6
Jisas nöbö akuyöbö paip tausan ap mag rɨm nɨmɨmä
(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)
Makwam Jisas aliö mɨdön, mai röbö alebö pön, Ban Yuö Galili möxön, ir kwo duöŋa. Ban Yuö Galili akwör ib i Ban Yuö Taibirias me röia. Makwam Jisas nuŋ nöbö mö ap röŋ piaku rɨmɨn kömö nɨgöŋ aku nugumɨdöi aku, nöbö mö mɨg mɨŋa nugwo mai dumä. Makwam Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ du höñ aku pisö wöluön, pɨd sö römɨd gɨ mɨdmä. Wop mibɨl piaku Juda ada Pasopa wop dib ñɨŋ aku womiöx igöp höŋa. 5-6 Jisas nöbö nuŋ adö pɨsaŋ pɨd yöraku römɨd gɨ mɨdön, mämäga pisö riö nugumɨn, nöbö mö mɨga nugwo pöl hömɨdmä. Jisas nugwön, nuŋ agap apɨm cön aku keir nugwöŋ aku, jɨ nöbö nuŋ Pilip pöd yajönɨŋö, rön, nugwo yadöŋa, “An ap mag pikai yöbö pön, nöbö mö mɨg kɨyöbö ñɨgö nölɨŋ nɨmöñ?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, Pilip yadöŋa, “Rɨg silpa mag akuyöbö tu hadred (200) abön, bred wob pön hön, pɨ gɨlɨx ulul rön, nöbö mö pikyöbö nölmɨdɨŋ, magalɨg ap ulul nɨmɨbä maga cönɨŋö,” röŋa.
Aliö rɨmɨn, nöbö nuŋwa Edru, Saimon Pita hödnɨŋ aku yadöŋa, “Ha ulmɨdö i bred bali mag hauya pɨ uröi bred mag akuyöbö mömɨda, dölöm mös alɨg pɨ gɨ mɨd kɨ, nöbö mö mɨg aliö dib ap aku nöbö mö mɨg kɨyöbö ap mag dib yöi gö,” me röŋa.
10 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö mö piaku yadɨŋ, römɨdɨŋ,” me röŋa. Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ piaku nöbö mö piaku yadmɨn, ap panö rol wä akuyöbö magalɨg rola römɨdmä. Nöbö piakwör, paip tausan (5000) akuyöbö duöŋa.
11 Ñɨŋ akuyöbö alön römɨdmä nugwön, Jisas bred mag piaku pön, God nugwo ri ablaŋe rön, ñɨgö nuöm nɨg nölöŋa. Dölöm aku algör röŋa. Ñɨgö akuyöbö alön nuöm nɨgmɨn, nöbö mö piaku ñɨŋ magalɨg bred dölöm ap aliö pɨnɨŋö rön rɨbyöx nugwim mag akuyöbö akwör pɨmä. 12 Alön nɨmmɨdɨm nɨmmɨdɨm wöta bɨrmɨn rɨba röböxmä. Jisas nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “Nöbö mö ap nɨmön röböxöi bla, pɨmag pikwo pik rɨmɨjeñɨŋö,” röŋa. 13 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ piaku bred rɨb rɨb piaku hölu yogw piöxmɨn piöxmɨn, yogw akuyöbö möl sö bla aja wölöŋa.
14 Nöbö mö akuyöbö Jisas ap rölɨbä akuyöbö röŋ aku nugwön yadmä, “An weik nugwöla, nöbö kɨ mɨ, God Mönö Yadɨb Nöbö mögörɨb il kɨ hönɨŋö rön öim yadmɨdöl nöbö aku mɨk pal,” rɨmä. 15  Jon 18:36Nöbö mö bla, Jisas kiŋ ana mɨjönɨŋö, rön, nugwo usus rɨ pön dinɨŋö, rön, rɨbyöx nugwim aku, Jisas nuŋ keir nugwön, höuöil du pɨd piaku nuŋwör mɨdöŋa.
Jisas röbö panö rola röbɨp duöŋa
(Mat 14:22-23; Mak 6:45-52)
16 Makwam pɨgöŋ mag aku, Jisas nöbö nuŋ akuyöbö Ban Yuö Galili duön nugumɨn, 17 Jisas hölöŋa nugwön, pɨxmag gurɨm, ñɨŋör röbö alebö pön höuöil taun ulmɨdö Kapaneam duba dumä. 18 Dumɨdmɨn nugugɨrön, hödal diba höm, röbö wödöŋa. 19 Makwam ñɨŋ uplöb röbö alebö röbö panö yaxɨp mibɨl kwo kilomita akuyöbö mömɨd aku mönö iŋösu sö duön nugumɨn, Jisas röbö rola röbɨp hömɨdöŋa. Ñɨŋ nugumɨn madmaga duöŋa nugwön ipöxmä. 20 Jɨ Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ ipöxmɨjeñ. Nör hömɨdlö,” röŋa. 21 Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ ipöxölim; nugwo pɨ röbö alebö möl aku nɨgɨm nugugɨrön, röbö alebö aku wop akwör rɨmgör mögörɨb duba rim möl aku uröpɨnön duöŋa.
Jisas nugwo hölu nugumä
22 Löum yöbö nöbö mö Ban Yuö Galili pö kwo hölɨmɨmä akuyöbö rɨbyöx nugwön nugumä, idöm pɨgöbiö röbö alebö paŋyöbö iör mɨdöŋa nugwön Jisas nöbö nuŋ piakwör röbö alebö aku dumä; Jisas nuŋ keir röbö alebö aku duölöŋ. 23 Mɨdmɨn nugugɨrön, röbö alebö bli nöbö mö bli taun dib Taibirias yöbö hön, Nöbö Diba nuŋ God nugwo ri ablaŋe rön ap nölmɨn nɨmim kau aku röbö pö yöra gö nɨgmä. 24 Makwam nöbö mö mɨdim akuyöbö nugumɨn, Jisas aipam nöbö nuŋ bla aipam mɨdölim; aku Jisas nugwo hölu nuguŋö, rön, ñɨŋ röbö alebö piaku duön Kapaneam dumä.
Nɨ bred röxg pön, kömö mɨjöñɨŋö, röŋa
25 Ban Yuö Galili dumɨd dumɨd pö kwo uröpɨnön, Jisas nugwo nugwön yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö. Nagö mag kai kɨ hölö?” rɨmä. 26 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨgö mönö mi yadmɨdla, bred nölmön nɨmɨm wöt bɨröŋ makwam, nɨ hölup yönmɨdöia; makwam ap rölɨbä akuyöbö rɨl piaku mönö il aku nugwön nɨ hölup yönmɨdölöi. 27  Jon 6:48-58Ap maga lɨduba rɨmɨd aku pɨnɨŋö, rön, mabö ususör rɨmɨjeñ; God nuŋ Nöbö Ha nuŋwa nugwogwo yadmɨn ha aku, ap mag öim mɨdɨb nuŋ nöiön aku pɨnɨŋö, rön, mabö ususör cɨne,” röŋa.
28 Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “An mabö kai rɨŋ, God nugwo wä cön?” rɨmä.
29  1Jon 3:23Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “God nuŋ Nöbö abmɨn höŋ aku, Nöbö aku nugwo nugw pöñ aku, God nugwo wä cönɨŋö,” röŋa.
30  Mat 16:1; Jon 2:18Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “An ap rölɨbä akuyöbö i nugunɨŋ aku, yajnɨŋa, ‘God ör nagö yad abö,’ rön, nagö nugw pɨnɨŋa. Makwam, anɨŋ ap rölɨbä kaiyöbö cɨnö? 31  Eks 16:14-15; Naba 11:7-9; Sam 78:24Maduar ör nöso auso nöbö mögörɨb rɨg kap mibɨl piaku mɨdön, ap mana aku nɨmmɨdöia. God Mönö kai kɨtön yadmä, ‘Nuŋ bred adöx yöd röul adö kau sebö bli ñɨgö nölmɨn nɨmmɨdöiŋö,’ röiŋö,” rɨmä.
32 Aliö yadim aku, jɨ Jisas ñɨgö paiŋö yadöŋa, “Ñɨgö mönö mɨ ödöriö yadmɨdla, Mosɨs maduar ör bred ñɨgö nölmɨn nɨmim bred aku, bred adöx yöd röul adö kau sebö yöi. Bred adöx yöd röul adö kau sebö bred ödöriö aku, Acö na ñɨgö nölmɨda. 33 God bred nuŋ aku, God yad abmɨn, adöx yöd röul adö kau sebö mögörɨb il kɨ hön, nöbö mö bla ñɨgö kömö mɨdɨb maga nölmɨdö,” röŋa.
34 Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “Nöbö Dib. Wopik bred aku anɨŋ öim öim nöl gör mɨdane,” rɨmä.
35  Jon 4:14Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nör bred kömö mɨdɨb aku. Nöbö mö nɨ höñ akuyöbö, ñɨgö iswob kiö pɨlen. Nöbö mö nɨ nugw pɨmɨjöñ akuyöbö, ñɨgö iswob röbö sɨpösɨpö ren. 36 Makwam ñɨgö maduö yad nöil aku, nɨ mämäga nugwöi aku, jɨ nɨ nugw pölöi. 37 Acö na yad nöbö mö akuyöbö ñɨŋ magalɨg nɨ höña. Nöbö mö nɨ höñ akuyöbö, nɨ ñɨŋ yad aböin, mɨ wöhö. 38 Aku agapɨm: nɨ adöx yöd röul adö kau sebö höl aku, rɨb nɨ yöx nugul adakwör cɨnö, rön, höi; Acö nɨ agal aböŋ aku, nɨ rɨb nuŋwa rɨg yöx nugw akwör nugwön, rɨg yad mag akwör cɨnö, rön, höla. 39  Jon 10:28‑29; 17:12Acö nöbö mö nɨ yad akuyöbö ñɨgö nugugu mɨdmön, i yöm renɨm; mönö diba yadɨb wop aku, nɨ rɨmön, ñɨŋ magalɨg öbiöña. Aiön aku, Acö nɨ yad aböŋ Nöbö aku, nugwo wä cöna. 40 Acö na nugwo wä cön aku, nöbö mö kai kai nɨ nugwön nugw pöñ akuyöbö, ñɨŋ magalɨg öim öim kömö mɨjöña. Makwam mönö diba yadɨb wop aku, nɨ keir rɨmön ñɨŋ magalɨg öbiöñɨŋö,” röŋa.
41 Makwam Jisas, “Nɨ keir, bred adöx yöd röul adö kau sebö höl aku,” me röŋ aku mɨ, Juda nöbö mö akuyöbö hamal pɨxön mönö nɨgmä. 42  Mat 13:55Juda nöbö mö akuyöbö hamal pɨxön yadmä, “Nöbö kɨ, nuö nuöm nuŋwa an keir nugwöla. Nuŋ Josep ha nuŋwa Jisas ör. Makwam, nuŋ pödpöd rɨmɨn yad, ‘Nɨ adöx yöd röul adö kau sebö hölö,’ rö?” rɨmä.
43 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Hamal pɨxmɨjeñ. 44  Jon 6:65Nöbö mö i nuŋ keir nɨ nugw pen. God nugwo rɨb wä nölaŋ mönö, nɨ haŋ, mönö diba yadɨb wop maiyöbö aku nɨ rɨmön nuŋ höbkal öbiöna. 45  Ais 54:13Nöbö God mönö yadɨb nöbö bla ñɨŋ God Mönö kai kɨtön yadmä, ‘God nuŋ nöbö mö piaku magalɨg ñɨgö yad nöiönɨŋö,’ rɨmä. Nöbö mö Acö ñɨgö mönö yad nölaŋ aku nugw pöñ piaku, ñɨŋ magalɨg nɨ höña. 46  Jon 1:18Nöbö mö bli ñɨŋ God nugwo mämäga nugwölöi; nɨ Nöbö nuŋ abmɨn höm akwör mämäga na Acö nugula.
47  Jon 3:15-16“Makwam nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö nɨ nugw pöñ piaku, öim mɨdɨb mag aku mödö pön, öim öim mɨjöña. 48  Jon 6:32,58Bred nɨmön kömö mɨjöñ aku, nɨ keir bred aku. 49 Nöhönɨŋ maduebö nöbö maduar ör mögörɨb rɨg kap mibɨl piaku mɨdön, ap mana nɨmim aku, jɨ mɨdɨp duön wöröxmä. 50 Makwam bred Acö yad abmɨn adöx yöd röul adö kau sebö hö bred aku, nöbö mö nɨmön, kömö öim öim mɨdön wöröxeñ.
51 “Nɨ keir bred kömö adöx yöd röul adö kau sebö höl aku. Nöbö mö kai kai bred kɨ nɨm yuö bö nɨgöñ aku, öim öim kömö mɨjöña. Bred yadmɨdɨl kɨ mɨxɨñ nɨ aku pal. Nöbö mö mögörɨb il kɨ öim öim kömö mɨdɨŋ, me rön, mɨxɨñ nɨ aku nöinö,” röŋa.
52 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, Juda nöbö mö adaku ñɨŋ keir mönö nuö nuö yadön, bli yadmä, “Nöbö kɨ agö magɨm raŋ, anɨŋ mɨxɨñ nuŋ aku nölaŋ nɨmɨnɨŋ?” rɨmä.
53 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, ñɨŋ Nöbö Ha nuŋwa mɨxɨñ nuŋwa, haña nuŋwa nɨmeñ aku, kömö mɨdɨb mag aku yuö ñɨŋ kwo mɨden. 54 Nöbö mö kai mɨxɨñ na, hañ na nɨmön aku, nuŋ kömö öim mɨdɨb mag aku mödö pa nugwön mönö diba yadɨb wop aku nɨ rɨmön nuŋ höbkal öbiöna.
55 “Aku agapɨm: mɨxɨñ na aku ap nɨmɨb yöbö; hañ na aku röbö nɨmɨb yöbö. 56 Nöbö mö bɨl kai mɨxɨñ na hañ na nɨmöñ bla, yuö nɨ kwo mɨdɨŋ, nɨ yuö ñɨŋ kwo mɨjɨna. 57  1Jon 3:24Acö öim öim kömö mɨd Nöbö aku, nuŋ nɨ agal aböŋ aku, nɨ rɨmɨn kömö mɨdɨl makwam, nöbö mö nɨ pɨ yuö ñɨŋ kwo nɨgöñ akuyöbö, ñɨgö algör ör raŋ, kömö mɨjöña. 58 Mönö adaku maku, bred adöx yöd röul adö kau sebö hö, rɨla. Bred aku, nöso auso nöbö ap mana aku nɨmön mɨdɨp duön wöröxim akuyöbö yöi; nöbö mö bred nɨ yadɨl aku nɨm yuö bö nɨgöñ aku, kömö öim öim mɨjöñɨŋö,” röŋa.
Nöbö mö mɨg mɨŋa Jisas nugwo röböxmä
59 Jisas Juda mögum rɨb ram Kapaneam yöraku mɨdön, mönö aku yadɨm, 60 nöbö mö nuŋ bla mɨg mɨŋa nugwön yadmä, “Jisas mönö yadmɨd aku mönö ölɨsö ödöriö. Mönö nuŋwa nugw pön rɨbä nɨgölö,” rɨmä.
61 Ñɨŋ hamal gigu rön yadmɨdmä, Jisas nuŋ keir nugwön yadöŋa, “Mönö yadɨl aku nugwön rɨb mɨga yöxön röböxnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöi ä? 62 Aku Nöbö Ha nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö mɨdön höŋ aku, nuŋ kau aku höuöil dumɨjön aku, ñɨŋ rɨb pödiöm yöx nugwöñ? 63 God Inöma kömö mɨdɨb mag aku nölaŋ, nöbö mö kömö nɨgöña; nöbö mö ölɨsö ñɨŋa keir kömö nɨgeñɨm, mɨ wöhö. Nɨ mönö ñɨgö yadɨl aku, mönö aku raŋ, God Inöma ñɨgö hön, kömö mɨdɨb mag aku ñɨgö nölaŋ nugwön ñɨŋ kömö nɨgöñɨŋö,” röŋa. 64  Jon 13:11Makwam Jisas nuŋ höd nöbö mö bɨl kai nugwo nugw pöñ, nöbö mö bɨl kai nugwo höuöu cöñ aku nugwöŋ makwam, nuŋ yadöŋa, “Ñɨŋ bli nɨ nugw pölöiŋö,” röŋa. 65  Jon 6:44Makwam mönö bli kwo yadön yadöŋa, “Paŋ adakwör ñɨgö yadla, nöbö mö i rɨb nuŋwa keir yöx nugwön nɨ nugw pen; Acö nagö rɨmɨdaŋ aku mɨ, nöbö mö i nɨ hön nɨ nugw pönɨŋö,” röŋa.
66 Jisas mönö aku yad pörmɨn nugugɨrön, nöbö mö hön mönö nugwo nugumɨdöi akuyöbö, nöbö mö mɨga nugwo röböxön yau dumä. 67 Alön dum nugugɨrön, Jisas nöbö nuŋ möl sö piaku ñɨgö yad nugwön yadöŋa, “Ñɨŋ algör nɨ röböx diöñɨŋönö ä?” röŋa.
68  Mat 16:16Jisas aliö rɨmɨn, Saimon Pita yadöŋa, “Nöbö Dib. Yönɨm nugwo duŋ? Mönö nagö yadmɨdlö aku nugwön aku, öim öim kömö mɨjnɨŋ. 69 Anör nugw pöl aku, an nugwöla, God nuŋ Nöbö Leia anɨŋ ab aku, nagö Nöbö aku maku, me rön nugwölɨŋö,” röŋa.
70-71 Saimon Pita aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö Saimon Iskariot ha nuŋwa Judas aku, mai nugwo mönömɨm cön aku nugwön, ñɨgö yadöŋa, “Nɨ ñɨgö nöbö akuyöbö möl sö pɨl aku, jɨ nöbö ñɨŋ paŋyöbö i kɨjaki nöbö nuŋ,” me röŋa.

6:15: Jon 18:36

6:27: Jon 6:48-58

6:29: 1Jon 3:23

6:30: Mat 16:1; Jon 2:18

6:31: Eks 16:14-15; Naba 11:7-9; Sam 78:24

6:35: Jon 4:14

6:39: Jon 10:28‑29; 17:12

6:42: Mat 13:55

6:44: Jon 6:65

6:45: Ais 54:13

6:46: Jon 1:18

6:47: Jon 3:15-16

6:48: Jon 6:32,58

6:57: 1Jon 3:24

6:64: Jon 13:11

6:65: Jon 6:44

6:68: Mat 16:16