aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla mönö aku yad nugu gɨrön hem aku nugwön, möigw yöxön, paiŋö yad nölölim. 35  Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26Yad nölmɨdölɨm, Jisas du römɨdön, nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö akuyöbö ñɨgö yadɨm hömɨdmɨn yadöŋa, “Nöbö mö diba mɨdɨba cöñ piaku, nöbö mö hör mabö rɨ nölöi akuyöbö mɨdön, nöbö mö bli ñɨgö magalɨg mabö rɨ nölɨŋ,” me röŋa. 36 Aliö rön, ha ulmɨdö i pön hön mɨdim mibɨl yöra nɨgön, wob gɨrön yadöŋa, 37  Mat 10:40“Nöbö mö nɨ nugw pön, ha ulmɨdö aliö kɨyöbö röxgɨb paŋyöbö i pɨ ösös ri abmɨjöñ aku, ha aku nugwör wöhö, nɨ aipam pöña. Makwam nɨ pöñ aku, nör wöhö, Acö na yad abmɨn höm aku nugwo aipam pöñɨŋö,” röŋa.
Nöbö mö an höx mɨdölöi akuyöbö, ñɨŋ nöbö mö nugub an
(Luk 9:49-50)
38 Makwam Jon Jisas nugwo yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö. Nöbö i ib nagö urön, ragwo ha yad abɨm röu dumɨn, an nugwön nugwo yadmɨŋa, ‘Nagö nöbö an pɨsaŋ nɨgiö nɨgön yönölöl aku, akuyöbö almɨjɨnö,’ rɨmɨŋö,” röŋa. 39 Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö nugwo yadöŋa, “Nugwo pödpöd rɨmɨn wöhö rim? Nöbö mö nɨ rɨbyöx nugwön, ib na urön, ap rölɨbä akuyöbö bli rɨmɨjöñ aku, mai höuöilön nɨ mönö gwogwo yadeñ. 40  Mat 12:30; Luk 11:23Nöbö mö an höx mɨdölöi akuyöbö, ñɨŋ nöbö mö nugub an. 41  Mat 10:42Makwam nugwi! Nöbö mö yönɨmɨm, ñɨgö Jisas nöbö nuŋ, me rön, röbö un nölɨŋ nɨmöñ aku, God ñɨgö pɨ ri abönɨŋö,” röŋa.
Ñɨŋ mag gwogwo rɨb maga rö, rön, nugw ri aböña
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Makwam nöbö mö bli hön, halöu ha nɨ nugw pöi bla, ñɨgö ap kib mag gwogwo mag aku rɨ yabuŋ, ñɨŋ nɨ uplöbön mag gwogwo rɨmɨjöña. Nöbö mö akuyöbö alɨba rɨmɨjöñ aku, höd rɨg dib i göliöda aku nɨgiö nag nɨg gö nɨgön, pön du ban yuö diba aböyɨx aku waiö. Jɨ kömö mɨdön, aliö mag gwogwo rɨmɨjöñ aku, mɨ ödöriö ölɨŋ höb diba pöñɨŋö,” röŋa.
43  Mat 5:30Jisas aliö rön yadöŋa, “Imag i raŋ, ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨba rɨmɨdöi aku, iŋpɨlö adaku römaxdör abɨŋ, iŋpɨlö paŋ adöi ör mɨjöna. Akuyöbö alön, ap kib mag gwogwo akuyöbö reñ aku, kömö diöña. Makwam imag hogwa mösör mɨdaŋ, mag gwogwo rön, mögörɨb rɨn öim yönmɨd yöra diöña. 44 Mögörɨb aku,
‘ñɨgö meja öim nölaŋ mɨd gɨrön,
rɨna yön gör mɨjöna.’
45 “Yampɨlö aku algör. Yampɨlö i raŋ, ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨba rɨmɨdöi aku, yampɨlö adaku römaxdör abɨŋ, yampɨlö paŋ adöi ör mɨjöna. Akuyöbö alön, ap kib mag gwogwo akuyöbö reñ aku, kömö diöña. Makwam yödpɨlö hogwa mösör mɨdaŋ, ñɨŋ mag gwogwo rɨŋ, ñɨgö mögörɨb rɨn hör yönmɨd möl bö abaŋ, ölɨŋ höb diba pöña. 46 Mögörɨb aku,
‘ñɨgö meja öim nölaŋ mɨd gɨrön,
rɨna yön gör mɨjöna.’
47  Mat 5:29Mämäg aku algör. Mämäg i raŋ, ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨba rɨmɨdöi aku, mämäg pɨlö adaku pɨn gul rɨ abɨŋ, mämäg paŋ adöi ör mɨjöna. Akuyöbö alön, ap kib mag gwogwo akuyöbö reñ aku, God mögörɨb nuŋ sö diöña. Makwam mämäg hogwa mösör mɨdaŋ, ñɨŋ mag gwogwo rɨŋ, ñɨgö mögörɨb rɨn hör yönmɨd möl bö abaŋ, ölɨŋ höb diba pöña. 48  Ais 66:24Mögörɨb aku,
‘ñɨgö meja öim nölaŋ mɨd gɨrön,
rɨna yön gör mɨjöna.’
49 “Hömñaŋ uña bɨ urɨŋ yönön usö wä nɨgön mag akuyöbö, God nuŋ ñɨgö nöbö mö magalɨg mag aliö akuyöbö cöna.
50  Mat 5:13; Luk 14:34“Usö sol ap id wä ödöriö aku, jɨ usö id nuŋ aku pal mag duaŋ, pödpödiö rön rɨŋ, yöra usö id yöñön? Aku makwam, ñɨŋ nöbö mö usö id akuyöbö röxg mɨdön, nöbö mö bli madmag nɨgön, pɨsaŋ tar mɨjne,” röŋa.

9:1: Mak 13:30

9:2: Apos 3:22; 2Pit 1:17-18

9:11: Mal 3:1

9:12: Sam 22:1-18; Ais 53:3; Mal 4:5-6

9:13: Mat 11:14

9:23: Mat 21:21; Mak 11:23

9:26: Mak 1:26

9:30-31: Jon 7:1

9:30-31: Mak 8:31; 10:32-34; Jon 7:1

9:32: Luk 9:45

9:35: Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26

9:37: Mat 10:40

9:40: Mat 12:30; Luk 11:23

9:41: Mat 10:42

9:43: Mat 5:30

9:47: Mat 5:29

9:48: Ais 66:24

9:50: Mat 5:13; Luk 14:34